Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-02-2013
Marian Pika: Homoseksualne zagroenia

Wydaje si, e debata na temat tzw. praw homoseksualistw wkracza w nowy etap. Wpywowe lobby homoseksualne za wszelk cen chce wymusi akceptacj dewiacyjnych zachowa, by traktowano je jako "normalny" element pejzau spoecznego. Coraz czciej take mwi si o "prawie" takich zwizkw do adopcji dzieci, a zatem do zalegalizowania pedofilii.

Ta postpujca akceptacja "praw" homoseksualnych dotyka fundamentu funkcjonowania pastwa i spoeczestwa, a zwaszcza charakteru kultury organizujcej spoeczne wyobraenia, wartoci i zachowania. Nie ulega wtpliwoci, e u podstaw akceptacji "praw" homoseksualnych ley indywidualistyczno-liberalna koncepcja czowieka, zredukowanego wycznie do wymiaru doczesnego. Proces rozwoju czy raczej – naleaoby powiedzie – "postpu" polega na wywalczeniu jednostce coraz to nowych praw. Dzi za nasta czas uznania "praw" nieskrpowanej realizacji popdu seksualnego w zupenym oderwaniu od spoecznego wymiaru ludzkiej egzystencji, a zwaszcza od rodziny. Co wicej, "wyzwolenie" od rodziny jest take elementem tego "postpu". W tej koncepcji czowieka spoeczestwo i obowizki wobec niego jawi si jedynie jako zagroenie i ograniczenie prawa do "samorealizacji".

W rzeczywistoci ta liberalno-indywidualistyczna koncepcja czowieka w imi wyzwolenia dokonuje destrukcji rnych form spoecznej egzystencji czowieka poprzez liberalne prawo rozwodowe, tzw. aborcj, antykoncepcj, feministyczne wyzwolenie kobiet od rodziny, a wreszcie postulat "zwizkw partnerskich".

Efektem tego "postpu" jest m.in. radykalny spadek narodzin prowadzcy do wymierania naszego Narodu, wzrost rozwodw, wzrost liczby dzieci wychowywanych poza normaln rodzin i poprzez to – jak pokazuj badania – znacznie bardziej naraonych na rnorakie patologie. To wszystko prowadzi do zupenej destrukcji ycia spoecznego i – jak dowodz historyczne przypadki – politycznej i kulturowej klski kadego narodu.

Trzeba jasno powiedzie, i kultura liberalna opiera si na faszywej koncepcji czowieka. Czowiek wbrew indywidualistycznym sloganom nie rodzi si wolny. Wprost przeciwnie, jego narodziny i rozwj s zalene od charakteru wizi spoecznych. Bez rodziny, zdrowych struktur spoecznych normalny rozwj osoby jest niezwykle trudny. To rodzice, rodzestwo, rwienicy, szkoa, lokalna spoeczno, wreszcie Koci, nard i jego kultura przekazuj nam wartoci, wzory zachowa, obyczaje, nawyki. Dlatego kada spoeczno, od rodziny zaczynajc, a na pastwie i narodzie koczc, wytwarza swoisty kodeks etyczny okrelajcy podane wartoci i typy zachowa. Jednoczenie pitnuje takie postawy, ktre godz w rozwj danej wsplnoty. Std wic pastwo i nard nie mog by obojtne wobec ekspansji destruktywnych postaw spoecznych, ma obowizek – poprzez swj system prawny – promowa wartoci i zachowania suce ochronie rodziny.

Zwolennicy "praw" homoseksualnych twierdz, e w Polsce rodz si homoseksualici, a nie maj praw nie tylko do istnienia jako grupa, ale take do spoecznej akceptacji. Ot to zaoenie jest faszywe. Nie ma adnego dowodu, e ktokolwiek rodzi si homoseksualist. Twierdzenie, e homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie, jest zwykym absurdem niegodnym uwagi. Badania wskazuj, e s dwie zasadnicze przyczyny zachowa homoseksualnych. Pierwszy to patologia rodziny. Homoseksualici to w znacznej mierze ludzie pochodzcy z rozbitych rodzin, pozbawieni moliwoci rozwoju w normalnej rodzinie. To osoby wychowywane najczciej przez matki negatywnie postrzegajce ojca. Psychiczne utosamianie si maego chopca z rol matki rodzi czsto skonnoci homoseksualne.

Drug przyczyn zachowa tego typu jest homoseksualna inicjacja seksualna powodujca zachwianie osobowoci dojrzewajcego mczyzny. Badania wskazuj take, e homoseksualizm prowadzi czsto do obnienia samoakceptacji, nieprzystosowania spoecznego, depresji, a nawet samobjstw, nie mwic o tym, i jest przyczyn rnego rodzaju zaburze, chorb i przedwczesnych zgonw. Homoseksualici maj czsto poczucie yciowego niezrealizowania. Skonno homoseksualna jest wic nieszczciem, z ktrego co prawda nie wszyscy dotknici t przypadoci zdaj sobie spraw, ale to nie oznacza, e spoeczestwo winno j akceptowa i tym samym utwierdza homoseksualne skonnoci. Mona je bowiem leczy, badania pokazuj, e taka terapia jest czsto skuteczna. Natomiast spoeczne uznanie homoseksualizmu niewtpliwie prowadzi do wzrostu inicjacji homoseksualnych w dorastajcych pokoleniach, do swoistego "eksperymentowania" seksualnego i jest to realne zagroenie dla modych ludzi. Osoby te, ktrych osobowo jeszcze si ksztatuje, s naraone na homoseksualne kontakty i tym samym na zachwianie rozwoju swojej osobowoci. Dlatego przede wszystkim z myl o tej grupie, jak te o tych, ktrzy mogliby si leczy, kultura przyzwolenia na samorealizacj osb o orientacji homoseksualnej jest zagroeniem dla przynajmniej czci modego pokolenia.

Historia daje nam przykad kraju wielkiej kultury, wielkiej dynamiki demograficznej, ktra uznawszy homoseksualizm za normaln form zachowa, ulega kulturowej, politycznej i cywilizacyjnej degradacji. Tym krajem jest staroytna Grecja, ktra stworzya najwspanialsz cywilizacj staroytnoci i kolonizowaa wybrzee caego Morza rdziemnego. Akceptacja homoseksualizmu prowadzia stopniowo nie tylko do kulturowej dekadencji, ale take do demograficznego upadku. Staroytna Grecja nie doznaa wyniszczajcych ludnociowo wojen ani zaraz, ale upada na skutek kryzysu demograficznego. Dzi nie tylko Polska, ale i inne kraje Europy staj przed tym samym zagroeniem. Pastwo ma prawo broni nie tylko modego pokolenia przed demoralizacj, ale ma obowizek broni przyszoci wasnego narodu. Ta przyszo jest zagroona przez szereg procesw i dziaa wymierzonych w rodzin. Jednym z nich jest ekspansja akceptacji roszcze homoseksualnego lobby.

Kultura akceptacji zachowa homoseksualnych prowadzi wic do zagroenia modego pokolenia. Dlatego pastwo ze swoim systemem prawnym i wychowawczym winno zdecydowanie zwalcza i ogranicza wszelkie formy spoecznej demoralizacji, w tym propagowania zachowa homoseksualnych. Taka propaganda winna by prawnie zakazana, a system prawny winien penalizowa zachowania demoralizujce, zwaszcza modych ludzi. Pastwo ma obowizek ochrony modego pokolenia przed homoseksualnym zagroeniem.
Marian PikaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]