Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-06-2012
Nasz Dziennik - Marian Pika: Unia Niemiecka

Nasz Dziennik - Marian Pika: Unia Niemiecka

Dla pastw o niszym poziomie rozwoju ni najbardziej rozwinite europejskie gospodarki euro stao si barier rozwojow. Dlatego tym pastwom Unia Europejska nie powinna przeszkadza w powrocie do waluty narodowej. Take Polska, ktra w traktacie akcesyjnym zobowizaa si do przyjcia euro (cho bez okrelenia wicej daty), w wietle totalnej zmiany regu unii walutowej spowodowanej podpisaniem traktatu fiskalnego powinna zadeklarowa, zarwno na poziomie parlamentu, jak i w oficjalnym stanowisku rzdu, e w tej sytuacji przyjte zobowizania wygasy.Miecz i pienidz
Obecny kryzys zadueniowy i gospodarczy Unii Europejskiej nie jest zjawiskiem incydentalnym, ale przejawem narastajcego zagroenia dla suwerennoci i rozwoju ekonomicznego pastw czonkowskich.


Koncepcja integracji europejskiej zmierzajcej do faktycznej likwidacji pastw narodowych i w ich miejsce stworzenia ponadnarodowego imperium okazaa si utopi. Jej najwaniejszymi etapami byo wprowadzenie wsplnej waluty euro i przyjcie traktatu lizboskiego, ktry zredukowa znaczenie mniejszych pastw.

Jak przyzna byy przewodniczcy Komisji Europejskiej Romano Prodi, wsplna waluta nie bya projektem ekonomicznym, ale politycznym. Prodi stwierdzi, e pastwo narodowe ma dwa filary: "miecz i pienidz". Ten drugi filar poprzez wprowadzenie euro mia zosta obalony, by w nastpnym etapie rozpocz budow ponadnarodowego imperium, zdolnego do konkurencji przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi.

w projekt, jak kada utopijna wizja, jest parawanem zakrywajcym realne interesy i ambicje tych, ktrzy uzurpuj sobie prawo do definiowania "europejskiego" interesu. Temu mia wanie suy traktat lizboski, ktry przeksztaci Uni Europejsk z organizacji, przynajmniej teoretycznie rwnych pastw, w twr zdominowany przez tandem niemiecko-francuski.

Same Niemcy nie byy wwczas w stanie przeforsowa nowej architektury Unii, wic teoretycznie pogodziy si z koniecznoci wsppracy ze swym historycznym konkurentem. Jednak dysproporcje potencjaw ekonomicznych wraz z negatywnym wpywem wsplnej waluty na dynamik rozwojow gospodarki francuskiej podwayy ambicje Francji do rwnoprawnej pozycji w duecie. Niemcy respektoway prestiow pozycj Francji za cen politycznego podporzdkowania jej polityki niemieckim interesom. Bo wanie Niemcy okazay si praktycznie jedynym beneficjentem wsplnej waluty.

Dyktat Berlina
W wyniku traktatu lizboskiego i kryzysu europejskiego Unia Europejska przeksztaca si w Uni Niemieck. To Niemcy coraz bardziej definiuj "europejskie" interesy i dyktuj unijn polityk. Innym pastwom pozostaje jedynie aprobata albo mniej lub bardziej skuteczny sprzeciw.

Dzi gwnym instrumentem pozbawiania pastw czonkowskich ich suwerennych atrybutw i podporzdkowywania ich niemieckiemu dyktatowi jest kwestia przezwyciania kryzysu strefy euro i "ratowania" euro jako instrumentu niemieckiej dominacji gospodarczo-politycznej w UE. Dotyczy to nie tylko pastw posiadajcych wspln walut, ale praktycznie wszystkich pastw czonkowskich.


Rzd Donalda Tuska wbrew dotychczasowym, negatywnym dowiadczeniom wsplnej waluty, nadal forsuje jej przyjcie w najbliszym moliwym czasie, nie baczc, e pomimo baki kredytowej euro przyczynio si do osabienia wzrostu sabszych ni niemiecka gospodarek pastw czonkowskich.

Ju w 2008 roku mona byo porwna redni wzrost gospodarczy tych pastw, ktre przyjy wspln walut, z Wielk Brytani, Dani i Szwecj, ktre zachoway waluty narodowe. W tych ostatnich wzrost gospodarczy by wyranie wyszy. Polska gospodarka nie tylko nie bya na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego, co niemiecka, a to dopiero dawaoby jej ekonomiczne korzyci ze wsplnej waluty, ale bya i jest na niszym szczeblu nawet ni kraje poudniowe strefy euro, ktrych wzrost wyranie przyhamowao wprowadzenie wsplnej waluty.

Posiadanie przez Polsk wasnej waluty zamortyzowao skutki kryzysu gospodarczego w strefie euro i uchronio nasz kraj od recesji, czynic nasz eksport bardziej konkurencyjnym dziki osabieniu zotego. Ponadto na wprowadzeniu euro na Sowacji i sztywnym zwizaniu litewskiego lita z euro skorzystaa... gospodarka polska. Zarwno konsumenci niemieccy, sowaccy, jak i litewscy ruszyli do polskich przygranicznych sklepw, nakrcajc polsk koniunktur w handlu.

Narastajcy kryzys w strefie euro ujawni utopijno projektu politycznego. Euro stao si barier rozwojow wielu pastw, a niskie oprocentowanie kredytw w okresie poprzedzajcym sam kryzys przyczynio si do niekontrolowanego wzrostu zaduenia pastw i spoeczestw, jak te do wzrostu deficytu handlowego. Ju fiasko strategii lizboskiej, ktra miaa uczyni do roku 2010 europejsk gospodark najbardziej innowacyjn w wiecie, powinno sta si dzwonkiem alarmowym przed dalsz ekspansj strefy euro.

Walutowy "Titanic"
Kryzys ujawni konieczno rezygnacji ze wsplnej waluty i powrotu do walut narodowych, przynajmniej w pastwach, ktrych poziom rozwoju gospodarczego jest wyranie niszy ni poziom gospodarki niemieckiej.

Bez powrotu do walut narodowych trudno wyobrazi sobie wejcie tych gospodarek na ciek rozwoju. Natomiast ratowanie strefy euro za wszelk cen oznacza tylko przeciganie kryzysu i tym samym wzrost jego ekonomicznych i spoecznych kosztw. A tak wanie polityk przyjy Niemcy. To one przeforsoway traktat fiskalny ograniczajcy suwerenno budetow pastw czonkowskich i utrwalajcy, w krajach dotknitych kryzysem zadueniowym, spadek gospodarczy. Traktat fiskalny oznacza dla zaduonych pastw euro kontynuowanie tej samej drogi, ktra doprowadzia do kryzysu.


Dlatego upr polskiego rzdu dotyczcy uczestnictwa w zobowizaniach wynikajcych z wymogw paktu fiskalnego jest dziaaniem sprzecznym z jakkolwiek racjonalnoci. Premier i najwysi urzdnicy rzdu tumacz zaangaowanie w forsowanie paktu fiskalnego koniecznoci uczestnictwa w gwnym nurcie decyzyjnym Unii Europejskiej. W przeciwiestwie do Wielkiej Brytanii i Republiki Czeskiej, ktre zdecydoway si odrzuci uczestnictwo w pakcie, rzd Polski, realizujc koncepcj "prymusa" Europy, sta si gloryfikatorem paktu ograniczajcego suwerenne prawa polskich obywateli do ksztatowania wasnej polityki budetowej.

Ale pakt jest take instytucjonalnym zobowizaniem do przyjcia, wbrew opinii wikszoci Polakw, wsplnej waluty. Traktat bowiem wprowadza te same restrykcje wobec polskiej polityki budetowej, do jakiej zobowizuj si pastwa strefy euro. Donald Tusk tumaczy ten akt, podobnie jak uczestnictwo finansowe w ratowaniu niemieckich i francuskich bankw poprzez Midzynarodowy Fundusz Walutowy, "solidarnoci europejsk". Ale to taki rodzaj "solidarnoci", ktra utwierdza narody europejskie w trwaniu na walutowym "Titanicu".


W tej sytuacji dziaania rzdu zmierzajce do ratyfikacji traktatu fiskalnego s wymierzone w fundamentalne interesy naszego Narodu. Ich konsekwencj bdzie zablokowanie szans rozwojowych naszej gospodarki. To decyzja skazujca nas na trwa peryferyjno zarwno w wymiarze ekonomicznym, jak i politycznym. Traktat fiskalny, podobnie jak projektowana unia bankowa, jest tworzeniem warunkw ustrojowych, w ktrych samo przyjcie euro stanie si tylko formalnoci. A zatem zasadnicza decyzja o zmianie waluty zapada bez wiedzy polskiego spoeczestwa i dlatego traktat fiskalny i projektowane nowe rozwizania "pogbiajce" integracj powinny spotka si ze zdecydowanym sprzeciwem.


rdo: Nasz DziennikCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]