Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-11-2011
Wpolityce.pl - Marian Pika: Kana. "W miejsce programu, w miejsce celw politycznych zmieniajcych Polsk pozostaa tylko rewolucja"

Ostatnia klska PIS spowodowaa radykalny spadek nadziei na zwycistwo w kolejnych wyborach wrd czonkw i sympatykw tej partii. Co prawda prezes Kaczyski ogosi 'strategie' budapesztask, a wielu publicystw wzywa do pracy u podstaw, to jednak powszechny pesymizm co do pisowskiej przyszoci paraliuje wszelk aktywno tej partii. Za inicjatywa Zbigniewa Ziobro, a zwaszcza reakcja na ni prezesa Kaczyskiego, przekrela jakiekolwiek szanse na przyszy sukces, nawet,gdyby kryzys, ktry jest ostatni pisowsk nadziej, uderzy w Polsk. Po prostu w takim stanie mentalnym, ta partia nie jest w stanie przej do jakiejkolwiek kontrofensywy.Te wybory i prawdopodobny rozam w PIS maj miejsce w cakowicie nowej sytuacji psychologiczno-politycznej.Bowiem poprzednie kryzysy miay miejsce w zupenie innej sytuacji. Wyjcie Prawicy Rzeczpospolitej miao miejsce, po zdradzie wadz PISu prawicowego programu i w sytuacji partii rzdzcej. Polska Plus wychodzia, gdy ta partia co prawda przegraa wybory, ale w sposb znaczcy zwikszya ilo pozyskanych wyborcw. W wyborach prezydenckich otara si o zwycistwo i cho wybory samorzdowe przegraa, to udao jej si zrzuci odpowiedzialno na PJN. Ta poraka, zostaa odebrana jako poegnanie si z szansami jakiegokolwiek wpywu na wspksztatowanie polityki pastwa. Po prostu PIS wkroczy w okres schykowy i cho nie wydaje si prawdopodobne, aby Zbigniew Ziobro sta si odnowicielem polskiej prawicy, to kryzys PISu poszerza bdzie pustk, ktr w przyszoci wypeni nowa rzeczywisto polityczna. Powoli do Polakw zaczyna dociera prawda, e PIS jest lep, co prawda jeszcze bardzo szerok, ale lep uliczk dla polskiej polityki prawicowej.

Jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Na plan pierwszy wysuwa si niezdolno tej partii do zmobilizowania wasnych zwolennikw i przeamania bariery uprzedze wobec jej lidera. Po czterech latach zadziwiajco sabych rzdw PO, PIS straci ok. miliona wyborcw. Odmowa jakiejkolwiek korekty wasnej polityki skazuj t partie na powolne gnicie. I taki jest sens rozprawy z ziobrystami. Kuchciski, Baszczak, Hofman, Karski czy Suski, nadaj si co prawda do przeprowadzania partyjnych czystek, ale nie do jakiejkolwiek powanej polityki pastwowej. Nie tylko nie s w stanie zmobilizowa nowych zwolennikw, ale wystrasz i obecnych. Przy takim zapleczu politycznym, przy PIS mog trwa jedynie wyborcy o mentalnoci kibicw kolejnych wewntrzpartyjnych rozrb. A i to przestaje by ciekawe. Bo po kolejnej sidmej klsce wyborczej, do ktrej obecna postawa Kaczyskiego walnie si przyczyni, mao kto bdzie ju ciekawy, czy za klsk wyborcz wyleci Hofman, czy Baszczyk. Jakie to zreszt bdzie miao znaczenie.Przyczyn tego stanu rzeczy jest przywdztwo Kaczyskiego. I bez zmiany lidera nie ma szans na jakkolwiek zmian polityki PISu. Ale i usuniecie Kaczyskiego, cho obudzioby nadzieje na popraw sytuacji PISu, to dotychczasowe czystki spowodoway, e nie ma w tej partii politykw zdolnych do skonfrontowania si w wyzwaniami, przed ktrymi stoi nasz kraj.

Ale jest istotniejszy jeszcze powd niewydolnoci PISu. To nie tylko przywdztwo Kaczyskiego powoduje, e jest on pogrony w wewntrznym marazmie. To pustka ideowa i polityczna tej partii. Program z 2005 roku by bardzo dobrym programem. Zarwno opracowanie "Katolicka Polska w chrzecijaskiej Europie", jak "Silna Polska w Europie", oraz program spoeczno-gospodarczy przygotowany przez dr Cezarego Mecha bardzo dobrze odpowiada na wyzwania stojce przed naszym krajem. Ale dwa lata rzdw tej partii, to polityka systematycznej likwidacji wasnego programu. By to bowiem program Polski solidarnej, a Zyta Gilowska realizowaa koncepcje Polski liberalnej. Min.zamiast wspomaga przedsibiorstwa w tworzeniu nowych miejsc pracy obniono podatki dla najzamoniejszych, pogbiajc w ten sposb dysproporcje dochodowe. By to program przeciwstawienia si zapaci demograficznej, a PIS w dyscyplinie klubowej gosowa przeciwko duej uldze podatkowej na dzieci. By to program obrony polskiej suwerennoci w Unii Europejskiej, a rzd zgodzi si na wynegocjowany przez prezydenta Lecha Kaczyskiego, traktat lizboski ubezwasnowolniajcy Polsk w strukturach unijnych. Prezydent te zgodzi si zabjczy dla polskiej gospodarki pakiet klimatyczno-energetyczny, ostatecznie sfinalizowany przez Donalda Tuska. By to program Polski katolickiej. A Jarosaw Kaczyski doprowadzi do utracenia konstytucyjnych poprawek konstytucyjnych o ochronie ycia. Dwa lata rzdw PIS, to pod oson patriotycznej i katolickiej retoryki niszczenie szans na przeciwstawienie si najwikszym zagroeniom naszej przyszoci.

W miejsce programu, w miejsce celw politycznych zmieniajcych Polsk pozostaa tylko rewolucja, bynajmniej nie moralna, ale rewolucja zoci i nienawici. I tu adnym wytumaczeniem nie jest, e druga strona konfliktu -PO, czsto bya jeszcze ostrzejsza i bardziej bezwzgldna w tym konflikcie. Ten konflikt skutecznie maskowa pustk ideowo-polityczna jaka zapanowaa w tej partii po okresie rzdzenia. Jeszcze bardziej zasonia t pustk, tragedia smoleska, doprowadzajc w akcie ludzkiego wspczucia do solidarnoci politycznej z polityk brata polegego prezydenta. Po katastrofie smoleskiej, to dziedzictwo prezydenta Lecha Kaczyskiego stao si sztandarem PISu.Ale to dziedzictwo nie byo przedmiotem intelektualnej refleksji, z ktrej wyprowadzaoby postulaty programowe, a jedynie wyrazem kultu, ktrego nierozczn cech staa si wierno Jarosawowi Kaczyskiemu, depozytariuszowi tego kultu. To moralne i patriotyczne poruszenie wywoane katastrof smolesk, stao si substytutem pisowskiej ideologii.Ale samo w sobie w duszej perspektywie czasowej nie jest w stanie zastpi intelektualnej koncepcji przywdztwa narodowego. A tego w PISie zupenie niema. Wierno za wodzowi, jako rozwizanie polskich problemw, jest koncepcj aosn. I jak pokazuje zarwno inicjatywa PJN po wyborach prezydenckich, jak i inicjatywa Ziobry,po wyborach parlamentarnych zupenie nieprzekonywujca nawet dla najbliszych wsppracownikw. Pustka jest zbyt poraajca, aby w duszej perspektywie czasowej utrzyma nie tylko wyborcw, ale nawet najbliszych wsppracownikw.

Bez koncepcji przywdztwa narodowego komunikowanego opinii publicznej, nie jest moliwe jakiekolwiek uprawianie sensownej polityki.Nawet uprawianie notoryczne kampanii wyborczej traci swj sens. Bo partie polityczne s od ksztatowania polityki narodowej, a nie tylko od pokrzykiwania na aktualnych przeciwnikw, czy konkurentw do wadzy. Partia polityczna musi mie agend dziaa moliwych do wykonania, nawet w warunkach opozycji, tak jak mia PIS w latach 2001-2005, gdy za rzdw SLD, potrafi przeforsowa i komisje ledcze i narodowy dzie ycia i uchwa dotyczc nadrzdnoci polskiego ustawodawstwa nad ustawodawstwem unijnym w sprawach rodziny i ochrony ycia i sformuowa skuteczny nacisk na rzd Milera w sprawie wartoci chrzecijaskich w traktacie konstytucyjnym. Nie trzeba dodawa, e autorem tych pomysw nie by jednak Jarosaw Kaczyski. Bo jak si wie, co si chce osign, to mona szuka sojusznikw w samym parlamencie, albo mobilizowa opinie publiczn, zmuszajc inne partie do poparcia zgaszanych inicjatyw. PIS nie ma dzi takiej zdolnoci. Nie jest w stanie, ani zawrze rzdowej koalicji, ani mobilizowa opinii publicznej dla postulowanych przez siebie postulatw politycznych, ani w konkretnych sprawach wsppracowa z posami z innych partii. Przy takim zapleczu parlamentarnym, przy innym przywdztwie, PIS mgby by partnerem dla bardziej konserwatywnego skrzyda w PO, tak, e mgby efektywnie wpywa na polityk pastwa.Natomiast obecnie nie tylko nie jest w stanie wygra wyborw, ale jest w zdolny tylko gono protestowa, ale to protest czysto jaowy, bo nie mobilizujcy do faktycznej korekty polityki pastwa.

PiS potrafi zmonopolizowa praw stron sceny politycznej, ale nie potrafi prowadzi prawicowej polityki. Po pierwsze dlatego, e nie chce jej prowadzi. Odwoywanie si Lecha Kaczyskiego do tradycji rewolucji francuskiej, jak te wczeniejsze wypowiedzi braci Kaczyskich jasno wskazuj, e "prawicowcami' stali si z przypadku. Po prostu elektorat lewicowo liberalny zosta zagospodarowany przez inne siy polityczne. I aby istnie na scenie politycznej musieli odwoa si do elektoratu, ktry mogli"zagospodarowa'. I to zrobili. Ale wypowiedzi mimochodem , zwaszcza Lecha Kaczyskiego wskazyway, jak niekomfortowo si czuje jako lider prawicowej opinii publicznej. To te przekonania braci Kaczyskich tumacz i sabota wobec konstytucyjnych poprawek o ochronie ycia, i sprzeciw wobec polityki prorodzinnej i kapitulacj wobec traktatu lizboskiego. W miejsce prawicowej polityki stosowano tylko prawicow retoryk i spr z PO, ktry mia uwiarygadnia t partie w opinii prawicowej i katolickiej. Po drugie , Jarosaw Kaczyski, nie jest w stanie w partnerski sposb wsppracowa z innymi siami politycznymi, dlatego nie jest w stanie realizowa jakiegokolwiek programu. Pozosta mu jedynie jaowy protest.

Ale jest jeszcze jeden wymiar polityki Jarosawa Kaczyskiego. PIS i PO powstay jednoczenie w wyniku kryzysu AWS i Unii Wolnoci. Powstay jako partie bliniacze. Ich konflikt w 2005 roku doprowadzi do zupenego przeformatowania polskiej sceny politycznej.Bowiem postkomunici powoli zaczli schodzi ze sceny, a konflikt pomidzy PO-PISem nada ton polskiej polityce. Bdy pisowskiej polityki, a zwaszcza jej agresja i antydemokratyzm stay si legitymizacj PO do sparowania wadzy.Usune wobec Platformy media starannie przerysowyway i wyolbrzymiay rzeczywiste wady PISu w celu zbudowania jego czarnej legendy w celu uzasadnienia rzdw PO. Trzeba przyzna, ze wadze PISu, a zwaszcza Jarosaw Kaczyski dostarczay wielu pretekstw ktrymi moga si karmi ta czarna propaganda. Dziki tej medialnej akcji, strach przed rzdami PISu sta si zjawiskiem autentycznym. To ten strach i czarny medialny wizerunek, skutecznie uzasadniay prawo PO do rzdzenia przez cztery lata i w ostatnich wyborach skutecznie przyczyniy si do zwycistwa partii Donalda Tuska. Wobec krachu jego rzdw, to ten strach, sta si jego jedyn skuteczn legitymizacj. Bez PISu, partia Tuska w tych wyborach poniosaby druzgocca klsk. Dlatego staranne pielgnowanie stosunkowo wysokiego poparcia dla PIS i poczucia zagroenia jego zwycistwem, ley w interesie Platformy. Bez takiego wroga jak PIS, ktry dostarcza tak wielu powodw do uprawiania czarnej propagandy nie byoby ju rzdw PO. Obecne dziaania Kaczyskiego zmierzajce do wyrzucenia Ziobry z PISu znakomicie wpisuj si w platformesk polityk straszenia pisowskim despotyzmem. Dzi, po za kanalizowaniem prawicowego elektoratu w jaowym protecie, legitymizacja rzdw Platformy jest jedyn realn funkcj polityczn, jaka peni PIS na polskiej scenie politycznej. Dlatego nie ma w zasadzie innej drogi do usunicia PO od wadzy, ni upadek PISu. Dopiero upadek tej partii stworzy warunki do wyonienia si nowej formacji prawicowej i ponownego, analogicznego do roku 2005, przeformatowania sceny politycznej. W przeciwnym razie bdziemy tylko wiadkami powolnego gnicia PISu i trwaych rzdw PO. A nie ma gorszej perspektywy dla Polski, ni kontynuacja obecnego bezrzdu. Dzi PIS jest puapka dla prawicowej opinii publicznej. Polacy gosuj na t partie w obawie straconego gosu, ale PIS nie jest w stanie w aden konstruktywny sposb wykorzysta tego spoecznego poparcia do realizacji prawicowego programu. W wyniku polityki Jarosawa Kaczyskiego PIS sta si lepym kanaem polskiej polityki.


rdo: Skomentuj na Portalu WpolityceCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]