Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-11-2012
Rzeczpospolita - Potrzeba przywdztwa

Okrgi jednomandatowe powoduj, e sukces danej partii zaley nie tyle od uznania ze strony jej szefa, ile od umiejtnoci pozyskania przez ni zaufania lokalnych wyborcw

Niewtpliwie s pilniejsze wyzwania, ni reforma wyborcza w tej chwili. Katastrofa demograficzna, kryzys gospodarczy, obrona suwerennoci pastwowej przed federalizacj Unii, czy niewydolno wymiaru sprawiedliwoci. Te i inne wyzwania nie mog czeka i musz znale skuteczne odpowiedzi ju dzi. Naszego pastwa nie sta, by je odkada na dalsz, a nawet na blisz przyszo. Ale pilno tych spraw w aden sposb nie dezawuuje znaczenia reformy ustrojowej wprowadzajcej okrgi jednomandatowe. Bo inicjatywa, jak podj Pawe Kukiz, nie jest tylko prb zmiany prawa wyborczego, ale jest fundamentaln zmian ustroju Rzeczpospolitej. Zmian majca na celu uzdrowienie jej ustroju, a nie tylko przyblienie posa do swoich wyborcw.

Celem wadza

Ot zasadniczym wyzwaniem przed ktrym stoimy jest zupena niewydolno naszego pastwa, sprowadzajca ycie polityczne czsto jedynie do gry pozorw. Oprcz wielu jego saboci ustrojowych, pastwo polskie cierpi na brak efektywnego przywdztwa. Ten brak ma wiele przyczyn. Z pewnoci jedyn z nich jest kryzys patriotyzmu, postkomunistyczne struktury pastwowe i kryzys moralny naszego spoeczestwa. Ale take zasadnicz przyczyn kryzysu polskiej pastwowoci jest oligarchizacja systemu partyjnego. Obecny proporcjonalny system wyborczy oparty o ogromne okrgi niejako wymusza oligarchizacj partii. Partie stay si nie tylko "wodzowskie", ale same upodobniy si do formacji funkcjonujcych na podobiestwo wojska, ktrych gwnym celem jest walka z konkurencj polityczn. Ten "militarny" charakter partii podkrela take popularna definicja partii, jako "organizacji walczcych o wadz". Take ich struktura wewntrzna upodabnia je do hierarchicznych oddziaw militarnych. Ta definicja, wraz z proporcjonalnym systemem wyborczym, w decydujcym zakresie przyczynia si do uksztatowania obecnego modelu partyjnego. Polityka polska staa si swoistym polem bitwy, a partie, tak jak armie, stale s w gotowoci bojowej, tocz nieustanne wojny. Take ich programy przestay peni role zobowizania spoecznego, a stay si jedynie instrumentem w walce wyborczej. ycie polityczne sprowadza si nie do szukania optymalnych rozwiza narodowych problemw, a do nieustannych sporw, walk i podchodw, z ktrych na og nic lub niewiele wynika.

Ot definicja partii jako "organizacji walczcej o wadz" sprowadza je jedynie do wymiaru technicznego, ale nic nie mwi o jej celu i charakterze. Ten "techniczny" aspekt obecnie zastpuje merytoryczn i celowociow definicje partii, sprowadzajc tym samym ich dziaalno na manowce. Bo cho walka polityczna jest czci suby publicznej, to nie jest jej najwaniejsz funkcj i zadaniem. Partia polityczna w systemie demokratycznym jest przede wszystkim, a przynajmniej powinna by, propozycj przywdztwa narodowego. A przywdztwo narodowe, to przede wszystkim systematyczny wysiek odczytywania powstajcych i zmieniajcych si w czasie krtko, ale i dugofalowych narodowych wyzwa i zagroe, oraz formuowanie odpowiedzi na te wyzwania. To przede wszystkim wyzwanie intelektualne, a dopiero w nastpnej kolejnoci wyzwanie organizacyjne, czy z zakresu komunikacji publicznej. Przywdztwo narodowe w pierwszym rzdzie, wymaga racjonalnego odczytywania rzeczywistoci, wymaga debaty i intelektualnych dyskusji, wymaga umysowego wysiku. Temu zadaniu nie jest w stanie sprosta partia o strukturze "militarnym", obliczona przede wszystkim na skuteczn walk. W wojsku bowiem wykonuje si rozkazy, a samodzielne mylenie jest w rzeczywistoci przejawem niesubordynacji. Jedyna dziedzina w ktrej mylenie kreatywne jest dopuszczone, to marketing polityczny. Ale marketing jest tylko opakowaniem. Gdy nie ma politycznej treci, caa dziaalno sprowadza si tylko do nihilistycznie rozumianej walki o wadz. To jaowa polityka z ktrej nic nie wynika.

Dlatego naprawa Rzeczpospolitej musi zacz si od naprawy partii politycznych, tak aby byy one zdolne peni rol przywdztwa narodowego. Zasadniczym mechanizmem przebudowujcym ich charakter jest wanie ordynacja wyborcza. Wprowadzenie okrgw jednomandatowych w sposb radykalny zmienioby ich funkcjonowanie. Dzi wystarcz dobre relacje z szefem partii, aby znale si na czele listy zapewniajcej niejako automatycznie wybr do Sejmu. Dziki temu wanie ci posowie s spoecznym zapleczem bronicym modelu partii oligarchicznej. Bez ich ukadw mogliby bowiem przepa w wyborach w okrgach jednomandatowych. Ich mandat pochodzi od wadzy szefa, ktry w icie wojskowym stylu decyduje o by albo nie by poszczeglnych politykw. To nie tylko nie suy definiowaniu intelektualnych i politycznych wyzwa, ale wprost przeciwnie, buduje jedynie postawy politycznej wiernoci, zastpujcej intelektualne zmierzenie si z wyzwaniami politycznej rzeczywistoci. Natomiast wprowadzenie okrgw jednomandatowych powoduje, e sukces partii zaley nie tyle od uznania szefa, ile od umiejtnoci pozyskania zaufania lokalnych wyborcw. Kontakt z nimi nie moe ogranicza si tylko do medialnych wystpw, ale wymaga osobistego zaangaowania w pozyskiwanie zwolennikw w znacznie mniejszych, ni dotychczas, okrgach wyborczych. Kontakt osobisty w takich okrgach ma bowiem znaczenie podstawowe. Taka reforma oznacza w praktyce likwidacj "wojskowego" modelu partii politycznych. Bowiem pozycja posa zalee bdzie przede wszystkim od zaufania wyborcw, a nie od ukadw z partyjnym szefem. Taka reforma przywrciaby zaufanie i odpowiedzialno politykw przede wszystkim przed samymi wyborcami, za szef, ktry chciaby w okrgach jednomandatowych realizowa swoj wadz w dotychczasowy sposb, ponisby sromotn klsk.

Powaga polityki

Zmiana politycznej pozycji posa w systemie partyjnym zmieniaby w sposb radykalny sam sposb funkcjonowania przywdztwa partyjnego. Lider partyjny nie mgby realizowa swego przywdztwa ju w sposb "wojskowy" poprzez wydawanie rozkazw, bowiem posowie odzyskaliby swoja podmiotowo, a sukces partii zaleaby przede wszystkim od jakoci proponowanego przywdztwa. To poprzez jako proponowanego przywdztwa narodowego, poprzez zdolno zdefiniowania narodowych wyzwa i sformuowanych na nie odpowiedzi partie walczyby o wadz. Ta reforma spowodowaaby radykalne przesunicie w zainteresowaniach opinii publicznej ze spraw drugorzdnych na sprawy dla narodu podstawowe. Przywrciaby take powag polityki, zmniejszyaby poziom agresji w yciu politycznym i umoliwiaby realn wspprace midzypartyjn w wanych narodowych sprawach tak, jak to jest w takich krajach jak Wielka Brytania czy USA gdzie mamy system wyborw wikszociowych. Program przestaby peni rol tylko wyborczej propagandy, a staby si rzeczywistym spoecznym zobowizaniem. Rozliczenie wasnego posa jest bowiem znacznie atwiejsze w maym okrgu wyborczym, ni w duym, czasami nawet wielkoci caego wojewdztwa, w ktrym wyborcy czsto nie znaj posw reprezentujcych ich w Sejmie. To take suyoby przywrceniu nie tylko odpowiedzialnoci przed wyborcami, ale przywrcioby elementarny zwizek wyborcy z jego reprezentantem.

Polska dzi "nierzdem" stoi tak, jak w czasach saskich, gdy ycie polityczne byo bardzo intensywne, nic tylko z tego nie wynikao. Dzi nasz kraj dryfuje wytracajc bezcenny czas i energi. Rzd jest fikcyjnym rzdem, to znaczy, e nie odpowiada na zasadnicze narodowe wyzwania, a ycie polityczne wypeniaj jaowe walki partyjne. To droga donikd. Polska przede wszystkim musi odzyska zdolno stanowienia o sobie. To jest moliwe tylko poprzez istnienie rywalizujcych koncepcji przywdztwa narodowego, a nie tak jak dzi, rywalizujcych koncepcji przywdztwa partyjnego. To nie to samo. Kluczem do odbudowy przywdztwa narodowego jest dzi reforma wyborcza i wprowadzenie wyborw wikszociowych w okrgach jednomandatowych. Dzi postulat wprowadzenia okrgw jednomandatowych jest postulatem reformy ustrojowej porwnywalnej w swym znaczeniu z postulatem likwidacji liberum veto w wieku XVIII.

rdo: Rzeczpospolita


Skomentuj na portalach:

Rzeczpospolita - Potrzeba przywdztwa

Wpolityce.pl - Marian Pika: Potrzeba przywdztwa

Stefczyk.info - Marian Pika: Potrzeba przywdztwa

FRONDA.pl - Marian Pika: Potrzeba przywdztwa

Prawy.pl - Marian Pika: Potrzeba przywdztwa

Salon24 - Marian Pika: Potrzeba przywdztwa

Narodowcy.net - Marian Pika: Potrzeba przywdztwaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]