Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-11-2011
Marian Pika: Kierunek Titanic

Sejmowe ordzie prezydenta Komorowskiego potwierdzio determinacj obozu rzdzcego do likwidacji waluty narodowej i wprowadzenia Polski do strefy euro. Zostao ono poprzedzone oficjaln deklaracj rzdu , w osobie wiceministra Koteckiego, o zbdnoci potrzeby przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Minister twierdzi, ze skoro Polacy w referendum akcesyjnym poparli przystpienie Polski do Unii Europejskiej, to tym samym zgodzili si take na likwidacje zotego. Deklaracja zarwno prezydenta, jak i ministra jest zadziwiajca, pomimo, ze jest tylko konsekwencja dotychczasowej polityki rzdu Tuska, od czasu sawnej jego deklaracji w Krynicy we wrzeniu 2011 roku. Jest zadziwiajca, poniewa wydawao si, ze rzeczywisto jasno zweryfikowaa plany rzdu w tej kwestii.

Gdy w 2008 roku Donald Tusk zapowiada wprowadzenie euro, wwczas caa parlamentarna scena polityczna akceptowaa ten kierunek zmian polskiego usytuowania w strukturach Unii. Kontrowersje PISu wzbudzi jedynie czas przystpienia do Unii i metoda spoecznej akceptacji tej decyzji. PIS opowiada si za pniejsza likwidacj zotego i za przeprowadzeniem referendum konstytucyjnego w sprawie zmiany waluty. Pomimo i mia w Sejmie wystarczajc ilo mandatw do zablokowania zmian konstytucyjnych,koniecznych do tej zmiany, to jednak zrezygnowa z tej wadzy na rzecz przeprowadzenia referendum. I w tej sprawie, jak wynikao z publicznych wypowiedzi przedstawicieli PO, partia ta gotowa bya zaakceptowa przeprowadzenie referendum, tym bardziej, e wczesne badania opinii publicznej pokazyway wyran przewag zwolennikw szybkiej likwidacji zotwki. PIS nie stawia warunku odrzucenia w referendum euro, a tylko pniejszy termin jego wprowadzenia.A zatem referendum miaoby roztrysn tylko kwesti daty wejcia do strefy euro. Ta postawa PISu spowodowana bya jego wczesnymi niskimi notowaniami i std przeprowadzenie referendum z pniejsz dat wejcia do strefy euro, miao na celu pomc w konsolidacji elektoratu tej partii. Wobec przewidywalnego zwycistwa zwolennikw szybkiego przyjcia euro, prezes PIS Jarosaw Kaczyski deklarowa zgod swej partii na zmian konstytucji, konieczn w przyjciu euro. Nawet w przygotowanym i ogoszonym projekcie konstytucji PISu, nie byo zapisu o Radzie Polityki Pieninej, jedynej konstytucyjnej przeszkodzie, przed przyjciem nowej waluty. A prezes NBP Sawomir Skrzypek, mianowany przez prezydenta Lecha Kaczyskiego, podj intensywne przygotowania potrzebne do zmiany waluty.

Wwczas, to jest w drugiej poowie 2008 roku i w pierwszych miesicach 2009 roku jedynie Prawica Rzeczpospolitej zdecydowanie wystpia przeciwko przyjciu euro i przeciwko koncepcji referendum. Wbrew ostatnio zaprezentowanej doktrynie przez ministra Koteckiego Prawica Rzeczpospolitej wskazywaa, e co prawda w traktacie akcesyjnym jest zapis o przyjciu euro, ale , traktat ten nie precyzuje jakiejkolwiek daty. Polska jest w takiej samej sytuacji prawnej, jak Szwecja, ktra te si zobowizaa do wprowadzenia wsplnej waluty, a nawet przeprowadzia referendum w tej sprawie. Szwedzi, jednak kierujc si swoim interesem narodowym odrzucili w referendum likwidacje wasnej waluty. Teoretycznie nadal Szwecja jest zobowizana do przyjcia euro, ale wiadomo, ze jest to przepis martwy, i jego zmiana mogaby nastpi tylko w momencie, gdyby Szwedzi uznaliby, e wsplny pienidz jest korzystny dla ich gospodarki. Nic jednak nie zapowiada takiej moliwoci.

W tamtym czasie Marek Jurek w licznych wystpieniach ostro atakowa idee referendum. Wwczas bowiem c jego rezultat byby bowiem jednoznaczny. Wskazywa, e wyborcy dali PISowi wystarczajc wadz do zablokowania euro i e PIS z tej wadzy powinien skorzysta i zablokowa monetarn kapitulacj. PIS mia bowiem wystarczajc ilo posw do zablokowania zmian konstytucyjnych, partia ta jednak zdecydowanie dya do referendum, uznajc, e akcja referendalna pozwoli jej wyj z politycznej defensywy. A zatem nie idea zablokowania euro, ale partyjny interes by motywem postpowania PISu.

Prawica Rzeczpospolitej wskazywaa wwczas, ze Polska nie spenia warunkw optymalnego obszaru walutowego. Wedug tej doktryny, potwierdzonej historycznie dowiadczeniami na przykad polskiej Galicji w cesarstwie austriacko-wegierskim, korzyci ze wsplnego obszaru walutowego odnosz najlepiej rozwinite gospodarki. Natomiast dla gospodarek sabszych, wsplna waluta jest barier w rozwoju. Bowiem polityka pienina jest prowadzona zgodnie z potrzebami przodujcych gospodarek. Nic te dziwnego, ze w pastwie austriacko- wgierskim, dynamicznie rozwijay si gospodarki Austrii i Czech, a Galicja klepaa przysowiow bied. Prawica Rzeczpospolitej wskazywaa, ze poza radykalnym ograniczeniem suwerennoci, co wwczas traktowano, jako sprzeciw natury 'ideologicznej", wsplna waluta zablokuje proces wyrwnywania poziomu polskiej gospodarki z gospodarkami zachodnimi. Tylko pastwom najlepiej rozwinitym gospodarczo wsplna waluta daje zdecydowan przewag konkurencyjn, co w przypadku Unii Europejskiej prowadzi do wzmocnienia, zagwarantowanej ju prawnie w traktacie lizboskim, hegemonii niemieckiej.

Jednak nie argumenty Prawicy Rzeczpospolitej, ale rozwijajcy si kryzys doprowadzi do odoenia tej kwestii na drugi plan. Polska dziki wasnej walucie przesza sucha stop przez kryzys, a na wprowadzeniu euro na Sowacji i na sztywnym zwizaniu litewskiego lita z euro, Polska nawet skorzystaa. Klienci sowaccy i litewscy masowo ruszyli na zakupy w Polsce.Pomimo tej sytuacji, zarwno przedstawiciele rzdu, jak i gwnej partii rzdzcej powstrzymywali stanowisko, e celem polityki polskiej jest wprowadzenie euro. Pani wiceprezes PIS, Beata Szydo, mianowana naczelnym ekspertem ekonomicznym tej partii jeszcze w czasie kampanii wyborczej twierdzia, e wprowadzenie euro, to perspektywa tylko kilku lat. Na jej tle, nawet minister Rostowski wydawa si eurosceptykiem przewidujc, e to moe by perspektywa kilkunastu lat. Ale to nie minister Rostowski w tej kwestii decyduje o polityce rzdu. Zapowiedz premiera w Krynicy nie bya z nim konsultowana, dlatego te wypowiedzi ministra w tej kwestii nie s w peni wiarygodne.Decyzja Donalda Tuska o przystpieniu do paktu Euro Plus, wiadczya o jego determinacji wprowadzenia wsplnej waluty. I cho jego zabiegi o udzia we wspdecydowaniu o polityce strefy euro spezy na niczym, a przedstawiciel polskiej prezydencji zosta upokorzony poprzez niedopuszczenie nawet w roli obserwatora do forum decyzyjnego najwaniejszych spraw w czasie polskiej prezydencji, to determinacja Donalda Tuska do odgrywania roli "prymusa Europy" nie ma adnych racjonalnych granic. Te upokorzenia jeszcze bardziej zwikszyy jego determinacj do jak najszybszego wprowadzenia Polski do eurogrupy.

Determinacja obozu rzdzcego jest tym bardziej zadziwiajca, ze trwajcy od 2008 roku kryzys w peni potwierdzi zaoenia teorii o optymalnym obszarze walutowym. Okazao si, e nie tylko Polska , ale i gospodarki znacznie bardziej rozwinite, jak pastwa poudniowe Unii Europejskiej s ofiarami wsplnej waluty. Nie tylko ona spowolnia ich wzrost gospodarczy, ale uniemoliwia im samodzielne przezwycienie kryzysu. Okazao si, e poza innym, ale raczej drugorzdnymi przyczynami obecnego kryzysu, takimi, jak ekspansja chiska na europejskie rynki, wsplna waluta jest gwn przyczyn obecnego kryzysu.Brak wasnych narodowych walut uniemoliwi wszystkim zagroonym pastwom skuteczn walk z kryzysem, choby poprzez dewaluacje wasnej waluty i przez to wzmocnienie tendencji eksportowych, czy zmiany stp procentowych.Prba utrzymania strefy euro przez Niemcy i Francj nie wynika z potrzeby, jak najszybszego przezwycienia obecnego kryzysu, ale z potrzeby niemiecko-francuskiej dominacji w tej strefie i ratowania zagroonych wasnych bankw.Std zupenie nieuprawniona teza lansowana przez Angel Merkel, e upadek euro oznacza upadek Unii Europejskiej. Unia Europejska, to przede wszystkim wsplny rynek, a upadek euro,cho bardzo bolesny to szansa przezwycienia kryzysu gospodarczego i ograniczenia hegemoni niemieckiej w Unii Europejskiej.Upadek euro nie oznacza upadku wsplnego rynku, a co wicej, oznacza przezwycienie kryzysu gospodarczego przez kraje Poudnia, tym samym oznacza jego relatywne wzmocnienie.

Obecne niemieckie przywdztwo Unii, maskowane tandemem niemiecko-francuskim jest czynnikiem pogbiajcym kryzys w Europie.Przykadem jest nie tylko nieefektywno programu ratowania Grecji, ale take skuteczne wychodzenie z kryzysu Irlandii, ktra zdecydowanie opara si receptom niemiecko-francuskim. To przywdztwo prowadzi do przecigania w czasie kryzysu i tym samym do jego pogbiania oraz do radykalnego ograniczania suwerennoci i demokracji mniejszych pastw czonkowskich. To przywdztwo i forsowana przez nie polityka jest zagroeniem dla przyszoci nie tylko gospodarczej Unii, ale take niepodlegoci narodw.

Pomimo obecnego kryzysu euro-landu, dowiadcze polskich w tym zakresie, a nawet pomimo radykalnej zmiany nastrojw polskiej opinii publicznej w tym zakresie, 85% Polakw jest zadowolonych ze zotego , Donald Tusk kontynuuje przygotowania do likwidacji polskiej waluty. Zapowiada, e zakoczenie kryzysu w strefie euro oznacza bdzie gotowo Polski do likwidacji zotego. Std zapewne nowa doktryna rzdowa wyraona przez ministra Koteckiego, o zbytecznoci referendum. Dzi bowiem w przeciwiestwie do roku 2008 i pierwszej polowy 2009, zwolennicy likwidacji waluty narodowej nie odnieliby sukcesu. Dlatego Tusk planuje zmian waluty jedynie w drodze parlamentarnej majc nadzieje , ze uroki wadzy skusz cz opozycyjnych posw do zaakceptowania unijnej waluty, choby poprzez zaplanowan absencje, jak w przypadku projektu ustawy o ochronie ycia, gdy nieobecno kilku posw PISu umoliwia odrzucenie spoecznego projektu.I tu dopasowuje si rzd Tuska take do polityki Angeli Merkel pozbawiania praw narodw decydowania o wasnym losie. Parlamentarna droga likwidacji suwerennoci monetarnej, oznacza nie tylko radykalne ograniczenie suwerennoci, ale nawet, poprzez ograniczenie publicznej debaty, odmow wyczerpujcej informacji o tym zamachu na nasz niepodlego.Bo dzi, w przeciwiestwie do roku 2008, Polacy s bardziej wiadomi skutkw wyzbycia si wasnej waluty i dlatego sami powinni odrzuci ten zamach na nasza suwerenno i dobrobyt . Sabo doktryny rzdowej polega take na niezgodnoci traktatu akcesyjnego z konstytucj w zapisie zobowizujcym Polsk do zmiany waluty. Konstytucja przewiduje bowiem, ze polityk pienin w naszym kraju prowadzi Rada Polityki Pieninej. A nawet przegosowanie tego traktatu nie zmienia konstytucji. Sam fakt miadcego wyniku referendum akcesyjnego, niczego tu nie zmienia. Bowiem zmiana konstytucji jest moliwa tylko w trybie przewidzianym do zmiany ustawy zasadniczej. A nawet zwykle ustawy uchwalone z pogwaceniem odpowiedniej procedury, Trybuna Konstytucyjny uwaa za niewane.niekonstytucyjno tego zapisu w traktacie akcesyjnym powoduje jego niewano i brak obligacji Polski do rezygnacji z zotego.

W sytuacji radykalnej zmiany warunkw funkcjonowania strefy euro, Marek Jurek zaproponowa nie tylko zwoanie przez polska prezydencje konferencji pastw unijnych posiadajcych wasne waluty narodowe w celu wypracowania wsplnej polityki chronicej je przed skutkami kryzysu w strefie euro, ale take oficjalne ogoszenie przez rzd Rzeczpospolitej, e w wietle planowanej radykalnej zmiany funkcjonowania tej strefy poprzez powoanie "rzdu gospodarczego' euro-landu, automatycznie wygasaj jakiekolwiek polskie zobowizania w tym zakresie. Premier nie tylko nie zoy podanej deklaracji, ale zwoa konferencje pastw z poza strefy w celu... przygotowania tych pastw do wejcia do niej.

Dzi polityka likwidacji zotego i wejcie do strefy euro, to nie mira uatwie turystycznych. To kwestia zaprzepaszczenia naszych szans gospodarczych, szans na rozwj i odrobienie wieloletnich zapni w stosunku do Europy Zachodniej i reszty rozwinitego i dynamicznie rozwijajcego si wiata. Strefa euro, to strefa bardzo niebezpieczna , nie tylko zagraajca naszym szansom rozwojowym. To strefa potencjalnych gwatownych i niebezpiecznych wstrzsw. Obecno w niej, to nie tylko zgoda na pacenie rachunkw za nie swoje bdy, to groba zupenego zrujnowania naszej gospodarki. Polityka prowadzca nas do tej strefy, to polityka zmuszenia do wejcia na pokad gospodarczego Titanica. Piknego, potnego i luksusowego, podr na ktrym dla wielu jest przedmiotem marze. Ale jest to potny parowiec ktry zmierza w kierunku gry lodowej. I adne luksusy, ani presti podrowania na nim nie zrwnowa katastrofy do ktrej zmierza. W przeciwiestwie do wczesnych pasaerw Titanica my wiemy czym podr na tym statku si zakoczy. Wchodzenie wiec na jego pokad jest wyrazem zaniku instynktu zachowawczego. W 2008 roku mona byo tumaczy zachowanie premiera Donalda Tuska jego analfabetyzmem gospodarczym, dzi polityka przygotowa do przyjcia euro jest tylko wyrazem jego szalestwa ekonomicznego.

Skomentuj na Salonie 24Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]