Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-12-2012
Marian Pika - Niebezpieczestwo radykalizmu

Nie ulega wtpliwoci, e popularno Marszu Niepodlegoci zwiastuje istotne przewartociowanie w polskiej polityce. Wydawaoby si ugruntowanej i stabilnej scenie politycznej, ze swymi konfliktami i sporami, pojawia si nowe pokolenie zupenie nie pasujce do dotychczasowych podziaw elektoratu. Jest to pokolenie urodzone w kocwce istnienia komunizmu bd ju po jego upadku, pokolenie cakowicie uksztatowane w warunkach wolnoci. Dla tego pokolenia demokracja i wasne pastwo nie jest przedmiotem marze, ale codziennym dowiadczeniem. Nic te dziwnego, e jego wady i saboci, a take polityka postrzegana jako satelicka, wywouje zdecydowany sprzeciw. I nie dotyczy to tylko strony materialnej. To pokolenie szuka bowiem nie tylko ekonomicznej pomylnoci, ale ma potrzeb okrelenia znacznie silniej, ni pokolenia starsze, narodowej identyfikacji i narodowej godnoci. To poczucie wasnej godnoci, uksztatowanego w warunkach wolnoci pokolenia, rodzi protest przeciwko kompleksom i fobiom uformowanym w czasach zniewolenia i szuka swej tosamoci w nawizaniu do historii, tego co wielkie, heroiczne i pikne w naszej przeszoci, tego z czego my, Polacy, moemy by dumni. Zwaszcza w umiowaniu wolnoci. Std ten kult onierzy wykltych i heroicznej walki o wolno. Bo wolno jest dla tego pokolenia podstawow determinant wasnej tosamoci. Ale nie jest to wolno wykorzenienia, tak charakterystyczna dla spoeczestw postkomunistycznych. To wolno zakorzeniona, odkrywajca nie tylko swoje prawa ale i powinnoci, zwaszcza powinnoci wobec narodu. To swoisty gd wartoci odkrywanych w narodowej historii. To sprzeciw wobec kulturowej dekadencji i poszukiwanie wyrazu dla odradzajcego si patriotyzmu. To duma ze swej polskoci i potrzeba jej uszanowania przez wasne pastwo. To pokolenie, ktre nie chce, by nasze pastwo traktowano w Europie, jako ubogiego krewnego, ktry zawsze musi si dostosowywa do oczekiwa monych tego wiata. To wanie ta duma ze swej polskoci dyktuje sprzeciw wobec satelickiej polityki w ramach Unii Europejskiej. To pokolenie nie bardzo potrafi odnale si w dotychczasowych ugrupowaniach parlamentarnych. Dla tego pokolenia, liderzy parlamentarnych ugrupowa z problemami o ktre tocz spory, wydaj im si czsto zupenie anachroniczni. To zwiastuje zapowied istotnego przewartociowania na polskiej scenie politycznej. Nie jest to perspektywa ani rewolucyjna w sensie zmiecenia obecnej klasy politycznej z politycznej sceny, ani te szybka, jak niektrzy mogliby sie tego spodziewa. Jest to raczej proces przewartociowa spoecznych, a w konsekwencji take politycznych, zwizanych z odradzaniem si polskiego patriotyzmu. Jest to wic proces, ktry moe mie bardzo pozytywny wpyw na odrodzenie naszego narodu, a tym samym na unarodowienie polityki polskiego pastwa.

Ale ten proces nie jest zdeterminowany. To jest wielka szansa, ale te i niebezpieczestwo. Jak wielokrotnie w naszej historii, odrodzenie patriotyzmu, moe si wiza z radykalnymi rozwizaniami prowadzcymi na polityczne manowce. Gdyby nie radykalny patriotyzm inicjatorw powstania listopadowego, to w czasie wojny krymskiej mielibymy szanse na odzyskanie niepodlegoci na obszarach caego zaboru rosyjskiego, a nie tylko Krlestwa Kongresowego. Podobnie z inicjatorami powstania styczniowego. Ich radykalny patriotyzm doprowadzi do wybuchu powstania, ktre nie miao szans i zaprzepacio szanse odbudowy szerokiego zakresu narodowych wolnoci w wczesnym zaborze rosyjskim i w konsekwencji doprowadzio do odpolszczenia wielu kresowych terytoriw. To tej koncepcji narodowego radykalizmu przeciwstawi si w 1905 roku Roman Dmowski, gdy prbowano rewolucj przeobrazi w kolejne narodowe powstanie w warunkach gwarantujcych kolejn klsk. To wanie Roman Dmowski ze sw koncepcja nowoczesnego patriotyzmu wypracowa koncepcj realistycznego patriotyzmu i wynikajcej z niego polityki narodowej, ktra zaowocowaa odzyskaniem niepodlegoci w warunkach midzynarodowej koniunktury. Ale koncepcja Dmowskiego bya przede wszystkim krytyk radykalnej wersji polskiego patriotyzmu, patriotyzmu opartego przede wszystkim na emocjach i frustracji. Niezgoda na istniejce status quo ma zasadnicze znaczenie dla wszelkich dziaa narodowych, bowiem powinna ona wyrasta z przekonania o potrzebie doskonalenia narodowego bytu, ale nie tylko sprowadza si do niezadowolenia z indywidualnego losu. Denie do poprawy narodowego bytu, cho powinno wykorzystywa take spoeczne emocje, nie powinno jednak przez nie by dyktowane. Polityka narodowa, w przeciwiestwie do polityki rewolucyjnej, ogniskuje narodowe emocje w celu mobilizacji narodowego potencjau w sprawach zasadniczych dla przyszoci narodu na danym etapie jego historii. A zatem kwesti zasadnicz jest zdefiniowanie narodowych wyzwa i wypracowanie takich rozwiza i spoecznych zachowa, ktre stale bd poszerza narodowy potencja i jego polityczne moliwoci. Bo to interes narodowy powinien decydowa o metodach dziaalnoci narodowej, a nie - jak w przypadku polityki radykalnej - metoda decyduje o charakterze i zakresie polityki narodowej.

A zatem dzi wiodca nie jest kwesta "obalenia republiki okrgego stou", czy "odzyskiwanie pastwa". Dzi wyzwaniem jest unarodowienie pastwa i jego polityki. Wyzwaniem jest zapa przywdztwa narodowego i dekadencja, zarwno kulturowa jak i polityczna. Wyzwaniem jest kryzys demograficzny i kryzys patriotyzmu, jest peryferyjno naszej gospodarki z jej prawie kolonialnym charakterem. Tych wyzwa nie da si rozwiza przy pomocy protestu, manifestacji, czy marszu, cho one mog by uytecznymi narzdziami w procesie unarodowienia polskiego spoeczestwa i w konsekwencji take unarodowienia polityki pastwowej. Dzi istniej spoeczne warunki dla radykalnej polityki. Obserwujemy nieudolno rzdzcych i narastajce niezadowolenie spoeczne. Coraz wicej grup spoecznych czuje si wyobcowanych ze wspczesnej polskiej rzeczywistoci. To wszystko rodzi pokus radykalizmu. W kadym okresie, rwnie obecnie, szczeglnie podatnym na radykalizm jest mode pokolenie. Jego niezgoda na istniejce status quo moe rodzi pokus "drogi na skrty". To wanie ta pokusa, pomimo caej swej jeszcze amorficznoci tosamociowej i programowej modych rodowisk narodowych, zaczyna wybija si na plan pierwszy. To gosy o zmianie istniejcego terytorialnego porzdku midzynarodowego, to hasa o obaleniu "republiki okrgego stou", to nawizywanie do przedwojennego radykalizmu wczesnych modych rodowisk narodowych, to swoicie rewolucyjne poczucie przeciwstawienia modego pokolenia pokoleniom starszym, to wszystko tworzy wraenie radykalizmu wyywajcego sie w zbiorowych manifestacjach, marzeniach i gromkich sformuowaniach, ale czsto dalekich od realnych postulatw polityki narodowej koniecznych do realizacji ju dzi. W tych wypowiedziach i gestach pobrzmiewa swoisty anarchio-nacjonalizm ogniskujcy energi spoeczn przeciwko istniejcemu pastwu. A tymczasem prawdziwy patriotyzm jest zawsze pastwowy, bo pastwo jest form narodowego ycia i t form trzeba ulepsza, reformowa i poprawia, a nie jej si przeciwstawia. Std te moliwe lekcewaenie postulatw, ktre nie prowadz do "obalenia" czy "odzyskania", ale wskazuj konkretne kierunki dziaania zakorzenione w pastwowej rzeczywistoci. Swoistym potwierdzeniem tej postawy byo danie Roberta Winnickiego od rodowisk Prawicy Rzeczypospolitej zwinicia, podczas Marszu Niepodlegoci, transparentw domagajcych si obrony waluty narodowej i bronicej cywilizacji ycia. Dzi wanie kwestia naszej politycznej i kulturowo-moralnej suwerennoci zaley od utrzymania suwerennoci walutowej i obrony cywilizacji ycia i mobilizacja opinii publicznej w tym zakresie nie doprowadzi do "rewolucyjnych" zmian, ale moe zastopowa niekorzystne rozwizania, rzutujce na przysze narodowe moliwoci. Widocznie transparenty te nie pasoway, nawet nie do wyznawanych pogldw szefa Modziey Wszechpolskiej, bo tu nie mam adnych wtpliwoci, ale do preferowanej metody dziaania politycznego.

Ot dzi nie yjemy w obcym pastwie, nawet, jeeli czsto le si w nim czujemy. yjemy we wasnym pastwie, ktrego nie trzeba ani "odzyskiwa", ani "obala". yjemy w pastwie demokratycznym i jego proces unarodowienia moe by przeprowadzony metodami nie "radykalnymi", a demokratycznymi. yjemy w pastwie, ktrego kolejne atrybuty suwerennoci s przenoszone na poziom unijny, cho obrona suwerennych praw Rzeczpospolitej jest moliwa przy wykorzystaniu istniejcych moliwoci traktatowych i ustrojowych. yjemy w pastwie obojtnym wobec katastrofy demograficznej i kryzysu patriotyzmu. yjemy w pastwie, ktre swj rozwj gospodarczy widzi w modernizacyjnym dopasowaniu si do ekonomicznych oczekiwa naszych zachodnich partnerw. Reorientacja naszej strategii gospodarczej na budow narodowego potencjau wymaga wypracowania polityki ekonomicznej opartej na zasadach patriotyzmu gospodarczego. Polityka naszego pastwa lekceway budow wsplnoty narodowej, a interesy zachodnich ssiadw w ksztatowaniu preferowanego przez nich modelu Unii, przekada ponad polskie interesy narodowe. yjemy w pastwie, ktre wymaga gbokiej antyoligarchicznej reformy uzdrawiajcej nie tylko sam system wyborczy, ale i jego funkcjonaln sprawno. yjemy w pastwie dotknitym niewydolnoci oraz kulturow i moraln dekadencj.

Na te wyzwania radykalizm polityczny nie ma odpowiedzi. Nie ma na nie take odpowiedzi doktryna oportunizmu politycznego goszona przez byych szefw Modziey Wszechpolskiej Romana Giertycha i Wojciecha Wierzejskiego, obecnie krytykujcej swych modszych kolegw. Przeciwstawienie sie procesowi upadku naszego narodu i wyzbywaniu si suwerennoci na rzecz zachodniego hegemona stojcego za parawanem ponadnarodowych struktur, wymaga nie tylko emocjonalnej mobilizacji caej patriotycznej opinii publicznej, ale przede wszystkim politycznej doktryny hierarchizujcej narodowe zagroenia oraz definiujcej realistyczne odpowiedzi na te wyzwania. Nie emocjonalna ucieczka w marzenia i gromkie hasa, a realistyczna polityka moe by skuteczn odpowiedzi na te zagroenia. Bo polityczny radykalizm najczciej jest tylko parawanem skrywajcym brak przemylenia narodowej polityki, jest intelektualn pustk maskowan przez emocjonalne mobilizacje. Nie realistyczne koncepcje budowy narodowego potencjau wzmacniajcego take nasze geopolityczne pozycje, a jedynie hasa dobierane w zalenoci od biecego zapotrzebowania, charakteryzuj polityczny radykalizm. Polityka realistyczna wymaga nie tylko koncepcji, ale take wiadomoci ogranicze i metod je przezwyciajcych. Ich ignorowanie moe tylko prowadzi do poraki. Wymaga umiejtnoci wsppracy w realizacji czstkowych interesw, nawet z politycznymi konkurentami. W polityce, podobnie jak w filozofii, jak gosi w. Tomasz, naley uszanowa kade ziarno prawdy, nawet w pogldach naszych przeciwnikw. Koncepcja "tylko my", jest moe atrakcyjna politycznie, ale nie do, e pobrzmiewa manichejskim postrzeganiem rzeczywistoci, najczciej jest zupenie jaowa. A nade wszystko realistyczna polityka wymaga konsekwencji. Niestety polityczny radykalizm jest czsto - jak to pokazuje przykad Romana Giertycha, ktry pitnacie lat temu gosi analogiczne hasa radykalizmu narodowego, jakie dzi pojawiaj si w krgu modych rodowisk narodowych - radykalizmem zupenie jaowym. Ten radykalizm okaza si po latach mask ukrytego oportunizmu, wwczas tylko bez moliwoci swego urzeczywistnienia. Za radykalizmem bowiem najczciej stoj tylko emocje, bez intelektualno-moralnej formacji, wczeniej czy pniej przerodzi si w oportunizm. I w sytuacji wyczerpania emocji pozostaje tylko pustka.

Polityka narodowa musi by realizowana tu i teraz. S w historii narodu sytuacje wymagajce zrywu i walki, ale zwykle losy narodu rozstrzygaj si w codziennych zmaganiach. Nie oznacza to akceptacji tylko dla "patriotyzmu pacenia podatkw" i akceptacji aktualnej wadzy. To nawet nie minimalizm, to zupena rezygnacja z narodowych ambicji goszona przez anarodowych oportunistw wykorzenionych z narodowej wsplnoty. Codzienne zmagania musz mie horyzont narodowy. Musz, swoje obowizki i powinnoci, odnosi do celw narodowej wsplnoty, jej siy i wielkoci, ambicji naszego wkadu w rozwj oglnoludzkiej kultury i budowy silnej Polski, Polski z ktrej wszyscy bdziemy dumni. To jest gboka nauka, jaka pynie ze szkoy Dmowskiego. Dzi take Polska potrzebuje przede wszystkim patriotyzmu nowoczesnego, a nie radykalnego. W wymiarze bezporednio politycznym, to przede wszystkim rozpoznanie zagroe, konsekwentna polityka przeciwstawienia si im i zdolno do wsppracy w realizacji interesu narodowego ze wszystkimi, ktrzy, przynajmniej czciow, s skonni do jego realizacji. Dzi to przede wszystkim Prawica Rzeczypospolitej prbuje najkonsekwentniej definiowa narodowe zagroenia i daje najbardziej realistyczne odpowiedzi na te wyzwania. Nie jest w stanie sama im si przeciwstawi i konsekwentnie dy do wsppracy wszystkich narodowo zorientowanych si politycznych. Obecne odrodzenie patriotyzmu w modym pokoleniu, jeeli nie zostanie zepchnite w puapk narodowego radykalizmu, ma szanse sta si zasadniczym czynnikiem odrodzenia narodowego i obrony suwerennoci naszego pastwa w globalizujcym si wiecie. Patriotyzm jest bowiem kluczem do naszej przyszoci, dlatego jest tak wane, aby jego potencja nie zosta, jak kilka razy w przeszoci, sprowadzony na narodowe manowce.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]