Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-12-2013
Marian Pika: Imitacje

Zasadniczym problemem wspczesnej Polski jest kryzys przywdztwa narodowego. Oczywicie kady moe powiedzie: jestemy pastwem demokratycznym i mamy demokratycznie wyonione wadze, zarwno ustawodawcze, jak i wykonawcze. To one s przywdztwem narodowym i definiuj narodowy interes. W sensie formalnym jest to prawda, ale przywdztwo narodowe - wbrew powszechnemu przekonaniu - to nie jest przede wszystkim penienie najwyszych urzdw pastwowych. Penienie tych urzdw jest bardzo pomocne, ale nie jest z nim tosame, a czasami moe by nawet realizowane bez sprawowania formalnej wadzy pastwowej. W pastwach demokratycznych o sprawowanie wadzy ubiegaj si przede wszystkim partie polityczne i desygnowani przez nie reprezentanci. W popularnej definicji politologicznej partia polityczna to organizacja dca do zdobycia wadzy, czyli do penienia przywdztwa pastwowego. A zatem w systemie demokratycznym to partie polityczne powinny peni t rol lub aspirowa do tej roli.

Ale definicja politologiczna wprowadza pewien fasz. W tej definicji przywdztwo jest bowiem utosamione z penieniem wadzy. To nie tylko definicja politologiczna partii politycznej, ale take praktyka polityczna. Partie polityczne w naszym kraju stay si rzeczywicie przede wszystkim partiami dcymi do zdobycia wadzy. Ale czy to znaczy, e praktyka potwierdzajca teoretyczn definicje jest suszna? Ot nie. Jest to definicja bardzo mocno uproszczona, a faszujca natur partii politycznej. Bo partia, penic najwysze urzdy pastwowe, powinna przede wszystkim wypenia rol narodowego przywdztwa. Ot samo penienie funkcji pastwowych nie jest przywdztwem. Przywdztwo znaczy przewodzenie narodowi w jego historycznej drodze. Natomiast penienie funkcji pastwowych czsto oznacza tylko ich okupacj, stagnacj czy zastj i moe nie mie nic wsplnego z przewodzeniem. W konsekwencji jest czsto dryfowaniem a nie przewodzeniem. A wic patrzc z narodowego punktu widzenia, jest marnowaniem najwikszego daru, jaki ma czowiek i jaki maj narody do dyspozycji, czyli czasu. To jest niewykorzystanie moliwoci, ktre stwarza historia, a poprzez zaniechanie, jest to demoralizowanie wasnego narodu. Takie przywdztwo pastwowe staje si przeciwiestwem narodowego przywdztwa, nie przewodzi, ale swoim bezrzdem niszczy narodowe zasoby i blokuje, poprzez okupacj najwyszych urzdw, moliwo narodowego rozwoju.

Co jest zatem istot narodowego przywdztwa? Ot przywdztwo, to przede wszystkim zdolno waciwego odczytania zasadniczych wyzwa, zagroe i szans, jakie stoj przed narodem, przynajmniej w perspektywie wasnego pokolenia, czyli w perspektywie, ktr mona racjonalnie przewidywa. Zdefiniowanie tych wyzwa jest najwaniejszym intelektualnym wyzwaniem stojcym przed politykami aspirujcymi do przywdztwa narodowego. Intelektualne przemylenie wyzwa jest pierwsz i najwaniejsz kwalifikacj przywdztwa narodowego - znacznie waniejsz, ni umiejtnoci "walki o wadz". Bo dopiero ich zdefiniowanie moe okreli charakter polityki i charakter przywdztwa. To przede wszystkim przemylenie kondycji narodu, jego atutw i saboci, brakw i moliwoci, zagroe i szans. To perspektywa przynajmniej wasnego ycia, a nie tylko najbliszych wyborw, jest perspektyw rzeczywistego przywdztwa narodowego. Mog si zmienia rzdy, ale zasadnicze wyzwania nie zmieniaj si na og z roku na rok, czy z kadencji na kadencj. One trwaj, przekraczajc nie tylko kadencje parlamentarne, ale czsto nawet pokolenia. Dlatego mylenie w kategoriach dugiego trwania jest jedyn realn perspektyw przywdztwa narodowego. Na kadym bowiem pokoleniu spoczywa powinno obrony dotychczasowego dorobku i jego pomnoenia, wzmocnienia narodowego potencjau i wzbogacenia zarwno siebie, jak i innych narodw wasna kulturow twrczoci. yjemy bowiem, take jako nard, nie tylko dla siebie, ale take dla innych.

Mylenie w kategoriach dugiego trwania oznacza nie tylko poczucie historycznej odpowiedzialnoci za przyszo narodu, ale wyznacza take charakter odpowiedzi na te wyzwania. Bo dopiero w perspektywie dugiego trwania mona wyznaczy kierunek narodowego rozwoju, to tylko w takiej perspektywie mona formuowa odpowiedzi na te wyzwania. Dopiero w takiej perspektywie mona formuowa cele czstkowe - rozpisane na lata i kadencje. Dopiero wtedy polityka nie jest „dojutrkowaniem”, nie jest dryfowaniem wytracajcym narodowe siy i zaprzepaszczajcym wykorzystanie szans. Tylko w takiej perspektywie mona zbudowa rzeczywist strategi wzmacniajc potencja i pozycj narodu.

I dopiero wtedy, gdy s jasno wytyczone cele dugo-, rednio- i krtkookresowe, jest moliwe szukanie si zdolnych do realizacji narodowej strategii i celw rozpisanych na poszczeglne etapy. Tu dopiero mamy do czynienia z dziaaniami praktycznymi, w tym take z walk o zdobycie wadzy, czy wpywu na wadz. Ale moliwe jest te sprawowanie przywdztwa narodowego, cho znacznie trudniejsze, bez penienia najwaniejszych funkcji pastwowych. Jest moliwe poprzez wyznaczanie agendy politycznej, poprzez inspirowanie publicznej debaty i nadawanie jej charakteru, poprzez wyznaczanie tematw i spraw zasadniczych dla przyszoci naszego narodu oraz poprzez podejmowane dziaa, w stosunku do ktrych inne siy polityczne czuj si zmuszone ustosunkowa. Tak dziaa na przykad ZCHN na pocztku lat 90-tych - poprzez walk o ochron ycia dzieci nienarodzonych nie tylko przeforsowa prawn ochron ich ycia, ale nada walce o zachowanie cywilizacji chrzecijaskiej w Polsce priorytetow pozycj w debacie publicznej. Podobnie byo z inicjatywami prorodzinnymi - zainicjowanymi przez rodowisko skupione od roku 2007 w Prawicy Rzeczpospolitej, czy w kwestii sprzeciwu wobec wprowadzenia euro - zapocztkowanego take dziaaniami Prawicy. Z przeciwnych pozycji politycznych podobn metod dziaania stosuje take GazetaWyborcza, realizujc swj dugofalowy program antynarodowy i poszukujc si politycznych do jego realizacji. To wanie ta gazeta peni rol przywdcz w destrukcji narodowego etosu.

Rzdzca dzi Platforma Obywatelska przez pierwsz kadencj praktycznie zupenie zrezygnowaa z penienia roli przywdczej. Zadowalaa si okupowaniem najwyszych stanowisk pastwowych i czerpaniem profitw z wadzy. Poza biecym administrowaniem i wynikajcymi z niego konsekwencjami inwestycyjnymi czy finansowymi mielimy tylko do czynienia z programem budowy tzw. orlikw. By to program, ktrym rzeczywicie y premier – wietny pikarz, jak na swj wiek. Ale rzdzenie pastwem nie ogranicza si do budowy boisk, ktrych warto kilkakrotnie przekraczaa warto analogicznego boiska o podobnych parametrach - zbudowanego przez samorzd w Chojnicach. Pomijajc rne szkodliwe czy przypadkowe dziaania, by to czas niewykorzystany, czas straconych szans, zaprzepaszczony czas realizacji narodowych interesw, nawet tych, ktre PO sama gosia, jak choby odbiurokratyzowanie gospodarki. Koncepcja "ciepej wody w kranie" to koncepcja bezrzdu. Natomiast w drugiej kadencji rzd Tuska sta si ju wyranie zakadnikiem GW i realizuje jej scenariusz destrukcji narodowego etosu. PO przez to nie odzyskaa rangi narodowego przywdztwa, ale uznaa przywdztwo zewntrzne wobec siebie i to podwjnie: przywdztwo niemieckie w UE a w wymiarze wewntrznym przywdztwo GW, ktra to gazeta w peni popiera abdykacj na rzecz niemieckiej hegemonii w UE.

Nie mniej due partie odzwierciedlaj w wymiarze socjologicznym dominujce orientacje ideowo-polityczne w naszym spoeczestwie. To stanowi o ich sile i zakorzenieniu spoecznym i w zwizku z tym, przynajmniej czasowo, mog one zrezygnowa z penienia funkcji przywdczej bez radykalnego spadku spoecznego poparcia. Jeeli sytuacja spoeczno-gospodarcza nie pogarsza si, mog zachowa przez duszy czas spoeczne poparcie, bazujc na naturalnym konserwatyzmie wyborcw niechtnych zmianom. Takim przykadem jest zarwno SLD, jak i PSL, ktre ograniczyy si tylko do obsugi wasnego elektoratu. To jest formua partii ograniczonej jedynie do obrony egoistycznie pojtych interesw grupowych, ale wiadomie rezygnujcej z funkcji przywdztwa narodowego. Ten przykad pokazuje, ze w yciu politycznym mog funkcjonowa rodowiska, ktre peni rol w najlepszym razie bezproduktywnego "wyrostka robaczkowego" w narodowym organizmie.

Ale taki model partii i model przywdztwa pastwowego - zredukowany tylko do przywdztwa partyjnego i partyjnych interesw - nie moe trwa w nieskoczono. Jest on podatny, zwaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego i niezadowolenia spoecznego, do gwatownego erodowania wasnej pozycji. Najskuteczniej taki model przywdztwa pastwowego moe by zakwestionowany przez rzeczywist, alternatywn koncepcj przywdztwa narodowego. Nie znaczy to, e takie zakwestionowanie musi od razu przynie efekt wyborczy, ale, nawet pomimo spoecznego zakorzenienia, partia bez dugofalowej koncepcji przywdztwa narodowego, zacznie erodowa i w kocu zostanie zmarginalizowana. Koncepcja polityki ograniczonej jedynie do sporw partyjnych o wadz jest niebezpieczna dla wszystkich partii politycznych uwikanych w ten model polityki. Moe on by bowiem zakwestionowany i odrzucony wraz ze wszystkimi partiami dziaajcymi wedug takiego paradygmatu, wraz ze zmianami generacyjnymi w polskim yciu publicznym. Dzi wiele wskazuje, e PO, pomimo reprezentowania spoecznie okrelonej orientacji, przeywa gbok erozj swego spoecznego poparcia.

Ale oprcz zakwestionowania pozycji PO przez gwn si opozycyjn, ktra ma najwiksze szanse na objcie wadzy, mamy do czynienia z rnymi prbami zakwestionowania pozycji dominujcych ugrupowa przez inne inicjatywy polityczne. I nie s to alternatywne koncepcje przywdztwa narodowego, ktre inaczej postrzegaj wyzwania teraniejszoci i nadchodzcego czasu, ale rodowiska, ktre chc przede wszystkim znale sobie miejsce na scenie politycznej. W ostatnich latach mielimy do czynienie z rnymi prbami wejcia na polityczn scen nowych si. Bya to Polska Plus, Libertas, Stronnictwo Demokratyczne - po przejciu w nim wadzy przez Pawa Piskorskiego, PJN, Solidarna Polska, Ruch Narodowy i teraz partia Jarosawa Gowina. Wikszo tych inicjatyw powstaa w wyniku sporw ambicjonalnych w partiach macierzystych i szukania swego miejsca na scenie politycznej. Nawet prb reanimacji SD Pawa Piskorskiego mona interpretowa jako inicjatyw wynikajc z wyrzucenia go z PO. Take podobny charakter mia Libertas, ktry by przepoczwarzon form LPR i w swej istocie by przede wszystkim reakcj na dziaalno PIS-u, ktry doprowadzi do usunicia LPR ze sceny parlamentarnej. Jedynie Ruch Narodowy mona interpretowa jako w miar samodzieln, cho i tak mocno osadzon w dziedzictwie LPR, inicjatyw polityczn. Kada z tych partii staraa si odwoywa do znanych nurtw spoeczno-ideowych i gosi popularne kwestie programowe, mianujc siebie ich polityczn reprezentacj. Polska Plus, PJN, partia Gowina okrelay si jako liberalno-konserwatywne, a wchodzcy w skad partii Gowina "Republikanie" wprost nawizuj do tradycji tatcheryzmu i partii republikaskiej w USA."Libertas" przej zagraniczn formu dziaania i uywajc antyunijnej retoryki wystpi jako prekursor "listy europejskiej', dzi bdcej prawnym postulatem rodowisk skrajnie euro-integracyjnych. Solidarna Polska za okrelaa si jako partia prawicowa, ale o bardzo nieokrelonej tosamoci, raczej przedstawiaa si jako "lepszy PIS". "Lepszy", bo w ich przekonaniu majcy szanse "zwycistwa”, ktrej to szansy swojej byej partii, na pocztku swego istnienia odmawiano. Ruch Narodowy nawizywa do przedwojennej endecji, a szczeglnie do ONR-u i pokrewnej mu ideologicznie w pnych latach 30-tych Modziey Wszechpolskiej, rodowisk sprawnych z rozprawianiem si z wyzwaniami tamtego czasu. Mamy wic tutaj do czynienia z prbami budowania wasnej tosamoci bardziej poprzez odwoanie si do mniej lub bardziej obecnych w polskim czy europejskim yciu politycznym nurtw ideowych i politycznych, ni z wasn intelektualnie nowatorsk prb zbudowania tosamoci ideowo-politycznej odpowiadajcej wyzwaniom nadchodzcego czasu.

Nie znaczy to, ze trzeba si radykalnie odcina od istniejcych orientacji ideowych, ale naley je przemyle i zweryfikowa. Bo rzeczywisto stale si zmienia i nawet wasne dziedzictwo ideowe, jeeli nie ma by skostnia formu, musi stale by przewartociowywane. A tu nie mamy do czynienia z adnymi tego rodzaju prbami. Te rodowiska raczej zadowalaj si jedynie pochwyceniem sztandaru popularnej orientacji i ograniczaj si do wymachiwania tym sztandarem. Mamy zatem bardziej do czynienia z imitacj nurtw czy obozw politycznych, ni z dziaaniami twrczymi. W przypadku za RN mamy waciwie do czynienia z prbami rekonstrukcji historycznej jako formuy wasnej tosamoci. Wszystko s to tylko prby zajcia jakiego politycznego pola - uwiarygodniajcego wasne aspiracje do udziau w yciu publicznym, ni jakiekolwiek prby przemylenia dziedzictwa historycznego w wietle wspczesnych wyzwa. A zatem, ju w punkcie wyjcia, imitacja ideowa jest tu podstaw budowania wasnej tosamoci.

Jednak znacznie powaniejszym problemem jest brak przemylenia wyzwa, jakie stoj przed naszym krajem. Postulaty, ktre bowiem te rodowiska zgaszaj, nie wynikaj z przemylenia narodowych wyzwa, ale przede wszystkim z zainteresowania wyborcw. Przeprowadzane s badania, ktre maja ujawni zainteresowania i wraliwo wyborcw i pod te badania jest konstruowane przesanie programowe. To co cechuje te inicjatywy, to racy antyintelektualizm i brak mylenia o przyszoci naszego narodu w dugiej perspektywie czasowej. Bo to nie narodowe wyzwania i sformuowanie odpowiedzi na te wyzwania jest celem tych partii. Nie ukrywaj one nawet tego. To, co ich na prawd interesuje, to wpisanie si tylko w oczekiwania elektoratu. To nie jest rozpoznawanie dugofalowych wyzwa i zagroe, nie mwic ju o jakiejkolwiek prbie sformuowania narodowej strategii w dugiej perspektywie czasowej. To nie ma nic wsplnego ze wskazywaniem kierunku narodowego rozwoju i przewodzeniem narodowi w jego historycznej drodze. Mamy tylko do czynienia z prb odpowiedzi na biecy stan wiadomoci spoecznej. I odpowied na biecy stan wiadomoci stanowi podstaw zaistnienia na scenie politycznej. To szukanie pretekstw do zaistnienia na scenie politycznej, do znalezienia sobie pracy w "polityce" przez poszczeglnych politykw i z koncepcj partii jako propozycji przywdztwa narodowego te inicjatywy nie maja nic wsplnego. To jest ten sam typ postawy, jak zaprezentowa Bogusaw Radziwi w sienkiewiczowskim "Potopie", mwic o wykrojeniu sobie czerwonego sukna na wasny paszcz wadzy.

Nie znaczy to, e nie gosz czasami pogldw wyraajcych autentyczne oczekiwania spoeczne i korzystnych z punktu widzenia narodowego rozwoju, a czasami nawet podejmuj rne inicjatywy, aby te pogldy wcieli w ycie. Na przykad PJN, partia, ktrej pierwsz szefow bya niejaka Kluzik-Rostkowska - zasuona w zwalczaniu realizacji polityki prorodzinnej, za swj sztandar uznaa wanie potrzeb realizacji polityki prorodzinnej. I susznoci tego postulatu nie zmienia fakt, ze wszyscy posowie tej partii, gdy byli jeszcze w PIS, gosowali przeciwko duej uldze podatkowej na dzieci. Podobnie posowie Solidarnej Polski odkryli warto polityki prorodzinnej i szkodliwo traktatu lizboskiego dopiero wtedy, gdy znaleli si poza PIS. Odwag w zwalczaniu traktatu lizboskiego Ziobro i Kurski odkryli w sobie dopiero po opuszczeniu swej poprzedniej partii. Tak to zmiana wasnego usytuowania politycznego pozytywnie wpywa na zdolnoci poznawcze w zakresie wiedzy politycznej i budzi odwag goszenia pogldw, ktrym si wczeniej czynnie przeciwstawiano. Solidarna Polska wystpia z PISu nie dlatego, e miaa inny pomys na polityk polsk, ale tylko dlatego, e jej posw nie satysfakcjonowaa ich pozycja we wasnej partii. Uznali wprost, e w przeciwiestwie do PISu, to oni maj szanse sukcesu wyborczego i to byo ich zasadnicze uzasadnienie samodzielnej akcji politycznej. A poza tym nie bardzo wiadomo czym si realnie rni od PISu, pomimo usilnych stara, aby to udowodni i o co im chodzi.

Natomiast Ruch Narodowy powtarza systematycznie postulaty Prawicy Rzeczpospolitej. Po kilku latach naszej kampanii przeciwko wprowadzeniu euro, RN stara si nagoni jako jedyny obroca waluty narodowej. Podobnie jest w kwestii paktu fiskalnego – RN powtarza argumenty przeczytane w naszej publicystyce. Sze lat po naszej kampanii przeciwko ratyfikacji traktatu lizboskiego, traktat ten staje si dla RN zasadniczym argumentem w krytyce PIS - uzasadniajcym ich start do parlamentu europejskiego. Jest to przede wszystkim formacja bdca wyrazem pokoleniowej frustracji warunkami, w jakich yje mode pokolenie. Z racji socjologicznych RN jest wic niezdolny do penienia funkcji przywdczych. Za partia Gowina nagonia inny stary postulat PR - gosowania rodzinnego, ogaszajc go nowatorskim i wasnym wkadem w rozwizanie problemu demograficznego.

Nie ma nic zego w przyjmowaniu susznych postulatw politycznych przez inne ugrupowania polityczne. Dziki temu mog sta si bardziej znane i by moe zwikszy si szansa ich urzeczywistnienia. Problem w tym, e te postulaty nie wynikaj z przemylenia kondycji narodowej, z narodowych wyzwa, a s tylko uytecznym instrumentem do zapewnienia sobie popularnoci i tym samym do zapewnienia wyborczej skutecznoci. Jeeli straciyby sw atrakcyjno wyborcz, to take znikaj z partyjnego zainteresowania. W tym modelu partyjnym postulaty wyborcze, poza wyborczym kontekstem nie maj adnego znaczenia. Marketing polityczny sta si bowiem dla tego typu partii treci ycia politycznego. To jest zasadnicza przyczyna nagminnego traktowania programw wyborczych nie jako spoecznego zobowizania, a jedynie w kategoriach marketingu wyborczego jako instrumentu pozyskiwania wyborcw. Przyczyna tego stanu jest prosta. Te partie, ktrych zasadniczym celem jest "walka o wadz”, koncentruj si bowiem nie na budowaniu narodowego przywdztwa, ale na realizacji celw przywdztwa partyjnego - w postaci profitw wynikajcych ze sprawowania wadzy. Dlatego mamy do czynienia nie z budzeniem fermentu intelektualnego, zachcajcego do najbardziej trafnego odczytania wyzwa i dania na wasnych dugo- i krtkofalowych odpowiedzi programowych, a na wzajemnej walce poprzez konstruowanie najbardziej wyborczo atrakcyjnej "oferty", bdcej jedynie instrumentem, "broni” w walce partyjnej. W tej walce przesanie wyborcze peni zasadnicz rol. Nie musi by ono ani oryginalne, ani nawet odpowiada na rzeczywiste potrzeby kraju, wystarczy, aby byo popularne i medialnie none. Aby zawadno, przynajmniej na czas wyborw, wyobrani spoeczn. W przekonaniu tych politycznych podmiotw reszta jest mao wana.

Dlatego jest wane, aby nie popada w entuzjazm w stosunku do nowo powoywanych tworw politycznych. Ich medialna popularno czsto wynika z bardzo rnych przyczyn i frustracji i jak pokazuje dowiadczenie, czsto z nimi s wizane nadmierne oczekiwania. Popularno tego typu inicjatyw stosunkowo szybko wygasa, bo w rzeczywistoci okazuje si , e poza paroma w miar chwytliwym hasami i poza widowiskowym sporem partyjnym - budzcym zainteresowanie medialne, nie maj one nic interesujcego do zaproponowania. S to bowiem imitacje nie tworzce w rzeczywistoci adnej nowej jakoci w polskiej polityce. A ch zastpienia kwestionowanej partii, przez wasn pozycj, ma z pewnoci fundamentalne znaczenie dla jej autorw, ale nie dla spoeczestwa. Co jaki czas przeywamy wic medialne fascynacje kolejnymi inicjatywami politycznymi, ktre po paru miesicach widn i zanikaj. Nic dziwnego, ich powstanie i chwilowa popularno jest bowiem efektem sytuacji, ktre je powoay do ycia, najczciej s wyrazem problemw macierzystych partii, s prb szukania wasnego miejsca na scenie politycznej, ale nie s odpowiedzi na fundamentalne wyzwania i nie s propozycj alternatywnego przywdztwa narodowego. Jako nowa sytuacja yciowa znanych postaci, budzi zainteresowanie przez krtki czas i w sposb naturalny to zainteresowanie wygasa .Te inicjatywy nie wnosz nic nowego do polskiego ycia politycznego. Ich sabo wynika z egoistycznych celw i z imitacji intelektualnej i politycznej. A imitacje, nawet jak si dobrze prezentuj, nigdy nie maja wartoci autentycznej. Mog na jaki czas skupi uwag opinii publicznej, mog zdoby popularno, mog te chwilowo pocign opini publiczn w kierunku swoich dziaa. W rzeczywistoci jednak tworz tylko zamieszanie i chaos, utrudniajc tylko rozpoznanie rzeczywistej kondycji narodu, poprzez skupianie uwagi nie na wyzwaniach, a na personalno-partyjnych sporach. Imitacje polityczne tylko zaciemniaj scen polityczn i nie wnosz w duszej perspektywie czasowej, adnej realnej wartoci.

Tymczasem Polsce jest potrzebne rzeczywiste przywdztwo narodowe - zdolne odpowiedzie na najwaniejsze wyzwania stojce przed Polsk. I nie chodzi tu tylko o zdobycie wadzy, ale o fundamentalne rozpoznanie i odpowiedzenie szczeglnie na najbardziej niebezpieczne wyzwania i zagroenia, jakim jest katastrofa demograficzna, kryzys rodziny, zagroenie w swym istnieniu cywilizacji chrzecijaskiej i laicyzacja naszej kultury, przeksztacanie Unii Europejskiej w superpastwo, neokolonizacja polskiej gospodarki czy wyzwanie budowy narodowego potencjau. Przywdztwo narodowe musi odpowiedzie na te wyzwania i miar jego dojrzaoci jest nie tylko zdefiniowanie tych wyzwa, ale take danie na nie odpowiedzi i zorganizowanie si do ich urzeczywistnienia. Dalsze dryfowanie naszego pastwa i dziaalno rzdu, ktry nie jest w stanie przewodzi narodowi, a jedynie dokonuje destrukcji moralnych i politycznych zasobw naszego narodu, to bowiem w naszych czasach najwiksze zagroenie dla przyszoci naszego narodu. Polska, kraj o bardzo ograniczonych zasobach, nie moe sobie pozwoli na brak efektywnego przywdztwa i dalsze wytracanie wasnych moliwoci poprzez dryfowanie. Bezrzd, z jakim mamy dzi do czynienia, jest najwikszym wrogiem naszej przyszoci. Dlatego pierwszym warunkiem realizacji narodowych interesw jest odsunicie od wadzy tego faszywego przywdztwa, jakim jest obecna partia rzdzca i stworzenie moliwoci wyonienia rzeczywistego przywdztwa narodowego.

Marian Pika
historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]