Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-11-2011
FRONDA, Stefczyk.info, Wpolityce.pl - Marian Pika: Broni projektu PSL. Postuluje on, aby wiek emerytalny by uzaleniony od iloci urodzonych dzieci

PSL zgosio wasny projekt reformy emerytalnej. Postuluje on, aby wiek emerytalny kobiet by uzaleniony od iloci urodzonych dzieci. Projekt zakada, e kade urodzone i wychowane dziecko powodowaoby wczeniejsza emerytur kobiet o trzy lata. To znaczy, e matka jednego dziecka przechodziaby na emerytur w wieku 64 lat, z dwjka dzieci w wieku 61 lat i tak dalej. Oczywicie mona dyskutowa, czy w obecnej sytuacji wczeniejsze przechodzenie na emerytur powinno wynosi trzy, czy moe dwa lata, ale sama istota tego projektu jest bardzo sensowna. Odpowiada on bowiem nie tylko na zagroenie niewypacalnoci systemu emerytalnego, ale trafnie diagnozuje przyczyny tego zagroenia.

Bowiem kryzys systemu emerytalnego ma swe rdo wanie w spadku urodze. Ju od dwudziestu lat pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodzicw. Stay spadek populacji w wieku produkcyjnym jest i bdzie gwn przyczyn narastajcych niedoborw w systemie emerytalnym, a do jego cakowitego zaamania i niewypacalnoci. To, wbrew rzdowym nadziejom, jest perspektywa dwudziestu kilku lat. Bowiem nie wystarczy tylko wyduenie wieku przechodzenia na emerytury aby uratowa ten system. Zapewnienie jego wypacalnoci powoduje konieczno staego zwikszania dotacji budetowych do ZUS z kadym rokiem. To spowoduje take konieczno staego podnoszenia ciarw podatkowych i tym samym spadku efektywnoci polskiej gospodarki. Ta sytuacja za przyspieszy proces emigracji modych pokole, niechtnych ponoszeniu coraz wikszych kosztw utrzymania systemu emerytalnego. Tym bardziej, e ju wkracza w okres produkcyjny pokolenie niu powodujc spadek bezwzgldny ludnoci w wieku produkcyjnym. Do roku 2020 liczba tej ludnoci spadnie o 2mil osb, za do roku 2030 o 5,5mili. Ekonomici widz pewna rezerw w niszej, o rednio 10%, ni w krajach "pitnastki" aktywnoci zawodowej Polakw.Wzrost tej aktywnoci moliwy jest tylko poprzez zwikszenie tej aktywnoci kobiet, a to oznacza, dalszy spadek przyrostu naturalnego. Wyduenie wieku emerytalnego jest tylko prodkiem, ktry nie zapobiegnie niewypacalnoci systemu emerytalnego.Dlatego najwaniejszym przeciwdziaaniem tego zagroenia nie jest samo wyduenie wieku emerytalnego, a likwidacja przyczyn spadku urodze. Zarwno badania postaw rodzicielskich, jak i poziom urodze wrd Polakw zamieszkaych w Angli, gdzie wspczynnik reprodukcji prostej wynosi 2,4, potwierdza opini, e gwn przyczyna spadku urodze w Polsce jest bariera ekonomiczna. Po prostu mode rodziny i rodziny wielodzietne, to najubosze grupy w Polsce. Modych rodzin po prostu nie sta na wicej dzieci. Std potrzeba polityki prorodzinnej likwidujcej t materialn barier. Oprcz znacznie duszych, przynajmniej rocznych urlopw macierzyskich, bezpatnych przedszkoli, caego systemu materialnego wsparcia dla rodzin wielodzietnych, potrzebne jest take uzalenienie emerytury od iloci potomstwa. W Polsce mamy system emerytalny oparty o solidarno pokole, w ktrym pokolenie pracujcych dzieci utrzymuje pokolenie rodzicw emerytw. Nie jest sprawiedliwe, aby pracujce dzieci z rodzin wielodzietnych, sw prac utrzymyway przede wszystkim emerytw bezdzietnych, czy posiadajcych jedno dziecko, gdy ich wanie rodzice, ktrzy ponieli okrelone materialne nakady na wychowanie liczniejszego potomstwa nie korzystali z pracy swych dzieci. Ten ogromny wysiek materialny i wychowawczy rodzin wielodzietnych powinien by rekompensowany w systemie emerytalnym. Wielokrotnie to w mojej publicystyce postulowaem wczeniej. S rne sposoby, aby zrekompensowa ten wysiek. Mog to by wczeniejsze emerytury, jak postuluje PSL, albo okrelone dodatki finansowe do emerytury. Moe by te system mieszany. Z pewnoci matki ktre urodziy i wychoway pitk dzieci, nawet bez pracy zawodowej powinny otrzymywa emerytury. W kadym razie perspektywa wczeniejszego przejcia na emerytur w poczeniu z innymi instrumentami polityki prorodzinnej moe by skutecznym czynnikiem osabiajcym niech do posiadania wicej dzieci. Wzrost urodze jest jedyn skuteczna metod i uratowania systemu emerytalnego od katastrofy i uniknicia gbokiej zapaci gospodarczej.

Te propozycje spotkay si ze sprzeciwem dogmatycznych ekonomistw, uwaajcych takie rozwizanie za nieracjonalne ekonomicznie. Uwaaj oni, e wczeniejsze emarytury te bd bardzo niskie, a co wicej proponowany system bdzie przeciwdziaa dalszej aktywizacji zawodowej kobiet. I dlatego zdecydowanie sprzeciwiaj si propozycji powizania emerytur z iloci urodzonych i wychowanych dzieci. Ot ten sprzeciw jest zupenie pozbawiony racjonalnych podstaw. System emerytalny, podobnie jak i caa gospodarka opiera si na pracy pokole w wieku produkcyjnym. Spadek ludnoci w tym wieku bdzie powodowa spadek zarwno dochodw systemu emerytalnego, jak i dochodw budetowych. Zabraknie nie tylko pienidzy w ZUS, ale i w budecie, z ktrego system emerytalny jest dofinansowywany. To spowoduje konieczno radykalnych podwyek podatkw niszczcych zdolno naszej gospodarki do rozwoju. Ju ten proces podwyszania podatkw si rozpocz i jest to proces nieodwracalny przy spadku ludnoci w wieku produkcyjnym. Ten wzrost obcie pokolenia pracujcego, kosztami systemu emerytalnego przypieszy emigracj modych pokole niechtnych ponoszeniu tych kosztw. To spowoduje kolejne zmniejszenie populacji pracujcej i otrzymujcej system emerytalny. Do roku 2030 liczba emerytw wzronie o 50%. Po tym roku w sytuacji zmniejszajcej si bazy paccych skadk emerytalna spowodowanej spadkiem populacji pracujcej i emigracj naley si spodziewa z cakowitym zaamaniem si systemu emerytalnego i jego niewypacalnoci. Nie pomoe na dugo samo wyduenie wieku emerytalnego. To tylko prodek. Bez wzrostu urodze czeka nas czarny scenariusz. Po prostu na nasze emerytury nie bdzie komu pracowa. Dlatego dla zapobieenia tego scenariusza waniejsza jest polityka prorodzinna likwidujca materialn barier przy posiadaniu dzieci, ni samo wyduenie wieku emerytalnego. Dzi jestemy w ostatnim okresie, w ktrym moemy odwrci t zgubn tendencj. Jeszcze w wieku reprodukcyjnym jest bowiem pokolenie "mini-wyu' z przeomu lat 70- tych i 80-tych. Za kilka lat, to pokolenie wyjdzie ju z wieku prokreacyjnego i czarnego scenariusza nie da si unikn.Dlatego tak wana jest dzi polityka prorodzinna.

Propozycje zaproponowane przez PSL id w tym kierunku, ale s niewystarczajce. Bowiem polityk wsparcia rodzin naley traktowa, nie jako polityk socjalna, ale dugofalow inwestycj o fundamentalnym znaczeniu dla przyszoci naszego narodu. Powizanie wczeniejszych emerytur z iloci wychowanych dzieci, poza walorem ekonomicznym, jest napraw racej niesprawiedliwoci wobec rodzin wielodzietnych. Oczywicie rodki wypracowane przez pokolenie dzieci powinny i przede wszystkim do ich rodzicw. W systemie solidarnoci pokole, przyszli emeryci nie pracuj przede wszystkim na swoje emerytury, ale na emerytury swoich rodzicw. W ZUS nie ma fizycznie wypracowanych pienidzy na kontach przyszych emerytw. S tylko ksigowe zapisy, ktrych warto w momencie krachu tego systemu bdzie warta tyle ile papier na ktrym zostay zapisane. W zwizku z powyszym zarzuty ekonomistw, e emerytury, w przypadku wprowadzenia proponowanego systemu bd niskie s zarzutami niepowanymi. Bowiem one mog by niskie, ale one bd, w przeciwiestwie nie wprowadzenia tej propozycji i innych prorodzinnych rozwiza. Warto doda take, e ten typ mylenia "ekonomicznego" by jedn z najwaniejszych barier wprowadzenia w Polsce skutecznej polityki prorodzinnej, ktra zapobiegaby zapaci demograficznej ze wszystkimi ekonomicznymi konsekwencjami. Na przykad w czasie rzdw AWS, to Leszek Balcerowicz by gwn barier rozwiza prorodzinnych. To dziki jego "ekonomicznemu" podejciu , ten czas nie zosta wykorzystany do przeciwdziaania kryzysowi demograficznemu. Dzi tego typu opr "ekonomiczny" skae Polsk na gospodarcza katastrof. I dlatego wszelkie prby dyskredytacji tego zaproponowanego przez PSL pomysu, s dowodem intelektualnej niewydolnoci. Obecnie jestemy w ostatnim momencie w ktrym moemy odwrci demograficzne tendencje i zapobiec katastrofie demograficznej i katastrofie systemu emerytalnego. Pomys PSL jest znacznie lepszy i bardziej ekonomicznie sensowny, ni propozycje premiera Tuska. Mam nadzieje, ze nie zosta on tylko wysunity w celu rozegrania innych partyjnych interesw, ale jest zasadniczym postulatem tej partii I dlatego powinien spotka si z aktywnym poparciem opozycji prawicowej.


rdo: Skomentuj na Portalach Wpolityce, FRONDA, Stefczyk.info oraz Salon24Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]