Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-09-2013
Marian Pika: Hip-hopowi wojownicy

Hip-hop to nie jest muzyk z mojej bajki. Nigdy jej nie suchaem, a nawet wicej , gdy tylko przypadkowo natknem si na rap, to wyczaem odbiornik. Ju sama jej agresywna forma i jej rytm draniy mnie. Wbrew swoim zwyczajom odrzucaem ten rodzaj muzyki bez jakiejkolwiek prby jej zrozumienia. Nie miaem poczucia, ze mamy do czynienia z interesujcym zjawiskiem muzycznym, czy tym bardziej spoecznym. By to bowiem dla mnie rytm , bo nawet nie chciaem go nazywa muzyk, marginesu spoecznego, subkultur postwiziennych, czy po prostu kryminalnych.

A tymczasem chyba nie sposb tego zjawiska dalej ignorowa, bez wzgldu, czy ten typ muzycznej ekspresji si podoba, czy nie. To dzi ju nie jest muzyka tylko blokowisk i rodowisk marginesu spoecznego. Koncerty gromadz ju nie setki, ale tysice fanw. Istnieje co najmniej kilkaset , jeeli nie kilka tysicy zespow. Hip-hop jest dzi muzyk nie tylko marginesu spoecznego, cho nadal zachowuje cechy z pogranicza wiata kryminalnego, gangw modzieowych, modziey pozbawionej perspektyw yciowych i szukajcej w zwaszcza w handlu narkotykami szans yciowych, ale take modziey w aden sposb nie zwizanej ze rodowiskami postwizinnymi, czy kryminalnymi, nie tylko rodowisk kibicowskich, ale take coraz szerzej modziey akademickiej. Dzi jest to ju bowiem zjawisko o szerokim zakresie oddziaywania spoecznego, swoj szczeroci i autentycznoci zdobywajc nowych zwolennikw i entuzjastw. Hip-hop jest dzi bowiem szerokim zjawiskiem spoecznym wielonurtowym i wielowtkowym zawierajcym w sobie rne, czsto take sprzeczne treci, zjawiskiem, ktre nadal szuka swego nie tylko muzycznego, ale i spoecznego wyrazu. Powoli ten typ muzyki, przestaje by tylko subkultur modzieow, a staje si gosem obecnego pokolenia modziey, pozbawionej perspektyw yciowych i zepchnitej na margines, ju nie kryminalny, ale spoeczny i ekonomiczny. Jest bowiem wyrazem ekspresji dowiadczenia yciowego opisywanego w licznych utworach, dowiadczenia ycia na spoecznym marginesie, biedy, patologii, walki o ekonomiczne przetrwanie. Jej wsplnym mianownikiem jest sprzeciw wobec istniejcej rzeczywistoci, ju nie tylko wobec policji charakterystycznego dla rodowisk znajdujcych si w konflikcie z obowizujcym prawem, ale coraz bardziej antysystemowego. Ten bunt przeciwko rzeczywistoci wyraa w rnorakiej formie. Ju sam charakter tej muzyki: ograniczenie linii melodycznej i dominacja rytmu czy deklamacyjny charakter czyni j ju w warstwie muzycznej, wyrazem protestu. Take w warstwie jzykowej: uywanie wulgaryzmw jest semantycznym przejawem protestu wobec, nie tylko wobec jzyka uywanego w warstwach dominujcych, ale wobec dominujcej dekadenckiej kultury. Nie ogranicza si dzi bowiem tylko do opisu dowiadczenia rodowisk z blokowisk . Ale przede wszystkim ten bunt wyraa si od walki z policja i solidarno ze rodowiskami wizienno- dilerskimi, poprzez sprzeciw wobec systemu ekonomicznego i spoecznego spychajcego mode pokolenie na margines, popieranie legalizacji narkotykw, sprzeciw wobec pastwa spychajcego wartoci narodowe na margines, a po tworzenie alternatywnej kultury muzycznej bdcej take protestem przeciwko zdegenerowanemu showbiznesowi. Jest bowiem czsto muzyk pena gniewu i agresji, w swym charakterze nawizujca, raczej niewiadomie do hymnw i marszw bojowych. Wanie ten gniew i agresja uksztatoway w znacznej mierze emocje i charakter modego pokolenia. Nie docenia si dzi bowiem znaczenia muzyki, o czym ju szeroko pisa Platon, w ksztatowaniu nie tylko emocji ale i postaw spoecznych.

To zjawisko narastajcego buntu w modym pokoleniu, majce rdo w kryzysie ekonomicznym i alienacji pastwa, nakada si bowiem na postpujcy kryzys naszej cywilizacji. Wedug kategorii wypracowanych przez Arnolda Toynbee`ego ostatni etap upadku cywilizacji to powstanie pastwa uniwersalnego, wraz z jego zakwestionowaniem przez zewntrznych i wewntrznych "barbarzycw", Wewntrzni "barbarzycy" to wanie powstanie jak to okrela Toynbee ' "proletariatu wewntrznego" dcego do obalenia, a raczej zasadniczej transformacji istniejcego porzdku spoecznego, a w konsekwencji take cywilizacyjnego. Stara cywilizacja wyczerpaa bowiem swe twrcze siy i istnieje si bezwadu i policyjno-medialnej opresji. Nie jest ju twrcza,nie pociga ju dynamicznych rodowisk swoim urokiem, raczej budzi sprzeciw i opr, cho jej zagroenie upadkiem niesie ryzyko zniszczenia take autentycznego dorobku cywilizacyjnego. Powstanie "proletariatu wewntrznego" jest zjawiskiem zoonym, jest jednoczenie przejawem kryzysu cywilizacji i reakcj na ten kryzys , jest wic zjawiskiem ze swej natury wewntrznie czsto sprzecznym i rnorodnym. Ale jest przede wszystkim szukaniem wasnej tosamoci odrbnej i przeciwstawionej istniejcemu porzdkowi spoecznemu. Poczucie beznadziejnoci i pustki pcha bowiem mode pokolenie do zachowa antysystemowych i prb radzenia sobie w yciu czsto na granicy prawa, bd nawet po za t granic. Jednym z najbardziej dojmujcych wyrazw pustki wspczesnej cywilizacji jest bowiem rozwj narkomani i zwizanego z ni handlu narkotykami w rodowiskach nie tylko wielkomiejskich, ale wrd szerokich krgw modego pokolenia. Narkomania bowiem jest przejawem nie tylko spoecznego, co przede wszystkim duchowego kryzysu wspczesnej cywilizacji, wiadczcej o wyczerpywaniu si jej zasobw duchowych. Dekadencja wspczesnej kultury, upowszechnienie si rnego rodzaju patologii w postaci kryzysu patriotyzmu, kryzysu zachowa moralnych, powszechno deprawacji i rnorakich patologii w rodzaju feminizmu, homoseksualizmu, gender, wojujcego ateizmu, aborcji, rozwodw , kryzysu rl spoecznych, zwaszcza kryzysu mskoci i kobiecoci,wykorzenienia narodowego i religijnego, tak charakterystycznych zwaszcza dla rodowisk wielkomiejskich, prowokuje z jednej strony do uczestniczenia w niektrych tych zjawiskach, z drugiej za do agresywnych, i czsto wulgarnych reakcji przeciwko innym przejawom tej dekadencji. Jest to bunt wewntrznych barbarzycw, bunt przeciwko dekadencji, cho czsto uwikany w rozkadajcy si system spoeczny i dlatego jego charakterystyka, ze wzgldu na uwikanie w dekadenckiej cywilizacji jest daleka od analogicznej oceny Tacyta barbarzycw w jego opisie staroytnych Germanw, ktry u barbarzycw widzia przynajmniej jedn niekwestionowana zalet, jak by ich bardzo wysoki poziom moralny, si, dziki ktrej par wiekw pniej pokonali Imperium Romanum

Poczucie ekonomicznej beznadziei spycha mode pokolenie na spoeczny margines i prowadzi tez do uwiadomienia swego antysystemowego charakteru i narastajcej potrzeby zdruzgotania dotychczasowego systemu blokujcego aspiracje modemu pokoleniu. Ten jzyk protestu zaowocowa wytworzeniem specyficznego kodeksu zachowa antysystemowych, nie tylko antypolicyjnych. Jest to take muzyka bdc protestem przeciwko zdegenerowanemu , a dominujcemu w mediach, showbiznesowi. Hip-hop, to muzyka pokolenia dorastajcego ju w Polsce niepodlegej, pokolenia pozbawionego fobii i kompleksw poprzednich pokole wychowanych w komunistycznym zniewoleniu, pokolenia, szukajcego swych racji we wasnej sile i solidarnoci rwieniczej, pokolenia penego gniewu i agresji. Jest to w znacznym stopniu muzyka wyraajca etos poszukiwania sposobw na radzenie sobie w tym zym i nieprzyjaznym otoczeniu. To dlatego ta subkultura wytworzya nie tylko specyficzn , pen agresji muzyk bdc w rzeczywistoci wezwaniem do walki z t rzeczywistoci, ale take specyficzny kodeks zachowa okrelajcych podstawowe wartoci wyznawane w tym rodowisku, a take oznacza swoje tereny panowania poprzez grafiiti , a nawet wytworzya specyficzny taniec i specyficzn mod. Wyznawany kodeks zachowa definiuje przede wszystkim policj i dominujce media,jako podstawowe zagroenie dla tej subkultury, wzywa do jej przeciwstawienia si , do oporu wobec jej prb zamania solidarnoci grupowej , take do przemocy wobec konfidentw. Ale nie tylko,dzi ta muzyka ma charakter nie tylko antypolicyjny, co generalnie bardziej antysystemowy.To wszystko wskazuje, ze ta muzyka jest czym wicej ni tylko przemijajc mod.

Jest to z reszt bardziej zrnicowana muzyka ni si to wydaje po pobienym zapoznaniu. Nurt gangsterski w hip-hopie, cho bardzo wyrany nie jest dzi dominujcym nurtem. Jest to dzi nie tylko muzyka protestu i solidarnoci rodowisk modzieowych. Wyraa ona czsto dowiadczenie modych pokole, take spontaniczn, beztrosk i czasami obuzersk rado modoci, nie obce s jej take wtki liryczne , zwaszcza tsknoty za prawdziw mioci, czy szacunek dla matek. "Z fartem" Maach&Rufusa, czy "Przeduka" i "Stolica serca" Grupy Napalm, maj, na przykad wyranie rozrywkowy charakter. A nade wszystko wyraa, w wiecie postrzeganym jako obcy i czsto wrogi, tsknot za przyjani, lojalnoci, szacunkiem, godnoci, wiernoci danemu sowu, pomocy kolegom w potrzebie. Wskazuje na konieczno ksztatowania wasnego charakteru i walki o swoje miejsce w tej rzeczywistoci. To wezwanie do twardej obrony wasnych racji, przeciwstawienie si mazgajstwu i brakowi charakteru. To etos walki , czasami o wyranie chuligaskim charakterze, ale nie ten rys jest dominujcy. To przekonanie, e w walce wykuwa si wasny los. Dlatego mamy tu odwoanie do wiata prostych, ale jasnych wartoci, wiata w ktrym rzeczy s nazywane po imieniu, a zasady nie s rozmywane w nieokrelonoci.Te zasady wskazuj , ze ta muzyka ze swym etosem daleko wykracza po za swe pierwotne postwizienne, czy kryminalne korzenie, a staje si coraz bardziej poszukiwaniem i przywracaniem prostych wartoci koniecznych do godnego i dobrego ycia w czsto wrogim i nieprzyjaznym otoczeniu. To wezwanie do "ycia dobrego" i do radzenia w sobie w yciu.

Z drugiej strony jest reakcj na ten kryzys i poszukiwaniem adekwatnej odpowiedzi na to kryzysowe wyzwanie. Reakcj ktra jest swoistym wezwaniem do rozprawy z ta rzeczywistoci, cho na razie ograniczajc si do tworzenia alternatywnych form spoecznej egzystencji i kulturowej ekspresji. Wyrazem sprzeciwu wobec istniejcej rzeczywistoci, a zwaszcza reakcj na dekadenck i zdegenerowana kultur dominujc w mediach, na destrukcj pastwa narodowego, kryzys patriotyzmu i pastiszowy patriotyzm warstw dominujcych jest powstanie patriotycznego rapu. Zespoy Firma, Napalm, Zjednoczony Ursynw, Enceha, Rete, Hemp Gru i dziesitki innych odwouj si to tradycji, zwaszcza tradycji onierzy wykltych, do bohaterstwa polskich onierzy w czasie wojny, do obrony polskich interesw. W bohaterstwie onierzy walczcych o wolno naszej Ojczyzny widzi przykad dla modego pokolenia. Patriotyzm staje si wyrazem postawy modego pokolenia i znajduje to wyraz take w charakterze tej muzyki.Nie ulega wtpliwoci, e odrodzenie patriotyzmu w modym pokoleniu, to w istotnym zakresie take zasuga patriotycznego rapu. Patriotyzm tej muzyki jest odpowiedzi na antynarodowy charakter integracji europejskiej, jej program destrukcji pastwa narodowego i patriotyzmu Polakw, i jest zasadniczym wyrazem sprzeciwu wobec dominujcego systemu.

Innym wyrazem odpowiedzi na spoeczny i cywilizacyjny kryzys jest poszukiwanie modelu zachowa spoecznych modego pokolenia. I tu nie chodzi ju o etos postwiziennych rodowisk zczonych wspln kryminaln przeszoci, ale poszukiwanie etosu modego pokolenia w wiecie, ktry wydaje si czsto wrogi. Przykadem takich poszukiwa, jest bardzo popularny w internecie klip Sportowa Warszawa (ponad 1,5 miln. udostpnie na youtube), Bonusa czyli Oliwiera Romanowskiego , jednego z najciekawszych i najzdolniejszych raperw, nagranego wraz z jego kolegami. W sensie cisym jest to utwr prezentujcy pochwa sportowego trybu ycia i wezwanie modego pokolenia do uprawiania sportu. Ale w rzeczywistoci ten utwr jest czym znacznie wicej, ni tylko przejawem sportowych pasji jego autorw. Jest przede wszystkim wezwaniem do rezygnacji z narkotykw i alkoholu, co w rodowisku, w ktrym do powszechne uywa si i handluje narkotykami, jest wezwaniem do alternatywnego stylu ycia. Nie jest to cakowicie zerwanie z narkotykami, bo gwny autor tego utworu, Bonus jest take znany z utworw propagujcych palenie marihuany, ale wydwik tego utworu jest jednoznaczny, podobnie jak i wielu innych utworw propagujcych sportowy styl ycia.Sportowa Warszawa jest przede wszystkim apologi uprawiania sportu, nie tylko jako modzieczej przyjemnoci, ale jako metody ksztatowania swojego charakteru. Jako stylu ycia zrywajcego z destrukcyjnym wpywem rnego typu uywek i wydobycia si z uzalenie. Ale take jako budowanie wasnej siy , charakteru i tosamoci. Siy , ktra ma by fundamentem wasnej postawy, niezalenoci, szacunku, godnoci i wewntrznej pewnoci wasnych racji. Ale wicej, sport to podstawa metody ycia spoecznego w ktrym trzeba walczy o poszanowanie wasnych racji, take, jak mona si domyla, racji narodowych. "Walczy i trenowa", to haso ktre przywieca temu utworowi, to w rezultacie propagowanie wzoru "ulicznego wojownika" walczcego o swoje racje. I cho tu s jeszcze nieliczne elementy charakterystyczne dla modzieczych obuzerskich zachowa, ale zasadnicze cechy waciwie propagowanego modelu skupiaj si na wytworzeniu takich cech, ktre pozwol na nie tylko godne, ycie, ale take o skuteczne poszanowanie wasnych racji. Na pierwszy rzut oka utwr ten moe razi uywaniem wulgaryzmw charakterystycznych dla tego rodzaju muzyki oraz agresja i przemoc, charakterystyczna dla sportw walki. Ale w rzeczywistoci, to wezwanie do odbudowy bardzo tradycyjnego modelu mczyzny jako wojownika, bdcego odpowiedzi na dekadencje wspczesnoci i zniewiecienie wspczesnych mczyzn, na dominujce w mediach wezwania do "tolerancji" rnych patologii w postaci homoseksualizmu ., feminizmu, ideologii gender itp. To przypomnienie e podstawow rol mczyzny jest rola wojownika, jako obrocy nie tylko siebie, ale take wasnej rodziny, czy jak tu piewa Karat, "jak Polska Walczca", wasnej ojczyzny. Zdolno do walki, do obrony wasnych racji, jest przypomnieniem, ze agresja jest konstytutywnym elementem tosamoci mczyzny. Jej zwalczanie prowadzi jedynie do wypaczenia mskiego charakteru. Raczej naley t agresje ukierunkowa, nada jej charakter, ukierunkowa na walk i obron podstawowych yciowych i narodowych interesw oraz wartoci a nie zwalcza i negowa. Zwalczanie, a nie ukierunkowanie mskiej agresji, jest bowiem kreowaniem patologicznego modelu mskoci. Jej tumienie bowiem prowadzi, wczeniej czy pniej do patologicznego jej wyadowania si. Bo mczyzna ma by wanie wojownikiem, a nie mazgajem, czy niedorajd. Celem wojownika ma by zwycistwo, a nie ualanie si nad samym sob. " eby by wolnym, musisz by silny" Tu szczeglnie akcentuje si przezwycienie tak powszechnego uywania narkotykw "nasza plaga ley w dragach', degenerujce fizycznie i psychicznie mode pokolenie. W Sportowej Warszawie jest wezwanie do cikich treningw, to nie ideologia "rbta, co chceta', ale etos twardego ksztatowania wasnego charakteru, to prba przywrcenia modelu w polskim yciu publicznym modelu wojownika, jako odpowiedzi na dekadencje wspczesnej kultury, zwaszcza dekadencj wspczesnego mczyzny . W rzeczywistoci, ten etos, przynajmniej w pewnych aspektach, jest plebejsk reakcj na ideologi 68 roku. Jest to reakcja, moe troch przerysowana, nazbyt moe naturalistyczna, z pewnoci jeszcze bardzo jednostronna, budzca opr, zwaszcza w wymiarze semantycznej ekspresji, ale w swej istocie bardzo zdrowa. Jest reakcj na pogldy i postawy bdce od wielu dziesicioleci fundamentalnym zagroeniem naszej cywilizacji.

W planie bezporednim, Sportowa Warszawa jest wezwaniem do odrzucenia narkotykw i przestawienia si na sportowy tryb ycia. Bez wzgldu na hip-hopowe zaangaowanie w propagowanie "wolnych konopi', sportowy tryb ycia uruchamia zupenie odmienna logik. Logik twardego ksztatowanie wasnego losu i odrzucenie odrzucenie uzalenie, "nie bd wymity, jak pod sklepem menty". W tej logice zakodowana jest nie wyraona wprost take wrogo nie tylko do narkotykw, ale w konsekwencji take do caej subkultury narkotycznej w tym take i handlu narkotykami. "Nasza plaga ley w dragach". Sportowy tryb ycia w konsekwencji musi prowadzi do konfliktu z subkultur narkotyczna, bowiem propagowany styl ycia uderza w jej same podstawy i tylko jest kwesti czasu zderzenie si tych stylw ycia. Logika tego konfliktu moe prowadzi, zwaszcza w nurcie rapu patriotycznego i sportowego, jak to ma miejsce w Rosji, do siowego rozprawiania si z dilerami narkotykw. Bo hip-hop, to nie s grzeczni chopcy. Sportowy nurt rapu wraz z jego patriotycznym zaangaowaniem musi prowadzi bowiem do wytworzenia spoecznej, a w konsekwencji take moralnej siy zdolnej do przemian zarwno spoecznych jak i narodowych, To wymusi budowanie moralnej siy zdolnej do takich zmian, a w konsekwencji prowadzi do pogbienia konfliktu z narkotykow demoralizacj.Ju ten sam fakt pokazuje pozytywne znaczenie tego nurtu muzyki hip-hopowej w przezwycianiu zagroenia narkotycznego polskiej modziey.

Ale znaczenie tej muzyki w przemianach kulturowych moe by znacznie wiksze i dalej idce. Ju odrodzenie patriotyzmu w modym pokoleniu tworzy spoeczne warunki do odrodzenia polityki narodowej i unarodowienia pastwa. Nie jest wystarczajcym , ale koniecznym warunkiem tego procesu. Potrzebna jest bowiem myl narodowa i polityka narodowa, do realizacji postulatu unarodowienia pastwa i jego polityki. Take "sportowy' model mskoci propagowany w tej muzyce moe mie bardzo istotne znaczenie w przezwycieniu kulturowej dekadencji. Bowiem odwouje si on do bardzo tradycyjnego modelu mczyzny, a w konsekwencji, jeeli ten nurt bdzie rozwija si z obecn logik, take do tradycyjnego modelu rodziny i modelu kobiecoci. O tym ostatnim piewa zesp Firma w utworze "Dobre dziewczyn". Ot zasadniczym sporem wspczesnoci jest spr pomidzy chrzecijask wizj czowieka i spoeczestwa, a neobolszewick - zdefiniowana przez szko frankfurcka i inne lewackie nurty intelektualne, w tym psychoanaliz - rewolt przeciwko cywilizacji chrzecijaskiej. Cywilizacja chrzecijaska jest bowiem zagroona u samych swych podstaw i potrzebuje, przede wszystkim spoecznej i intelektualnej obrony. To czas walki o jej przetrwanie. " To nie czas jest dla saboci... to hardcor, a nie sielanka". Dzi walka ta toczy si na wielu paszczyznach, ale najwaniejszym frontem cywilizacyjnej wojny jest rodzina , atakowana przez rne patologie propagowane przez dominujcy wiat medialno-kulturowy . I tu hip-hop jako zdecydowany przeciwnik wrogw naszej cywilizacji, staje si jej naturalnym sojusznikiem.

Dlatego , tak jak odpowiedzi na odrodzenie patriotyzmu, jest koncepcja unarodowienia pastwa i konieczno wprowadzenia polityki narodowej, tak na zagroenie cywilizacji chrzecijaskiej musi by intelektualna koncepcja odrodzenia katolicyzmu i powizania jej z procesami majcymi miejsce w modym pokoleniu. Nie jest odpowiedzi na kryzys i zagroenie naszej cywilizacji, posoborowy katolicyzm "duch" soboru, peen niepewnoci, braku przekonania wasnych racji, dystansu wobec witoci, rozmyty w kompromisach z liberalnym wiatem, peen unionoci wobec monych tego wiata, poszukujcy uznania u lewackich prowodyrw wojujcego sekularyzmu i zaraony duchem zewiecczenia i ekumenizmu. Kocioa dialogujcego, a nie nawracajcego.To model religijnoci i duchowoci skazanej na stae ustpowanie agresywnemu laicyzmowi, wyraajcemu si dzi nie tyle w doktrynalnym ateizmie, ile w praktycznej kreacji " nowego czowieka', poprzez propagowanie homoseksualizmu, feminizmu, gender i innych patologii uderzajcych w podstawy rodziny i samego czowieczestwa. To nie katolicyzm walki, ale kapitulacji. W tej walce potrzebna jest zupenie inna duchowo i inny model wiary, model dostosowany do czasw walki, a nie pokoju. Dzi potrzeba modelu wiary Kocioa walczcego, Kocioa przekonanego do swoich racji, zdecydowanie bronicego zarwno wiary, jak i fundamentw naszej cywilizacji, Kocioa, ktry nie obawia si jasnych stwierdze i wezwania do zasadniczej walki z wrogami naszej cywilizacji.Polski katolicyzm jest przede wszystkim katolicyzmem maryjnym,. Jest to sprawdzony historycznie model, zapewniajcy masowo i powszechno praktyk religijnych. Ale jest to katolicyzm przede wszystkim kobiecy, z charakterystycznymi cechami jakim jest pobono maryjna, emocjonalno i sentymentalizm. Nie jest to duchowo walki, ale przede wszystkim mioci. To nie jest model najbardziej optymalny na czasy walki. Nie chodzi tu, aby go eliminowa, wprost przeciwnie powinien by zachowany, ale sabo polskiego katolicyzmu wynika min. z faktu, e duchowo maryjna zastpia duchowo chrystologiczn, a pobono kobieca zastpia religijno waciw mczyznom. Nie jest to duchowo odpowiadajca mskiemu charakterowi z jego agresj i wol walki. Nie jest to te najskuteczniejsza duchowo na czas walki. Dlatego zwaszcza na czas kryzysu i czas zagroenia potrzebna jest bardziej chrystologiczna duchowo. Duchowo przede wszystkim zorientowana na poszukiwanie i obron Prawdy, skoncentrowana przede wszystkim na powinnociach i obowizkach, a wic duchowo walki. Dzi toczy si walka o przetrwanie naszej cywilizacji, a zagroenia dotycz przede wszystkim rodziny i dlatego hip-hop z jego przywracaniem tradycyjnego modelu mskoci musi ewoluowa take w kierunku obrony tradycyjnej rodziny. Z reszt ju dzi jego przesanie jest jednoznacznie wrogie wobec wszelkich antyrodzinnych ideologii. W tym sensie ten typ kultury, zwaszcza w modym pokoleniu moe by sojusznikiem w walce z zagroeniem przez neoboszewizm wspczesnej rodziny i szerzej wspczesnej kultury.

Ale nie jest to sojusznik atwy ani te jednoznacznie zdeklarowany. Jego wrogo wobec lewackiej dekadencji ma bardziej naturalistyczny i witalistyczny, ni chrzecijaski charakter, cho wtki chrzecijaskie, take w nim maj miejsce. A zatem moe by to jedynie sojusz taktyczny, czasowo ograniczony i bez gbszych kulturowych konsekwencji. Ale moe mie te inny charakter. Tak jak we wczesnym redniowieczu, Koci podj wysiek chrystianizacji dzikich i krwioerczych barbarzycw, wypracowujc model chrzecijaskiego rycerza, w ktrym instynkt walki i przemocy zosta ukierunkowany na obron sabych, pokrzywdzonych, wdw i sierot, na obron wiary i krla. Tak dzi take polski katolicyzm stoi przed intelektualnym wyzwaniem odpowiedzi na zjawisko tej masowej subkultury. Moe si od niej odwrci, e wzgldu na jej agresywny i naturalistyczny charakter, a moe te podj wysiek wypracowania modelu kultury, w ktrym przywrcone zostan wartoci i postawy tak charakterystyczne dla tego nurtu, a jednoczenie ukierunkowane i przetworzone, tak aby zbliay si do ideaw chrzecijaskich.

Na to wyzwanie moe tylko odpowiedzie nurt tradycjonalistyczny w Kociele, nurt, dla ktrego ideaem jest idea Kocioa walczcego. Kocioa, ktry nie idzie na kompromisy ze wspczesnym wiatem, ale walczy o jego oblicze. Kocioa, w ktrym dominuje duchowo chrystologiczna zorientowana na Prawd i bronica tej prawdy w yciu narodw i pastw, wskazujc na spoeczne i religijne powinnoci wiernych, a nie zapewniajca im psychoterapi. I w tym modelu wiary, mona odnale punkty styczne z hip-hopow kultur. Ju sam sportowy jej nurt sprzyja rozwojowi jednej z cnt kardynalnych jaka jest odwaga. Potrzeba pokazania pozostaych cnt, jakich jak sprawiedliwo, roztropno i umiarkowanie. Nie jest to proste, ale potrzeba sprawiedliwoci, pomimo gangsterskich korzeni tej muzyki jest zakodowana w sercach wielu modych raperw i w tworzonych przez nich utworach. Natomiast umiarkowanie i roztropno nabywa si w miar upywu lat.Take nurt tradycjonalistyczny daje to co jest wsplne z etosem wojownika, poczucie pewnoci swoich racji i tym samym tworzy wsplna paszczyzn nie tylko do sprzeciwu wobec lewackich patologii feminizmu, homoseksualizmu czy gender, ale daje ideow, a nie tylko naturalistyczna podstaw , do ofensywnej walki z tymi patologiami. Z racji wieku zdecydowanej wikszoci raperw nie uwidacznia si w tym nurcie znaczenie ojcostwa z ksztatowaniu modelu tradycyjnej mskoci, z racji faktu, e ci modzi ludzie s jeszcze przede wszystkim zainteresowani w uganianiu si za dziewczynami, a jeszcze nie zakadaniu rodzin. Ale przykad Bonusa, dumnie prezentujcego na forach internetowych swego nowonarodzonego syna pokazuje prawdopodobny kierunek ewolucji tej muzyki.Hip-hop moe by cennym sojusznikiem w walce z degeneracj wspczesnej kultury, ale pod warunkiem, ze zostanie wypracowany nowy model kultury w ktrym dojdzie do syntezy chrzecijaskich wartoci z wartociami sportowego i patriotycznego nurtu tej muzyki. Tak, jak doszo do unarodowienia znacznej czci tej subkultury, tak teraz jest czas na jej "ochrzczenie'. Ale ten "chrzest" hip-hopu musi zawiera przede wszystkim afirmacj modelu mskoci i wyznawanych wartoci takich jak honor, godno, szacunek, ale take uznanie dla walki, jako podstawowej funkcji w obronie wasnej rodziny, religii i ojczyzny.

Bg stwarzajc mczyzn wyposay go w instynkt walki, to jest konstytutywny element mskiej tosamoci. Dzi jest on zwalczany zarwno w pedagogice, jak i caej wspczesnej kulturze. Niestety, take w praktyce duszpasterskiej. Jest to sprzeczne z rol Kocioa jako obrocy prawa naturalnego. Mska agresja nie moe by zwalczana, ale ukierunkowana na skuteczne wypenianie funkcji obronnych. Take nie przypadkiem w Kociele funkcja kapaska zostaa zarezerwowana dla mczyzn, pomimo, ze w staroytnoci norm byo dzielenie tych funkcji przez obie pcie. Bowiem , jeeli patrzymy na sens, charakter i przeznaczenie obu pci, to warto sobie uwiadomi, e zarwno w paszczynie spoecznej jak i biologicznej funkcje kobiety, jako matki i opiekunki ogniska domowego s waniejsze od funkcji mczyzny. Po za bowiem funkcj prokreacyjn, rola mczyzny ogranicza si do roli obrocy i dostawcy utrzymania dla rodziny, czyli do roli wojownika i myliwego, ktry do domu przynosi mamuta. Czyli s to funkcje czysto usugowe, wobec rodziny, gdzie role pierwszoplanowa odgrywa matka i ona. Mczyzna realizuje si przede wszystkim po za domem, ale to dom jest celem i punktem odniesienia jego caej aktywnoci. Tej usugowej roli nie zmieni caa wytworzona mitologia o wanoci mskich rl, bo w istocie s one tylko usugowe. Jedynie funkcje kapaskie s zarezerwowane dla mczyzn. Bo religia, wbrew polskiemu dowiadczeniu, to przede wszystkim jest msk rzecz. I mczyni nie powinni zadowala si kobieca duchowoci jak jest duchowo maryjna z jej sentymentalizmem, dewocj i agodnoci. To jest bowiem duchowo dla kobiet. Dla mczyzn waciwa duchowoci jest duchowo chrystologiczn z jej twardym etosem denia do poznania prawdy i jej obrony, etosem walki o urzeczywistnienie cywilizacji chrzecijaskiej. To etos walki, ale to take sens mskiego powoania i samospenienia si jako wojownika i obrocy. Dzi w sposb szczeglny bowiem obrona wasnej rodziny stapia si z obrona wiary i obrona ojczyzny. I to powinien by naturalny kierunek ewolucji tej modzieowej kultury, ktra we wspczesnej dekadenckiej kulturze trafnie zdiagnozowaa zagroenie dla wasnej mskiej tosamoci, a w duchowoci Kocioa Walczcego odnajdzie swj ostateczny sens, uzasadnienie i uszlachetnienie swych naturalnych instynktw.

Hip-hop jest dzi yw i autentyczn kultura modego pokolenia, ujmuje swym autentyzmem, cho moe razi swym naturalizmem, jzykiem i czsto przesadn agresj. Jest kultur poszukujc nie tylko swego muzycznego wyrazu, ale jest ewoluujc i poszukujc swego sensu, czsto po omacku, eksperymentujc z rnymi niebezpiecznymi pokusami. Jest, w niektrych swych nurtach gboko zaangaowana w zjawiska szkodliwe i niebezpieczne, ale jej autentyzm powoduje, ze jest kultura poszukujc i odnajdujc rzeczywiste wartoci. A jak pisa w. Tomasz z Akwinu, ziarna prawdy naley uszanowa, nawet, we wrogich pogldach, a w przypadku przynajmniej "sportowego' nurtu tej muzyki mamy do czynienia z wieloma "ziarnami', ktre mog wyrosn i zmieni krajobraz wspczesnej kultury. S "ziarnami', ktre nie tylko warto uszanowa, ale te zapewni im yciodajny pokarm Ewangelii, dziki ktremu rozkwitn i by moe wnios podobny wkad do naszej cywilizacji, jak niegdy twrczy idea redniowiecznego rycerstwa.


Marian Pika
historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]