Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-01-2013
Marian Pika - Unarodowi pastwo

Upadek komunizmu i w konsekwencji ekspansja globalizmu postawiy na nowo kwestie roli pastwa narodowego we wspczesnym wiecie. Pojawiy si koncepcje wskazujce na jego erozj i przejmowanie wielu jego dotychczasowych prerogatyw przez instytucje midzynarodowe. Integracja ekonomiczna i polityczna, a take upowszechnianie rnorakich midzynarodowych standardw, podwaao dotychczasowy charakter pastwa, jako suwerena na terenie wasnej, dotychczasowej jurysdykcji. Globalizacja, integracja i upowszechnienie norm midzynarodowych aplikowanych do prawa poszczeglnych pastw stao si wyzwaniem, zwaszcza dla mniejszych pastw, ktre, pod groba takich czy innych sankcji, s zmuszane do ich aplikacji i otwarcia swojego rynku. Globalizacja staa si form dominacji, zwaszcza gospodarczej, najsilniejszych pastw, najlepiej przygotowanych do konkurencyjnej walki, zwaszcza na sabiej rozwinitych rynkach.


W rezultacie zwaszcza mniejsze pastwa otworzyy swoje granice na ekspansj midzynarodowych korporacji, wprowadzajc take rnorakie przywileje zachcajce dla ich inwestycji oraz zgodziy si na wprowadzenie do swego prawa rnorakich konwencji i przywilejw chronicych ich interesy ekonomiczne i prawne. Polityka, zwaszcza pastw wyzwolonych z komunistycznego zniewolenia, zostaa w istocie sprowadzona do modernizacji rozumianej jako dostosowanie si do oczekiwa ekonomicznych globalnych graczy politycznych


W przypadku pastw europejskich wyzwaniem staa si integracja europejska. Integracja od czasu traktatu z Maastricht coraz bardziej zmierza w kierunku federacyjnym, w kierunku budowy jednego oglnoeuropejskiego pastwa. Instrumentem tej federalizacji jest przede wszystkim rozwj prawa wsplnotowego. Jest to zgodne z teori Hansa Kelsena, ktry pastwo definiowa jako zwizek prawny, jako instytucj ustanawiajca prawo. Kolejne traktaty unijne, zwaszcza traktat lizboski, a take wprowadzenie wsplnej waluty, byy krokami milowymi w federalizacji Unii i tym samym w "deetatyzacji" pastw czonkowskich. Kolejnymi s pakt fiskalny i projektowana unia bankowa. Ten proces prowadzi do przenoszenia suwerennoci pastw narodowych, na poziom unijny i tym samym do ograniczania wolnoci obywatelskich, gdy suwerenno osoby wyraa si najpeniej w pastwie narodowym. Przykadem takiego zagroenia ze strony Unii dla suwerennoci narodowej i wolnoci obywatelskich jest traktat fiskalny, ktry podwaa fundamentaln zasad stanowienia podatkw i budetu. Zgodnie z hasem z czasw amerykaskiej wojny o niepodlego "nie ma podatkw bez reprezentacji". Prawo ustanawiania ciarw podatkowych i stanowienia budetu jest kamieniem wgielnym zarwno suwerennoci pastwowej jak i wolnoci obywatelskiej. Bez prawa decydowania o ciarach podatkowych i sposobie wydatkowania publicznych pienidzy nie ma ani wolnoci obywatelskiej, ani narodowej suwerennoci. A traktat fiskalny zachowuje dla pastw prawo decydowania o tych kwestiach w cile ograniczonym zakresie, jego przekroczenie za powoduje zawieszenie obu fundamentalnych wolnoci.
W rezultacie obywatele ulegaj redukcji do stanu poddanych, a pastwa narodowe zostaj zredukowane do statusu prowincji. Podobnego rodzaju dziaaniem byo zmuszenie demokratycznych rzdw Grecji i Woch do ustpienia i podporzdkowania si rzdom akceptowanym przez hegemonw Unii.


Innym przykadem zakwestionowania wolnoci obywatelskich jest forsowanie przez instytucje Unii Europejskiej konceptu "homofobii" uderzajcej w dziedzictwo moralne i kulturowe chrzecijaskich narodw Europy. Koncept "homofonii”, jak te inne dziaania Unii uderzajce w chrzecijaski charakter europejskich narodw, redukuje rol religii w poszukiwaniu prawdy, a tym samym ograniczajc wolno religi, atakuje czowieka w jego najgbszych pokadach czowieczestwa, podwaajc sam fundament innych wolnoci. Podstaw unijnej polityki dechrystianizacji europejskich narodw sta si traktat lizboski z jego preambu wykluczajc chrzecijastwo z dziedzictwa aksjologicznego Unii Europejskiej. Ju nie tolerancja, ale polityka wymuszania na pastwach czonkowskich demoralizacji spoecznej staa si oficjalnym unijnym standardem, za opr poszczeglnych pastw przed aplikacj demoralizacji, czy obrona wasnych interesw narodowych jest pitnowana z uyciem wszystkich, jak pokazuje przykad Wgier, rodkw dostpnych instytucjom unijnym.


Zgoda na polityk wyzbywania si atrybutw suwerennoci pastwowej i zgoda na wprowadzanie ustawodawstwa kwestionujcego zarwno wolnoci obywatelskie, jak i normy moralne, wynikaj z wielu przyczyn, ale jedn z najwaniejszych jest stan intelektualno - moralny rzdzcych elit, zwaszcza pastw postkomunistycznych. Jak wnikliwie zauway w. Tomasz z Akwinu w pracy De regno, narody yjce przez dugi czas w tyranii, nawet po jej upadku, charakteryzuje sualczo.


I wanie sualczo jest dominujc cech polskiej polityki wobec monych Unii Europejskiej, a zwaszcza wobec naszego zachodniego ssiada. Sualczo jest zaprzeczeniem cnt waciwych do sprawowania wadzy. Jest to nie tylko dyskwalifikujca cecha moralna, ale brak woli rzutuje take na brak waciwego rozeznania kondycji wasnego narodu, bowiem rozum praktyczny nie otrzymuje od znieprawionej woli dyspozycji waciwego rozpoznania kondycji wasnego narodu i wasnego pastwa. Sualcza wola ogranicza intelekt jedynie do rozpoznania aspiracji hegemona i do zastosowania si wobec jego oczekiwa. Sualcze elity nie s zdolne do realizacji polityki zgodnej z narodowymi aspiracjami. Jak stwierdzi Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, godziwa polityka moe powsta tylko wrd godziwych obywateli. Sualcza elita, czyli rzdzce wspczenie partie, nie tylko nie s zdolne do prowadzenia dugofalowej narodowej polityki, ale nawet do obrony tych wolnoci narodowych i obywatelskich, jakie s dzi kwestionowane przez dominujcych w Unii hegemonw. W tym sensie rzdy tych elit s zagroeniem narodowej przyszoci.


Dlatego wstpnym i koniecznym warunkiem obrony narodowych i obywatelskich wolnoci jest odsuniecie znieprawionych i sualczych elit od wadzy. Niezbdn kwalifikacj moraln do sprawowania wadzy jest cnota mstwa, cnota usprawniajca do oporu wobec destrukcyjnej polityki i zdolno do prowadzenia polityki fundamentalnej zmiany. Ale jest to tylko warunek wstpny. Koncepcja unarodowienie pastwa i jego polityki jest zasadnicz odpowiedzi na zagroenie jakie dzi i w przyszoci nios procesy globalizacji i walki globalnych graczy politycznych o dominacj w Europie i wspczesnym wiecie. Unarodowienie pastwa musi si rozpocz od odrzucenia paradygmatu "dostosowania" jaki obowizuje we wszystkich postkomunistycznych pastwach znajdujcych si w Unii Europejskiej. Paradygmat "dostosowania" wyraany w koncepcji "modernizacji" jest bowiem akceptacj innych ni polskie celw przyjmowanych za podstaw narodowej polityki. Tak rozumiana modernizacja jest form akceptacji quasi kolonialnego statusu naszego pastwa w stosunku zarwno do brukselskiej biurokracji, jak i Niemiec, nowego hegemona w Unii Europejskiej. ONZ, czy Unia Europejska ani te adne inne midzynarodowe organizacje narzucajce nam swoje "standardy" i stojce za nimi mocarstwa, nie mog narusza narodowych i obywatelskich wolnoci, ani te narodowych interesw mniejszych pastw. Wsppraca midzynarodowa musi opiera sie nie na hegemoni, ale na poszanowaniu odrbnoci, wartoci i interesw poszczeglnych pastw, a wsplne instytucje mog dziaa tylko w ich zakresie. Unia Europejska powinna by forum wsppracy, a nie nadrzdn wobec pastw narodowych instytucj. Obecny jej ksztat jest zagroeniem narodowej wolnoci, podmiotowoci i narodowych interesw, nie tylko obecnie, ale i w przyszoci. Polityka unarodowienia pastwa to przede wszystkim ustanowienie narodowego, a nie unijnego paradygmatu polskiej polityki, paradygmatu nie "dostosowania", ale paradygmat narodowego rozwoju. Polityka ta musi wychodzi z zaoenia, e celem pastwa jest przede wszystkim dobro wsplne wasnego narodu. Dlatego zasadniczym celem polskiej polityki musi by budowa samodzielnej i silnej pozycji Polski na naszym kontynencie. Unarodowienie polityki, to ustanowienie wasnych narodowych priorytetw. To z jednej strony dziaania zmierzajce do zachowania bezpieczestwa narodowego, poprzez wzmocnienie narodowego potencjau, stay wysiek wspksztatowania midzynarodowego adu zgodnego z potrzebami bezpieczestwa, jak te w konsekwencji zabezpieczenie moliwoci narodowego rozwoju poprzez umocnienie gwarancji obywatelskich i narodowych wolnoci. Unarodowienie polityki, to budowanie wasnego narodowego potencjau. I to nie tylko potencjau gospodarczego, ale i demograficznego, kulturowego i moralnego. Proces unarodowienia wynika z fundamentalnego przekonania, ze wbrew globalizacyjnym doktrynom, to narody s podmiotem historii i polityki. To znaczy, e wszystkie konstrukcje midzynarodowe, doktryny polityczne czy polityka naruszajca suwerenno narodu, jest bezporednim zagroeniem dla jego wolnoci i ekonomicznej pomylnoci. Polityka unarodowienia pastwa, to dzi przede wszystkim walka o zmian charakteru Unii Europejskiej, o przywrcenie jej pierwotnego charakteru, jako forum wsppracy, a nie dominacji europejskich narodw.


Unarodowienie pastwa wymaga take zmiany ustrojowej. Dzi jest to polityka bardzo silnie upartyjniona, zatracajca zupenie narodowy wymiar naszego pastwa. Dlatego jej uzdrowienie powinno zmierza do zmiany charakteru dominujcego, oligarchicznego modelu partii politycznej. Jest to model, ktry z jednej strony powoduje zastpienie polityki pastwowej polityka partyjn.


Z drugiej strony ogranicza odpowiedzialno parlamentarzystw przed spoeczestwem. Dzi jest to odpowiedzialno porednia za porednictwem partii politycznej. Ale partie nie s porozumieniem obywatelskim, a swego rodzaju wojskiem centralnie dyrygowanym. W tym sensie wolno obywatelska ogranicza si w rzeczywistoci do odpowiedzialnoci za wybierane partie, a nie za parlamentarzystw z danego okrgu. Jest to ograniczenie wolnoci obywatelskiej, poniewa nic nie zdejmie indywidualnej odpowiedzialnoci parlamentarzystw za stanowienie polityki polskiej. Dlatego wprowadzenie okrgw jednomandatowych przywrcioby w peni odpowiedzialno parlamentarzystw przed wyborcami, a partiom politycznym przywrcioby charakter wsplnot obywatelskich zarzdzanych za pomoc programu. W tym sensie wprowadzenie JOW unarodowioby zarwno partie polityczne, jak te ugruntowaoby na trwalszej podstawie wolnoci obywatelskie.


Dzi polityka sprowadza si przede wszystkim do partyjnego konfliktu, w znacznej mierze destrukcyjnego wobec pastwa i jego moliwoci dziaania, Powoduje to, ze nie istnieje w partiach politycznych, ani w pastwie, mylenie strategiczne. Koncepcje partyjne sprowadzaj sie przede wszystkim do marketingu politycznego obliczonego na wygranie najbliszych wyborw.


A tymczasem polityka to przede wszystkim dziaanie z myl o przyszoci. To budowanie wsplnoty, jej wzmacnianie i stwarzanie moliwoci wszechstronnego rozwoju. To budowanie pastwa, a polityka narodowa, to w swej istocie polityka pastwowa budujca nard. Nard bowiem, jak mwi filozofia klasyczna, jest bytem relacyjnym, jest wsplnot kultury, historii, tradycji, jest wsplnot interesw, a nade wszystko jest wol wsplnego ksztatowania przyszoci.


Pastwo narodowe jest ostoj narodowych i osobowych wolnoci i gwarantem narodowego trwania i rozwoju. Dlatego unarodowienie pastwa, to wzmacnianie jego siy i wewntrznych wizi. To budowanie poczucia wizi z przeszoci, dumy z osigni przodkw i aspiracji chwalebnej kontynuacji ich dokona na miar wielkiego dziedzictwa. Ale to take budowanie instytucji, tworzenie i wdraanie koncepcji narodowej polityki, budowanie doktryn politycznych wyraajcej intelektualne zmierzenie si z wyzwaniami. Zasadniczym dugofalowym celem polityki narodowej musi by budowa narodowego potencjau. I to potencjau nie tylko ekonomicznego, ale take demograficznego, kulturowego i moralnego. Budowanie wasnego potencjau, to nie tylko dziaanie na rzecz wzmocnienia naszego kraju w paszczynie midzynarodowej, ale stwarzanie realnych i wasnych gwarancji narodowego bezpieczestwa. Wasna sia stwarza realne moliwoci skuteczniejszego dziaania na arenie midzynarodowej i skuteczniejszego przeciwdziaania zagroeniom wasnego bezpieczestwa. Jest to podstawowy postulat kadej narodowej polityki. Warto zwrci uwag, e te cztery wymiary narodowej siy dziaaj na podobiestwo iloczynu, a nie sumy. Dlatego zgoda, choby na demoralizacje naszego narodu, oznacza zgod na zniweczenie wysiku dokonywanego take w innych wymiarach. Budowanie siy i bezpieczestwa pastwa narodowego, to jedyna dzi moliwo zagwarantowania podmiotowoci zarwno narodowi, jak i osobie, i zagwarantowanie nie tylko materialnego, ale i duchowego rozwoju. Silne pastwo narodowe, to jedyna gwarancja obywatelskich wolnoci.


Unarodowienie pastwa, to wytyczenie dugofalowych celw organizujcych narodow wyobranie i narodowy wysiek. Takim celem powinno by budowa narodowego potencjau, budowa Polski silnej i wielkiej wielkoci naszego wkadu w rozwj oglnoludzkiej kultury. Budowa Polski silnej, to take stworzenie wewntrznych gwarancji naszego bezpieczestwa. Ale to take rozpisanie tego dugofalowego celu na cele czstkowe i etapowe. Dzi unarodowienie pastwa, to przede wszystkim dziaania budujce narodow wsplnot. To dziaania przezwyciajce dekadencje i kryzys patriotyzmu, to polityka prorodzinna przezwyciajca zagroenie katastrofy demograficznej, to dziaania prowadzce do unarodowienia polskiej gospodarki i przyspieszenia tempa jej rozwoju. To usprawnienie pastwa i ograniczenie jego biurokracji, to obrona cywilizacji chrzecijaskiej i organizowanie opinii chrzecijaskiej w Europie. To dziaania przezwyciajce oligarchizacj ycia publicznego. Dzi w sytuacji gbokiego kryzysu demograficznego przechodzcego w katastrof demograficzn, najpilniejszym zadaniem pastwa jest likwidacja ekonomicznych barier dzietnoci, bowiem stoimy przed perspektyw wymierania naszego narodu. Pastwo narodowe, to pastwo ustanawiajce jasne kryteria dobra i za w zakresie polityki narodowej i pastwo, ktre urzeczywistnia sprawiedliwo nie tylko wobec wasnych obywateli, ale i wobec wsplnoty midzynarodowej. Tylko takie pastwo zapewni rozwj duchowy wasnych obywateli i wasnego narodu i bdzie skutecznym gwarantem narodowych i osobowych wolnoci. Zagroenie dla pastw narodowych, jakie niesie globalizacja i program budowy europejskiego super-pastwa, powinno spotka si z odpowiedzi skutecznego odwrcenia tych niebezpiecznych procesw poprzez konsekwentn polityk unarodowienia pastwa polskiego i tym samym ustanowienia wzoru dla polityki narodowej pozostaych pastw Europy rodkowej, warunkujcej przecie nasz polityczny i ekonomiczny sukces we wspczesnym wiecie.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]