Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-10-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w kwestii przyszorocznego budetu pastwa - Czas zareagowa na katastrof demograficzn!

Polska znajduje si na progu katastrofy demograficznej. Demografia – i szerzej prawa rodziny – to najwiksza poraka Trzeciej Rzeczypospolitej, a wic wyzwanie dla wszystkich, ktrzy poczuwaj si do odpowiedzialnoci za polsk niepodlego i dobro wsplne narodu.

Mamy szczeglne prawo, by o tym przypomina, poniewa nasz chrzecijasko-konserwatywny kierunek polityczny – jeszcze w czasach Ruchu Modej Polski (czyli jeszcze przed odzyskaniem niepodlegoci) oraz w Zjednoczeniu Chrzecijasko-Narodowym – zawsze stawia t spraw jako priorytet polityki polskiej. Nie tylko o tym mwilimy, ale – w zmaganiach z polityczn obojtnoci otoczenia – tworzylimy konkretne instytucje praw rodziny, jak wyduenie urlopw macierzyskich (z inicjatywy prezesa ZChN Mariana Piki, w czasach AWS) czy okrelenie skali ulgi PIT dla rodzin wychowujcych dzieci (ju bezporednio na wniosek Prawicy Rzeczypospolitej).

Dzi potrzebne s kroki zasadnicze, oddziaywajce nie tylko na preferencje polityczne Polakw, ale wspierajce realne wybory moralne polskiego spoeczestwa, polskich rodzin. Polska – jeli chce y – musi wrci do stanu z lat wielkiej Solidarnoci, gdy rodzio si jeszcze ponad 600 tys. dzieci rocznie. Dopiero taki poziom urodze bdzie rokowa nadziej na przyszo naszego narodu. Oczywicie, polityka rozwoju i wzrostu gospodarczego powinna zahamowa cig emigracj zarobkow modych Polek i Polakw.

Utrzymywanie si obecnej sytuacji powodowa bdzie natomiast dramatycznie szybkie starzenie si naszego spoeczestwa. Starzenie si Polski (coraz mniej liczne pokolenia z coraz wikszym trudem realizujce socjaln solidarno pokole) zwiksza koszty pracy, hamuje wzrost gospodarczy i zagraa dziaaniu systemu emerytalnego. Zwiksza oczywicie koszty utrzymywania publicznej suby zdrowia. Prowadzi do degradacji midzynarodowej pozycji Polski (ju zreszt dzi widzimy kryzys rekrutacji w Wojsku Polskim).

Stoimy wic przed najwikszym wyzwaniem dla przyszoci kraju. Dzi najubosz grup spoeczn s mode rodziny wychowujce dzieci. Natomiast wspczesne dowiadczenia polskiej emigracji ekonomicznej pokazuj, e polskie rodziny maj znacznie wicej dzieci – jeli yj w pastwie yczliwiej nastawionym wobec rodziny. To, co polskim rodzinom daje Wielka Brytania – powinna da Polska. Bariera ekonomiczna nie moe hamowa pierwszej funkcji ycia rodzinnego, jak jest rodzicielstwo.
Instrumenty, ktre naley uruchomi – to przede wszystkim zwikszenie dodatkw porodowych, konstytucyjne zagwarantowanie i realizacja ryczatowego (a wic odniesionego do realnych kosztw) zwrotu kadej rodzinie podatkw porednich paconych z tytuu wychowywania dzieci, wsparcie dla matek zajmujcych si wychowaniem dzieci w domu (w tym wyduenie urlopw macierzyskich), preferencje emerytalne dla rodzicw rodzin wielodzietnych. Podstaw tego systemu musi by jednak polityka staego wzrostu gospodarczego, ochrony konkurencyjnoci naszych przedsibiorstw, dobra polityka mieszkaniowa.

Koszty nie podjcia tej polityki bd znacznie dramatycznie wysze ni koszty jej realizacji.
Mamy dzi do czynienia z rzdem, ktry najpierw ignorowa te problemy, a dzi udaje, e si nimi zajmuje. Przygotowywany budet jest jednak zaprzeczeniem realnych potrzeb polityki na rzecz praw rodziny w Polsce. Jednak ju parlamentarne prace nad tym budetem powinny by okazj dla wszystkich posw kierujcych si odpowiedzialnoci narodow do uruchamiania – poprzez waciwe poprawki – wszelkich moliwych instrumentw polityki prorodzinnej. Jej pene uruchomienie wymaga jednak rzdu kierujcego si zasadami interesu narodowego i praw rodziny.

Deklarujemy jednoczenie, e Prawica Rzeczypospolitej bdzie stale i metodycznie czuwa, by polityka praw rodziny bya prowadzona w przyszoci nie tylko do uzyskania poparcia spoecznego dla swych postulatw, ale do osignicia celw spoecznych, ktre ma przynie. Idzie o przyszo i samo istnienie Polski.


Zarzd Prawicy Rzeczypospolitej –
Warszawa, 6 padziernika RP 2012

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]