Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-11-2013
Marian Pika: Nard wojownikw

"Z prawdziwym wojownikiem zawsze mona wygra, ale nigdy nie mona go pokona."
Jerzy "Juras" Wroski, "Droga wojownika"

Gombrowicz mia racje twierdzc e Polacy maja problem z form. Czym jest polsko we wasnym wieo odzyskanym pastwie i we wspczesnym wiecie. I kim s Polacy? Czy forma w ktrej si polsko objawiaa w okresie przedwojennym, to tylko gba, czyli mapowanie innych, przybieranie rnych masek, aby zasoni wasn pustk, wasna niedojrzao i kompleksy wobec innych. Czy te forma ta kryje w sobie pozytywne treci, ktre s czym wicej ni "gb', przybieran na rne okazje? Gombrowicza odpowiedz na ten problem jest odpowiedzi niepowan, ale sam problem ksztatu i treci polskoci w pastwie niepodlegym i w spoeczestwie, ktre przechodzio proces unarodowienia, byo wyzwaniem na ktre II Rzeczpospolita daa skuteczn odpowiedz w postaci wychowania patriotycznego . Odpowiedzi na postawiony przez Gombrowicza problem, by masowy opr polskiego narodu w czasie okupacji niemieckiej i przeciwko sowietyzacji w okresie komunizmu.

Ale komunizm dla naszego narodu by czym znacznie gorszym, ni brak wasnego pastwa w okresie ksztatowania si nowoczesnego narodu. Brak wasnego pastwa oddziaywa negatywnie na procesy narodowotwrcze, opnia je i dezorganizowa, ale ycie spoeczne, a zwaszcza rodzinne i wychowanie modego pokolenia, byo zdrowe i nienaruszone. Natomiast komunizm by walcem, ktry rozwalcowywa nasz nard przez cay okres swego istnienia. Komunizm niszczy narodowa tosamo, faszowa historie, niszczy wizi spoeczne i wszelkie formy istnienia polskoci, kreujc wasny dostosowany do totalitaryzmu model 'czowieka socjalistycznego'. Z komunizmu wyszlimy zredukowani w znacznej mierze do roli ywiou etnicznego, gboko zdemoralizowanego i upodlonego, o zdezintegrowanym instynkcie narodowym , brakiem wyksztaconych zachowa spoecznych charakterystycznych dla nowoczesnego i wolnego narodu, z upowszechnionymi postawami serwilizmu, denuncjacji, tchrzostwa, cwaniactwa, jako waciwymi cechami "czowieka socjalistycznego". Wyszlimy z brakiem wasnych elit, a w ich miejscu system komunistyczny ufundowa, w cigu dziesicioleci swego istnienia, elity zastpcze o wyranie antynarodowym charakterze, elity wykorzenione z narodowego i religijnego dziedzictwa i wrogie temu dziedzictwu. Komunizm przynis ze sob destrukcje jakiejkolwiek formy polskoci i dominacje charakterystycznej bylejakoci, przecitnoci, sualczoci, zawici, szukania winy wycznie wrd innych, tchrzostwa, zaniku patriotycznych powinnoci, zaniku ambicji , nie tylko narodowych. A rozchwianie wasnej tosamoci doprowadzio do wytworzenia si gbokich kompleksw wobec Zachodu, wyraajcego si przede wszystkim w imitacyjnoci kulturowej i sualczoci. Upadek komunizmu objawi gboki kryzys polskoci i polskiego patriotyzmu. Wyszlimy z komunizmu jako spoeczestwo roszczeniowe, gboko zmaterializowane i zdemoralizowane, ograniczajce swe aspiracje przede wszystkim do materialnej egzystencji. Pomimo powszechnego zachowania religijnych przekona i kocielnej przynalenoci, postkomunistyczny katolicyzm, okaleczony ze swego kulturowego i spoecznego etosu, traktuje powinnoci wynikajce z religijnych przekona na podobiestwo totalitarnego zniewolenia. Rezultatem cofnicia si procesw narodowotwrczych i demoralizacji naszego narodu byo, chociaby demokratyczne powierzenie wadzy obozowi, ktry przez dziesiciolecia, z obcego mandatu, sta na stray zniewolenia naszego narodu. To syndrom niewolnika , ktry nie jest w stanie y bez swego komunistycznego waciciela .Postkomunistyczna polsko, to gboko okaleczona forma egzystencji naszego narodu.

III Rzeczpospolita zdominowana przez elity uksztatowane przez komunizm - take jego pierwotn KPPowsk formu dominujc wczeniej w opozycji antykomunistycznej, ktra przeja medialn hegemoni - nie tylko nie podja wysiku rekonstrukcji narodowego odrodzenia, ale zarwno poprzez medialn manipulacj jak i destrukcj wychowania szkolnego, prowadzi polityk dekonstrukcji polskoci i narodowego charakteru. Dla Gazety Wyborczej patriotyzm sta si form rasizmu, ktry zwalcza z fanatyzmem swych KPPowskich ojcw i dziadkw. Katolicyzm i chrzecijaskie dziedzictwo kulturowe uznane zostao za przejaw 'cywilizacyjnego' zacofania i barier modernizacyjn, ktra podlega takiemu samemu fanatycznemu zwalczaniu jak dziedzictwo narodowe. Polityka destrukcji polskoci zostaa uzupeniona polityka wiadomej rezygnacji z atrybutw suwerennoci i podmiotowoci we wspczesnej polityce. Dlatego pastwo nie odegrao i nie odgrywa roli, jaka powinno spenia w budowaniu narodowej wsplnoty i ksztatowaniu , odpowiadajcego wyzwaniom wspczesnoci, ideau polskoci i wzoru Polaka.

Nie mniej, pomimo tego destrukcyjnego wpywu mediw i polityki pastwa, w warunkach wolnoci uksztatowao si ju nowe pokolenie Polakw. A wolno ma to do siebie, ze nie tylko ujawnia rnorak destrukcje, brudna piana wybija si bowiem zawsze pierwsza na wierzch, ale stwarza warunki dla spoecznej reakcji na narodowe wyzwania i zagroenia. Bo nard jest jak rzeka, i pomimo , e bylimy przez kilkadziesit lat zatruwani ciekami komunizmu i cieki Gazety Wyborczej i mediw jej pochodnych nadal zatruwaj nasze narodowe ycie, to nard , jak rzeka ma zdolno do samooczyszczania. W Polsce dorosy pokolenia, uksztatowane w warunkach wolnoci, bez tak destrukcyjnego, jak komunizm, wpywu. Wychoway si pokolenia w znacznej mierze wolne od kompleksw i fobii okresu komunistycznego, chcce uksztatowa nasze narodowe ycie na miar wasnych aspiracji i ambicji. Pokolenia dla ktrych narodowa godno, wielko wasnego narodu, szacunek dla powicenia i bohaterstwa poprzednich pokole, poszanowanie interesw wasnego pastwa, narodowa podmiotowo, honor i duma zaczynaj przemawia z coraz wikszym urokiem i coraz bardziej zaczynaj ksztatowa wyobrani , nie tylko modego pokolenia. Odrodzenie patriotyzmu, po latach pomiatania narodowym dziedzictwem i lansowania jedynie oficjalnego, pastiszowego patriotyzmu, staje si faktem. Jest to nie tylko przejaw generacyjnych przemian, ale take szukanie odpowiedzi na narodowe wyzwania, w tym na proces likwidowania atrybutw pastwowej suwerennoci w procesie budowy zdominowanego przez Niemcw europejskiego imperium.

Odrodzenie patriotyzmu stawia na nowo, kwestie narodowej tosamoci i narodowego charakteru, narodowej formy. Mamy do czynienia ze spontanicznym zjawiskiem poszukiwania korzeni wasnej tosamoci, zwaszcza w nawizaniu do tradycji onierzy wykltych, bohaterstwa onierzy AK i NSZ, intelektualnego i politycznego dziedzictwa najciekawszej szkoy myli politycznej jak bya szkoa Dmowskiego. I cho czsto nawizania te trc skonnociami rekonstrukcyjnymi, to jednak maj w sobie ogromny potencja twrczy, ktry moe w przyszoci nada ksztat nie tylko nowoczesnemu patriotyzmowi, ale take wypracowa skuteczne odpowiedzi na najwaniejsze narodowe wyzwania i zagroenia nadchodzcych czasw. Dzi koncentruj si one gwnie wok kwestii symbolicznych i tosamociowych. To bardzo wstpny etap odrodzenia patriotyzmu. Tym bardziej ze kwestie tosamociowe traktowane s jako swoista reakcja na antynarodow propagand rodowisk neobolszewickich i na polityk likwidacji suwerennoci pastwowej. Natomiast istnieje potrzeba formuy patriotyzmu bdcej nie tylko emocjonalna reakcj na wspczesny kryzys polskoci, ale formuy treciowej i idea Polaka odpowiadajcy yciowym potrzebom naszego narodu w budowaniu swego miejsca we wspczesnym wiecie.

Formu odnawiajc nasz tosamo w prawdzie chrzecijastwa, w klasycznej kulturze i zakorzenionym w kulturowym i historycznym dziedzictwie, nie ograniczajcym si tylko do bohaterstwa minionego wieku. Ale odrodzenie patriotyzmu, to nie tylko kwestia jego tosamoci, ale take powinnoci wynikajcych z charakteru narodowego. Bowiem destrukcja narodowego charakteru, demoralizacja naszego narodu, kryzys i zanik nie tylko indywidualnej ale i narodowej moralnoci, ma take zasadnicze znaczenie dla skutecznoci praktycznej odrodzenia narodowego. Bez przezwycienia demoralizacji, zarwno indywidualnej, jak i narodowej, poprzez min. wypracowanie i wdroenie w ycie, ideau polskoci i Polaka,bdcego odpowiedzi na wyzwania naszych i przyszych czasw , trudno mie nadzieje nie tylko na trwae odrodzenie patriotyzmu, ale take na skuteczno narodowej polityki i narodowych odpowiedzi na wyzwania wspczesnoci. Moralno bowiem, a w wymiarze narodowym, moralno narodowa - patriotyzm, jest bowiem fundamentalnym wymiarem narodowej siy i zdolnoci narodu do skutecznego dziaania. Za zdemoralizowany nard zawsze jest narodem bezbronnym. Charakter narodowy jest bowiem ukonkretnieniem ideau moralnego dostosowanego do wyzwa czasu, bdcy z jednej strony uoglnieniem przemyle i dowiadcze narodowych, a drugiej za - wzorem wychowujcym i mobilizujcym do skutecznego dziaania.

Nie ulega zatem wtpliwoci, e proces odrodzenia narodowego, przejawiajcy si w prbach odbudowy tosamoci musi by uzupeniony o idea ksztatowania narodowego charakteru. Moemy szuka wzorw patriotyzmu w ideaach historycznych, takich, jak wzr redniowiecznego rycerza, XVI wiecznego ziemianina-obywatela potnej Rzeczpospolitej szlacheckiej, XIX idea powstaca i bojownika za "wolno nasz i wasz", czy XIX i XX wieczny wzr polskiego inteligenta, promotora unarodowienia warstw ludowych i odbudowy niepodlegej Rzeczpospolitej. Wszystkie te wzory, wyrastajce z potrzeb swoich czasw, pomimo ich kulturowych i historycznych walorw, s dzi przebrzmiae. Cho wiele elementw z ich tradycji warto adoptowa do wspczesnego patriotyzmu, to jednak nasze czasy wymagaj nowego ideau Polaka, bdcego odpowiedzi na wyzwania naszych czasw.

Jak kady idea i wzr spoeczny, jeeli ma by on twrczy i ywy nie moe by tylko wytworem intelektualnym, ale musi wyrasta ze spoecznych potrzeb i spoecznych reakcji na przeywane wyzwania. Moe on by rozwijany, uzupeniany i uszlachetniany, ale przede wszystkim musi by spoecznie przeywany i stosowany. Dlatego jego intelektualne sformuowania musi by nastpstwem zdefiniowania i uwiadomienia sobie wyzwa, a nastpnie uoglnienia ju istniejcych spoecznych odpowiedzi na to wyzwanie. Ot dzi zasadniczym wyzwaniem jest wyzwanie, ktre ma charakter przede wszystkim cywilizacyjny, objawiajcy si w zakwestionowaniu i niszczeniu cywilizacji chrzecijaskiej, nie tylko w naszym kraju, ale we wspczesnym wiecie. W Europie, promotorem walki z cywilizacja chrzecijaska jest wojujcy laicyzm, ktry coraz silniej wpywa na polityk Unii Europejskiej przeksztacajcej si w superpastwo zdominowane przez Niemcy. To wanie Unia -imperium budowane na gruzach pastw narodowych - staje si coraz bardziej heroldem nihilizmu i niszczenia cywilizacji chrzecijaskiej. A zatem obrona naszej cywilizacji splata si z obron niepodlegoci naszego pastwa i obron prerogatyw pastw narodowych w paszczynie europejskiej.

Podobnie jak ze zjawiskiem odradzania si patriotyzmu w modym, wychowanym ju w warunkach Polski niepodlegej, pokoleniu, take w tym pokoleniu mamy do czynienia z praktycznym poszukiwaniem ideau Polaka, jako odpowiedzi na wyzwania wspczesnoci. I s to poszukiwania, nie inspirowane, czy dyrygowane przez pastwo, ale oddolne. Mode pokolenie bowiem , czsto ma zdolno reagowania na nowe wyzwania "przez skr', jako spontaniczne reakcje wyraajce si w postawach i aspiracjach, ktre najczciej dopiero po pewnym czasie zostan poddane refleksji i intelektualnie zdefiniowanie. Tak byo z pokoleniem twrcw niepodlegoci 1918 , ktrzy jeszcze w czasach swej nauki gimnazjalnej podjo wysiek organizowania pierwszych niepokornych inicjatyw niepodlegociowych i tak te byo z rodzeniem si opozycji demokratycznej w pierwszej poowie lat 70-tych.I dzi reakcja na postkomunistyczn rzeczywisto III Rzeczpospolitej te rodzi si w modym pokoleniu w postaci odrodzenia patriotyzmu, bdcego prototypem unarodowienia pastwa i jego polityki.

Ot mamy do czynienia z interesujcym rysem odradzajcego si patriotyzmu, swoistej militaryzacji modego pokolenia, a objawiajcej si nie tylko we wzmoonym zainteresowaniu sub wojskow, ale take powstaniem spoecznego ruchu na rzecz obronnoci kraju, dynamicznym rozwojem najbardziej "militarystycznej" formy harcerstwa, jakim jest harcerstwo katolickie, rozwojem paramilitarnych organizacji typu zwizkw strzeleckich, czy Korporacji Zbrojnej, a take rozwj ruchu na rzecz wprowadzenia obrony terytorialnej. Innym znacznie bardziej powszechnym objawem tego zjawiska jest dynamiczny rozwj uprawiania sportw walki. Oczywicie mody na uprawianie rnych sportw pojawiaj si si od czasu do czasu, ale to zjawisko najczciej jest zwizane z sukcesami w danej dziedzinie sportu. Natomiast bardzo wyrany trend w modym pokoleniu na uprawianie sportw walki nie jest zwizany z adnymi spektakularnymi , czy popularnymi sukcesami polskich sportowcw. Natomiast moe by take wizany ze zjawiskiem pojawienia si w polskim rapie nurtu sportowego wyraanego min przez takie utwory, jak "Sportowa Warszawa" Bonusa i jego kolegw, "W zasigu rki" Ulicznej Ferajny, twrczo Jerzego "Jurasa" Wroskiego , czy wielu innych raperw, ktrzy sami , jak Wroski, Pawe Michalik, Damian Chmielewski, Pawe Bliniak, i inni czsto sami uprawiaj sporty walki. Ten nurt w polskim rapie jest bliski, czy w znacznej mierze tosamy z bardzo ju rozwinitym nurtem rapu patriotycznego, ktry niewtpliwie wpywa na odrodzenie patriotyzmu w modym pokoleniu i rehabilitacj wartoci i postaw militarnych. Nurt 'sportowy', czy "wojowniczy' pokazuje, e uprawianie sportw walki jest czym wicej ni tylko mod. Jest raczej prb odnalezienia si we wspczesnej rzeczywistoci i znalezienia praktycznej odpowiedzi na wyzwania, jakie przed modym pokoleniem stoj. Bo odrodzenie patriotyzmu, odradzanie si postaw militarystycznych i mod na sporty walki naley widzie, jako zjawisko tosame, a w kadym razie bliskie sobie ideowo i kulturowo .Jest to bowiem zwrot kulturowy, ktrego charakter i zakres dopiero si ksztatuje.

Uprawianie sportw walki, w obecnej sytuacji starcia cywilizacyjnego i zagroenia systematyczn erozj niepodlegoci narodowej, niesie ze sob istotne walory narodowe. Jest przede wszystkim wyrazem postrzegania siebie jako wojownika, jako tego, ktry musi mie zdolno do samoobrony, do walki, do zwycistwa. Jest wic postrzeganiem bardzo tradycyjnym roli mczyzny swej roli w yciu spoecznym, jako obrocy wasnej rodziny, religii czy ojczyzny, roli ewidentnie wrogiej caej ideologii zacierajcej rnice pomidzy kobiet i mczyzn i ich zniewiecieniu, wrogiej take wszelkim formom feminizmu, tolerancji dewiacji seksualnych i ideologii gender. Pomimo ksztatowania twardego charakteru, treningi zaprawiajce do walki nie maj , wbrew rnym lewicowym teoriom, negatywnego wpywu na emocjonalny stosunek do bliskich, zwaszcza do kobiet czy sabszych. Wprost przeciwnie, bo jak zauway Josefh de Maistre, onierze zawodowi na og nale do najagodniejszych ludzi. Sporty walki s praktyczn odpowiedzi na wspczesny kryzys mskoci. I tym samym ruch ten sytuuje si jako ostoja tradycyjnych wartoci. Mona powiedzie, e w wielu wymiarach jest to kulturowa reakcja na lewicow ideologie roku 68. Jest take wyrazem postrzegania rzeczywistoci jako konfliktu, jako zagroenia, jako koniecznoci przygotowania si do walki, i zbudowania wewntrznej siy,a take jest wyrazem poczucia wasnej indywidualnej odpowiedzialnoci za wasne ycie i za wynik tego starcia. Jest bardziej instynktown, ni zreflektowan reakcj, na rysujce si zagroenia cywilizacyjne i narodowe. Uprawianie sportw walki bowiem zakada, e nie mamy do czynienie z "najbezpieczniejszym okresem w historii Polski", ale e ycie niesie rozmaite zagroenia do ktrych odparcia naley si przygotowa. To take nie ma nic wsplnego z naiwnym lewicowym pacyfizmem, ale jest bliskie starotestamentowemu sformuowaniu Hioba, ze ycie jest bojowaniem. Te sporty zakadaj, e wasna sia jest najpewniejsza gwarancj wasnego bezpieczestwa, a skonno do walki charakterystyczna dla mskiej natury, to nie wada, ktr naley tpi, ale cecha, ktr naley rozwija i ksztatowa dla obrony siebie, wasnej rodziny, wiary i ojczyzny. Moda na sporty walki jest wic swoistym reagowaniem "przez skr" na zjawiska, ktre nie zostay w peni jeszcze opisane i zreflektowane, ale ktre ju s ywo instynktownie odczuwane.

Ot upowszechnienie si uprawiania sportw walki niesie ze sob istotne walory wychowawcze i moralne, zasadnicze dla uksztatowania rodzcego si ideau "Polaka-wojownika". To nie tylko charakterystyczne dla mskiego charakteru predyspozycje do walki, siy, odwagi czy dominacji. Uprawianie tych sportw bowiem w zasadniczy sposb wpywa na uksztatowanie charakteru zawodnikw. Tak jak gry zespoowe sprzyjaj rozwojowi cech charakteru nastawionych na kooperacj i wspdziaanie, tak sporty walki rozwijaj przede wszystkim poczucie pewnoci siebie i dominacji, charakterystyczne dla tych, ktrzy s nie tylko samodzielni, ale sami decyduj o swoim losie. Sporty walki bowiem wyposaaj swych zawodnikw w umiejtnoci obronne, w wewntrzn si, a zatem w zdolnoci do obrony wasnego stanowiska i przeciwstawienia si zagroeniom. Zawodnik, ktry potrafi si broni i potrafi walczy, nie jest skonny do rezygnacji z wasnego stanowiska, nie jest skonny do ustpstw, do dostosowywania si do oczekiwa silniejszych, do rezygnacji i kapitulacji. Jest bowiem przez trening uksztatowany i zdeterminowany do walki i do obrony wasnego stanowiska. Nawet jak spotyka silniejszego przeciwnika, to nie ucieczka z pola walki, ale walka jest determinant jego wytrenowanego zachowania. Te sporty ucz jak jak przeciwstawi si zagroeniu, jak budowa wytrwale wasn si i wasne umiejtnoci. Poczucie wasnej saboci wyzwala w zawodniku sportw walki, nie rezygnacje i narzekanie, ale ambicje i wytrwao w osigniciu sprawnoci i formy, ktra pozwoli na zwycistwo. Ucz wyznaczania dugofalowego celu i systematycznego dziaania na rzecz jego realizacji. S to sporty, ktre w sposb zdecydowany dyskredytuj postaw narzekania i szukania winnych, zawsze saboci ka bowiem szuka w sobie, a nie w innych. Nie maj w sobie nic z etosu malkontenctwa i mazgajstwa. S to sporty, ktre w zdecydowany sposb rozbudzaj ambicje i aspiracje do zwycistwa i pokazuj, ze wytrwao w treningach przynosi sukces. A zatem ksztatuj typ postawy, ktrej take jest obca mentalno "somianego ognia", powierzchownego zapau, ktry wypala si wraz z pierwszym trudem. A sporty te, przede wszystkim wymagaj morderczych treningw, systematycznego pokonywania wasnych saboci, ucz wytrwaoci i systematycznoci. Nie znosz bowiem bumelanctwa i pozerstwa. Sukces, nawet pomimo posiadania talentu do tego typu sportu, wymaga dugotrwaej i cikiej pracy. Jest wic sukcesem, ktry nie przychodzi od razu, ale jest wynikiem wytrwaoci , systematycznoci i ogromnego powicenia. Ucz spostrzegawczoci i adekwatnej do czasu reakcji na zagroenia, a tym samym ucz panowania nad sob , swym ciaem i swymi reakcjami. Te sporty ucz te odpornoci na bl na uderzenia i ciosy, na upadki, a zatem s treningiem psychicznej i fizycznej odpornoci na niepowodzenia i stresy, hartuj zarwno ciao, jak i psychik. Ksztatuj nie tylko odwag, ale i mstwo w starciu z przeciwnociami ycia. Ksztatuj zawodnika, ktry jest zdolny do panowania nad swym ciaem i psychik, do walki i do zwycistwa, zawodnika, ktry wypracowane na treningach cechy wnosi take w swe spoeczne i narodowe ycie. Ten etos zawodnika-wojownika jest opiewany i propagowany przez , chociaby wspomniane wyej utwory sportowego i patriotycznego rapu.

Te sporty buduj wic w sposb praktyczny podmiotowo osobow, zdolno do panowania nad sob, ucz jak panowa nad zagroeniami i jak im si przeciwstawi. Te wszystkie cechy s zasadniczym przezwycianiem dezintegracji charakteru narodowego, jaki wynielimy z okresu komunistycznego zniewolenia. S praktycznym ksztatowaniem formy, praktycznej odpowiedzi na wyzwania wspczesnoci. S zatem prb uksztatowania charakteru narodowego wspczesnych Polakw. Bo sporty walki maja w sobie ogromny potencja wychowawczy o narodowym znaczeniu. Ksztatowanie bowiem osobowej podmiotowoci, to w wymiarze narodowym przekada si na walk o podmiotowo narodow w wymiarze wewntrznym i pastwow niezawiso w wymiarze zewntrznym. To w paszczynie kultury politycznej, bdcej pochodn charakteru narodowego, przeciwstawienie si dotychczasowemu wzorowi zachowa naszego narodu i pastwa, jako jedynie dostosowywaniu si do oczekiwa monych tego wiata, tak charakterystyczne, na przykad w braku podmiotowej polityki w ramach Unii Europejskiej. To uwiadomienie sobie silnej potrzeby, zdecydowanie podmiotowej i asertywnej polityki w obronie polskiej racji stanu. Ksztatowanie silnej osobowoci podmiotowej, to kulturowy zwrot w naszym yciu publicznym. Tym bardziej, e obejmuje ono ksztatowanie si takich cech osobowoci, jak wytrwao, systematyczno, waleczno, odwag, mstwo, zorientowanie na cel, odporno na stresy, ambicje itp., czyli cechy, ktre wrd wspczesnych Polakw s niedostatecznie rozwinite. One take si rzeczy musz nie tylko ksztatowa wspczesn i przysz kultur polityczna, ale coraz bardziej musza oddziaywa na pastwo w kierunku jego unarodowienia i na unarodowienie jego polityki.

Idea "wojownika" si rzeczy musi nawizywa do tradycji rycerskich i onierskich naszego narodu z jego kulturowym etosem wyraajcym si w katolickiej tosamoci, poczuciu godnoci narodowej, honoru, rycerskoci wobec kobiet, wiernoci danemu sowu, walecznoci i odwadze. Cechy te bowiem take powinny ksztatowa idea nowoczesnego "Polaka-wojownika". Idea, ktry ma wyranie rodowd militarystyczny i wojowniczy i nie ulega wtpliwoci, e ma take konsekwencje dla obronnej polityki pastwa, jest jednak w swej istocie ideaem cywilnym, ksztatujcym podane cechy charakteru potrzebne kademu narodowi, ktry chce aktywnie walczy o swoje miejsce w wiecie. yjemy bowiem w wiecie zglobalizowanym, w ktrym nastpio ograniczenie protekcjonizmu pastwowego i funkcji pastwa, w wiecie, w ktrym nie tylko na pastwach, ale w coraz wikszej mierze na jednostkach spoczywa trud narodowej rywalizacji. Ten model polskoci i charakteru narodowego jest zorientowany na umocnienie zdolnoci naszego narodu do walki o swoje miejsce we wspczesnym wiecie przede wszystkim w paszczynie konkurencji cywilnej, ekonomicznej, kulturowej i spoecznej i politycznej. Take gotowoci do rywalizacji w paszczynie militarnej. Bo to wasna sia jest najtrwalszym fundamentem wasnego bezpieczestwa. Dlatego usprawnienie charakteru jednostek, do walki o wasne racje, umocnienie wytrwaoci w deniu do celu i odpornoci na poraki jest zasadniczym elementem w ksztatowaniu nowoczesnej polityki narodowej. Cho ten model ma zasadniczo cywilny charakter, zorientowany na uksztatowanie takich cech charakteru, ktre pomog naszemu narodowi w walce o godne miejsce wrd innych narodw, to ma take istotne konsekwencje dla polityki obronnej. Bowiem zakada on konieczno budowy obrony terytorialnej, jako formy obronnoci opartej na szerokiej narodowej podstawie. Umasowienie uprawiania sportw walki, to rozszerzenie ksztatowania korzystnych dla rozwoju narodowego cech charakteru, ze rodowisk entuzjastw, na cae mode wkraczajce dopiero w ycie dorose pokolenia Polakw. To prba przekucia, czy raczej wykucia nie tylko nowego ideau polskoci, ale prba uksztatowania nowego modelu Polaka, ktry zarwno w wymiarze jednostkowym, jak i narodowym poradzi sobie z wyzwaniami naszego i przyszego czasu.

Etos Polaka-wojownika musi by uzupeniony modelem wychowania Polek na damy jako przezwycienie obecnej demoralizacji poprzez wspczesny antywychowawczy model edukacji szkolnej i medialnej. Bo polska kultura jest w swej istocie uksztatowana przez etos szlachecki z jego wartociami rycerskim, poczuciem wasnej i narodowej godnoci, opartej o wierno wasnemu sowu, dla ktrej honor jest fundamentem kodeksu moralnego, dla ktrej szacunek i uznanie dla kobiet nale do najwaniejszych wartoci. I model damy jest integralna form uksztatowania nowoczesnego modelu narodu, tak, jak model wojownika jest wzorem dla mczyzn.

Ksztatujcy si model Polaka wojownika, wykazuje siln skonno do zakorzenienia si w patriotycznym dziedzictwie naszego narodu. I w tym sensie sam ten ruch staje si elementem odrodzenia patriotyzmu. Jest on take zgodny z klasycznym dziedzictwem kulturowym i jego ideaem czowieka wyksztaconego. Zarwno bowiem w etosie szlachty homeryckiej, jak i w ideale rzymskiego obywatela, czy XIX wzorem dentelmena mielimy do czynienia z wychowaniem czcym kultur umysow z kultur fizyczn. Dopiero etos mieszczaski doprowadzi do degradacji znaczenia kultury fizycznej w wychowaniu modego pokolenia. I to etos mieszczaski jest jednym z gwnych czynnikw prowadzcych do kryzysu kultury europejskiej, w tym do kryzysu rodziny i roli w niej ojca, jako wychowawcy i wzoru dla swych synw. Ale kultura polska, jest uksztatowana nie przez etos mieszczaski, a przez tradycj szlacheck z dominujcym znaczeniem kodeksu rycerskiego, do ktrego moe i powinien nawizywa omawiany tutaj model wspczesnego Polaka.

Zasadnicze znaczenie ma take zakorzenienie tego etosu w dziedzictwie religijnym. Nie ulega wtpliwoci, e mode pokolenie jest ju naznaczone silnym elementem dechrystianizacyjnym, nie w sensie utraty wiary, ale erozji praktyk religijnych. Stanowi to tym wikszy problem, e katolicyzm jest fundamentem naszej tosamoci narodowej. Bez chrztu Mieszka I nie uksztatowaby si nard polski, a plemiona sowiaskie yjce pomidzy Odr i Bugiem ulegy by wpywom ruskim i germanizacji. To Koci sta si krgosupem nie tylko polskiej pastwowoci, ale polskiej tosamoci narodowej. To wszystko co w naszej historii jest wielkie i pikne, z czego my Polacy moemy by dumni, wszystko wywodzi si z ducha Ewangelii. Od obrony chrzecijaskiej Europy przed najazdami Tatarw, Turkw i bolszewikw, poprzez XV wieczn filozofie nienawracania pogan mieczem, XVI wieczn tolerancje religijn i powstanie demokracji szlacheckiej, dzieo Kopernika, pikno gotyckich i barokowych kociow, po postaw w. Maksymiliana , Jana Pawa II i dzieo Solidarnoci wszystko to ma korzenie chrzecijaskie. Bez katolicyzmu nie istnielibymy jako nard, a sekularyzacja i zanik praktyk religijnych to zagroenie zniszczenia najsilniejszej wizi jaka czy nasz nard. Bez katolickiej wiary staniemy si bowiem tylko wydmami piasku rozwiewanego na rne strony przez wiatry historii. Dlatego spraw fundamentalna musi by zgodno etosu "Polaka-wojownika" z prawd, jak niesie nam wiara katolicka. A sprzeciw wobec sekularyzacji i erozji praktyk religijnych musi by jednym z najwaniejszych wymiarw przeciwdziaania dezintegracji polskoci. Ot wbrew rnym lewicowo-liberalnym interpretacjom, przygotowywanie si do walki, walka w obronie wasnej i obronie wasnej ojczyzny jest zgodna z ewangelicznym przesaniem. To nie przypadkowo zarwno Stary, jak i Nowy Testament zawiera wiele sformuowa nawizujcych do militarnego postrzegania rzeczywistoci, a ycie postrzega jako walk ze zem. Mczyzna zosta przez Stwrc stworzony do obrony nie tylko siebie, ale take swoich bliskich i swojej wsplnoty. Dlatego zosta wyposaony w cechy predestynujce go to walki. Problemem jest nie zdolno do walki i sama walka, ale cele, dla ktrych t zdolno si uruchamia i usprawnia. Nie ulega wtpliwoci, e wykorzystywanie tych sprawnoci do walki z niewinnymi, czy agresja wobec pokojowo zorientowanych wsplnot czy pastw jest zdecydowanie potpiana. Natomiast walka obronna jest fundamentalnym powoaniem mczyzny, dlatego wrd cnt kardynalnych mamy cnot mstwa, zasadnicz dla ksztatowania katolickiej formacji. Take staroytny spr o sub wojskowa zosta jednoznacznie rozstrzygnity na rzecz szacunku dla powicenia i walki obrocw ojczyzny. Co wicej, gdy mamy do czynienia z agresja za z jego ekspansj, jestemy moralnie zobligowani do aktywnego przeciwdziaania mu wszelkimi dostpnymi nam rodkami z uyciem siy wcznie. Przemoc stosowana przez onierzy jest przemoc konieczn do zapobieenia zu. Std wywodzi si katolicka doktryna obrony koniecznej i wojny sprawiedliwej. Lewicowe rodowiska natomiast prbuj dyskredytowa moralnie walk, poprzez porwnywanie zawodw bokserskich czy MMA do staroytnych walk gladiatorw. Jest to nieporozumienie. Bowiem w walkach gladiatorw z premedytacj mordowano ich uczestnikw, czego nie ma w sportach walki. Take argument, i w tych zawodach uywa si przemocy jest nie trafiony. Bowiem zawody s ukoronowaniem cikich treningw, a zawody s nie tylko rozrywk, ale sprawdzianem, nacechowanej wielkim powiceniem pracy. S take tym, czym dla rolnika jest wito plonw. Wojsko i walka zbrojna byy w przeszoci gwarantem wolnoci rozwoju cywilizacji chrzecijaskiej i tak te z pewnoci bdzie w przyszoci. Dlatego te lewicowe dezawuowanie wysiku zbrojnego, walki, militarnego wychowania mskiej modziey czy obecnie moralne dezawuowanie sportw walki jest sprzeczne zarwno z nasza wiar, jak i nasz cywilizacj, jest przejawem lewicowego sekciarstwa, pragncego uy Koci do szerzenia swych lewicowych miazmatw uderzajcych w prawa natury i fundamenty kulturowe narodw cywilizacji chrzecijaskiej.

Ksztatowanie si modelu Polaka-wojownika, jest praktyczn odpowiedzi na wyzwania naszych czasw: na kryzys patriotyzmu, na kryzys cywilizacji chrzecijaskiej i kryzys polskiej polityki, na zacieranie rl spoecznych pomidzy kobietami mczyznami, na zagroenia, ktrych w naszym pooeniu nigdy nie brakowao. Jest prb uksztatowania takich cech charakteru, jak waleczno, odwaga, mstwo, wytrwao, systematyczno, odporno na stresy, ambicje, czyli takich cech, ktre s potrzebne kademu narodowi nie tylko do trwania, ale przede wszystkim do rozwoju. S wic prb uksztatowania takich cech psychofizycznych, ktre pozwol naszemu narodowi skutecznie radzi sobie ze wszelkimi wyzwaniami, jakie przyniesie nam przyszo. Tym samym rozbudzaj take ambicje wniesienia do dorobku oglnoludzkiego znacznie wikszego wkadu, ni nasz nard do tej pory wnis. Jest to wic idea odrodzenia moralnego naszego narodu, poprzez stworzenie wzorca, ktry swoim przykadem przyczyni si do przezwycienia obecnego kryzysu narodowego. Jest to model, ktrego realizacja przyczyni si do zasadniczego , przemodelowania charakteru polskiego ycia narodowego, polskiej kultury, poprzez wykucie nowej, cho nawizujcej do wielowiekowej tradycji polskiego etosu rycerskiego, formy polskoci, formy przezwyciajcej postkomunistyczna bylejako i imitacyjno. Jest to model, ktry wyznaczajc sobie narodowe cele i aspiracj, ksztatujc nasz charakter i patriotyzm, przyczyni si do zapewnienia naszemu narodowi godnego i podmiotowego miejsce w historii, ktra przychodzi.

„Droga wojownika, to jedyna ktr znam
id tam gdzie mj cel, wiem co chce
i mam plan
tym szlakiem ksztatowane twarde ciao i psychika
to droga wojownika, droga wojownika”.
( Jerzy "Juras" Wroski „Droga wojownika”)


Marian Pika
historyk, Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]