Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-05-2013
Marian Pika: Pastiszowy patriotyzm

To co najbardziej uderza we wspczesnej polskiej rzeczywistoci, to sabo i niewydolno polskiego pastwa. W ponad dwadziecia lat po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodlegoci, nasze pastwo nie jest w stanie wypenia swoich podstawowych powinnoci. I nie jest to konstatacja z rzdu tych, ktrzy uksztatowani przez omnipotencj komunistycznego pastwa maj roszczenia o wszystko w stosunku do polskiego pastwa. Pastwo powinno by przede wszystkim domem zapewniajcym jego wacicielowi godne i bezpieczne miejsce egzystencji i rozwoju. Ale stan pastwa nie jest bytem niezalenym od stanu narodu, jego moliwoci i uwarunkowa. Bogate narody istniejce w korzystniejszych warunkach geopolitycznych, na og maj pastwa bogatsze i zdolne do hojniejszego wspierania rozwoju wasnych narodw. Ale pastwo biedniejsze nie oznacza, e musi to by pastwo mniej sprawne, a zwaszcza mniej sprawiedliwe. W duszej perspektywie czasowej, kondycja pastwa, jego charakter, stan, a take jego moliwoci, w znacznej mierze zale nie tylko od historycznych czy zewntrznych uwarunkowa, ale od twrczego wysiku wasnego narodu. Po prostu w duszej perspektywie czasowej stan pastwa odzwierciedla kondycj narodu i to sam nard jest odpowiedzialny za jego stan.

Dlatego naley postawi pytanie o zasadnicze przyczyny obecnego stanu naszego pastwa. Oczywista odpowiedz, i to polityczny establishment jest odpowiedzialny za stan pastwa, jest odpowiedzi tylko czciowo prawdziw. W systemie demokratycznym partie polityczne s jednym z najwaniejszych kreatorw porzdku publicznego, take jego aksjologicznego wymiaru. Sprawujc wadz maj moliwo definiowania wartoci na ktrych buduj narodowy etos i ich wcielania poprzez dziaania polityczne, nie tylko w wymiarze polityki edukacyjnej czy kulturalnej. Oczywicie nie tylko wadze polityczne maj wpyw na ksztatowanie narodowego etosu, ale nic nie zwalnia pastwa z obowizku jego ksztatowania. Tym bardziej, e przyszo kadego pastwa i kadego narodu zaley od systemu wartoci na ktrym budowana jest jego tosamo. Polityka budowania wsplnoty narodowej, tworzenia jego etosu, ksztatowania patriotyzmu, jest zatem niezbdnym elementem polityki kadego pastwa i kadego narodu ktry pragnie y, rozwija si i coraz bardziej wpywa na ksztat, take zewntrznej wobec niego, rzeczywistoci. Patriotyzm to ksztatowanie wewntrznej potrzeby dziaania na rzecz rozwoju wasnego narodu we wszystkich wymiarach jego istnienia i ambicje wniesienia wasnego narodowego wkadu w rozwj dorobku oglnoludzkiego. Bez systematycznego i konsekwentnego budowania takiego etosu narodowego, we wspczesnej rzeczywistoci, tak silnie naznaczonej dynamik nihilizmu, aden nard nie jest w stanie nie tylko si rozwija, ale nawet w dugiej perspektywie czasowej, przetrwa. Polityka, jak mwi katolicka doktryna spoeczna, to roztropna troska o dobro wsplne. A zatem z tej troski nie mog by wyczone wartoci tworzce narodowy etos, bo wanie od ich charakteru zaley w znacznej mierze i kondycja narodu i przyszo pastwa.

Postulat polityki budowania wsplnoty i odrodzenia patriotyzmu wynika nie tylko z faktu koniecznoci prowadzenia normalnej polityki pastwowej, to jest dbania o wasn przyszo, ale take z powodu ogromnej dewastacji polskiego patriotyzmu spowodowanego w okresie komunistycznym. Z komunizmu wyszlimy nie tylko ze zdewastowan gospodark, ale take gboko zdemoralizowani, zarwno w wymiarze indywidualnym, jak i narodowym. Komunizm by systemem dezintegracji wszelkich wartoci integrujcych nasz wsplnot narodow. Nie doprowadzi do zaniku poczucia narodowego, ale przez blisko pwiecze prowadzi do wykorzenienia tego poczucia z jakichkolwiek moralnych i patriotycznych powinnoci. Komunistyczny totalitaryzm blokowa praktykowanie cnt patriotycznych w codziennym yciu. I w ten sposb uksztatoway si pokolenia bez patriotycznej wraliwoci na wydarzenia dnia codziennego. Komunizm sprowadza wiadomo narodow do swoistej "tutejszoci". Swoist kontynuacj tej komunistycznej edukacji staa sie wspczesna "paideia". W niepodlegej Rzeczpospolitej, po upadku komunizmu, dominujc ideologi sta si liberalizm. Jest to ideologia i filozofia w swej istocie antypolityczna, to znaczy jej przedmiotem nie jest jakakolwiek wsplnota czy pastwo. Jej przedmiotem jest jednostka i jej prawa, przede wszystkim prawa wobec pastwa i innych wsplnot. Jest to postawa par excellance roszczeniowa, a nie powinnociowa. Patriotyzm w tej koncepcji wiatopogldowej jawi sie jako zagroenie indywidualnych wolnoci, a nie przedmiot kultywujcy zobowizania wobec wasnego narodu. Polsko jest w tej koncepcji coraz bardziej redukowana, a wyraa si to w ograniczaniu edukacji historycznej i literackiej. A w konsekwencji prowadzi to do wykorzenienia i osabienia jego kulturowej tosamoci. Budowanie poczucia historycznego wstydu, zwaszcza przez dominujce media, ma na celu take zerwanie emocjonalnej wizi wspczesnych pokole z pokoleniami poprzednimi, zwaszcza tymi, ktre aktywnie walczyy o narodow niepodlegoci, a pami o nich powinna ksztatowa wspczesne wzorce patriotyzmu. Ma take na celu wykorzenienie mylenia o wasnej przyszoci w kategoriach narodowych. I zastpienie historycznej tosamoci, tosamoci osobowoci wykorzenionej, definiowanej na amach Gazety Wyborczej. Mimo tej dominujcej ideologii, polsko pozostaje jednak ywotna, cho czsto artykuowana jedynie na poziomie "plemiennym". Dla tej gazety, jak to okrelia w jednym z artykuw, przywizanie do wasnego narodu, patriotyzm, jest swoistym rasizmem. Jest to mentalne pokosie komunistycznej formuy patriotyzmu jako "socjalistycznego w treci i tylko w narodowego w formie".

Ten stan wiadomoci, powierzchownego i w znacznej mierze zdewastowanego patriotyzmu skutkowa min dwukrotnym zwycistwem wyborczym postkomunistw. Dwukrotne zwycistwo bezporedniej kontynuacji obozu, ktry z sowieckiego nadania zniewala nasz nard, jest miar naszego narodowego upadku. To rezultat gbokiego kryzysu polskiego patriotyzmu. Nard, ktry w demokratycznych wyborach wybiera partie odpowiedzialne za jego zniewolenie, to znak, e nastpi zanik elementarnej zdolnoci rozrniania dobra i za w wymiarze narodowym. Jest to objaw gbokiego zachwiania wasnej tosamoci. A bez samowiedzy kim jestemy, bez elementarnej zdolnoci do oceny dobra i za w wymiarze narodowym, nie sposb zbudowa wsplnej przyszoci. Nard o tak rozchwianym poczuciu wasnych wartoci, e akceptuje obz odpowiedzialny w przeszoci za jego zniewolenie, z wielkim trudem moe rozpoznawa wasne interesy i aspiracje, take w yciu spoecznym i w politycznym. Bez jasnej zdolnoci definiowania dobra i za w ocenie historycznej rzeczywistoci, wsplnota ma take ograniczone moliwoci do rozpoznania otaczajcej rzeczywistoci. Zwaszcza do rozpoznania wyzwa, a tym bardziej do wypracowania adekwatnych odpowiedzi na te wyzwania. Taki nard yje jak we mgle, nie ma bowiem swoistego "dyszla w gowie", jak mwi mj duszpasterz. W ten sposb zamiast rozwija si, dryfuje, wytracajc energi i tracc bezcenny czas. Kryzys patriotyzmu to zagroenie samego istnienia narodu, bo nastpuje osabienie jego wewntrznych wizi i zanik woli tworzenia wsplnej przyszoci. W takiej atmosferze rodz sie rne patologie polityczne, szukajce rozwiza podstawowych problemw narodowych w ponadnarodowych konstrukcjach. Takie konstrukcje mog by czasami korzystne dla rozwoju narodowego, ale pod warunkiem silnej wasnej tosamoci i jasnej wiadomoci wasnych interesw. W przeciwnym razie atwowierne nadzieje s z premedytacj wykorzystywane przez narody, ktre z realizmem traktuj wasne interesy.
Patriotyzm, obok potencjau demograficznego, ekonomicznego i kulturowego, to podstawowy wymiar nie tylko tosamoci, ale samej podstawy narodowego potencjau. Bez patriotyzmu, jak pokazuje historia, nie wystarczy nawet najwikszy potencja ekonomiczny czy demograficzny do przetrwania narodu. Bo to czowiek we swej podstawowej wsplnocie decydujcej o jego tosamoci, a nie rne ideologiczne konstrukcje, jest podmiotem historii. Dlatego istnienie zdrowego patriotyzmu motywujcego do powice dla wasnej wsplnoty jest warunkiem nie tylko jej rozwoju, ale take rozwoju jednostkowego i spoecznego. A przede wszystkim jest warunkiem prawidowego odczytania wyzwa i zdefiniowania adekwatnych odpowiedzi na te wyzwania. Jest przez to warunkiem koniecznym narodowego rozwoju. Dlatego przezwycienie kryzysu wspczesnego patriotyzmu, budowa moralnej podstawy wsplnoty narodowej, krzewienie dumy z narodowej przynalenoci i wizi z minionymi pokoleniami jest niezbdnym warunkiem polityki obliczonej na budowanie pomylnej przyszoci.
Dzi yjemy w czasach dekadencji, w czasach w ktrych nie interes narodowy wyznacza polityk naszego pastwa, a opinia establishmentu dominujcych pastw w Unii Europejskiej. To w interesie tego establishmentu pastwo polskie zgodzio sie na blokujcy nasz rozwj gospodarczy pakiet klimatyczno-energetyczny. To dlatego zaakceptowalimy traktat lizboski redukujcy si naszego gosu w Radzie Europejskiej. To dla interesw tych, ktrzy uzurpowali sobie prawo definiowania interesw Unii, godzimy si na ograniczenie naszej suwerennoci w pakcie fiskalnym czy na likwidacj waluty narodowej chronicej nasz gospodark przed kryzysem europejskim. Kryzys patriotyzmu pogra nas w postpujcej dekadencji zagraajcej i niepodlegoci pastwowej i rozwojowi gospodarczemu.

I w tej sytuacji wszechogarniajcej dekadencji pojawiy sie pierwsze jaskki odrodzenia patriotyzmu. Miar jego siy sta si ubiegoroczny Marsz Niepodlegoci, ktry zgromadzi dziesitki tysicy, przewanie modych ludzi manifestujcych, pomimo potnej medialnej kampanii nienawici, dum i przywizanie do swego narodu. Ale nie tylko ten marsz objawi narastajcy, szczeglnie wrd modego pokolenia, gd wartoci narodowych i odrodzenie postaw patriotycznych. Wszystkie uliczne protesty i manifestacje ostatniego roku ukazuj budzenie sie silnej identyfikacji narodowej, potrzeb zakorzenienia w historycznym dowiadczeniu i poczucie odpowiedzialnoci za przyszo narodu. Wydaje si, e w doroso wkraczaj pokolenia, nie dotknite komunistyczn dezintegracj i bardziej odporne na rne postkomunistyczne kompleksy i fobie utrwalane przez Gazet Wyborcz i media ideologicznie jej pochodne. Pokolenia, ktre wasny interes narodowy traktuj wyej ni rne roszczenia ponadnarodowych ideologii. Jeeli ta konstatacja jest prawdziwa, a wszystko na to wskazuje e jest, to znaczy, e nasz nard zaczyna wyzwala si z mentalnych kompleksw spoeczestwa postkomunistycznego i zaczyna odzyskiwa wewntrzn sterowno. Na razie w zakresie historycznej i kulturowej identyfikacji swej tosamoci, ale take w narastajcym sprzeciwie wobec polityki wyzbywania si suwerennoci w procesie tzw. integracji europejskiej. Wanie odradzanie si patriotyzmu wyraa si przede wszystkim w sprzeciwie wobec rezygnacji z narodowej podmiotowoci, wyraajcej sie w systematycznym przekazywaniu atrybutw pastwowej niepodlegoci. Obrona suwerennoci pastwowej zawaszczanej przez zdominowan przez Niemcy, Unie Europejska staje si sztandarem odradzajcego sie patriotyzmu. To jest budzenie si narodowej siy, delegitymizujcej ideologiczne podstawy dominujcej obecnie polityki w Polsce. To odrodzenie stwarza nadzieje na odzyskanie podmiotowoci polskiej polityki w wymiarze zewntrznym i jej unarodowienie w wymiarze wewntrznym. To zwiastun zasadniczej zmiany politycznej w Polsce, a tym samym przeobrae na scenie politycznej.

Nic te dziwnego, e obudzenie sie polskiego patriotyzmu zostao potraktowane jako fundamentalne zagroenie przez ideologicznych i medialnych hegemonw dominujcych w postkomunistycznej Polsce. Gdy nie udaje si tego procesu zatrzyma, oplu, zdyskredytowa, podejmowana jest kolejna strategia neutralizacji tego odrodzenia. Jest to strategia przejcia inicjatywy i zawaszczenia, stanicia na jego czele i uycia go do legitymizacji wasnej polityki. To koncepcja bliska PRL-owskiej formule patriotyzmu "narodowego w formie i socjalistycznego w treci", ktra miaa na celu zdezintegrowanie patriotyzmu i tym samym osabienie jego antykomunistycznego oporu. Na czele krucjaty tej nowej strategii stan prezydent Rzeczpospolitej. Z racji swego urzdu na gowie pastwa spoczywa szczeglny obowizek budowania narodowej wsplnoty i budowania wizi pomidzy przeszymi, obecnymi i przyszymi pokoleniami Polakw. Spoczywa obowizek wyznaczania narodowych priorytetw integrujcych nard w obliczu wyzwa i zagroe. Dzi takim wyzwaniem jest zarwno kryzys demograficzny, kryzys patriotyzmu, jak i postpujca degradacja pozycji Polski w Unii Europejskiej spowodowana polityka polskich wadz. Ideolodzy i promotorzy politycznego liberalizmu do tej pory unikali angaowania sie na rzecz jakiegokolwiek odrodzenia polskiego patriotyzmu. Co najwyej uczestniczyli w upamitnianiu tych historycznych rocznic, ktrych nie sposb byo unikn. Ograniczenia nauki historii prowadzi nie tylko do podwaenia kulturowej tosamoci modego pokolenia, ale prowadzi wprost do jego barbaryzacji. Praktycznie zablokowano realizacj polityki historycznej, w tym blokujc lub opniajc realizacj projektw muzealnych, takich, jak Muzeum Historii Polski, czy Muzeum Ziem Zachodnich. Muzeum Drugiej Wojny wiatowej z opnieniem rusza, przede wszystkim dlatego, e obchody II wojny wiatowej miay zawsze midzynarodowy charakter i byy uywane w liberalnej strategii walki z "nacjonalizmem". Rocznic odzyskania niepodlegoci celebrowano za oficjalnie, dodajc jedynie folklorystyczne przywrcenie kotylionw. To symptomatyczny rys. Ale patriotyzm, to nie tylko folklor, ani oficjalne celebracje. To przede wszystkim tre, kierunek narodowego wysiku, to prba odpowiedzi na najwaniejsze narodowe wyzwania, to integracja narodu wobec tych wyzwa i zagroe nadaje sens patriotycznym witom i celebracjom.

Gdy za prb stanicia na czele Marszu Niepodlegoci, swoistego zawaszczenia odradzajcego si poczucia odpowiedzialnoci za przyszo narodu, ley prba zmonopolizowania tego procesu i uycia go do legitymizacji polityki, tak sprzecznej z motywami, jakie le u podstaw tego procesu, to naley stwierdzi, e mamy tu do czynienia z prb faktycznej dyskredytacji narodowego odrodzenia. Z prb narzucenia temu procesowi zasad i postaw prowadzcych do jego dalszej dezintegracji. Mamy wic tu do czynienia nie ze wsparciem tego procesu, a jedynie z jego zawaszczeniem, wykorzystaniem i zneutralizowaniem. To prba zastpienia patriotyzmu, jako koniecznego warunku odrodzenia narodowej polityki, jego pastiszow wersj. To jedynie prostacka prba obrony wasnych politycznych pozycji i wasnego "aksjologicznego" monopolu w konstytuowaniu polskiej polityki.

Jak z wielk przenikliwoci zauway Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, sprytny czowiek jest w stanie wyznacza sobie cele i czsto skutecznie je realizowa, ale nigdy nie bd to cele godziwe. Godziwe cele, mog wyznacza tylko godziwi obywatele, obywatele oywieni autentyczna trosk o przyszo wasnego polis. Odrodzenie polskiej polityki jest moliwe, gdy bdzie ona definiowana i prowadzona przez tych dla ktrych patriotyzm nie jest "form" treci innych ni dobro narodu. Narodowa polityka, polityka nie "europejskiego" geszeftu, ale polityka autentycznej troski o dobro wsplne narodu, o jego przyszo, wymaga przede wszystkim przezwycienia postkomunistycznej i liberalnej dezintegracji narodowej wsplnoty i odrodzenia postaw patriotycznych. Wymaga odzyskania wewntrznej sterownoci naszego narodu i tym samym odsunicia od wpywu na pastwo wykorzenionego narodowo establishmentu.

Marian PikaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]