Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-12-2013
Krzysztof Kawcki - Kapitulacja chadecji

Partie chrzecijasko-demokratyczne ponosz bezporedni odpowiedzialno za laicyzacj ycia publicznego w krajach zachodnich. Chadecja dopucia si grzechu zaniechania i co najmniej od kilkunastu lat nie realizuje spoecznego nauczania Kocioa, nawet, w wymiarze symbolicznym.

Pierwsze ugrupowania chrzecijasko-spoeczne i chrzecijasko-demokratyczne powstay w drugiej poowie XIX wieku w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Francji. W okresie midzywojennym nie udao si utworzy „midzynarodwki chrzecijasko-demokratycznej”. Zbyt due byy rnice programowe midzy poszczeglnymi partiami. Chadecja pocztkw XX wieku okazaa si si bardzo sab. W obliczu konfrontacji: autorytaryzm – faszyzm – liberalizm – komunizm, wesza w sojusz z socjaldemokratami i ugrupowaniami demokratyczno-liberalnymi osabiajc swoje przesanie programowe.

Po II wojnie wiatowej chadecja ksztatowaa swoj tosamo ideow w opozycji wobec lewicy –socjalistw i eurokomunistw oraz tzw. skrajnej prawicy. Wkrtce jednak partie chrzecijasko –demokratyczne (nawet najsilniejsze partie we Francji i Woszech) podjy polityczn wspprac z socjalistami w imi tzw. historycznego kompromisu.

Rafa Caldera, w latach 1969 – 1974 prezydent Wenezueli i lider tamtejszej partii chrzecijasko – demokratycznej, a take pierwszy przewodniczcy Unii Chrzecijasko – Demokratycznej, wiatowej midzynarodwki chadeckiej przekonywa, e w konflikcie midzy liberalizmem kapitalistycznym a socjalizmem marksistowskim doktryna spoeczno – chrzecijaska „daleka jest od tych skrajnoci”. Zwraca uwag na „polityczny ekumenizm” chadecji. Przykadem dekadencji chadecji s jego sowa:

„W jej szeregach (chadecji) mog by zarwno katolicy, protestanci czy prawosawni, jaki i jednostki nalece do innych religii (…). Znani dziaacze pochodzenia ydowskiego walczyli z duym zapaem i bez adnych zastrzee w obozie Chrzecijaskiej Demokracji. Czuli si oni dobrze w naszych szeregach, nic bowiem nie zagraao ich sumieniu ani nie przeszkadzao w wykonywaniu ich wasnych praktyk religijnych. Tak samo mona wyobrazi sobie dziaalno chrzecijasko – demokratyczn buddystw czy wyznawcw islamu lub innych religii, a take ludzie o postawie teistycznej, cznie z niewierzcymi, ktrzy jednak w praktyce szanuj cudze przekonania i doceniaj znaczenie podstaw etycznych i duchowych w yciu narodw”.

Od ponad 60. lat najwaniejsze partie chrzecijasko – demokratyczne naszego kontynentu skupiaj si w Europejskiej Partii Ludowej – transnarodowej federacji partii politycznych. Prezentuj do du rnorodno programow, od lewicy do centrum.

Na kongresie w 1950 roku EPL opowiedziaa si za europejsk federacj wedug federacyjnych projektw Roberta Schumana. W nastpnych latach Europejska Partia Ludowa konsekwentnie propagowaa daleko idce koncepcje integracyjne Unii Europejskiej. W manifecie z 1976 roku opowiedziaa si za urzeczywistnieniem demokratycznej, ponadnarodowej Unii Politycznej, ustanowieniem europejskiego rzdu, posiadajcego wobec rzdw narodowych samodzielne kompetencje wadcze. Mia on by odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim.

Deklarowano pokonanie granic narodowo – pastwowych. Przywdcy EPL zastrzegli, e partia nie dy do pastwa federalnego na wzr USA czy Szwajcarii, ale do przeksztacenia Unii Europejskiej w Europejsk Federacj, a wic w swego rodzaju europejskie pastwo federalne, zgodnie z projektem Roberta Schumana, ogoszonym w jego Deklaracji z 9 maja 1950 roku.

Federacja ta miaa posiada m.in. - wybierany bezporednio parlament i rzd europejski.

Po zjednoczeniu Niemiec, na VIII Kongresie w Dublinie, Europejska Partia Ludowa przyja dokument, w ktrym domagaa si „federacyjnej konstytucji dla Unii Europejskiej”. Stwierdzono w nim, e idea suwerennoci narodowej rwnowana jest z suwerennoci europejsk a narodowa suwerenno wyraa si w konstytucjach krajowych i rzdach pastw czonkowskich. Europejska suwerenno znajduje wyraz w Parlamencie Europejskim i wanie Parlament Europejski powinien opracowa tekst konstytucji. Take w jego gestii powinny znale si kwestie dotyczce obywatelstwa europejskiego. Zaoenia te zostay ju zrealizowane.

Cel nadrzdny transnarodowej Europejskiej Partii Ludowej pozostaje niezmienny. Jest nim: przejcie od Wsplnoty Europejskiej do federacyjnej unii narodw, pastw i regionw Europy.

Partie chadeckie opowiadaj si za „europastwem”. Potwierdzi to przygotowany przez Konwent Europejski (pod przewodnictwem Valry’ego Giscarda d’Estaing), projekt konstytucji Unii Europejskiej, ktry uzyska akceptacj EPL. Pierwsz polsk parti, ktra zgosia akces do chadeckiej EPP bya Unia Wolnoci.

Najwiksza europejska partia chadecka – niemiecka Unia Chrzecijako-Demokratyczna (CDU) od pocztku przyja zaoenie, e mog do niej nalee niechrzecijanie, „o ile nie s zdecydowanymi wrogami religii i Kocioa”. CDU definiuje si jako, partia midzywyznaniowa.

Przykadem przechodzenia ruchw chadeckich na pozycje lewicowe s przeobraenia tego nurtu w Holandii. Partia chrzecijasko – demokratyczna dopiero po 1994 roku znalaza si po raz pierwszy w opozycji. Kwestie wartoci moralnych i etycznych (np. problem aborcji i eutanazji) s poza jej zainteresowaniem.

Woski filozof i dziaacz chrzecijasko-demokratyczny Rocco Buttiglione podkrela, e chadecja realizuje strategi komunisty Gramsci’ego i prowadzi katolikw do liberalnej demokracji. Buttiglione ocenia, e bilans rzdw chadecji jest fatalny. Chadecja, godzc si, krok po kroku, na laicyzacj prawa i pastwa, zlaicyzowaa si te sama i ma swj udzia w oglnym procesie desakralizacji spoeczestwa i pastwa .

W jednej tylko kwestii chadecja jest konsekwentna – w tworzeniu, wraz z socjalistami, drug najwiksz frakcj w PE, europejskiego pastwa federalnego.

Prby zbudowania chadecji w Polsce w latach 90. XX wieku, tak „europejskiej” jak i nawizujcej do przedwojennego Stronnictwa Pracy, nie powiody si.

Obecnie w skad frakcji parlamentarnej EPL w Parlamencie Europejskim wchodz przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To tylko potwierdzenie, e znakiem wspczesnej chadecji jest bezideowo i koniunkturalizm.dr Krzysztof Kawcki
historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]