Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-07-2013
Krzysztof Kawcki: BUDAPESZT - WARSZAWA WSPLNA SPRAWA

Rada Naczelna Prawicy Rzeczypospolitej zdecydowaa, e bdzie kontynuowa oglnopolsk akcj solidarnoci z Wgrami. Podkrelono, e zmiany konstytucyjne na Wgrzech, realizujce zasady cywilizacji chrzecijaskiej, tradycji narodowej, antykomunizmu i praw rodziny maj znaczenie dla Polski, dla narodw Europy rodkowej jak i dla caej Europy. (Komunikat Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej z 20 lipca).

Przypomnijmy, e 3 lipca Parlament Europejski w przyjtej rezolucji zaleci rzdowi wgierskiemu wycofanie zapisw wprowadzonych do wgierskiej konstytucji. W przypadku odmowy zagroono Budapesztowi wszczciem postpowa, ktrych konsekwencj bd surowe sankcje finansowe, cznie z zawieszeniem prawa gosu w Radzie UE. W zwizku z tym Prawica Rzeczypospolitej w owiadczeniu sygnowanym przez prezesa Marka Jurka wezwaa rzd RP do jednoznacznego zadeklarowania solidarnoci z Wgrami.

Jak mona byo oczekiwa ze strony rzdu Tuska nie byo adnej reakcji.

Na uwag natomiast zasuguje fakt przyjcia przed kilkoma dniami przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoci projektu sejmowej uchway o solidarnoci z Wgrami w zwizku ze wspomnianym raportem PE.

Postpowanie instytucji unijnych w stosunku do Wgier jest konsekwencj realizacji federalistycznego modelu UE.

W przeszoci przywdcy unijni na og unikali okrelenia „federalizm”, chocia zasada ta przyjta zostaa od samego pocztku w dokumentach programowych dwch najwikszych powojennych ruchw politycznych – partii socjaldemokratycznych i chrzecijasko-demokratycznych. Zrzeszajca partie chadeckie Europejska Partia Ludowa na kongresie w 1950 roku opowiedziaa si za federacyjnym modelem europejskiej integracji. W dokumentach programowych z 1976 roku pojawiy si zapisy o prowadzeniu demokratycznej, ponadnarodowej Unii Politycznej, o ustanowieniu europejskiego rzdu, ktry powoany zostanie w wyniku powszechnych i bezporednich wyborw. Deklarowano przezwycienie granic narodowo – pastwowych. Przywdcy EPP zastrzegli, e partia nie dy do pastwa federalnego na wzr USA czy Szwajcarii, ale do przeksztacenia UE w europejskie pastwo federalne, ktre miao posiada niezbdne instytucje: wybierany przez obywateli Unii Parlament Europejski; Izb Pastw, reprezentujc interesy pastw czonkowskich i rzd europejski.

Dziki wsppracy socjalistw i chadekw doszo do przeksztacenia Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej w Uni Europejsk z nadrzdna rol Parlamentu Europejskiego. W krtkim czasie pastwa czonkowskie wsplnot europejskich utraciy szereg kompetencji. Pastwo narodowe pozbawione zostao wycznoci stanowienia prawa na wasnym terytorium, utracio czciowo wadz nad jednostk-obywatelem swojego kraju. Jednostka zostaa wczona w duym zakresie do ponadnarodowego systemu prawnego. Obywatele pastwa narodowego utracili wyczno udziau w wyborach samorzdowych. Uprawnienie to (prawo czynne – wyboru i prawo bierne – wybierania) nadane zostao zamieszkaym na terenie tego kraju obywatelom innych pastw czonkowskich.

Po zjednoczeniu Niemiec, Europejska Partia Ludowa zacza lansowa pomys ustanowienia konstytucji , ktra wprowadzi federacyjne rozwizania systemowe. Ju wtedy propagowano podzia kompetencyjny midzy federacj a tworzcymi je pastwami. Do wycznej waciwoci Unii miay przynalee polityka celna, rolna, handlowa a take polityka walutowa (regulacja iloci pienidza, kursw walut i stp procentowych) , koordynacja polityki gospodarczej pastw czonkowskich . Unia miaa posiada wasne rodki podatkowe.

W dokumencie programowym EPL stwierdzono, e idea suwerennoci narodowej rwnowana jest z suwerennoci europejsk. Narodowa suwerenno wyraa si w konstytucjach krajowych i rzdach pastw czonkowskich. Europejska suwerenno znajduje wyraz w Parlamencie Europejskim i wanie on powinien opracowa tekst konstytucji. Take w gestii PE powinny znale si kwestie dotyczce obywatelstwa europejskiego.

Znaczcym krokiem w kierunku federacji by traktat z Maastricht z 1992 roku, ktry sformuowa pojcie „unia” i poszerzy jej kompetencje o kwestie polityki zagranicznej i wymiaru sprawiedliwoci. Po wejciu w ycie traktatu lizboskiego w 2007 roku usankcjonowane zostao pierwszestwo prawa unijnego przed krajowym. Zapisane zostao take obywatelstwo UE, ktre – jak na razie – nie zastpuje obywatelstwa krajowego ale nadaje mu dalsze elementy. Traktat lizboski nada moc prawn Karcie Praw Podstawowych, ktra rozszerza funkcje Unii o kwestie tzw. praw czowieka co stanowi zagroenie dla chrzecijaskiego adu spoecznego.

1 stycznia 1999 roku utworzona zostaa unia walutowa. W konsekwencji od 2002 roku waluty narodowe zostay zastpione przez euro a kompetencje w zakresie prowadzenia polityki pieninej przekazane Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Realizacja unii monetarnej jest istotnym elementem likwidacji pastw narodowych i ustanowienia eurolandu.

Tak zwana Unia Gospodarcza i Walutowa jest przede wszystkim projektem politycznym a nie ekonomicznym.

W marcu 2012 roku 25 pastw czonkowskich UE (bez Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii) podpisao pakt fiskalny, ktry ma wej w ycie 1 stycznia 2013 roku. Daje on wiksz kontrol Rady UE i Komisji Europejskiej nad finansami publicznymi pastw czonkowskich. Na umowie swj podpis zoy te premier Donald Tusk, oddajc kontrol nad budetem pastwa polskiego Brukseli. Na szczcie Tuskowi nie powiody si plany szybkiego wprowadzenia Polski do strefy euro gdy dzisiaj dowiadczalibymy powanego kryzysu gospodarczego i pacili miliardy na tzw. fundusze ratunkowe. Wkrtce przewodniczcy Komisji Europejskiej Jos Manuel Barroso ogosi na forum Parlamentu Europejskiego plan przeksztacenia Unii Europejskiej w federacj. Zaznaczy przy tym, e stworzenie „federacji narodowych pastw” bdzie wymagao nowego traktatu. Wypowied ta to potwierdzenie przekonania unijnych decydentw, e proces federalizacji UE wszed w rozstrzygajc faz.

W czerwcu 2012 roku na tzw. antykryzysowym szczycie Unii Europejskiej, przewodniczcy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przedstawi plany, ktre zmierzaj w kierunku dalszej federalizacji. Zapowiedzia wprowadzenie unii bankowej, ktra wzmocni kontrole nad budetem pastw strefy euro a nawet utworzenie europejskiego „resortu finansowego” i wzmocnienie kontroli polityk budetowych w takich dziedzinach jak podatki. Pomys Van Rompuya z wielkim entuzjazmem przyjli unijni federalici.

W kocu sierpnia tego roku minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders owiadczy, e dalsza integracja europejska powinna prowadzi do federacji. Komisja Europejska powinna zdaniem szefa belgijskiego MSZ ewoluowa w kierunku „rzdu europejskiego w penym tego sowa znaczeniu” z przewodniczcym wybieranym przez Parlament Europejski, z mniejsz liczb komisarzy i odejciem od zasady jeden kraj – jeden komisarz. Wadz ustawodawcz powinny sprawowa dwie izby: jedna, to Parlament Europejski, „reprezentujca obywateli”, druga - reprezentujca pastwa. Wsplny ( w przyszoci) resort finansw, okrelaby cele budetowe, spoeczne i gospodarcze, ktre powinny przestrzega rzdy poszczeglnych pastw. Euroland mgby ingerowa w ich budety gdyby byy sprzeczne z federacyjnymi zasadami budetowymi.

W grudniu 2012 roku przyjta zostaa tzw. mapa drogowa w sprawie ostatniego etapu federacji. Nowy traktat europejski ma wej w ycie po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2015 roku. Barroso mwi o „federacji pastw narodowych”. Inni bardziej otwarcie o „unii federalnej europejskich obywateli”. Warto przypomnie sowa byego prezydenta Republiki Czeskiej Vaclawa Klausa , ktry w wywiadzie 14 wrzenia ubiegego roku dla jednego z czeskich portali internetowych odrzuci plan przewodniczcego Komisji Europejskiej przeksztacenia UE w federacj pastw narodowych. Klaus zarzuci, e tacy ludzie jak Barroso ukrywali przed narodami europejskimi prawdziwe cele zwolennikw tzw. pogbiania integracji europejskiej . „W 2004 roku weszlimy do Unii Europejskiej – mwi Klaus- a nie do federacji, w ktrej staniemy si prowincj bez adnego znaczenia”.

W tej sytuacji kontynuacja oglnopolskiej akcji solidarnoci z Wgrami to wyraz nie tylko obrony praw Wgrw ale zasad wsppracy suwerennych pastw narodowych, w ktre godzi europejski federalizm.

Krzysztof Kawcki
historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]