Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-06-2011
MojeOpinie.pl: Zasady wyznaczaj obowizki - wywiad z Markiem Jurkiem

Wywiad Azraela Kubackiego z Przewodniczcym Prawicy Rzeczpospolitej, byym marszakiem Sejmu, Markiem Jurkiem

Azrael Kubacki: Pewna znana osoba powiedziaa, e jest Pan ostatni osob ycia publicznego kierujc si w polityce honorem. Czy wie Pan o kogo chodzi?


Marek Jurek: Nie wiem...

To bya p. profesor Magdalena roda w jednym ze swoich felietonw. Czy nie jest Pan zaskoczony?

Pani profesor roda to bardzo mia osoba...

Ile dla Pana znaczy honor i moralno w polskiej polityce?


Honor to jedno z najwaniejszych dbr osobistych, ale to zasady wyznaczaj obowizki. Zasadniczym zadaniem polityka jest dziaanie na rzecz dobra wsplnego.

Kieruje si Pan rwnie wsplnot narodow, dobrem narodu, uwaa Pan te wartoci za ponadczasowe. Ale czy z drugiej strony nie uwaa Pan, e promowanie w polskim spoeczestwie, ktre jest spoeczestwem otwartym, ostrych wartoci chrzecijaskich skoczy si porak i odsuniciem czci spoeczestwa od takich pomysw?


”Niestety, dzi wielu Polakw zadowala si wyborem wadzy, a nie rozstrzyganiem konkretnych spraw pastwa. Licz, e w cigu najbliszych 10 lat bdzie si to jednak zmienia, bdzie dorasta nowe pokolenie, ktre bdzie chciao nie tylko wybiera wadz, ale wybiera polityk kraju „

Opinia chrzecijaska przede wszystkim musi mie swoj reprezentacj i swj gos. To jest kwestia rwnowagi spoecznej. Widzimy skutki jej naruszenia. W debacie o wolnych zwizkach premier Donald Tusk czy Magorzata Kidawa-Boska wypowiadaj si tak jakby kryzys rodziny, coraz wiksza liczba rozwodw, malejca liczba zawieranych maestw stanowiy przejawy postpu spoecznego, wic moe warto przyspieszy ten proces (miech)? Dla nas zasady, ktrymi si kierujemy, s wyrazem sprawiedliwoci, ale dla wszystkich dyskusja wok nich jest okazj do zastanowienia si nad znaczeniem rodziny i wychowania dla spoeczestwa. Tej refleksji bardzo czsto brakowao. Jeszcze pitnacie lat temu wikszo orodkw opinii nie chciaa w ogle zwraca uwagi na kryzys demograficzny. Dzi praktycznie wszyscy ekonomici uwaaj, e ma to kluczowe znaczenie dla gospodarczej i spoecznej przyszoci Polski. Rnica jest tylko taka, e profesor Krzysztof Rybiski wie, e mona w tej sprawie duo zrobi, a profesor Leszek Balcerowicz uwaa, e raczej nic...

Warto zauway, e wolne zwizki partnerskie s coraz bardziej rozpowszechnione w Polsce, bardzo duo dzieci rodzi si w takich zwizkach nieformalnych. Jak temu przeciwdziaa?

Politycy musz wiedzie czym jest dobro spoeczne. Pastwo powinno sta po stronie rodziny, w tym sensie, e to rodzina – obok jednostki – moe by podmiotem spoecznych praw. Bo w rodzinie ludzie przyjmuj wzajemne obowizki wobec siebie. I bardzo dobrze jeli ludzie zakadaj rodziny, tym bardziej jeli ju prowadz ycie faktycznie rodzinne, ale bez trwaych zobowiza.

A co zrobi, jeeli dla dobra dzieci rodzice chcieliby tylko zarejestrowa taki zwizek w sposb czysto administracyjny, czy jest to co zego? Na szali kadziemy dobro dziecka...

Problemem wolnych zwizkw jest ich nietrwao, dla rodzicw to ich wybr – dla dziecka brak psychologicznego bezpieczestwa.

W jaki sposb wolne zwizki (nie tylko zwizki osb tej samej pci) zagraaj klasycznej rodzinie?

Przede wszystkim musimy rozrni normy prawne i standardy spoeczno-kulturowe, jedno i drugie ma na nas wpyw. Prawo o wolnych zwizkach nikomu nie zabroni zakadania rodziny, ale niewtpliwie w dugim cyklu moe wpyn na to, e rodzin bdzie mniej. Oczywicie s te sytuacje porednie – dzi naturalnym sposobem formalizacji zwizku, jeli pragnie tego chopak czy dziewczyna, jest maestwo. Po instytucjonalizacji wolnych zwizkw to przestanie by takie oczywiste. Gdy w Irlandii toczya si debata przed referendum rozwodowym – Jan Pawe II powiedzia, e sama moliwo rozpadu rodziny jest zagroeniem dla jej trwaoci, szczeglnie w sytuacjach kryzysowych. Nas tamten problem nie dotyczy – ale analogia jest oczywista: sama prawna propozycja niezakadania rodziny zmniejsza powody, by j zaoy.

Jak rozumiem, stoi Pan na stanowisku, e osoby homoseksualne powinny mie dokadnie takie same prawa obywatelskie, jak osoby heteroseksualne?

Oczywicie, w sferze podatkowej, praw politycznych, prawa do prywatnoci, kadej innej. Problem co najwyej dotyczy pewnych zawodw, na przykad nauczycielstwa, na pewno nie jest to styl ycia, ktry naley prezentowa w pracy szkolnej, wtedy jest to problem...

Wiem, e jest Pan Marszaek przeciwny, aby osoby homoseksualne byy kierownikami domw dziecka. Czy nie jest to wanie ograniczenie praw obywatelskich?


Na pewno pary homoseksualne nie powinny prowadzi domw dziecka, to oczywiste. To jest otwarta droga do adopcji, jeeli mona prowadzi zakad wychowawczy jako para homoseksualna, to znaczy, e mona rwnie wychowywa dzieci prywatnie. Nie mona otwiera takiej furtki.

Prawo polskie jest mocno zwizane z prawem caej Unii Europejskiej. Co stanie si w sytuacji, jeeli para homoseksualna zawrze zwizek maeski np. w Liechtensteinie i nastpi pierwsza tego rodzaju rejestracja zwizku w Polsce?

Naley chroni spjno polskiego prawa. W Wielskiej Brytanii coraz czciej kwestionowana jest prawna norma monogamii, muzumanie twierdz, e arbitralnie narzuca si im chrzecijaski styl ycia, mimo, e prawo Wielkiej Brytanii uznaje fakt, e osoby przyjedajce z krajw muzumaskich maj kilka lubw. Prawo brytyjskie da jednak opcji, ktry z tych lubw bdzie wany wobec prawa brytyjskiego, a pozostaych nie przyznaje skutkw prawnych.

Uwaa Pan, e spjno prawa polskiego moe by zagroona?

To sprawy praktyczne, wane jest w oparciu o jaki paradygmat mamy rozstrzyga sprawy sporne. Po prostu musimy traktowa serio i zobowizujco definicj maestwa zawart w polskiej konstytucji.

Zajmijmy si sprawami biecymi, politycznymi. Powiedzia Pan w jednym z wywiadw, e w najbliszych wyborach parlamentarnych liczy na milion gosw dla swojej formacji?

cile biorc nie powiedziaem, e licz – ale e bdziemy walczy, eby tyle uzyska i uwaam to za moliwe. O wyniku zdecyduj wyborcy. Milion uwaam za horyzont realny, bo badania CBOS sprzed ostatnich wyborw prezydenckich pokazay, e nawet ptora miliona wyborcw traktowao moj kandydatur jako swj „drugi wybr”.

Tak, ale w wyborach prezydenckich zaj Pan 8. miejsce, na 10. startujcych...

Bo prawie milion z tych, dla ktrych byem „drugim wyborem”, gosowa na Jarosawa Kaczyskiego. Tak gosuje z reguy elektorat prawicy – na najpopularniejszego. Dlatego pitnacie lat temu wyborcy prawicy masowo poparli Lecha Was, a w niewielkim stopniu Jana Olszewskiego i Lecha Kaczyskiego. Dlatego dzi musimy przekona wyborcw prawicy, e warto kierowa si pogldami wasnymi, a nie cudzymi, przekonaniami a nie medialn popularnoci.

Prawica Rzeczypospolitej chce pj do wyborw z Ruchem Przeomu Narodowego, Stronnictwem Piast, Ruchem Ludowym Ojcowizna i Uni Polityki Realnej...

To s podstawowi partnerzy polityczni, rozmawiamy jeszcze z innymi rodowiskami, chcemy reprezentowa nie tylko partie, ale rwnie rodowiska spoeczne.

Ju w trakcie poprzednich wyborw parlamentarnych by Pan oskarany o to, e budujc konserwatywn prawic na prawo od Prawa i Sprawiedliwoci dy do rozbicia tej formacji. Nie boi si Pan powrotu tego rodzaju oskare?

ycz PiS dobrego wyniku. Uwaam natomiast, e ta partia nie reprezentuje i instrumentalnie traktuje wyborcw o przekonaniach prawicowo-chrzecijaskich. My chcemy wsppracowa z PiS, to PiS gosi doktryn „tylko my” i kieruje si logik „kto nie z nami, ten przeciwko”. W ten sposb partia ta moe rozbudza emocje swoich zwolennikw, ale nigdy nie zmieni Polski: bo dojrzaa partia musi mie przyjaci, sprzymierzecw, a nawet partnerw do przeprowadzania poszczeglnych spraw.

Czy prowadzi Pan w ostatnim czasie jakie rozmowy o wsppracy z parti Jarosawa Kaczyskiego?


Moje stanowisko przekazaem PiS ju na pocztku lutego. Moja propozycja bya bardzo konkretna, cznie z deklaracj, e ja osobicie nie musz startowa w jesiennych wyborach, ale oczekuj partnerskie porozumienia PiS z Prawic Rzeczpospolitej, przy caym poszanowaniu rnicy potencjaw obu partii. To bya propozycja zmierzajca do poprawienia reprezentacji prawicowych wyborcw w Sejmie. Dao by to moliwo zwikszenia wpywu obu partii na sprawy pastwa. Jedyn odpowiedzi bya powtrzenie doktryny Adama Lipiskiego, wiceszefa PiS, e wsppraca odrbnych partii nie wchodzi w gr...

Czyli tylko opcja wejcia na listy Prawa i Sprawiedliwoci, bez moliwoci reprezentowania wasnej tosamoci...

Tak z tego wynika. A nas to nie interesuje, bo cho sam nie musz kandydowa – nigdy nie zgodz si na pozbawianie reprezentacji politycznej opinii chrzecijaskiej w Polsce, sprowadzania nas do roli wyborczej formacji posikowej dominujcych partii. Wiele razy mwiem to Jarosawowi Kaczyskiemu jeszcze jako wiceprezes PiS.

A co z PJN?

PJN pod prezesur Pawa Kowala, po odejciu Joanny Kluzik-Rostkowskiej, sta si dla nas powanym partnerem politycznym. Ale najpierw koledzy z PJN musz sami zdecydowa czy chc jedynie reperowa wizerunek swego „projektu”, pomysu na lekk populistyczn parti konkurujc z Platform Obywatelsk, czy chc tworzy autentyczny i trway ruch republikaski, chrzecijaski i konserwatywny.

W tej chwili mamy dwie wykluczajce si propozycje. Pawe Kowal zaprasza Pana i dziaaczy PR na swoje listy i odwrotnie – PR widziaaby dziaaczy PJN na swoich listach wyborczych. To stanowiska symetryczne...

W moim przekonaniu nie ma tu wykluczajcej si symetrii. Trzeba sobie tylko zada pytanie, czy chcielibymy pracowa wsplnie i synteza tych stanowisk bdzie moliwa.

Ale czy s podstawy programowe? PJN skupia si raczej na sprawach ekonomicznych, gospodarce...

Wanym elementem wsplnym s prawa rodziny, gdzie jak sdz PJN bardzo zbliy si do naszego stanowiska. Cho musimy pamita, e przed czterema laty koo Prawicy Rzeczypospolitej przeforsowao w Sejmie najgbsze obnienie podatku PIT dla rodzin wychowujcych dzieci wbrew stanowisku rzdu Jarosawa Kaczyskiego (ktry proponowa zmniejszenie, ale o poow nisze), Joannie Kluzik-Rostkowskiej i politykom dzisiejszego PJN. Podobnie byo gdy walczylimy o prawo do odpoczynku niedzielnego dla kadej rodziny (a szczeglnie kobiet zatrudnionych w hipermarketach). Drugi wany element to konieczno wytworzenia aktywnego „centrum racji stanu”, zdolnego zbudowa w Parlamencie wikszo bez udziau SLD. To praca, ktr powinnimy wykona razem. Mamy wsplne stanowisko w kwestii zwikszenia wpywu opinii publicznej na pastwo i wprowadzenia wyborw w okrgach jednomandatowych. Sprawy gospodarcze – i konieczno zdecydowanych zmian na rzecz wolnej przedsibiorczoci nas cz rwnie. Ale – powtrz to, co byo moim hasem w kampanii prezydenckiej – najwaniejsza jest wiarygodno.

I na koniec... Jak Pan Marszaek wyobraa sobie polsk prawic za 10 lat?

Na pewno bdzie inna. Za 10 lat nie bdzie ju PiS-u albo bdzie to ju zupenie inna partia. Przejdzie podobn transformacj, jak francuscy gaullici. Stanie si parti „poprawn politycznie”, zupenie inn od dzisiejszej sumy dawnego Porozumienia Centrum i poparcia Radia Maryja. Ju dzi prawica chrzecijasko-konserwatywna musi pracowa, eby w miejscu, gdzie dzi jest PiS - jutro nie powstaa prnia.

Czy partie ideowe bd miay dalej racj bytu w przestrzeni spoecznej?

Oczywicie, jeeli partie dominujce bd coraz bardziej przedsibiorstwami wyborczymi, to niezadowolona cz wyborcw bdzie potrzebowa partii ideowych. Kierunek w ktrym idzie Platforma Obywatelska jest raczej karykatur amerykaskiej Partii Demokratycznej, a nie jej analogi. Natomiast Prawo i Sprawiedliwo to narzdzie osobistej polityki Jarosawa Kaczyskiego. Niestety, dzi wielu Polakw zadowala si wyborem wadzy, a nie rozstrzyganiem konkretnych spraw pastwa. Licz, e w cigu najbliszych 10 lat bdzie si to jednak zmienia, bdzie dorasta nowe pokolenie, ktre bdzie chciao nie tylko wybiera wadz, ale wybiera polityk kraju.

Moe wanie to jest ten moment, kiedy prawicowi politycy powinni wezwa Prawo i Sprawiedliwo do zmiany lidera?

Nie wiem, czy PiS jest zdolny do samodzielnego ycia bez Jarosawa Kaczyskiego. Bez niego albo partia si rozsypie albo na jej miejsce powstanie ukadna partia, ktrej twarz moe by np. Adam Hofman, czyli formacja, ktrej pogldw nie potrafibym ani opisa, ani zdefiniowa.

Dzikuj za rozmow.


rdo: MojeOpinie.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]