Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-06-2013
Pani Minister ju dzikujemy ! (Penomocnik Rzdu ds. Rwnego Traktowania, Agnieszki Kozowskiej-Rajewicz)

Podpisz petycje do premiera o dymisje Pani Minister Agnieszki Kozowskiej-Rajewicz Penomocnik Rzdu ds. Rwnego Traktowania.Szanowny Panie Premierze.

Jako obywatel korzystajcy z peni praw publicznych, w tym z czynnego prawa wyborczego, mam w pamici Paskie expose wygoszone w Sejmie 18 listopada 2011 roku. Mwi Pan wtedy: "nasza koalicja, polski rzd, instytucje ycia publicznego, pastwo polskie nie jest od tego, aby przeprowadza obyczajow rewolucj".


Zwracam si zatem do Pana z apelem o dotrzymanie zoonej w ten sposb obietnicy i dam zdymisjonowania Penomocnik Rzdu do Spraw Rwnego Traktowania, Pani Minister Agnieszk Kozowsk-Rajewicz .


Pani Minister w ostatnich dniach i miesicach daa, zbyt ju niestety liczne, dowody na to, e chce odgrywa wanie w szeregach polskiego rzdu, ale te jako polityk partii i pose w klubie sejmowym, rol przodownika rewolucji obyczajowej. Narzuca innym wasne, coraz bardziej skrajne pogldy, dajc w ten sposb przykad nietolerancji i stosujc ideologiczn przemoc.


Ostatni atak Pani Minister na „rodzinnocentryczny typ spoeczestwa” polskiego ujawni, cakowicie niedopuszczalne u urzdnika pastwowego skadajcego, podobnie jak Pan, w trybie artykuu 151 Konstytucji RP przysig na wierno jej postanowieniom, swoiste „uczulenie” na tre normy ustrojowej wyraonej w artykule 18 teje Konstytucji - „Maestwo jako zwizek kobiety i mczyzny, rodzina, macierzystwo i rodzicielstwo znajduj si pod ochron i opiek Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyrana przy tym u Pani Minister nadaktywno w sprawach obyczajowych i ideologii gender znajduje z kolei swj wyraz w coraz to nowych obszarach.


Pierwszy z nich to sprawa edukacji seksualnej i poruszania tematyki homoseksualizmu w szkoach oraz cenzurowania w tym zakresie podrcznikw do biologii, wiedzy o spoeczestwie oraz wychowania do ycia w rodzinie. Z korespondencji pomidzy Pani Minister a Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, e zaangaowaa si ona po stronie rodowisk dcych do nasycenia (zgodnie ze wskazaniami WHO) treci nauczania, m.in ju dla 4-6 latkw, wiedz o masturbacji we wczesnym dziecistwie, tzw. prawie do aborcji oraz rnych koncepcjach zwizkw w tym tzw. zwizkach alternatywnych i homoseksualnych.


Publicznym wyrazem m.in. tej postawy sta si patronat nad publikacj dla nauczycieli wydan przez Kampani Przeciw Homofobii pt. "Lekcja Rwnoci.". Pani Minister autorytetem polskiego pastwa poleca j nauczycielom jako rdo rzetelnej wiedzy, podczas gdy powielanych jest tam szereg starych, dawno ju obalonych w nowszych badaniach, mitw rodowisk homoseksualnych. Jak choby ten, e "w spoeczestwie okoo 8% osb to osoby o nieheteroseksualnej orientacji seksualnej (geje, lesbijki, osoby biseksualne)", gdy w rzeczywistoci odsetek ten nie przekracza zwykle 2-3%.


Kolejnym faktem, ktry potwierdza ideologizacj dziaa Pani Minister jest objcie patronatem tegorocznej Parady Rwnoci. Towarzyszya temu drobna ale wymowna skdind okoliczno, ot decyzja ta podjta zostaa na podstawie wniosku organizatora nie podpisanego imieniem i nazwiskiem, ale sygnowanego przez osob podajc si za "Jej Perfekcyjno". Nasuwa si pytanie, czy ten sposb uprzywilejowania organizatorw wobec regu kodeksu postpowania administracyjnego jest wanie, podanym przez Pani Minister, przykadem rwnego traktowania? Istot sprawy patronatu jest jednak co innego, a mianowicie samo dziaanie Pani Minister, polegajce na udzieleniu poparcia postulatom Parady, pord ktrych znajduje si m.in. danie uchwalenia ustawy o zwizkach nie bdcych maestwami oraz wprowadzenia do szk tzw. neutralnej wiatopogldowo edukacji seksualnej i otwartoci na inno w tej dziedzinie. Oznacza to w praktyce, jak pokazuj dowiadczenia niemieckie m.in.: wspieranie masturbacji od wczesnego dziecistwa, przygotowanie do inicjacji seksualnej w dowolnie wczesnym wieku, uczenie ju w pierwszych klasach szkoy podstawowej zakadania prezerwatywy na plastikowego penisa i przedstawianie piguki antykoncepcyjnej jako produktu kosmetycznego, a take wczesne wprowadzanie w rne techniki seksualne jak seks oralny i analny oraz oswajanie dzieci z pornografi w tym take homoseksualn.


Takie dziaania musz by traktowane jako jawna prba denia do faktycznego podwaenia konstytucyjnego prawa rodzicw: do wychowania dzieci (art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zapewnienia im nauczania moralnego (art. 53 ust. 1. Konstytucji RP) zgodnie z wasnymi przekonaniami. Oczekuj ponadto odpowiedzi jak to moliwe, e w sytuacji gbokiego kryzysu demograficznego, w skad Paskiego rzdu wchodzi osoba, ktra podejmuje tak jednoznaczne dziaania na rzecz osabienia rodziny, jedynej instytucji zdolnej odbudowa i zapewni stabilno demograficzn kraju.


Dobitnym przykadem arogancji Pani Minister wobec oczekiwa spoecznych oraz stosowania, wrogiej rodzinie zoonej z kobiety i mczyzny, przemocy ideologicznej jest ogoszony projekt Krajowego Programu Dziaa na Rzecz Rwnego Traktowania na lata 2013-2015. Mona tam m.in. przeczyta, e ze zrealizowanych na zlecenie Penomocnika bada sondaowych prowadzonych w ramach projektu "Rwne Traktowanie Standardem Dobrego Rzdzenia", (CEAPP, 2012) wynika i 78% Polakw uwaa, e "wiksz ni do tej pory uwag naley powici rodzinom wielodzietnym", drugiej po niepenosprawnych (82%) grupie, ktr zdaniem badanych "rzd powinien obj dziaaniami na rzecz rwnego traktowania". Wobec tak jednoznacznych wskaza przygotowany przez Pani Minister program nie zajmuje si jednak wcale wielodzietnoci, ale gwnie przemoc wobec kobiet, a jednym z gwnych beneficjentw planowanych w nim dziaa s rodowiska osb homoseksualnych. Wskazuje na to ju sama analiza tekstu programu, gdzie temat "przemoc" wystpuje 183 razy, "seks" 97 razy, "pe" 62 razy, "orientacja seksualna" 31 razy, "LGBT" 23 razy, "gender" 12 razy a "rodzina wielodzietna" tylko 4 razy i to wycznie w kontekcie prezentacji wynikw przytoczonych bada, a nie jakichkolwiek planowanych dziaa.

Podobnie wybircza jest sama strona internetowa Pani Minister www.rownetraktowanie.gov.pl, gdzie dyskryminacja ze wzgldu na stan rodzinny i cywilny nie jest ani razu wymieniana w zakresie kompetencji Penomocnika, tak jak ma to miejsce w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Penomocnika Rzdu do spraw Rwnego Traktowania (Dz.U.2008.75.450 zm. Dz.U.2010.109.710).


W obecnej sytuacji dalsze utrzymywanie na tym stanowisku osoby tak jawnie dyskryminujcej prawa rodzin, w tym szczeglnie naraonych na wykluczenie spoeczne i gorsze traktowanie rodzin wielodzietnych (wg. GUS 47% rodzin z czwrka i wiksz liczb dzieci yje w Polsce poniej relatywnej granicy ubstwa) oraz dcej do faktycznego pogwacenia konstytucyjnych praw i wolnoci rodzicw w obszarze wychowania, uznam za wiadome i celowe dziaanie na szkod polskich rodzin i dorastajcych w nich dzieci, i to w tak niedawno ogoszonym przez Pana w Polsce Roku Rodziny, tej samej Polsce, ktra zajmuje pod wzgldem dzietnoci 209 miejsce na 223 kraje wiata.


Podpisz petycje do premiera o dymisje Pani Minister Agnieszka Kozowska-Rajewicz Penomocnik Rzdu ds. Rwnego Traktowania.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]