Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-04-2016
Marian Pika: Nienawi do kobiet

Wbrew powszechnej opinii, e feministki nienawidz mczyzn, w rzeczywistoci nienawidz one przede wszystkim kobiet, ktre pragn mie udane ycie rodzinne, ma, dzieci i wnuki. S one celem feministycznego ataku za swj "konserwatyzm", a zwaszcza za oddanie wasnej rodzinie. Rodzina za, w ktrej widz one warunek swojego szczcia, traktowana jest jak jarzmo, przeciwko ktremu prowadzona jest feministyczna krucjata.

Feministki nie dziel ludzi na proletariat i buruazj, tak jak to robi tradycyjna dialektyka marksistowsko-leninowska, feministki dziel ludzi na dominujcych mczyzn oraz zniewolone kobiety i wzywaj do ich wyzwolenia z mskiej dominacji ucieleniajcej si w rodzinie. To echo marksistowskiej dialektyki, ktra rozwj spoeczny widzi nie we wsppracy spoecznej czy twrczoci, ale w konflikcie, agresji i nierozcznej z ni nienawici. Mechanizm walki klasowej zosta zastpiony mechanizmem walki pci, walki z caym arsenaem agresji, nienawici i obelg. Polskie feministki to przede wszystkim weteranki ruchu komunistycznego i ich postkomunistyczne towarzyszki, dowiadczone w walce z wszelkimi strukturami spoecznymi.


Fasz feministycznej ideologii

wynika z faszywej koncepcji osoby ludzkiej. Feminizm widzi kobiet jako wyabstrahowan jednostk, zniewolon przez warunki spoeczne ucielenione w pci mskiej. Tymczasem czowiek nie jest wyabstrahowan jednostk, poniewa Bg stworzy go jako kobiet i mczyzn. Ze swej natury czowiek nie jest istot samowystarczaln, i to zarwno w paszczynie biologicznej, jak i spoecznej, kulturowej, psychicznej, ekonomicznej i moralnej. Kady czowiek w swym istnieniu skazany jest na innego czowieka i na innych ludzi. Bez rodziny, bez spoeczestwa nie moe on istnie. Dlatego tak wane jest, aby wszystkie struktury spoeczne, w ktrych czowiek yje, funkcjonoway sprawnie, poniewa od tego zaley jego rozwj osobowy. Najwaniejsz, cho nie jedyn, tak struktur jest rodzina: miejsce narodzin kadego z nas, wychowania, poznania jzyka i ojczystej kultury, pierwsze miejsce spoecznej i kulturowej socjalizacji. Bez rodziny czowiek nie moe si narodzi i bez rodziny nie moe prawidowo si rozwija. Rodzina jest nisz, w ktrej on yje, ale jest take ochron ludzkiej godnoci i rozwoju. Niewystarczalno osoby ludzkiej niejako "skazuje" zarwno mczyzn, jak i kobiety na rodzin. To wanie w niej i kobieta, i mczyzna odkrywaj sens swego istnienia i potwierdzaj swoj kobiec i msk tosamo. Rodzina jest niezbdnym warunkiem zrealizowania si zarwno kobiety, jak i mczyzny - wanie jako kobiety i mczyzny. Tej tezy nie uniewania celibat osb konsekrowanych, ktry wprowadza do ludzkiego powoania porzdek nadprzyrodzony.

Natomiast marksistowskie podglebie feminizmu widzi w rodzinie przede wszystkim jarzmo wspczesnej kobiety. Std rnorakie postulaty feministyczne, ktre s wymierzone w rodzin, w rol matki, ony i babci. Role, od ktrych zaley samospenienie si i szczcie kadej kobiety, role, ktre traktowane s jako zagroenia "rwnoprawnego statutu kobiet i mczyzn". Feminizm przede wszystkim kwestionuje nierozerwalno maestwa. Wzywa do wyswobodzenia si z wizw maeskich w kadym przypadku, gdy pojawiaj si rodzinne problemy, nie zwaajc na fakt, e ofiar rozwodw s nie tylko dzieci zagroone w swym osobowym, psychicznym i emocjonalnym rozwoju, ale take same kobiety. W takiej sytuacji to na kobiet najczciej spada ciar wychowania dzieci oraz wysiek zapewnienia sobie i im ekonomicznej egzystencji. Rozwd w znacznie wikszym zakresie uderza w kobiet ni w mczyzn, ktrego czsto zwalnia si z odpowiedzialnoci za rodzin. Rozwd to przede wszystkim przywilej dla nieodpowiedzialnych mczyzn, a nie prawo kobiety. Bo to "prawo" niszczy przede wszystkim j sam. Pomimo empirycznego materiau ukazujcego tragedi porzuconych on feminizm wzywa same kobiety do dziaa rozbijajcych rodzin, ktre w konsekwencji prowadz do ludzkiego nieszczcia. Podobnie jak inne postulaty ten take prowadzi kobiety na manowce.


Zabijanie dzieci pocztych

Nastpna kwestia to traktowanie zabijania dzieci pocztych jako "prawa kobiety". Naley podkreli, e kobieta realizuje si przede wszystkim w macierzystwie, ktre jest dla niej wielkim powoaniem i szczciem. Jeli z przyczyn zdrowotnych nie moe mie dzieci, przeywa ten brak macierzystwa jako wielk tragedi. Mona nawet zaryzykowa twierdzenie, e jej samorealizacja w macierzystwie jest fundamentalnym warunkiem realizacji wasnej kobiecoci. Kobiety, ktre nie przeyy macierzystwa, czuj si niezrealizowane jako kobiety. I to poczucie jest gboko osadzone nie tylko w jej naturze psychicznej, ale i biologicznej.

Wezwanie do zabicia wasnego dziecka przez feministki, to wezwanie do okaleczenia siebie jako kobiety. Jest to okaleczenie i degradacja wasnej kobiecoci. Mona powiedzie, e przestaje ona wtedy by kobiet. I sdz, e jest to zasadniczy rys feminizmu. Pozbawia on kobiety kobiecoci, ale tym samym degraduje je w ich ludzkiej godnoci. Nie mona bowiem zrobi kobiecie wikszej krzywdy, ni skoni j do zabicia wasnego dziecka. Ta degradacja ludzkiej godnoci w takich przypadkach przejawia si w rnorakich skutkach zdrowotnych (liczne schorzenia nowotworowe), ale przede wszystkim psychicznych, takich jak stany lkowe, psychozy, nerwice, a wreszcie nienawi do tych, ktrzy nie doznali takiej tragedii. Dlatego te w celu samousprawiedliwienia si wiele kobiet, ktre umiercio wasne dziecko, angauje si w kampanie propagujce zabijanie dzieci pocztych i w ruch feministyczny. Poprzez upowszechnianie dzieciobjstwa dzieci pocztych, prbuj przekona same siebie, e s normalne, e dzieciobjstwo to powszechna norma i one zachowuj si tak jak wszystkie inne kobiety. Agresja przeciwko dzieciom pocztym i kobietom w stanie bogosawionym pod pretekstem "yczliwej rady" zabicia dziecka jako rozwizania problemu obrazuje zakres psychopatii tych kobiet. Kobietom, ktre zabiy wasne dziecko, mona wspczu, ale te, ktre chc, aby inne postpoway tak samo, zasuguj tylko na uczucie aosnej litoci.


Kariera i awans spoeczny

Celem tzw. wyzwolenia kobiet ma by ich kariera i awans spoeczny. W ich imi maj powici rol ony i matki. I wiele, niestety, powica. Ale kariera, podobnie jak pienidze, tylko do pewnego stopnia daje zadowolenie. Pniej pozostaje pustka, zgorzknienie, uczucie niespenienia, zazdro wobec tych kobiet, ktre maj rodziny, i czsto nienawi do nich. Aby zasoni to narastajce poczucie pustki, feministki prbuj wyduy wiek emerytalny, tak aby praca zawodowa je zaguszya. I za nic maj odczucia zdecydowanej wikszoci kobiet, ktre nie chc pniej przechodzi na emerytur.

Wypenianie roli ony i matki nie musi sta w sprzecznoci z karier zawodow. Po odchowaniu dzieci kobiety mog realizowa si zawodowo i spoecznie. I wiele tak robi. Uderzajce jest to, e np. w amerykaskim Senacie i Kongresie jest tak wiele kobiet matek, ktre maj czworo lub picioro dzieci. Tym kobietom nie przeszkodzia wasna rodzina i macierzystwo. Nie trzeba walczy ani z mczyznami, ani z rol matki i ony, eby sprawdzi si w roli zawodowej i spoecznej.

W pewnym sensie mczyzna jest skazany na kobiet, a kobieta na mczyzn, i t solidarno feminizm prbuje zakwestionowa poprzez stworzenie nowego powoania dla kobiet. Ale to powoanie jest prb wyprowadzenia kobiet na manowce, jest ich unieszczliwianiem. W rzeczywistoci marksistowska dialektyka nienawici do grup spoecznych prowadzi feministki przede wszystkim do nienawici wobec kobiet. I to nienawi do wasnej pci jest istot feminizmu.


Skomentuj na portalach:

Marian Pika na facebook - profil Polityczny i osobisty

Wpolityce.pl - Wbrew powszechnej opinii, e feministki nienawidz mczyzn, w rzeczywistoci nienawidz one przede wszystkim kobiet

FRONDA.pl - Marian Pika: Feministki nienawidz kobiet!

Prawy.pl - Marian Pika: Nienawi do kobiet

Salon24 - Marian Pika: Nienawi do kobiet

Stefczyk.info - Marian Pika: Nienawi do kobiet

Konserwatyzm.pl - Marian Pika: Nienawi do kobiet

i m. in.

Niezalena Gazeta Obywatelska - Marian Pika: Nienawi do kobiet

eBoleslawiec - Marian Pika: Nienawi do kobiet

DlaPolski - Marian Pika: Nienawi do kobiet

Plac Wolnoci - Marian Pika

oraz Publikacje Mariana Piki na ycie.infoCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]