Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-11-2013
Marian Pika - Korupcyjny liberalizm

Upadek komunizmu i odzyskanie niepodlegoci postawio kwestie aksjologicznej legitymizacji naszego pastwa.
Wbrew przekonaniom wielu, nie nastpio swoiste "odmroenie" sytuacji przedwojennej z wczesnym podziaem partyjnym, a tym bardziej nie przywrcono porzdku konstytucyjnego II Rzeczpospolitej, ktry jednoznacznie definiowa system aksjologiczny wczesnego pastwa. W wymiarze aksjologicznej legitymizacji pastwa, nastpi swoisty chaos i spr uwieczony w konstytucyjnym kompromisie pastwa liberalnego ze swoistym poszanowaniem "wartoci chrzecijaskich". Jednak ten konstytucyjny kompromis nie by i nie jest systemem trwaym i jednoznacznym. Jest to raczej kompromis "dynamiczny", ktrego charakter wyznaczaj nastroje spoeczne, interpretacje prawne, medialne indoktrynacje czy zakres spoecznego oporu wobec nich. Na przykad w kwestii ochrony ycia, "sprawa Agaty" doprowadzia, poprzez dziaania minister Kopacz i propagandy Gazety Wyborczej, do wyjcia spod ochrony prawnej nienarodzonych dzieci pocztych przez pary gimnazjalistw. Zapis o poczciu "w wyniku przestpstwa", poprzednio jednoznacznie interpretowany wycznie jako poczcie w wyniku gwatu, rozcignito na wszystkie dzieci poczte przez nastoletnie matki poniej pitnastego roku ycia. Ten przykad pokazuje, e wojujcy liberalizm nie akceptuje jakiegokolwiek kompromisu aksjologicznego w funkcjonowaniu pastwa.

Przykad ten wiadczy, e w, "kompromis" jest jedynie propagandow fikcj, bowiem w rzeczywistoci yjemy w pastwie, ktrego aksjologi definiuje liberalna ideologia, ktrej uzurpacje s jedynie mitygowane przez spoeczny opr. Ideologia ta w zalenoci od okolicznoci narodowych i spoecznych przybiera rny charakter i istnieje w rnych wersjach. Take polski liberalizm ma swoj specyfik wyznaczan przede wszystkim przez postkomunistyczne dziedzictwo.

Spoeczestwo polskie po odzyskaniu niepodlegoci, pomimo przetrwania powszechnego katolicyzmu, byo w znacznym stopniu zdezintegrowane, zarwno w zakresie narodowego etosu, jaki w wymiarze moralnym. Komunizm nie doprowadzi do przyjcia przez Polakw doktryny marksowskiej, pozostay powszechne werbalne przekonania moralne wyznaczane przez religie, ale doprowadzi do praktycznego ich zaniku w wielu obszarach ycia indywidualnego i spoecznego. Dugotrwae istnienie totalitarnego pastwa doprowadzio take do zaniku rozwinitych wizi spoecznych, powodujcy dominacj pozornego indywidualizmu, siln roszczeniowo wobec pastwa i brak nie tylko spoecznej identyfikacji z pastwem, ale take silne antypastwowe uprzedzenia.

Pastwo polskie po odzyskaniu niepodlegoci nie stao sie pastwem narodowym. Nie chodzi mi tu o pozytywistycznie rozumiany nacjonalizm, ale o pastwo narodu, pastwo adu moralnego i dobra wsplnego. Pastwo polskie, jak to wwczas mwiono "przechodzi transformacj", to znaczy PRL ulega przebudowie, a nie buduje podstaw niepodlegego pastwa. To dziedzictwo "transformacji' w sposb zasadniczy zawayo na charakterze niepodlegoci III Rzeczpospolitej i jej polityki.

To komunistyczne wykorzenienie stworzyo mentalne warunki do recepcji ideologicznego liberalizmu w naszym kraju, bowiem liberalizm jest w swej istocie jest filozofi antypolityczn. Wsplnota narodowa, czy pastwo nie jest bowiem podmiotem polityki w tej filozofii, a kategoria dobra wsplnego jako celu uprawiania polityki, zupenie si w niej nie mieci. Nie jest to filozofia "pastwowotwrcza", czy "narodowotwrcza". Wprost przeciwnie, jest to filozofia jednostki, jej praw, a nie powinnoci wobec wsplnot w ktrych yje. Jest to postawa jednostkowego egoizmu i roszczeniowoci wobec wszelkich wsplnot czy instytucji, ktre z zaoenia traktuje jako "represyjne" i zagraajce jednostkowej wolnoci. Koncepcja pastwa, jako paszczyzny realizacji jednostkowych i zbiorowych tosamoci, jest waciwie tej filozofii zupenie obca. Brak identyfikacji w tej ideologii kategorii "dobra wsplnego" uniemoliwia prowadzenie dugofalowej polityki, skazujc pastwo na polityczne dryfowanie. Koncepcja "pastwa minimum" jest logiczn konsekwencja tego wiatopogldu. Ta koncepcja oznaczaa wycofanie si pastwa z rnych obszarw wasnej odpowiedzialnoci i autonomizacj poszczeglnych jego segmentw. To nie tylko ideologicznie rozumiana prywatyzacja gospodarki, ale konstytucyjna niezawiso sdw przed weryfikacj moralnych kwalifikacji samych sdziw, czy autonomizacja prokuratury i rnorakich agend i funduszy pastwowych. Liberalna kategoria "pastwa prawa" staa si podstaw do obrony komunistycznych sitw, a zwaszcza komunistycznych zbrodniarzy, za kategoria "wolnoci wyboru" suya do obrony komunistycznego i zbrodniczego "prawa" zabijania dzieci nienarodzonych. Koncepcja liberalna oznaczaa, e po komunistycznej destrukcji, zamiast budowa silne i sprawne pastwo, realizowano koncepcj faktycznej akceptacji pastwa sabego i niewydolnego. Jednym sowem postkomunistyczn wersj pastwa liberalnego.

Barier dla recepcji liberalizmu w pierwszej dekadzie niepodlegoci byy ekonomiczne koszty reform, przyjte przez du cz spoeczestwa z duym krytycyzmem. Natomiast w kolejnych latach nastpia psychologiczna akomodacja spoeczna do warunkw i wymogw gospodarki wolnorynkowej i tym samym znikny ekonomiczne bariery akceptacji liberalizmu w naszym kraju. Ju w pocztku lat 90-tych koncepcja moralnego odrodzenia narodu spotkaa si ze zdecydowanym sprzeciwem zdemoralizowanych grup spoecznych. Sprzeciw wobec ochrony ycia dzieci nienarodzonych, nauki religii, czy publicznego wymiaru misji Kocioa, ujawni nie tylko zakres komunistycznej demoralizacji, ale take potencja liberalnej opinii publicznej.

Wanie dziedzictwo komunistycznej demoralizacji stao sie spoecznym zapleczem polskiego liberalizmu. Ten liberalizm uksztatowa zarwno nasze pastwo, jak te ksztatuje tosamo kulturow polskiego spoeczestwa. Oprcz tolerancji i promocji postkomunistycznej demoralizacji i dezintegracji spoecznej, polityka wycofywania si pastwa z odpowiedzialnoci za przywracanie sprawiedliwoci w funkcjonowaniu pastwa zaowocowaa rozwojem, czsto kryminalnego charakteru, polskiego kapitalizmu. Pierwotna ustawa o wolnoci gospodarczej bdca motorem rozwoju polskiego kapitalizmu, szybko bya ograniczana w zakresie wolnoci gospodarczej, na rzecz kryminogennych regulacji wprowadzajcych jej reglamentowanie. Ideologicznie motywowana prywatyzacja prowadzia do wyprzeday, czsto za bezcen, majtku narodowego. Ideologia, e "pierwszy milion trzeba ukra" staa sie nieomal oficjaln doktryna pastwa. W tym celu zlikwidowano wydziay do walki z przestpczoci gospodarcz, a polityka penitencjarna z jesieni 1989 roku, w warunkach tak radykalnej ustrojowej zmiany powodujcej si rzeczy osabienie sprawnoci struktur pastwowych, zamiast wzmacniania bezpieczestwa wewntrznego, daa wolno przestpcom. To ta amnestia zaowocowaa radykalnym rozwojem przestpczoci zorganizowanej. Liberalna "wolno" wyrugowaa z polityki pastwa sprawiedliwo.

I wanie ta ideologia postkomunistycznego liberalizmu staa si obowizujc legitymizacj niepodlegego pastwa. To w tej doktrynie naley szuka usprawiedliwienia niewydolnoci pastwa w walce z rnorakiego rodzaju przestpczoci. Prawa przestpcw stay si czsto waniejsze od prawa bezpieczestwa obywateli, a liberalizacja prawa i jego wykonania jeszcze bardziej rozzuchwalay wiat przestpczy. Nic te dziwnego e etos przestpczy w takiej sytuacji sign samej wadzy. Afera Rywina bya tylko szczytem gry lodowej. Polska staa si jednym z najbardziej skorumpowanych krajw Europy. Wyprowadzanie pienidzy ze struktur pastwa poprzez partyjne nominatw, jak pokazaa afera tamowa PSL, stao si standardem ycia politycznego. Polityka zwalczania przestpczoci w latach 2005-07, nawet, jeeli przy jej stosowaniu popeniano bdy, trwaa zbyt krtko, aby przynie trwae owoce, natomiast wyborczy i polityczny atak PO na t polityk wytworzy poczucie bezkarnoci i przyzwolenia dla rnego rodzaju szwindli. Warto podkreli, e wanie z ataku na polityk walki z przestpczoci, PO budowaa swoja tosamo wyborcz. To w ten sposb stworzony klimat powszechnego przyzwolenia na zachowania przestpcze, czy tylko na granicy prawa, spowodowa, rozwj zjawisk patologicznych. To w tym klimacie moliwy jest zanik dobrych manier, take businessowych, jak na przykad praca w firmach z nieprzestrzeganiem zakresu konkurencyjnoci. To w tym klimacie moliwy jest rozkwit rnych piramid finansowych przy zupenej bezczynnoci premiera i sub pastwowych, jak na przykad w sprawie afery Amber Gold, czy zachowanie "gdaskich burakw", promujcych na gdaskim lotnisku OLT. To w tym klimacie moliwe byy zmiany prawa w interesie tej firmy. Wanie cignicie samolotu przez gdaskie przywdztwo PO z prezydentem Adamowiczem na czele, samolotu firmy o ewidentnie przestpczym charakterze, staje sie symbolem tego korupcyjnego liberalizmu, ktry sta si dzi legitymizacj nie tylko obecnego pastwa, ale szczeglnie Platformy, nazwanej- ze wzgldw marketingowych - Obywatelsk.

Ta sytuacja wymaga nie tylko odsunicia od wadzy partii, ktra z ataku na polityk walki z przestpczoci uczynia podstaw swojej tosamoci politycznej, ta sytuacja wymaga zakwestionowania i odrzucenia liberalnej ideologii, jako podstawy aksjologicznej polskiego pastwa. Jego sabo, nieefektywno, przyzwolenie na demoralizacje spoeczn, pobaliwo wobec wiata przestpczego, rezygnacja z bronienia bezpieczestwa obywateli czy niesprawiedliwo jego polityki, ma swoje uzasadnienie w liberalnej aksjologii. Jest to aksjologia antypastwowa i antynarodowa w swych konsekwencjach. W pastwie widzi bowiem zagroenie dla wartoci obywatelskich, a nie widzi wsplnego dobra caego narodu. Jest to ideologia sprowadzajca dziaanie pastwa na manowce. Polsce potrzeba pastwa narodowego. Pastwa bronicego narodu przed rnorakimi patologiami, pastwa w zakresie polityki bezpieczestwa wewntrznego - autorytarnego. Potrzebujemy pastwa bronicego bezpieczestwa obywateli, a nie "praw" przestpcw i interesu narodowego, a nie interesw podejrzanych grup para-biznesowych. Potrzebujemy pastwa silnego, ale nie etatystycznego . Potrzebujemy polityki budujcej nasz wsplnot narodow, a niej polityki jej dezintegracji. Potrzebujemy nowego porzdku konstytucyjnego opartego na zasadach moralnych i pastwa, ktrego polityka bdzie bronia interesu narodowego. To wyzwanie wymaga czego wicej, ni tylko odsunicia zdemoralizowanych grup od wadzy. To wymaga nowego porzdku konstytucyjnego, wyrastajcego z narodowego i moralnego odrodzenia naszego narodu.


Marian Pika
historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]