Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Rodzice dzieci we wsi elechy wygrali spraw w sdzie z wjtem gm. Pitnica, o zamknicie szkoy we wsi.

Rodzice dzieci we wsi elechy wygrali spraw w sdzie z wjtem gm. Pitnica, ad, o zamknicie szkoy we wsi. Wjt bdzie musial przywie cae wyposaenie, ktre wywiz noc aby do koca uniemoliwi nauk prowadzon przez wolontariat nauczycieli.Poniej dla przypomnienia cz historii twalki Sotysa , dzieci i rodzicw o polsk szko w elechach
_______________________________________
_______________________________________Heroiczna walka rodzicw i nauczycieli o szko w elechach. "Zajcia prowadz dotychczasowi nauczyciele na zasadzie wolontariatu"
http://wpolityce.pl/artykuly/63190-heroiczna-walka-rodzicow-i-nauczycieli-o-szkole-w-zelechach-zajecia-prowadza-dotychczasowi-nauczyciele-na-zasadzie-wolontariatu


Wjt zamkn szko. Nauczyciele ucz dzieci za darmo
http://www.fronda.pl/a/wojt-zamknal-szkole-nauczyciele-ucza-dzieci-za-darmo,30859.html

Polska Prasa
http://www.polskaprasa.pl/1245216-Heroiczna-walka-rodzicow-i-nauczycieli-o-szkole-w-Zelechach-Zajecia-prowadza-dotychczasowi-nauczyciele-na-zasadzie-wolontariatu.html

Walka o szko
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/103681
____________________________________________________________


Wolontariat nauczycieli w zamknitej szkole

Od 1 wrzenia 2013r wjt Gminy Pitnica w powiecie omyskim zamkn szko we wsi elechy
Zamknicie Szkoy Podstawowej w elechach to proces kilkuletni, ktry forsuje Wjt Gminy Pitnica i jego ludzie. Wcale nie chodzi tu o oszczdnoci z tego tytuu, a tym bardziej o dobro dzieci i ich rodzicw.
Subwencja, ktr otrzymuje szkoa to ok. 240 tys. z. Wjt dokada maksymalnie 250 tys. z. Oglnie do owiaty w gminie Pitnica, gmina dokada ok. 4.500.000 z. Z prostego rachunku wynika, e do Szkoy Podstawowej w elechach dokada niewiele ponad 4’5% tej kwoty. W Gminie Pitnica funkcjonuje osiem szk podstawowych, samorzd dokada mniejsze lub takie same kwoty do szeciu szk w ktrych liczba dzieci jest podobna.

Wszyscy wiemy, e na edukacji naszych dzieci si nie zarabia. Zamyka si szko nie dlatego, by poczyni
oszczdnoci a prawdopodobnie dlatego, e jest zainteresowanie kupnem budynku szkoy.
Dzieci winne by tym gwnym ogniwem troski samorzdu. Niestety, nie jest tak w gminie Pitnica.
W ubiegym roku pierwsza prba zamknicia przez wjta szkoy w elechach nie powioda si, poniewa uchwaa nie uzyskaa wikszoci gosw. Za dwa dni grupa radnych zwizana z Wjtem Edwardem ad zoya wniosek o sesj nadzwyczajn, majc na celu ponowne podjcie uchway odnonie likwidacji szkoy. Wwczas wczesny przewodniczcy nie podda uchway pod gosowanie, poniewa dopatrzy si braku kompletu dokumentw wymaganych do projektu w/w uchway * .
Zgodne z przepisami zachowanie Przewodniczcego byo bezporedni przyczyn odwoania go z penionej funkcji.

Naley tutaj podkreli, e powysza sytuacja bya precedensem w skali kraju, gdzie po sesji zwykej z 21.02.2012 r. nie zapada uchwaa o likwidacji Szkoy w elechach, a nastpnego dnia grupa radnych zwoaa sesj nadzwyczajn by ponownie gosowa w tej samej sprawie.
W kolejnym roku 20 lutego 2013 r. zostaa podjta uchwaa intencyjna o likwidacji Szkoy Podstawowej w elechach gosami 10 radnych. Natomiast 15 maja 2013 r. zapada waciwa uchwaa Rady Gminy Pitnica, na skutek ktrej miaaby by zamknita szkoa od 1 wrzenia 2013 r.
Po zapadniciu uchway rodzice wezwali Rad Gminy do usunicia naruszenia prawa poprzez uchylenie tej uchway, zarzucajc jednoczenie sprzeczno z prawem polegajc na naruszeniu art. 59 ust.1 Ustawy o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 265, poz. 2572, art. 59 ust. 1 i 2) dotyczc braku zawiadomienia rodzicw, co najmniej 6 miesicy przed terminem, o likwidacji Szkoy Podstawowej w elechach (data zoenia pisma 12 marca 2013 r.)
Wjt i wikszo radnych nie uwzgldnili wezwania rodzicw do usunicia naruszenia prawa. Nastpnie rodzice za porednictwem swojego penomocnika zoyli wniosek do wojewody podlaskiego p. Maciej ywno o wszczcie postpowania nadzorczego z urzdu wobec uchway z 15 maja 2013 r.
Wojewoda Podlaski 8 lipca 2013 r. za porednictwem Rady Gminy Pitnica zaskary uchwa do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Biaymstoku Wydz. II.

Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski, ktry odpowiada za owiat w woj. podlaskim w swojej skardze podzieli
argumenty rodzicw, nie mniej jednak nie podj rozstrzygnicia nadzorczego we wasnym zakresie, tak jak to odbywao si w innych wojewdztwach, lecz wyduy w czasie rozstrzygniecie tej sprawy, majc wiadomo, e odbdzie si ono dopiero po 1 wrzenia 2013 r.

Jednoczenie do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Biaymstoku wpyna skarga rodzicw w tej sprawie.
Cay proceder odwoawczy do Sdu Administracyjnego trwa tak dugo i nie ma szans aby rozstrzygniecie w tej sprawie nastpio w miesicu wrzeniu lub padzierniku 2013 r. co oznacza, e na dzie dzisiejszy szkoa zostaa zlikwidowana. Ze wszystkich dokumentw wynika, e na zamkniciu szkoy w elechach zaleao najbardziej Wjtowi Edwardowi adzie jak i Wojewodzie Wojciechowi Dzierzgowskiemu. Obaj panowie s z tego samego ugrupowania politycznego - PSL.

Wynik tej sprawy jest bardzo jasny. Wjt Gminy Edward ada zama prawo, bo nie powiadomi skutecznie rodzicw. Poprzez dziaania rozcignite w czasie osign swj cel, poniewa sprawa bdzie rozpatrywana przez sd dopiero po 1 wrzenia.
Na dzie dzisiejszy dzieci ze Szkoy Podstawowej w elechach ucz si w swojej szkole, a zajcia prowadz dotychczasowi nauczyciele na zasadzie wolontariatu. Tak decyzj podjli rodzice wsplnie z nauczycielami.
Wjt natomiast, wykorzystujc swoje stanowisko, straszy rodzicw karami za niewypenianie obowizku szkolnego przez ich dzieci.
Nasuwa si pytanie, czy w gminie Pitnica rzeczywicie funkcjonuje samorzd, ktry winien reprezentowa sprawy mieszkacw i czy Wjt Edward ada, sprawujc swj urzd moe postpowa jak dyktator nie liczc si z interesem spoecznym i wol mieszkacw?

Sotys wsi elechy, radny gminy Pitnica
Jzef Malak
------------------------------------
*/ a konkretnie uzasadnienia do uchway intencyjnej, co wynikao bezporednio z 131 w zwizku z 142 i 143 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z 20.06.2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz. U. z 2002 nr 100 poz. 908.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]