Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-02-2012
Nasz Dziennik-Krzysztof Kawcki: Scenariusz "polskiego Kosowa"

Kreowanie tendencji autonomicznych i separatystycznych moe doprowadzi - w perspektywie - do realizacji dramatycznego scenariusza stworzenia ze lska "polskiego Kosowa". Scenariusz ten bdzie bardziej prawdopodobny, gdy polsk polityk bd kierowali kontynuatorzy koncepcji liberaw z pocztkw lat 90., ktrzy zaczli wwczas propagowa koncepcj Europy regionw. Nalea do nich Donald Tusk, ktry lansowa program daleko idcej autonomii Pomorza (Kaszub). W wystpieniach regionalistw pojawia si wwczas wizja Europy regionw, ktra zakadaa, e zamiast Polski powstan: Mazowsze, Kujawy, Warmia, Mazury, Wielkopolska i lsk. Byo to powtrzenie koncepcji "europejskich architektw", ktre w naszym kraju zaczli gosi "poyteczni idioci" z krgw Kongresu Liberalno-Demokratycznego, partii, ktrej dziaacze ksztatowali Platform Obywatelsk.


Niebezpieczne zwizki
12 stycznia Prokuratura Okrgowa w Opolu zoya apelacj od postanowienia Sdu Rejonowego w Opolu z 21 grudnia 2011 r., ktry zdecydowa o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sdowego Stowarzyszenia Osb Narodowoci lskiej. Stowarzyszenie zamierza midzy innymi rozbudowywa i ugruntowywa wiadomo narodow lzakw. Grudniowa decyzja ukazaa cakowit bezradno polskiego wymiaru sprawiedliwoci.
Prokuratura uznaa, i dokonanie rejestracji stowarzyszenia nastpio z naruszeniem ustawy o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym. W szczeglnoci prokuratura zwrcia uwag, e statut stowarzyszenia odwouje si do pojcia narodowoci lskiej oraz uzalenia czonkostwo od zoenia deklaracji przynalenoci do narodowoci, ktra w obowizujcym systemie prawa nie istnieje.
Warto przypomnie, e 15 czerwca 2011 r. sd w Opolu odmwi dokonania wpisu Stowarzyszenia Osb Narodowoci lskiej, ale na skutek zoonej przez wnioskodawc skargi postanowieniem z 21 grudnia ubiegego roku zmieni decyzj, co wywoao protest wielu rodowisk patriotycznych.
Jeden z zaoycieli stowarzyszenia przyzna, e sd, uzasadniajc w czerwcu 2011 roku odmow rejestracji, "wskaza nam kierunek, w ktrym powinnimy pj". Wczeniejsza odmowa sdu uzasadniona zostaa tym, e stowarzyszenie moe prbowa skorzysta z przysugujcej w polskim prawie mniejszociom narodowym moliwoci ominicia 5-procentowego progu w wyborach parlamentarnych. Dlatego, kierujc si logik sdu, zaoyciele stowarzyszenia wykrelili ze statutu pojcie mniejszoci narodowej i zapisali, e nie bd prbowali rejestrowa komitetw wyborczych do parlamentu.
Autonomici, regionalici, separatyci, wrogowie "szowinizmu polskiego" (czytaj: patriotyzmu) triumfowali! Kazimierz Kutz oznajmi: "To sukces. Decyzja sdu w Opolu jest dobrym znakiem. lzacy odzyskuj poczucie tosamoci" ("Dziennik Zachodni", 31.12.2011). Rado z faktu rejestracji wyrazi te Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii lska (RA), ktry decyzj sdu w Opolu uzna za "wany krok w negocjacjach statusu licznej grupy obywateli RP". Zadeklarowa te, e wstpi do zarejestrowanego w Opolu SON ("Dziennik Zachodni", 29.12.2011). Warto przypomnie, e Gorzelik znany jest z wczeniejszych, skrajnie antypolskich wypowiedzi.
W wyborach samorzdowych w 2010 roku RA, ktry liczy okoo 7 tysicy czonkw, otrzyma w wojewdztwie lskim niespena 123 tys. gosw, tj. 8,49 procent. Pozwolio to na wprowadzenie trzech przedstawicieli do sejmiku wojewdzkiego i uzyskanie 40 mandatw radnych w wojewdztwie lskim. Gorzelik zosta wicemarszakiem Sejmiku Wojewdztwa lskiego.
RA utrzymuje kontakty z niemieckimi organizacjami lzakw oraz regionalistami z krajw Unii Europejskiej. W 2003 roku zosta przyjty do Wolnego Sojuszu Europejskiego (EFA) - ponadnarodowej reprezentacji kilkudziesiciu ruchw regionalnych (separatystycznych) dcej do likwidacji pastwa narodowego. Wolny Sojusz Europejski opowiada si za Europ Stu Flag, gdy jego zdaniem w Europie jest co najmniej 100 narodw i grup etnicznych. W chwili akcesji Ruchu Autonomii lska do EFA bretoscy autonomici napisali do dziaaczy RA: "Drodzy lscy przyjaciele, yczymy Wam lska wolnego od polskiej okupacji" ("Wprost", nr 17/2003). Wolny Sojusz Europejski opowiada si za ustanowieniem do Parlamentu Europejskiego okrgw wyborczych odpowiadajcych zasadom regionalizmu, co godzi w zasad suwerennoci pastwowej.
Na stronie internetowej EFA prezentowana jest mapa Europy, na ktrej lsk znajduje si poza granicami Polski. W takiej oto "midzynarodwce regionalistw" znajduje si RA. Obecnie dziaacze Ruchu akcentuj, e organizacja odrzuca zasad separatyzmu, tj. utworzenia odrbnego pastwa lskiego. Nadal jednak utrzymuje kontakty zagraniczne z organizacjami separatystycznymi.
Pierwszorzdnym postulatem Ruchu Autonomii lska jest doprowadzenie do autonomii Grnego lska, w ktrych to granicach ujta jest wiksza cz wojewdztwa opolskiego. Gorzelik jest zwolennikiem koncepcji zawartej w hale: "Autonomia Zagbia w Autonomii lska". Do pomysu tego krytycznie odnosi si Zwizek Ludnoci Narodowoci lskiej, ktry zarzuca autonomistom, e lansujc takie rozwizania, dzieli lzakw z obydwu wojewdztw - lskiego i opolskiego. Celem ZLN jest "zjednoczenie ziem lskich w ramach jednej jednostki administracyjnej". Mimo rnic RA i ZLN wsppracoway ze sob przez wiele lat, m.in. w organizacji Grnolskich Dni Dziedzictwa.
Dziaalno RA stanowi zagroenie dla pastwa polskiego i tosamoci narodowej Polakw. Jego celem jest nie tylko uzyskanie autonomii dla Grnego lska, ale przede wszystkim doprowadzenie do znanej nam z historii Polski dzielnicowej. RA chce propagowa idee regionalne w caej Polsce i doprowadzi do powstania oglnopolskiego ruchu na rzecz realizatorw idei federacyjnej.

Nie ma narodowoci lskiej
Zwizek Ludnoci Narodowoci lskiej powsta w 1996 roku. Jego zaoyciele, w tym Gorzelik, zoyli wwczas pierwszy wniosek o rejestracj. W 1998 r. Sd Najwyszy nie zarejestrowa jednak zwizku, podajc w uzasadnieniu, e narodowo lska nie istnieje. Mimo kolejnych prb Zwizek nie zosta wpisany do rejestru stowarzysze. Wwczas zaoyciele ZLN zoyli skarg do Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w Strasburgu. Sd w Strasburgu w 2004 r. odrzuci skarg z powodu moliwoci uzyskania przez ZLN nieuzasadnionego przywileju wyborczego - moliwoci uniknicia wymaganego 5-procentowego progu wyborczego do Sejmu. Przedmiotem zainteresowania Trybunau nie bya natomiast kwestia istnienia narodu lskiego. W 2006 r. Sd Okrgowy w Katowicach rozpatrzy odmownie wniosek komitetu zaoycielskiego ZLN o rejestracj stowarzyszenia pod nazw ZLN - Stowarzyszenie Osb Narodowoci lskiej.
Znamienne, e argument Trybunau w Strasburgu odnoszcy si do ordynacji wyborczej powtrzy Sd Rejonowy w Opolu, rejestrujc Stowarzyszenie Osb Narodowoci lskiej. Czy ma to oznacza, e decyzja sdu w Opolu otwiera moliwo rejestracji Zwizkowi Ludnoci Narodowoci lskiej, jeli podejmie dziaania w duchu Strasburga, sdu opolskiego i zadeklaruje rezygnacj z tworzenia komitetw w wyborach parlamentarnych? Apelacja Prokuratury Okrgowej w Opolu daje nadziej, e proces destrukcji pastwa polskiego spotka si jednak z waciw reakcj.

lska godka
Najbliszym celem zwolennikw "narodowoci lskiej" jest wniesienie do Sejmu projektu ustawy o jzyku lskim i uznanie lzakw za mniejszo etniczn. Przygotowanie takiego obywatelskiego projektu ustawy zapowiedzia pose Marek Plura z Platformy Obywatelskiej, ktry od razu zgosi te ch wstpienia do Stowarzyszenia Osb Narodowoci lskiej. Poparcie w parlamencie dla tej ustawy zadeklarowa ju Janusz Palikot. Nastpnie podjte zostan zapewne dziaania o ustanowieniu statusu lskiej mniejszoci narodowej.
Sztuczny proces tworzenia jzyka lskiego to pierwszy krok w kierunku uznania lzakw za nard. Std intensywne prace nad jego kodyfikacj, czym zajmuje si dziaajce od piciu lat Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania lskiej Mowy. Dziaania te wspiera Komitet Ekspertw Rady Europy UE, ktrego przedstawiciele w lutym 2010 roku odwiedzili Polsk. Komitet zwrci si do polskich wadz z postulatem umieszczenia w kolejnym raporcie z realizacji postanowie Europejskiej Karty Jzykw Regionalnych lub Mniejszociowych informacji dotyczcej inicjatywy ustawodawczej zwizanej z jzykiem lskim.
Jerzy Gorzelik snuje plany, e wybory parlamentarne w 2019 roku wyoni wikszo, ktra zmieni Konstytucj tak, aby regiony w Polsce mogy uzyska autonomi. By moe jest spraw przypadku, e ma to nastpi w setn rocznic wybuchu I Powstania lskiego. Podobnie jak utworzenie Zwizku Ludnoci Narodowoci lskiej w 75. rocznic powrotu lska do Macierzy.
ZLN swj stosunek do polskiej tradycji wyrazi w owiadczeniu "w sprawie awanturnictwa w dniu 11.11.2011": "Dzie 11 listopada, zwany Dniem Niepodlegoci pokaza prawdziwe oblicze czci narodu polskiego oraz now definicj pojcia patriota". Aspirujcy do miana "narodowoci lskiej" nie maj prawa do oceny polskiego patriotyzmu. Powinni natomiast odnie si do bandyckich zachowa niemieckich bojwek usiujcych rozbi obchody wita Niepodlegoci 11 listopada. Tego nie uczynili.
Jake trafny jest opis ludnoci lska Jadwigi Chmielowskiej, legendy lskiej "Solidarnoci" i "Solidarnoci Walczcej": "lzacy nie zasuyli sobie na tak kompromitacj, na jak naraa ich RA i jego przybudwki. Przez wieki chronili mow polsk, std "lska godka" - archaiczny jzyk Kochanowskiego. Walczyli w trzech Powstaniach i w Armii Polskiej u Maczka i Andersa. Tzw. wyzwolenie przynioso im mordy krasnoarmiejcw i lskie agry. Przeszo 150 tys. grnikw wywieziono do ZSRR. Wrcia poowa. Potem pogarda wadcw PRL-u - zmiana nazwisk i imion, bicie za posugiwanie si gwar. Potem nasta czas godnoci i "Solidarnoci". lzacy poczuli si wreszcie szanowanymi ludmi, podziwianymi w caej Polsce. Byo wiadomo, e jak lsk huknie, to wadza ustpi. Stan wojenny ich nie przestraszy. Walczyli najmocniej i najduej, cho wszystkie huty i kopalnie byy zmilitaryzowane od samego ogoszenia stanu wojennego. To tu, na lsku, polaa si krew, to tu podziemie byo najsilniejsze. Najwicej tytuw prasy podziemnej ukazywao si wanie w tym regionie - nawet gazetki zakadowe. lzacy nie zdradzali. Trzy osoby ukryway si od 13 grudnia 1981 do 1990 r. To wanie podczas strajku sierpniowego w 1988 r. Wasie podstawiono w Jastrzbiu taczk. Nie chcieli lzacy pertraktowa z komunistami. Chcieli ich pozbawi wadzy. Marzyli o wolnej niepodlegej Polsce. Nie zgadzam si na traktowanie lzakw jako "przymulonych", jak to robi Kutz. Nie zgadzam si te na to, by kilku goci, wsppracujc z Niemieck Inicjatyw na Rzecz Autonomii lska (Bawaria), ogupiao i kompromitowao lzakw durnymi hasami o Autonomii, nowym jzyku i nowej narodowoci. Zbyt duo zawdziczam lzakom, bym moga milcze" (j.chmielowska.salon24.pl).

rdo: Nasz Dziennik Pitek, 3 lutego 2012, Nr 28 (4263)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]