Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-11-2013
Krzysztof Kawcki: IDEOLOGIA TOLERANCJONIZMU

Tradycyjne rozumienie tolerancji oznaczao cierpliwe znoszenie czego, co samo w sobie jest ocenianie negatywne w sensie moralnym, estetycznym etc., ale dla jaki wzgldw wyszego rzdu powinno by mimo wszystko , przynajmniej w pewnych objawach i do czasu, dozwalane. Tolerancja nie oznaczaa ani wyrzeczenia si przekonania, e istnieje prawda obiektywna, jedyna i absolutna, ani rezygnacji z prawa dokonywania jasnej oceny pogldw, postaw moralnych i cudzych zachowa.

W klasycznej tradycji odnoszcej si do zasady tolerancji mieci si „polska szkoa” tolerancji rozwijana od XV wieku przez uczonych z Akademii Krakowskiej na czele ze Stanisawem ze Skarbimierza i Pawem Wodkowicem - rektorem Uniwersytetu Krakowskiego. wiatow saw przynis Wodkowicowi udzia w soborze w Konstancji, w ktrym broni polskich racji w sporze z Krzyakami.

Wodkowic podkrela, e rwna i naturalna godno z natury przysuguje wszystkim ludziom bez wzgldu na wyznawan religi. Wobec substancjalnej rwnoci ludzi, rwnie niewiernym przysuguj takie same prawa naturalne i cywilne, jakie przynale chrzecijanom. Na przykad maj oni prawo do wasnoci.

Przeomowym wydarzeniem w dziejach Europy bya rewolucja (anty)francuska z 1789 roku. Sformuowana wwczas (26 VIII 1789) Deklaracja Praw Czowieka i Obywatela zapocztkowaa wzrost „wieckiej religii” praw czowieka. Rewolucja mimo odwoywania si do zasad wolnoci, rewolucji i braterstwa w praktyce nie miaa nic wsplnego z ide tolerancji. C bowiem wsplnego z hasami Deklaracji miao prawo sankcjonujce rabunek majtkw kocielnych? Dlaczego prawo swobody wyzna zostao zamane przez likwidacj zakonw i zakaz noszenia przez duchownych sutanny? Jakie prawo dawao moliwo zabierania majtku kocielnego i oddawania go pastwu?

W rewolucji francuskiej wystpuje skrajna sprzeczno midzy goszonymi przez ni ideaami wolnoci i tolerancji oraz koncepcj czowieka rozumnego i cnotliwego z natury a zbrodniami i wzajemn nienawici, ktre j cechuj. Idea rwnoci zosta ograniczony do rwnoci pod szafotem. Wedug szacunkw historykw, sympatyzujcych z ide rewolucji, terror rewolucyjny pochon dziesitki tysicy ofiar.

Rewolucja francuska doprowadzia do nowej, nowoytnej definicji pastwa i odmiennego rozumienia zasady tolerancji. Nie tylko odrzucia ona tradycyjne pojcie spoeczestwa jako organizmu, ale przyja jego rozumienie w ujciu Rousseau i wprowadzia je do swych ustaw i caego prawodawstwa. Ten indywidualizm prawny sta si wzorem dla ustawodawstwa cywilnego w krajach europejskich ale take na caym wiecie. To z niego zrodzi si tzw. „pozytywizm prawny” czyli roszczenie sobie pretensji przez pastwo do wydawania praw wedug woli parlamentu, bez brania pod uwag zarwno prawa naturalnego, jak pozytywnego prawa Boego (Dekalogu). Rewolucyjna przemiana pojcia „tolerancja” wizaa si ze wzrostem niechci do religii, zwaszcza katolickiej. W ujciu Voltera, Roussea’u i innych religia zostaa uznana za najwiksze rdo nietolerancji.

W miejsce Boga pojawia si Lud (demoliberalizm), polityk podporzdkowuje si woli ludzkiej. Z tego zaoenia formuowana jest wspczesna kategoria tolerancji, ktra nie ma ju nic wsplnego z rzeczywistym znaczeniem tego pojcia. W encyklice rozpoczynajcej si od sw „Libertas” z 1888 roku papie Leon XIII zwrci uwag, e tolerancja nie moe by identyfikowana z relatywizmem, odnoszcym si do prawdy i przekona religijnych. Nauka Kocioa nie zabrania aby wadza publiczna znosia (tolerowaa) co prawdzie i sprawiedliwoci obcego, po to, aby albo jakie wiksze zo omin, albo dobro osign lub zachowa. Jednake prawo ludzkie, ktre z powodu denia do dobra wsplnego moe, a nawet i powinno znosi cierpliwie (toleranter) zo, nie moe i nie powinno go uznawa ani tym bardziej jako takiego chcie.

Wybitny filozof, profesor Jzef Bocheski OP, autor m.in. „100 zabobonw”, podkrela, e tolerancja, w przeciwiestwie do mioci, ma charakter wycznie negatywny. Nie mona zatem czyni z tolerancji cnoty, z ktrej wynika aprobata dla postaw i pogldw odlegych od norm prawa moralnego.

Wspczenie, tradycyjne rozumienie „tolerancji” zastpia „ideologia tolerancjonizmu”, ktra zostaa wypracowana w krgu neomarksistowskiej „szkoy frankfurckiej” z Jrgenem Habermasem, Theodorem Adorno i Herbertem Marcusem. Mrkus, gwny ideolog ultralewicy studenckiej z 1968 roku, sformuowa pojcie „tolerancji represywnej”, czyli takiej, ktra zakada konieczno eliminacji z przestrzeni publicznej pogldw i zachowa „nietolerancyjnych” – czyli najoglniej rzecz ujmujc – „prawicowych”, a dopuszczaniu do niej wycznie „lewicowych”. Mamy zatem obecnie do czynienia z odejciem od tolerancji „negatywnej”, nawoujcej do wzajemnego „znoszenia si”, do pokojowego wspistnienia ludzi wyznajcych odmienne pogldy - do afirmacji tolerancji „pozytywnej”, faktycznie „tolerancji represywnej”, ktra zyskaa sobie nazw „politycznej poprawnoci” (political correctness). ( J. Bartyzel, Tolerancja,Encyklopedia „Biaych Plam”,t. XVII, Radom 2000).

W bezporednim zwizku z tolerancjonizmem pozostaje ideologia gender, ktra wyrosa na zasadach Marksa i Engelsa i ma swoje pniejsze korzenie w ideach „nowej lewicy”.

W Polsce najbardziej aktywnymi propagatorami tolerancjonizmu s skrajnie antychrzecijaskie i antynarodowe rodowiska wspomagane przez postkomunistw. Ideologia gender przenika ju do polskiej szkoy. Podejmowane s dziaania na rzecz jej usankcjonowania. W Sejmie znajduje si projekt tzw. ustawy antydyskryminacyjnej zgoszony przez grup posw SLD i Ruchu Palikota, poparty przez PO. Analiza projektu, dokonana przez Fundacj Centrum Wspierania Inicjatyw dla ycia i Rodziny oraz Centrum Prawne Ordo Iuris prowadzi do wniosku, e publiczne epatowanie zachowaniami antyrodzinnymi i homoseksualnymi byoby szczeglnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowa byby karalny. W praktyce oznacza to zwalczanie postaw prorodzinnych i promowanie niemoralnych zachowa – oczywicie w imi tolerancji.


dr Krzysztof Kawcki
historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]