Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-04-2012
Nasz Dziennik-Krzysztof Kawcki: Scenariusz

Plany rzdu Donalda Tuska ograniczajce w szkoach liczb godzin historii wywoay protesty rnych rodowisk - nauczycieli, historykw, publicystw, i najostrzejszy sprzeciw - protest godowy piciu czonkw "Solidarnoci" w Krakowie. Zmniejszenie liczby godzin historii i jzyka polskiego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to jedna z najgorszych decyzji, jakie w ostatnich latach dotkny polskie szkolnictwo. Nie trzeba przecie uzasadnia, jakie szkody przyniesie ten fakt dla edukacji modego pokolenia.
Zgodnie z przyjtymi zaoeniami reformy edukacji od 1 wrzenia 2012 roku w nowych programach zniknie 120 godzin przedmiotw cisych, 90 godzin historii i 60 godzin jzyka polskiego.
Uczniowie ju w pierwszej klasie liceum bd koczyli nauk przedmiotw, ktre rozpoczli w gimnazjum, np. historii. Pozostae dwa lata maj suy poszerzeniu wiedzy z wybranej przez uczniw specjalizacji - humanistycznej lub cisej. Wybr specjalizacji (w wieku 16 lat!) w praktyce oznacza zaprzestanie nauki przedmiotw humanistycznych lub cisych. W zamian pojawi si midzy innymi zajcia ze zdrowia i urody.

Wytyczne z Brukseli
Wprowadzone w naszym kraju reformy owiaty i szkolnictwa wyszego to prosta realizacja inicjatywy polityczno-owiatowej Unii Europejskiej. Zapocztkowa j traktat z Maastricht z lutego 1992 roku, chocia formalnie wykluczono wwczas harmonizacj przepisw pastwowych w tym zakresie. Rozwj "europejskiego wymiaru" edukacji koncentruje si na obowizujcych "podstawach programowych", ktre obejmuj jzyk ojczysty, przynajmniej jeden jzyk obcy, matematyk, podstawy nauk przyrodniczych i humanistycznych, a take nowoczesne tendencje informatyczne. Zaleca si przy tym nauczanie ponadprzedmiotowe, co zostao ju wprowadzone w polskiej podstawie programowej. Trzeba zauway, e architekci edukacji europejskiej w rozwaaniach nad szansami "europejskich podstaw programowych" wskazuj na ich granice. Stanowi je kulturowe osobliwoci danych narodw. Nie wynika to jednak z uznania ich odrbnoci kulturowej, ale z poczucia swoistego pragmatyzmu. Ze wiadomoci, e realizowane cele, aby byy skuteczne, powinny by wprowadzane stopniowo. Przekroczenie tych granic - jak sami podkrelaj - doprowadzioby do iluzji i powstania nowych nacjonalistycznych podziaw (Wolfgang Mitter, Drogi reformy szkolnej w perspektywie europejskiej na przeomie XX i XXI wieku, Warszawa 1999, s. 99).
Przy opracowywaniu projektu nowej podstawy ogoszonej w "Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej" z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej i wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk uwzgldniono zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie "kompetencji kluczowych w procesie uczenia si przez cae ycie".
Wiedza, umiejtnoci i kompetencje, ktre ucze ma uzyska w szkole, opisane s w nowej podstawie programowej zgodnie z ide europejskich ram kwalifikacji, w jzyku efektw ksztacenia. To take realizacja powyszych zalece w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia si przez cae ycie i kolejne potwierdzenie nadrzdnoci "edukacji europejskiej" w ksztatowaniu podstawy programowej dla polskiej szkoy podstawowej.
Przygotowanie nowej podstawy programowej kosztowao prawie milion zotych, "sfinansowaa" to Unia Europejska w ramach projektu "Doskonalenie podstawy programowej". Z pienidzy tych opacono m.in. ekspertw, spotkania zespow eksperckich, recenzje.

Kto ty jeste?
Podstawa programowa ksztacenia oglnego dla szk podstawowych dzieli si na dwa etapy edukacyjne: I etap obejmujcy klasy I-III szkoy podstawowej - edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie ksztacenia zintegrowanego, oraz II etap obejmujcy klasy IV-VI szkoy podstawowej, podczas ktrego realizowanych jest kilkanacie przedmiotw, w tym historia i spoeczestwo. Po ukoczeniu szkoy podstawowej ucze kontynuuje ksztacenie oglne (III etap - gimnazjum i IV etap - szkoa ponadgimnazjalna).
Wymagania, jakie stawia podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji spoecznej dla ucznia klasy I szkoy podstawowej s enujco proste. Ucze po skoczeniu klasy pierwszej "wie, jakiej jest narodowoci i e mieszka w Polsce, a Polska znajduje si w Europie, zna symbole narodowe (flaga, godo), hymn narodowy, poznaje flag i hymn Unii Europejskiej".
Zapewne nie chodzi zatem o potwierdzenie narodowej przynalenoci, ale o "uwraliwienie" na tosamo europejsk (flaga i hymn).
Zgodnie z przyjt podstaw programow z historii nastpi poczenie III i IV etapu edukacyjnego. Zakres wiedzy merytorycznej historii w gimnazjum koczy si na treciach nauczania odnoszcych si do sprawy polskiej w I wojnie wiatowej. Natomiast w szkole ponadgimnazjalnej, w pierwszej klasie, musz by zrealizowane zagadnienia obejmujce okres od odzyskania przez Polsk niepodlegoci w 1918 roku a do wspczesnoci! Tak obszerny materia faktograficzny wymaga dwuletniego kursu ksztaceniowego, odrbnie dla gimnazjum i liceum. Tymczasem na nauk historii dla uczniw, ktrzy nie wybrali tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, przewidziano zaledwie 60 godzin (2 godziny tygodniowo) i tylko w pierwszej klasie. Natomiast do matury ucze bdzie uczestniczy w zajciach z przedmiotu uzupeniajcego: "Historia i spoeczestwo. Dziedzictwo epok" w wymiarze 120 godzin. Obszar tematyczny tego przedmiotu ma obj cztery z nastpujcych zagadnie: Europa i wiat; jzyk, komunikacja, media; kobieta i mczyzna, rodzina; nauka; swojsko i obco; gospodarka; rzdzcy i rzdzeni; wojna i wojskowo; ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Pozostan wyklci
Rezygnacja z realizacji kursu historii najnowszej w gimnazjum i de facto przesunicie treci zwizanych z histori polityczn powszechn i polsk XX wieku w liceum do mniej dojrzalszej wiekowo grupy (zamiast trzeciej klasy liceum - klasa pierwsza) doprowadzi do dalszej degradacji znajomoci dziejw ojczystych. W jaki sposb mona oczekiwa od modego, 17-letniego czowieka analitycznego mylenia, umiejtnoci rozwizywania problemw, zrealizowania projektw itp. w sytuacji braku niezbdnej wiedzy? Przecie wyksztacenie czy kultura osobista wie si zawsze z pewnym uzyskanym poziomem wiedzy.
W podstawie programowej przedmiotu historia i spoeczestwo (II etap edukacyjny - klasy IV-VI) w obszarze po 1944 roku ucze ma umie "opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uywajc poj: odbudowa zniszcze wojennych, awans spoeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie centralne, zaleno od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura, opozycja demokratyczna". Zdumiewa musi umieszczenie takich poj - osigni (?) "wadzy ludowej" jak "awans spoeczny", ktre maj opisywa istot systemu komunistycznego w sytuacji fizycznej likwidacji w tym okresie pokolenia II Rzeczypospolitej, przywdcw opozycji niepodlegociowej, ziemiastwa, inteligencji, elity politycznej.
Jedynie w IV etapie edukacyjnym o rozszerzonym zakresie uwzgldniono dziaania opozycji legalnej i podziemia antykomunistycznego, ktre ograniczone zostay jednak do 1948 roku. Tym samym o onierzach wykltych, Zrzeszeniu "Wolno i Niezawiso", Narodowych Siach Zbrojnych, Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym i innych zgrupowaniach w latach nastpnych oraz rozwoju konspiracji modzieowej przeomu lat 40. i 50. przecitny ucze znw si nic nie dowie. Czy nadal postacie, takie jak ukasz Ciepliski - prezes IV Zarzdu WiN, Stanisaw Kasznica - dowdca NSZ, "Zapora", "Orlik", "Huzar", "Warszyc" i tylu, tylu innych, maj by przesonite zmow milczenia? Ucze moe na lekcjach historii rwnie nigdy nie usysze na przykad o Orltach Lwowskich. W podstawach programowych nawet w rozszerzonym IV etapie nie ma wzmianki na temat ludobjstwa dokonanego przez UPA na Woyniu i w Maopolsce Wschodniej.
Uzupenieniu wiedzy z najnowszych dziejw nie suy take realizacja zaj z zakresu historii z elementami wiedzy o spoeczestwie i wiedzy o kulturze.

Eliminowanie religii
Twrcy reformy edukacji przyznaj, e poziom uzdolnie populacji modych Polakw (co druga osoba w wieku 19-24 lat studiuje) znacznie si obnia. Odrzucaj jednak rozwizanie tego problemu poprzez przywrcenie waciwej rangi egzaminowi maturalnemu oraz zwikszenie wymaga w przyjciu na studia, poniewa nastpioby wtedy drastyczne obnienie odsetka modziey uzyskujcej wyksztacenie wysze. Pogld ten wspierany jest poprzez odwoanie si do dowiadcze "krajw demokratycznych", ktre znalazy si wczeniej w podobnej sytuacji i rozwizanie to zostao przez nie powszechnie odrzucone.
Nie liczy si wic jako ksztacenia i edukacji, ale przyjty a priori, niekoniecznie zgodny ze zdrowym rozsdkiem, poziom zakadanej skolaryzacji spoeczestwa. Reforma edukacji sprowadza si do przyjtego zaoenia, e o poziomie wyksztacenia wspczesnego spoeczestwa wiadczy nie tyle redni, co minimalnie akceptowalny poziom wyksztacenia. W tym celu konsekwentnie - jak podkrela jeden z ministrw - zachca si modych ludzi do jak najduszego korzystania z usug systemu edukacji i ustawia si na ich drodze kolejne progi agodnie narastajcych wymaga.
W przyjtej triadzie ksztacenia uwzgldniajcej wiedz, umiejtnoci oraz tzw. kompetencje personalne i spoeczne ten pierwszy element jest najmniej dostrzegalny. Jest to zgodne z koncepcjami pedagogiki postmodernistycznej, gdzie wiedza coraz bardziej spychana jest na margines.
Znamienne, e w ramach piciu bezpatnych godzin dziecka w przedszkolu, podczas ktrych realizowana jest tzw. podstawa programowa, nie przewidziano lekcji religii. Prawo gwarantuje dzieciom i ich rodzicom pi godzin zaj za darmo, ale zgodnie z podstaw programow wychowania przedszkolnego przepisy MEN tego nie przewiduj. Religi mona organizowa na yczenie rodzicw (w ramach planu zaj), ale opaca je samorzd. Zajcia te, zdaniem MEN, nie mog by wpisane w podstaw programow, poniewa maj obowizek realizowa j wszyscy, a nie wszyscy s wierzcy.
Rozporzdzenie ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych z 20 stycznia 2012 roku (rozporzdzenie wchodzi w ycie 1 wrzenia 2012 roku) nie uwzgldnio wymiaru godzin na zajcia religii. Religia zostaa przeniesiona do grupy przedmiotw nadobowizkowych.
Wyrzucenie religii z programw ramowych oznaczaoby, podobnie jak w przypadku przedszkoli, e realizacja tych zaj zaleaaby od dobrej woli i moliwoci budetu jednostek samorzdu terytorialnego. Dziaania rzdowe w tym zakresie s sprzeczne z obowizujcym prawem: gwarancjami konstytucyjnymi dla lekcji religii i podpisanym przez rzd konkordatem.
Oczekujemy od MEN natychmiastowej nowelizacji rozporzdzenia ze stycznia br. i zagwarantowania zachowania prawa katolikw do nauki religii w szkoach publicznych.rdo: Nasz Dziennik Czwartek, 29 marca 2012, Nr 75Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]