Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-03-2012
Prawica Rzeczypospolitej: list otwarty do premiera ws. Polakw na Litwie

W dniu dzisiejszym odbya si konferencja prasowa Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka i wiceprezesa Prawicy dr Krzysztofa Kawckiego, powicona sytuacji polakw na Litwie.
--- depesza PAP http://stooq.pl/n/?f=583708 ---LIST OTWARTY w zaczniku


Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrw


Szanowny Panie Premierze!

Przebywajc 4 wrzenia 2011 roku w Wilnie, symbolicznym dla Polakw miejscu, bo pod Ostr Bram, zoy Pan, Panie Premierze, zgromadzonym tam Polakom, uroczyste – bo wygoszone w kociele w. Teresy, na stopniach otarza – przyrzeczenie: "Stosunki Polski z Litw bd tak dobre, jak dobre bd stosunki pastwa litewskiego z polsk mniejszoci".
Prawa przynalene Polakom jako mniejszoci narodowej, zagwarantowane s w litewskim prawie wewntrznym – Konstytucji oraz ustawach – a take w podpisanych i ratyfikowanych przez wadze Republiki Litewskiej porozumieniach midzynarodowych, dwu - (Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Litewsk o przyjaznych stosunkach i dobrossiedzkiej wsppracy z RP 1994) i wielostronnych (Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszoci Narodowych i Etnicznych z RP 1995). Dokumenty te, zwaszcza polsko-litewski traktat przyjani, wykluczaj jakkolwiek dyskryminacj spoecznoci polskiej na Litwie.
Jednake strony tych porozumie (wadze Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej) oraz rodowiska, ktrych porozumienia te dotycz (reprezentatywne organizacje Polakw na Litwie – ZPL, AWPL, polska Macierz Szkolna) zupenie inaczej postrzegaj realizacj postanowie zawartych w tych dokumentach. Rozmowy dwustronne, jak dowodz tego chociaby ostatnie posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego RP i PL czy rezultaty dziaalnoci Komisji Ekspertw oceniajcych zeszoroczn reform owiaty w odniesieniu do szkolnictwa polskiego na Litwie, nie tylko nie prowadz do jakiegokolwiek zblienia stanowisk, ale wprost zaprzeczaj celowi tych spotka. Kontynuowanie tego stylu dziaania oznacza faktyczne przyzwolenie strony polskiej na depolonizacyjn polityk wadz Litwy.

Jestemy przekonani, e pierwszym posuniciem polskich wadz, majcym na celu przeciwstawienie si takiej polityce, powinno by precyzyjne i udokumentowane ustalenie czy i w jaki sposb przestrzegane s na Litwie narodowe i obywatelskie prawa Polakw zagwarantowane w polsko-litewskim traktacie przyjani. W tym celu postulujemy powoanie rzdowo-sejmowej Komisji do zbadania realizacji postanowie Traktatu polsko-litewskiego wobec mniejszoci polskiej na Litwie. Oczywicie, Komisja powinna rozpatrywa sytuacj Polakw na Litwie rwnie w kontekcie Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszoci Narodowych i Etnicznych. W skad Komisji powinni wej reprezentanci kompetentnych organizacji spoecznych (Wsplnoty Polskiej, Federacji Organizacji Kresowych).
W przypadku stwierdzenia przez Komisj narusze zagwarantowanych traktatowo praw Polakw – wadze Rzeczypospolitej powinny o tych ustaleniach poinformowa wadze Republiki Litewskiej oraz polsk i midzynarodow opini publiczn oraz podj dziaania na rzecz realizacji wzajemnych zobowiza naszych pastw i zagwarantowania praw tych, ktrych zobowizania te dotycz. W znacznie szerszym zakresie dziaania te naley przenie na forum kompetentnych organizacji midzynarodowych.

Z wyrazami szacunku-

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejZapraszamy na pikiet solidarno z Polakami na Litwie w najblisz sobot o godz. 11.00 midzy innymi w Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Toruniu, Gdasku, Siedlcach i odzi
---w Warszawie (Al. Ujazdowskie 14),
---w Szczecinie (ul. Gen. Rayskiego 23-13),
---w Toruniu (ul. Piekary 12),
---w Gdasku (ul. Heweliusza 11),
---w Katowicach (ul. Rolna 43 b),
---w Poznaniu (ul. Szyperska 14P6),
---w centrum odzi,
---w Siedlcach (Skwer Generaa Sikorskiego)
szczegy http://www.facebook.com/#!/events/313942628669806/


W mediach:

Rzeczpospolita: Polacy przeciw dyskryminacji

Nasz Dziennik: W obronie jzyka ojczystego

Wpolityce: Prawica RP wychodzi na ulice w obronie Polakw na Litwie

Stefczyk.info: Prawica RP w obronie Polakw na Litwie

Fronda: Pikieta pod Ambasad Litewsk

niezalezna.pl:Solidarni z Polakami na Litwie

Niepopprawni.pl:Pikieta pod Abasad Litewsk


Depesza Pap
Prawica Rzeczypospolitej: list otwarty do premiera ws. Polakw na Litwie


15.03. Warszawa (PAP) - Prawica Rzeczypospolitej wystosowaa w czwartek list otwarty do premiera Donalda Tuska, w ktrym domaga si powoania rzdowo-sejmowej komisji do zbadania realizacji postanowie traktatu polsko-litewskiego wobec mniejszoci polskiej na Litwie.

Lider PR Marek Jurek powiedzia w czwartek na konferencji prasowej, e - jego zdaniem - Litwa nie wywizuje si z zaoe traktatu i amane s prawa polskiej mniejszoci, m.in. w sferze edukacji oraz oryginalnej pisowni nazwisk polskich.

"Nie rozumiem, dlaczego Polacy na Litwie nie mog si podpisywa tak jak si nazywaj" - powiedzia Jurek. W Polsce - doda - kady ma pene prawo do stosowania oryginalnej pisowni swego nazwiska.

Wedug Jurka postulowana przez jego ugrupowanie rzdowo-sejmowa komisja miaaby wskaza te obszary, gdzie naruszane s prawa mniejszoci polskiej na Litwie i poinformowa o tym stron litewsk oraz polsk i midzynarodow opini publiczn. Lider Prawicy doda, e w skad komisji powinny wej take organizacje pozarzdowe m.in. Federacja Organizacji Kresowych oraz stowarzyszenie Wsplnota Polska.

Jurek podkreli, e Prawica Rzeczypospolitej opowiada si za dobrymi stosunkami z Litw. "Przyszo Polski to polityka rodkowoeuropejska. Umacnianie niepodlegoci tych pastw, ktre odzyskay niepodlego albo powstay po upadku Zwizku Radzieckiego" - zaznaczy.

Wiceprezes ugrupowania Krzysztof Kawcki poinformowa, e Prawica Rzeczypospolitej zorganizuje w sobot manifestacj przed ambasad litewsk w Warszawie przeciw amaniu praw mniejszoci polskiej na Litwie.

Polsko-litewski traktat "O przyjaznych stosunkach i dobrossiedzkiej wsppracy" zosta podpisany 26 kwietnia 1994 r. podczas spotkania prezydentw: Lecha Wasy i Algirdasa Brazauskasa w Wilnie. Traktat zobowizuje m.in. do poszanowania midzynarodowych zasad i standardw dotyczcych ochrony praw mniejszoci narodowych, w szczeglnoci zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.

Od lat problemem we wzajemnych relacjach s kwestie pisowni nazwisk polskich na Litwie oraz dwujzycznych tablic ulic i miejscowoci na Wileszczynie, gdzie Polacy stanowi wikszo. Ostatnio gwnym powodem napi w stosunkach dwustronnych jest sprawa ustawy owiatowej, przeciwko ktrej protestuj Polacy na Litwie.

Zgodnie z nowym prawem od roku 2013 w szkoach litewskich i szkoach mniejszoci narodowych egzamin maturalny z jzyka litewskiego zostanie ujednolicony. Obecnie program nauczania litewskiego w szkoach litewskich i nielitewskich na Litwie rni si. W szkoach litewskich jzyk ten jest wykadany, jako jzyk ojczysty, a wic w szerszym wymiarze, natomiast w szkoach mniejszoci - jako jzyk pastwowy, w wymiarze ograniczonym.

Od 1 wrzenia 2011 roku w szkoach mniejszoci narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o wiecie w czci dotyczcej Litwy s prowadzone w jzyku litewskim. W caoci po litewsku wykadany jest przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego". (PAP)

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]