Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-11-2012
Marian Pika - Pucz konstytucyjny

Rzd Donalda Tuska skierowa do Sejmu projekt ustawy upowaniajcej prezydenta Rzeczpospolitej do ratyfikacji paktu fiskalnego. Wedug uchway komisji sejmowych ratyfikacja ma by przeprowadzona zwyk wikszoci, a nie wedle procedury artykuu 90 wymagajcej kwalifikowanej wikszoci 2/3. Pierwsze czytanie i debata nad tym projektem ma mie miejsce 9 listopada, w przededniu wita Niepodlegoci.

Pakt fiskalny w istotnym zakresie ogranicza suwerenno naszego pastwa, przekazuje bowiem Unii Europejskiej istotne atrybuty suwerennoci fiskalnej naszego pastwa. Kwestia stanowienia podatkw i ich wydatkowania jest bowiem kamieniem wgielnym i suwerennoci pastwowej i demokracji. To wanie kwestia podatkw bya zasadnicz przyczyn amerykaskiej wojny o niepodlego. "Bez reprezentacji nie ma podatkw", gosio haso bojownikw o wolno amerykaskich kolonii. To wanie wolno nakadanych ciarw publicznych i gospodarowania funduszami publicznymi zostao uznane za fundament demokracji. Bez stanowienia o podatkach i budecie nie ma demokracji i nie ma suwerennoci narodowej, nie ma wolnoci obywatelskiej jako odpowiedzialnoci obywateli za dobro wsplne. Ograniczenie tego prawa jest pozbawianiem obywateli ich praw demokratycznych, jest pozbawieniem ich prawa do samostanowienia. To wolno fiskalna jest fundamentem wolnoci obywatelskiej i kade jej zakwestionowanie jest ograniczeniem, lub nawet pozbawianiem, teje wolnoci. Z zakwestionowania tej wolnoci rodzi sie bowiem mniej lub bardziej zawoalowana dyktatura, sprzeczna z fundamentalnymi wartociami europejskiej cywilizacji.

Pakt fiskalny w sposb jednoznaczny zmienia kompetencje organw wadzy pastwowej prowadzc do przekazania kolejnych jej atrybutw organom Unii Europejskiej. Wedug konstytucji, to Sejm jest jedynym organem decydujcym o kompetencjach poszczeglnych organw wadzy pastwowej, trybie zobowiza finansowych oraz o podejmowanych dziaaniach naprawczych w zakresie finansw publicznych, za Rada Ministrw jest jedynym organem upowanionym do ustalania wysokoci deficytu budetowego. Traktat, poprzez wprowadzenie "mechanizmu korygujcego" uruchomianego "automatycznie" w przypadku stwierdzenia odchyle od zakadanej wysokoci deficytu, zmienia kompetencje naczelnych wadz Rzeczpospolitej. Zasady dziaania tego mechanizmu ma jednostronnie okreli Komisja Europejska. Maj one dotyczy zakresu harmonogramu dziaa naprawczych oraz okreli zakres dziaania instytucji pastwowych w tej kwestii. Ponadto na mocy procedury "nadmiernego deficytu", pastwo, pod rygorem drakoskich kar finansowych, bdzie zobowizane do wdroenia reform strukturalnych zatwierdzonych przez instytucje unijne. Organa Unii stan si w ten sposb instytucj nadzorcz polskich wadz w zakresie wykonania "programu naprawczego". W wietle przepisw traktatu fiskalnego, w sytuacji kryzysu, konstytucyjne organy wadzy pastwowej trac swe fundamentalne, konstytucyjne kompetencje dotyczce polityki fiskalnej i budetowej i tym samym zostaj zdegradowane do roli wykonawczej polityki ustalanej na poziomie Unii Europejskiej. Zyskuje ona w ten sposb kompetencje definiowania kompetencji konstytucyjnych organw wadzy pastwowej. Tym samym traktat fiskalny spenia wymogi dotyczce "przekazania kompetencji wadzy pastwowej" organom midzynarodowym.

Pakt fiskalny jest w swej istocie sprzeczny z polsk konstytucj, ktra stanowi, e o ciarach publicznych i ich wydatkowaniu decyduje polski parlament. To polski Sejm jest konstytucyjnym organem realizujcym wolnoci obywatelskie stanowienia o budecie pastwa, a Unia Europejska ma prawny obowizek respektowania konstytucyjnej tosamoci pastw czonkowskich. Take polski Trybuna Konstytucyjny stwierdzi i "zachowanie pierwszestwa konstytucji w warunkach integracji europejskiej musi by uznane za rwnoznaczne z zachowaniem suwerennoci pastwa". Tymczasem pakt fiskalny zwiksza kompetencje Unii Europejskiej i daje jej podstaw do daleko idcej ingerencji w funkcjonowanie pastw czonkowskich. I cho Polska nie naley do strefy euro, co oznacza, e wykonywanie kompetencji przez UE w strefie euro nastpi dopiero po jej wstpieniu do tej sfery, to zmiany kompetencji tej instytucji powoduje, i pakt fiskalny nie moe by inaczej ratyfikowany ni w trybie art. 90. Artyku ten przewiduje szczegln procedur ratyfikacyjn ze wzgldu, i pakt ten przekazuje organizacji midzynarodowej, jaka jest UE, kompetencje organw pastwowych oraz przyznaje jej moliwo nakadania dodatkowych rygorw na pastwa czonkowskie. Pomimo, i ratyfikacja wprowadza radykalne ograniczenie praw obywatelskich i tym samym jest sprzeczna z konstytucj Rzeczpospolitej, to polska konstytucja przewiduje moliwo przekazania suwerennych kompetencji, ale tylko w trybie art. 90, to jest w trybie wikszoci konstytucyjnej, zatem bez wzgldu, czy pakt fiskalny zostanie uznany za zgodny lub niezgodny z polsk konstytucj, tryb ratyfikacyjny tego paktu nie moe by zmieniony.

Takie wanie stanowisko zaj niemiecki Trybuna Konstytucyjny, ktry uzna, e jego ratyfikacja moe mie miejsce tylko poprzez kwalifikowana wikszo konstytucyjn w niemieckim Bundestagu. Polskie i niemieckie przepisy konstytucyjne w tym zakresie s bardzo podobne. Dlatego prba podjta przez Donalda Tuska, aby pakt fiskalny, wobec nieposiadanie przez wikszo rzdow, wikszoci konstytucyjnej, ratyfikowa zwyk wikszoci gosw, jest zamachem na polsk konstytucj. Inny tryb ratyfikacji ni w trybie art. 90 jest konstytucyjnym puczem, a taka ratyfikacja jest niewana z racji jej niekonstytucyjnoci. Upieranie sie przy zwykej wikszoci, jest nie tylko dziaaniem nielegalnym, ale jest dziaaniem przestpczym, ze wszystkimi kodeksowymi konsekwencjami tego faktu.

W tej sytuacji w obronie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej powinien wystpi jej konstytucyjny obroca, czyli prezydent. Ale pomimo, e zamiar rzdu Donalda Tuska ratyfikowania paktu fiskalnego zwyk wikszoci zosta publicznie ogoszony, i komisje wikszoci koalicji rzdowej, podjy okrelone decyzje, a projekt ustawy skierowany do Sejmu, do tej pory "obroca Konstytucji" milczy. To milczenie jest faktyczn zgod na pucz konstytucyjny, za ktry take prezydent bierze na siebie nie tylko polityczn, ale i prawn odpowiedzialno.

Wyznaczajc ratyfikacje paktu fiskalnego, radykalnie ograniczajcego suwerenno pastwa polskiego w przeddzie wita Niepodlegoci, zarwno rzd jak i prezydent, publicznie demonstruje swj rzeczywisty stosunek do suwerennych praw narodu polskiego stanowienia o losie wasnego pastwa

Skomentuj na portalach m. in.:

Wpolityce.pl - Marian Pika: Pucz konstytucyjny

Stefczyk.info - Marian Pika: Pucz konstytucyjny

FRONDA.pl - Marian Pika: Pucz konstytucyjny

Prawy.pl - Marian Pika: Pucz konstytucyjny

Konserwatyzm.pl - Marian Pika: Pucz konstytucyjny

Narodowcy.net - Marian Pika: Pucz konstytucyjny

Salon24 - Marian Pika: Pucz konstytucyjnyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]