Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-06-2013
Marian Pika: Prawda, dzieci i pienidze

Proces systematycznego likwidowania atrybutw suwerennoci naszego pastwa zwizany z budow europejskiego superpastwa jest moliwy tylko w sytuacji gbokiego kryzysu polskiego patriotyzmu i szerzej kryzysu polskoci. Ten kryzys, to przede wszystkim mentalny spadek po komunistycznym zniewoleniu, pogbiany przez konsekwencje liberalno-lewicowej ideologii wspczesnej demokracji.

Z komunizmu wyszlimy bowiem, nie tylko zdewastowani w wymiarze ekonomicznym, ale take moralno-patriotycznym. Komunizm bowiem uwsteczni procesy narodowotwrcze, ktre w Polsce z przyczyn historycznych i tak byy zapnione. W innych krajach tosamo narodowa i nowoczesny patriotyzm ksztatowa si w warunkach istnienia wasnych pastw stymulujcych i nadajcych ksztat tym procesom. W Polsce natomiast proces umasowienia spoeczestw zwizany z ksztatowaniem si nowoczesnego, ponadstanowego narodu, w znacznym stopniu odbywa si w warunkach pastw zaborczych. Patriotyzm wic ksztatowa si jako reakcja sprzeciwu wobec zaborczych potg i ten negatywizm w dominujcy sposb uksztatowa jego charakter.

Natomiast ksztatowanie patriotyzmu wrd narodw posiadajcych wasne pastwa, choby w Cesarstwie Niemieckim, byo zadaniem pastwowej polityki wychowawczej i edukacyjnej. Jej celem byo nie tylko uksztatowanie tosamoci narodowej wrd wkraczajcych w sfer narodowej kultury, nowych warstwach spoecznych, ale take uksztatowanie okrelonych emocji, sprawnoci, lojalnoci, nawykw i postaw zwizanych z funkcjonowaniem w pastwie narodowym. I to funkcjonowaniem nie tylko w warunkach zagroenia czy wojny, ale przede wszystkim w warunkach pokoju.

Propagowane wartoci, wzorce osobowe, okrelone zachowania i ksztatowane nawyki spoeczne odnosiy si do potrzeby budowy silnego pastwa i silnego narodu. Zawieray wic zestaw spoecznych cech i zada moliwych do realizacji na kadym poziomie spoecznej struktury, ksztatujc w ten sposb spoeczne nawyki i cnoty spoeczne konieczne dla narodowego rozwoju. W ten sposb uksztatowany patriotyzm stawa si koniecznym warunkiem moralnym rozwoju pastwa narodowego, a w sytuacji wojny, poprzez moraln si, stawa si gwarantem jego bezpieczestwa.

Natomiast na ziemiach polskich, budzca si wiadomo narodowa wrd chopw, ksztatowana bya przede wszystkim poprzez poczucie swej narodowej odrbnoci wobec pastw zaborczych. To, co dominowao w krystalizujcej si wiadomoci narodowej, to poczucie odrbnoci, negacja niewoli i potrzeba narodowej wolnoci, a w konsekwencji take potrzeba walki o narodow wolno. Rodzcy si patriotyzm mia wic jednoznacznie wolnociowy, a w konsekwencji, powstaczo-zbrojny etos. Polski patriotyzm zosta wic w wczesnych warunkach zredukowany jedynie do wolnociowego wymiaru. Byo to zjawisko zrozumiae w wczesnej sytuacji, co nie znaczy, ze nie prowadzio do jednostronnoci postaw narodowych, szczeglnie niewystarczajcych w warunkach pokoju po odzyskaniu niepodlegoci.

Krtki okres II Rzeczpospolitej by praktycznie jedynym w naszej historii w ktrym pastwo podjo wysiek uksztatowania nowoczesnego patriotyzmu , zwaszcza wrd warstw spoecznych wkraczajcych w ycie narodowe. I cho wczesny wysiek wychowawczy przynis nadspodziewane rezultaty w postaci patriotycznej integracji narodu ju w czasie II wojny wiatowej, to jednak by to okres zbyt krtki, aby nada polskiemu patriotyzmowi trwa i nieodwracalna form.

Okres komunizmu natomiast spowodowa uwstecznienie procesw narodowotwrczych. Nie w tym sensie, e Polacy przestali czu si Polakami. Nard bowiem, jak mwi filozofia klasyczna jest bytem relacyjnym. To znaczy, e jego istota polega na charakterze wizi czcych yjce pokolenia z pokoleniami przeszymi i przyszymi. Ta wi polega na wyznawanych wartociach, charakterze narodowej kultury i tosamoci, postawach spoecznych, lojalnociach, uznawanej spoecznej hierarchii, nawykach i instynktach objawiajcych si w rnorakich sytuacjach. To take emocje czce jednostk z narodem, jego dziedzictwem, tradycj, z innymi rodakami. I przede wszystkim na moralnym zwizku jednostki ze wsplnot narodow.

Ten moralny zwizek, to przede wszystkim poczucie obowizku i powinnoci wobec wasnego narodu i pastwa, to uksztatowane cechy charakteru uzdalniajce do dziaania na rzecz dobra wsplnego. Te cechy wymagaj dugotrwaego ksztatowania, zanim stan sie swoistym instynktem spoecznym, odruchem, norm, nie tylko wyznawan, ale spontanicznie realizowan w yciu spoecznym. Ten swoisty trening wychowawczy ksztatuje narodowy charakter, swoisty sposb reagowania na rne spoeczne wyzwania. Nie moe si on ogranicza tylko do jednego rodzaju wyzwa, na przykad walki o wolno, ale musi zawiera take normy i nawyki obowizujce take w czasie pokoju. Bo to od narodowego charakteru, od sposobu spoecznego reagowania na wyzwania spoeczne, kulturowe i cywilizacyjne zaley zdolno narodu do budowania dobra wsplnego.

Dugotrwao istnienia totalitarnego pastwa komunistycznego realizujcego imperialne i ideologiczne interesy obcego mocarstwa prowadzia zarwno do likwidacji - choby poprzez niemono odtwarzania - narodowych elit jak i do skutecznego dezintegrowania polskiego patriotyzmu.

Przede wszystkim narzucana lojalno wobec tej niesamodzielnej, satelickiej formie pastwowoci prowadzio, z jednej strony do oportunizmu, z drugiej za, ze wzgldu na dugotrway terror, jedynie do ukrytej formy jej odrzucenia. Za totalitarny charakter pastwowoci, poza niechtnym tolerowaniem przywizania i lojalnoci wobec Kocioa Katolickiego, nie dawa prawie adnych moliwoci ksztatowania pozytywnych zachowa spoecznych i patriotycznych.

Dorastanie kolejnych pokole w warunkach komunistycznego totalitaryzmu uniemoliwiao odtwarzanie i ksztatowanie si spoecznych nawykw i cnt zdolnych do budowania narodowej wsplnoty. Pozostawa jedynie, mniej lub bardziej skrywany negatywizm wobec totalitarnego zniewolenia. Ryszard Legutko piszc o komunistycznym zniewoleniu uy metafory walca, ktry niszczy narodowe wizi. Ta metafora zawiera wiele prawdy o spoecznych konsekwencjach dugotrwaego istnienia komunistycznego zniewolenia. Pozostalimy bowiem narodem przede wszystkim w sferze wasnej autoidentyfikacji, ale ten fakt, wskutek braku ksztatowania pozytywnych wartoci i postaw, pozosta bez moralnych i spoecznych konsekwencji.

Co wicej dugotrwao istnienia komunistycznego zniewolenia doprowadzi do zaniku narodowe elity. W ich miejsce powstay elity komunistyczne, bd oportunistyczne, kolaborujce z komunizmem, ktre po jego upadku zaczy peni role narodowych elit. Problem w tym, e byy to elity postkomunistyczne, a nie narodowe. Elity, ktre po upadku komunizmu zrezygnoway z jego klasowej ideologii, a w jej miejsce stay si promotorami nihilizmu kulturowego zatruwajcego ycie publiczne.

Nasz nard wychodzcy z komunizmu mona wic porwna do osoby wychowanej w domu dziecka, ktra teoretycznie wie, co to jest rodzina, ale z domu dziecka nie wyniosa tych emocji, wartoci, odruchw i nawykw, jakie moe da normalna rodzina. I zamiast powraca do sprawdzonych wzorcw i zachowa spoecznych postkomunistyczne elity sufluj, poprzez media, nihilistyczne wzory i mody.

Odzyskanie niepodlegoci i wprowadzenie demokracji miao miejsce w sytuacji, z jednej strony z dominacji rodowisk postkomunistycznych w sferze medialnej. I to zarwno rodowisk postkomunistycznych bdcych do koca w PZPR, jak i rodowisk rewizjonistycznych, ktre w zwizku z walkami frakcyjnymi w PZPR w latach 60. znalazy sie w opozycji wobec systemu. Obie te grupy czy zarwno wiatopogld ateistyczny, jak fobie wobec polskiego patriotyzmu. Popularno tych orientacji bya wzmacniana poprzez dugotrwa demoralizacj spoeczn i narodow polskiego spoeczestwa.

W ten sposb te rodowiska miay rzeczywiste zaplecze spoeczne w emocjach, postawach i fobiach spoeczestwa postkomunistycznego. W przeciwiestwie do II Rzeczpospolitej, wadz III nie miay wizji budowy niepodlegego pastwa, a jedynie "transformacj" czyli modernizacje i dostosowanie polskiej pastwowoci do oczekiwa integracyjnych naszych zachodnich ssiadw. Odbudowa patriotyzmu nie staa si wic zasadniczym kierunkiem polityki edukacyjnej i wychowawczej.


W tej sytuacji, demokracja ujawnia nie tylko tendencje do budowy niepodlegego pastwa polskiego, ale take uruchomia inne elementy dezintegracji spoecznej. Pastwo bowiem aby istnie i rozwija si musi opiera si nie tylko na podstawie etosu demokratycznego, etosu zbudowanego na koncepcji "praw', praw nie tylko obywatelskich, ale take spoecznych, zawodowych, praw poszczeglnych rodowisk i grup. W demokratycznej koncepcji, pastwo staje si terenem negocjacji rnorodnych rodowisk i grup spoecznych, a tym samym zostaje czsto zredukowane do sienkiewiczowskiego postawu czerwonego sukna, z ktrego, kada grupa, czy rodowisko pragnie wyszarpa jak najwicej.

Poniewa po okresie komunistycznym zosta odziedziczony nawyk negatywnego postrzegania uprawnie pastwowych, to prawie kady protest czy roszczenie spoeczne bez wzgldu na charakter uzyskiwa spoeczn i moraln legitymizacj. W ten sposb etos demokratyczny spoeczestw postkomunistycznych w praktyce prowadzi do osabiania pastwa. Sabo polskiej pastwowoci polega nie tylko na postkomunistycznym dziedzictwie niesprawnoci pastwa, ale take na jego demokratycznej niezdolnoci do zdefiniowania dobra wsplnego i przeciwstawienia si grupowym i rodowiskowym uzurpacjom. Pastwo bowiem stao si ich swoistym zakadnikiem.

Ta sabo pastwa i jego podatno na egoistyczne roszczenia wynika przede wszystkim z faktu i pastwo nie moe istnie tylko na podstawie legitymizacji roszcze i praw. Taka sytuacja, wczeniej czy pniej musi doprowadzi do jego upadku. Los staroytnych Aten, Republiki Weneckiej, czy I Rzeczpospolitej s wymownymi przykadami. Pastwo aby trwa i rozwija si musi zrwnoway etos demokratyczny, etosem republikaskim, czyli koncepcj praw, zrwnoway koncepcj powinnoci i obowizkw.

W pastwach republikaskich powszechne prawa wyborcze byy rwnowaone instytucjami bd monarchicznymi, bd arystokratycznymi, ktre odwoyway si do powinnoci, obowizku, honoru, wiernoci i powiecenia w subie pastwowej. A take do uznania profesjonalnych kompetencji wadzy i tym samym legitymizoway postawy posuszestwa wobec realizowanej polityki pastwowej. Nawet w sytuacji braku ustrojowych rozwiza gwarantujcych republikaski charakter pastwa, jego funkcje peni republikaska kultura polityczna, a przede wszystkim patriotyzm, jako typ postawy nakierowanej na dobro wsplne. Ale patriotyzm nie ograniczony jedynie do patriotycznych emocji. One s wane, ale jak kade emocje s na og krtkotrwae i same w sobie niewystarczajce do budowy narodowej wsplnoty.

Wany jest przede wszystkim intelektualny i moralny aspekt patriotyzmu. To znaczy, ze wana jest tosamo wynikajca z intelektualnego rozpoznania wasnego narodu, jego dziedzictwa, tradycji, dorobku kulturowego, obyczajw i zwyczajw kultywowanych w narodowej wsplnocie. Wana jest tu szczeglnie znajomo historii i ojczystej literatury, poprzez ktre nastpuje kulturowe i intelektualne zakorzenienie. Uszczegowion i uaktualnion form patriotyzmu jest rozpoznanie narodowych wyzwa i zagroe i intelektualna odpowiedz na te wyzwania.

Tymczasem w III Rzeczpospolitej mamy do czynienia z polityk ograniczania edukacji w zakresie historii ojczystej i narodowej literatury. Jest to wic polityka kulturowej depolonizacji modego pokolenia, redukowania polskoci do swoistej etnicznoci, podobnej do formuy komunistycznej; "narodowy w formie, a socjalistyczny w treci'. Ograniczenie przekazu kulturowego, tylko moe wzmacnia kompleksy kulturowej niszoci, wpisujce sie w strategi edukacyjn Gazety Wyborczej upowszechniania narodowych kompleksw i narodowego wstydu. To strategia nie tylko narodowego wykorzenienia, ale wprost wyobcowania z narodowej wsplnoty. Dominacja medialna i "kulturowa" tej patologicznej subkultury staa si zasadnicza barier w odrodzeniu postaw i zachowa patriotycznych.

Znajomo wasnej historii, czy literatury sprzyja nie tylko utosamieniu si modego pokolenia z dorobkiem przeszych pokole, ale rodzi moralny zwizek jednostki z narodem, rodzi poczucie wspudziau w narodowym dziedzictwie i wsplnocie. Ten moralny zwizek powinien rodzi poczucie obowizku i powinnoci.

Dlatego te patriotyczne wychowanie powinno, oprcz celw edukacyjnych, koncentrowa si take na wyksztaceniu okrelonych nawykw i uzdolnie pomocnych w budowaniu narodowej wsplnoty.

Tradycyjna etyka katolicka uywaa koncepcji cnt, jako szczeglnych predyspozycji charakteru pomocnych w wychowaniu dzielnych obywateli. Zwracano uwag na wyksztacenie szczeglnie cnoty mstwa i sprawiedliwoci. Cnota mstwa z ktr jest zwizana odwaga , wytrwao i cierpliwo w pokonywaniu przeciwnoci stojcych na drodze narodowego rozwoju. Te cnoty nie dotycz tylko sytuacji nadzwyczajnych, czyli wojennych, gdy mstwo jest wyjtkow i niezwykle cenn predyspozycja onierza bronicego wasnej Ojczyzny. Ale mstwo, to take cnota w warunkach pokoju, gdy potrzeba obrony niepopularnych, ale susznych decyzji. Gdy jest potrzebna niezaleno wasnego zdania i odwaga jego obrony, nawet wbrew dominujcym opiniom. To zdolno kierowania si zasadami, a nie modami i przelotnymi, ale popularnymi opiniami.

W polskiej kulturze, co jaki czas dochodzi do dominacji zachowa stadnych, do swoistej dyktatury opinii publicznej, czy po prostu tylko do medialnych manipulacji opinia publiczn. Cnota mstwa to zdolno przeciwstawienia si stadnoci ycia publicznego, to zdolno do pjcia pod prd, a nie rozkoszowania si popularnoci pynicia z "gwnym nurtem". To zdolno samodzielnego kierowania wasnym losem, w wymiarze narodowym, odzyskanie wewntrznej sterownoci. To cnota usprawniajca do prowadzenia samodzielnej polityki narodowej, a nie polityki dostosowania si do zewntrznych oczekiwa i wymogw. Ksztacenie cnoty mstwa, to podstawowy wymg odrodzenia polskiego patriotyzmu.

Druga cnota konieczna do odrodzenia si polskiego patriotyzmu to cnota sprawiedliwoci, czyli oddania kademu tego, co mu si susznie naley. To usprawnienie charakteru do wewntrznej prawoci, do kierowania si, nie wasnym egoistycznym interesem, czy emocjami, ale wanie sprawiedliwoci w stosunku do innych ludzi, tu szczeglnie wane ,do wasnych obywateli i wasnego narodu.

Cnota sprawiedliwoci jest fundamentem patriotyzmu, bowiem jestemy niespacalnymi dunikami wobec wasnego narodu i wasnej Ojczyzny. To, jacy jestemy, to w przewaajcej mierze zasuga kultury narodowej, tych wartoci, ktre ksztatoway ycie duchowe naszych przodkw i ksztatuj ycie duchowe wspczesnych pokole. Jestemy jego dziedzicami. Jestemy za nie odpowiedzialni i naszym obowizkiem jest jego strzeenie i pomnoenie.

Obojtno wobec wasnej wsplnoty narodowej jest podobna do obojtnoci wobec wasnych starych rodzicw, to przejaw nie tylko braku mioci, to przejaw jakiego, nie tylko kulturowego ale i moralnego wykorzenienia. To postawa wiadczca o emocjonalnej i moralnej niedojrzaoci, a nawet wicej, to postawa wyrodna, wiadczca o swoistej patologii. Przeciwstawienie polskoci koncepcji europeizmu, to w istocie przejaw gbokiego kompleksu niszoci kulturowej i prymitywizmu moralnego. To redukcja narodowych aspiracji do "zmywaka' w Londynie.

Wasnej Ojczynie i wasnemu narodowi winnimy nie tylko mio, ale take nasze dziaania. Wszystko co robimy powinno si odnosi do dobra i wielkoci narodu. Za wasne pastwo, to nie jak gosi liberalizm "zo konieczne', ale rodzinny dom, o ktry powinnimy stale si troszczy. W narodzie wyrolimy, jego kulturowe i moralne dziedzictwo nas uksztatowao i sprawiedliwo nakazuje wdziczno i wzajemno, oznacza konieczno pomnoenia tego narodowego dorobku.

Patriotyzm, cho nie jest przede wszystkim cnot intelektualn, a praktyczn, wymagajc okrelonych sprawnoci moralnych musi obejmowa take rozpoznanie narodowych wyzwa. Postawy patriotyczne s bowiem odpowiedzi na aktualne narodowe potrzeby. Dzi nasz nard stoi wobec zasadniczych wyzwa cywilizacyjnych, moralnych, kulturowych i polityczno-ekonomicznych. Maja one rn wag i rny charakter. Kade wyzwanie powinno spotka si z adekwatn odpowiedzi.

Analiza tych wyzwa i ich hierarchii jest zadaniem myli politycznej i narodowego przywdztwa definiujcego narodowe powinnoci. W moim przekonaniu dzi najwaniejsze s trzy wyzwania wobec naszego narodu.

Pierwszy to kryzys wspczesnej kultury wyraajcy si w relatywizmie poznawczym i wynikajcym z niego relatywizmie moralnym. Ten relatywizm i zwizana z nim agresja wobec naszej chrzecijaskiej cywilizacji, jest najwikszym zagroeniem cywilizacji europejskiej i polskiej kultury . Relatywizm bowiem usuwa fundament racjonalnego mylenia spychajc kultur na manowce irracjonalizmu. Obrona prawdy i praw rozumu we wspczesnej kulturze, to obrona racjonalnoci wiata i obrona racjonalnoci naszych dziaa. To przeciwstawienie si ekspansji dewiacji i dziwactw we wspczesnej kulturze. Przeciwstawienie si relatywizmowi to oparcie wasnego ycia i ycia narodowego na racjonalnym i trwaym fundamencie, gwarantujcym narodowy rozwj. Obrona racjonalnoci wiata, to obrona chrzecijaskiej tosamoci naszej cywilizacji i publicznego wymiaru tej podstawowej prawdy, jak jest Wcielenie Chrystusa, jako fundament naszej cywilizacji. To jest bowiem podstawowa prawda, ktra uksztatowaa nas, nasz kultur i nadaa najgbsz tre samej istocie polskoci. Powinnimy jej strzec i broni.

Drugim wyzwaniem jest katastrofa demograficzna. Wyobcowane elity polityczne nie s w stanie zlikwidowa bariery ekonomicznej w posiadaniu dzieci. Przy obecnym wspczynniku reprodukcji prostej, nasz nard moe znikn za trzy pokolenia. Dlatego dzi najpilniejszym wyzwaniem jest przezwycienie tego zagroenia. Posiadanie dzieci jest dzi nie tylko potrzeb rodzicielsk, ale narodow. Bez dzieci nie bdzie w przyszoci Polski. Posiadanie licznej rodziny, jeeli nie ma zdrowotnych barier, jest dzi podstawowym przejawem patriotyzmu polskich rodzin. To wanie dzieci s doczesnym wymiarem wiecznoci zarwno nas samych jak i naszego narodu.

Nard yje w rzeczywistoci doczesnej, dlatego potrzebuje materialnych warunkw swego rozwoju. Materialne warunki rozwoju w dzisiejszej rzeczywistoci , to przede wszystkim troska o rozwj potencjau ekonomicznego naszego narodu. To rozwj gospodarczy. My jestemy krajem gospodarczo skolonizowanym przez kapita obcy. Bez odbudowy rodzimej warstwy przedsibiorcw, nie staniemy sie suwerenni ekonomicznie.

Dlatego solidarno narodowa nakazuje patriotyzm gospodarczy. Wspieranie polskiej wytwrczoci, polskich bankw, zakadw ubezpiecze spoecznych i polskiego handlu, to podstawowy obowizek Polakw. Walka o rozwj polskiego kapitau jest form ekonomicznej dekolonizacji Polski i dziaaniem na rzecz jej rozwoju. To podstawowe wyzwanie dla naszej ekonomicznej i politycznej suwerennoci.

Patriotyzm, to nie przede wszystkim przeywane emocje z racji narodowych wiat, czy sportowych wydarze, to przede wszystkim typ postawy zorientowanej na dobro, rozwj i wielko wasnego narodu. To postawa, ktra potrzebuje rozwoju moralnych sprawnoci charakteru zdolnych do wytrwaych i konsekwentnych dziaa w rnorakich wymiarach narodowego ycia. To potrzeba przede wszystkim postawy okrelajcej indywidualny wymiar naszej odpowiedzialnoci za los Ojczymy.

Musimy walczy o unarodowienie naszego pastwa i jego polityki, ale bez odrodzenia patriotycznych postaw i wartoci indywidualnie przeywanych i realizowanych nie uda nam si przeciwstawi procesowi demontowania pastw narodowych i ich likwidacji w Unii Europejskiej.

Dlatego obecna sytuacja naszego kraju nakazuje przede wszystkim walk o charakter polskiego patriotyzmu to jest o ksztat polskiej kultury, ktrej podstaw musi by obrona racjonalnoci poznania i dziaania. Musi by prawda jako zobowizanie i wyzwanie. Std obrona chrzecijaskiego charakteru naszej narodowej tosamoci.

Wyzwaniem jest katastrofa demograficzna. Bez dzieci nie przetrwamy jako nard, a w kadym razie nie bdziemy znaczcym narodem. Posiadanie dzieci, jak nigdy wczeniej jest patriotycznym zobowizaniem.

I wreszcie strona materialna ycia narodu. Patriotyzm gospodarczy, podobnie jak dzietno polskich rodzin zadecyduje o naszej przyszoci. Dlatego patriotyzm dzi musi mie, mniej emocjonalny, a bardziej konkretny wyraz. Bo nasza przyszo zaley nie tyle od przeywanych emocji, marszw i manifestacji, a bardziej od naszej kulturowej twrczoci, naszych konsumenckich decyzji i ksztatu polskich rodzin. O przyszoci polski zadecyduj trzy czynniki: wierno prawdzie, dzieci i pienidze w polskich rkach.

Marian Pika
historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]