Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-04-2014
Marian Pika: Bikiniarze polskiej polityki

W USA mwi e neokonserwatysta, to taki libera, ktry zosta pobity przez lewaka, za wyznawanie nie do skrajnych pogldw. I te ciosy, przywrciy amerykaskiemu liberaowi przynajmniej czciowe rozumienie rzeczywistoci. Std neokonserwatyci zrezygnowali z czci wczeniej wyznawanych lewicowych pogldw na gospodark i pastwo, powrcili do bardziej wolnorynkowych koncepcji gospodarczych, zaakceptowali realizm w relacjach midzypastwowych i czciowo w stosunkach wewntrznych. Ale neokonserwatyzm nie zmieni ju ich pogldw na transcendentny wymiar ludzkiej natury i rzeczywistoci, charakter pastwa i sens polityki. Std nawet jeeli doceniaj znaczenie religii, to jest ocena natury socjologicznej, a nie wiatopogldowej i filozoficznej. Po prostu neokonserwatyzm, czyli amerykaska "nowa prawica", to liberalizm, ktry pogodzi si z czci rzeczywistoci doczesnej, ale zachowa jadro swojego materialistycznego i indywidualistycznego widzenia wiata, ktre w wielu zasadniczych kwestiach nadal rzutuje na charakter uprawianej polityki. To powoduje, e cho w konkretnych kwestiach jest moliwe porozumienie prawicy z neokonserwatystami, to jednak dzieli je zasadniczy spr co do charakteru pastwa i sensu polityki. Co wicej, neokonserwatyci korzystajc z wpyww medialnych, wypieraj, w imi nowoczesnoci "nowej prawicy", tradycyjn prawic, z jej dotychczasowych bastionw. I w ten sposb nastpuj po prawej stronie sceny politycznej przesuwanie si caej sceny politycznej w lewo.

Podobne zjawisko widzimy take w Europie, z tym, e tu generalnie tradycyjna prawica na og znajduje si ju po za scen parlamentarn, a praw stron sceny politycznej zajmuj partie liberalne, nacjonalistyczne, konserwatywne lub chadeckie, wszystkie bardziej lewicowe, ni prawicowe Za partie prawicowe w Europie Zachodniej s uznawane, nie te, dla ktrych fundamentem ideowym jest klasyczna, czy chrzecijaska koncepcja pastwa i polityki, ale te ktre jeszcze si opieraj najbardziej skrajnym konceptom lewicy, ale ju nie wyznaj ani wiatopogldu prawicowego, ani te nie walcz o przywrcenie prawicowej agendy. Dawniej byby one uwaane po prostu jako umiarkowana lewica, dzi za zajmuj praw stron sceny parlamentarnej. Co wicej te procesy przesuwania partii uwaanych za prawicowe na lewo, czy ich zastpowanie przez "now prawic" nie omijaj take Polski. I nie dotyczy to nie tylko PO, ale take takiego zjawiska "kulturowego', bo trudno je nazwa politycznym, jakim jest "Nowa Prawica" Korwina Mikke.

Ot Korwin Mikke prezentuje si jako esencja prawicy, uwaajc wszystkich swoich przeciwnikw i krytykw za socjalistw. Nie dyskutuje z nimi, tylko okada ich przezwiskiem, bez wzgldu, czy ma do czynienia z komunistami, socjalistami, narodowcami, czy konserwatyzmami. Epitet nie tylko zastpuje dyskusj, ale daje take jego modym wyznawcom pozorne rozumienie rzeczywistoci. Wanie w okresie wkraczania w ycie dorose wystpuje silna potrzeba caociowego rozumienia wiata przeciwstawionego wiatopogldowi pokolenia dominujcemu w yciu publicznym. Odpowiedzi na t potrzeb jest ideologia Korwina, ktra ma dostarczy klucza modym ludziom do rozumienia rzeczywistoci.A e jest to pozorne rozumienie, to przychodzi z czasem, gdy okazuje si , e rzeczywisto nie jest tak prostacka jak w Korwinowej recepcie, e jest bardziej skomplikowana, a co wicej, e znacznie si rni od tego co proponuje Korwin. A co wicej, e nie jest to adna polityka , tylko pajacowanie, ktre wzbudza zainteresowanie, jak kade ekscentryczne zjawisko, ale nie prowadzi do adnego pozytywnego celu. Potem si z tego wyrasta, jak wyrasta si z modzieczych pryszczy. Tylko e na og terminowanie w sekcie Korwina demoralizuje i uczy cynizmu, nie tylko politycznego, a modzi ludzie jeeli si nie rozczarowali do ycia politycznego, to trafiaj najczciej do jeszcze bardziej cynicznej Platformy i tak ju pyn z prdem w lewicowym kierunku. Dowiadczenie pokazuje, e dla modego pokolenia zafascynowanie Korwinem i jego bon motami, prowadzi na polityczne manowce. Dlatego wane jest zrozumienie istoty tego co Korwin proponuje w yciu publicznym.

Ot sama koncepcja Korwinowej prawicy jest faszywa. Korwin uwaa si za liberaa, a liberalizm za esencj prawicy, a wszystko co jest sprzeczne z liberalizmem uwaa za socjalizm. Ot liberalizm ma si tak do prawicy, jak neokonserwatyzm do konserwatyzmu. To nie jest prawica, cho za prawic pragnie uchodzi. Nie tylko w Polsce, mamy do czynienia z pojciem prawicy sytuacyjnej, tzn, e za prawice uwaa si te ugrupowania, ktre s na prawo od lewicy. W rzeczywistoci, to stalinowska formua prawicy. Bo dla komunistw, wszyscy na prawo od nich byli uwaani za prawic, take socjalici, zwani w jzyku komunistycznym socjalfaszystami. To stalinowskie rozumienie prawicy przyjo si take w postkomunistycznej Polsce, gdzie za prawice uwaa si wszystkie ugrupowania stojce na prawo od postkomunistw, czsto nawet PO jest okrelana jako partia prawicowa. Nikt nie kwestionuje lewicowego charakteru postkomunistw, cho ostatnio przybyo im konkurentw. Bardziej lewackim jest ugrupowanie Palikota, ale te PO coraz bardziej zdecydowanie zmierza w kierunku skrajnego kulturowego radykalizmu. Nie mniej, zasadniczy podzia na prawic i lewic wynika nie z mniej lub bardziej przypadkowej konfiguracji politycznej, czy wyborczej, a z fundamentalnego postrzegania rzeczywistoci. Fundamentem prawicowej wizji rzeczywistoci jest bowiem klasyczna koncepcja pastwa i polityki zaadoptowana przez chrzecijask filozofi polityczn. Wanie chrzecijaska antropologia i socjologia wyznacza definicje prawicowoci. Jej istot jest przekonanie o naturalnej spoecznej naturze czowieka doskonalcej si w rnorakich wsplnotach. Za pastwo jest instytucj naturaln zwizan z sam natur osoby ludzkiej. Z tego wynika koncepcja dobra wsplnego, jako nadrzdnej kategorii politycznej, ktra jest rozpoznawana przez rozum, zdolny do rozpoznania prawa naturalnego, dobra i za, zachowa sprawiedliwych i niesprawiedliwych, oraz, e postp w yciu publicznym polega przede wszystkim na doskonaleniu cnt osobowych i moralnych. Rewolucja francuska, ktra jest paradygmatem wspczesnoci, wybucha wanie przeciwko chrzecijaskiej wizji polityki, ktra cho w sposb uomny legitymizowaa podstawy starego porzdku. U podstaw tej rewolucji leaa bowiem materialistyczna i mechanistyczna koncepcja czowieka, liberalna koncepcja "umowy spoecznej', kwestionujca naturalny charakter wsplnoty pastwowej i negujca dobro wsplne jako klasyczny cel polityki, oraz degradujca rozum z funkcji rozpoznawczej dobra i za . To liberalizm z jego indywidualistyczn koncepcj czowieka, zakwestionowa stary porzdek i liberalizm jest pierwsz formu lewicy we wspczesnym wiecie.

Liberalizm, jak to jeszcze zachowa amerykaski dyskurs, jest przejawem lewicy bowiem, bo to on zdefiniowa podstawowe cechy wiatopogldu lewicowego, przeciwstawionego prawicowej wizji osoby ludzkiej i porzdku spoecznego.W skrcie przyjmuje on materialistyczn antropologi bez adnych odniesie do transcendencji. Podstawowym pojciem jest bowiem jednostka , wyabstrahowana ze swego spoecznego otoczenia, jej pragnienia i postrzeganie wolnoci, jako brak barier dla realizacji wasnych egoistycznych pragnie. Natomiast klasyczna koncepcja pastwa mwi, e wsplnota pastwowa jest wsplnot naturaln w ktrej, dziki cnotom doskonali si ludzka osoba, za pragnienie i osobiste interesy s podporzdkowane rozumowi i dobru wsplnemu. Thomas Hobbes zredukowa znaczenie rozumu w ludzkim postpowaniu, odmawiajc mu zdolnoci rozpoznawania dobra i za, a zatem take wyznaczania ideau ycia godziwego. Rozum zosta zdegradowany jedynie do kalkulacji w realizacji pragnie. Ta redukcja rozumu wyznaczya charakter nie tylko polityki, ale take kultury wspczesnej, otwierajc wrota dla rnego rodzaju irracjonalizmw. Degradacja rozumu, a zawaszcza odmowa przyznania mu zdolnoci do rozpoznania rzeczywistoci, a zwaszcza dobra i za, i odrzucenie koncepcji dobra wsplnego stworzyo take podstawy relatywizmu moralnego tak charakterystycznego dla czasw wspczesnych.

Natomiast liberaowie, pastwo i polityk postrzegaj jako rezultat umowy spoecznej, a tym samym jako porozumienie w sprawie realizacji indywidualnych i grupowych egoizmw. Std w tej koncepcji nie istnieje koncepcja dobra wsplnego, chyba e w bardzo okrojonej formie jako pastwa- stranika tyche interesw. Nie istnieje te koncepcja cnt, jako indywidualnych sprawnoci wynikajcych z uznania celowoci polityki, jako doskonalenia indywidualnego i zbiorowego, zakorzenionego w transcendencji. Pastwo, nie jest traktowane jako naturalna wsplnota umoliwiajca godziwe ycie, i dlatego nie jest celem polityki, a jedynie rodkiem do realizacji ideologii liberalnej. W istocie jest postrzegane bardziej jako zo, konieczne tylko do gwarantowania indywidualnej wolnoci, ni realizacji dobra wsplnego. Std brak zaufania do pastwa i zakodowany w ideologii liberalnej denie do maksymalnego jego ograniczenia. Mamy tu w istocie pokus cakowitego odrzucenia pastwa i jakiejkolwiek wsplnoty. W rzeczywistoci to nie do koca uwiadomiona pokusa powrotu do ycia jaskiniowego i barbarzystwa. Tu ma take podstaw liberalny mit wyzwolenia, wyzwolenia z opresji pastwa, ale mit ten zosta przejty take przez inne postliberalne ideologie. I tak w koncepcji marksistowskiej to jest mit wyzwolenia klasy robotniczej, w feminizmie - wyzwolenia kobiet, homoseksualizmie- wyzwolenia homoseksualistw, w postmodernizmie wyzwolenia z opresji prawdy i obiektywizmu nauki, a w gender- wyzwolenia z biologicznej opresji. Jak dowiadczenie wskazuje, liberalny w swych korzeniach mit wyzwolenia prowadzi wanie do barbarzystwa. Ideologia liberalna odrzuca bowiem arystotelesowskie pojcie czowieka jako istoty politycznej realizujcej si we wsplnocie i tym samym zaprzecza tym cnotom, takim jak patriotyzm, czy lojalno, ktre wynikaj z koncepcji pastwa jako dobra wsplnego. Pomimo ewidentnego faszu koncepcji umowy spoecznej, jest ona fundamentem koncepcji ustrojowych i legitymizacj polityki w liberalnym i postliberalnym wiecie. I cho koncepcja egoizmu jednostkowego, okazaa si twrcza w budowaniu indywidualnego bogactwa, to jak pisze Arnold Toynbee, doprowadzia do duchowej pustki, ktra dzi postawia nasz cywilizacje na progu cakowitego jej zaamania.

Liberalizm nie tylko zakwestionowa klasyczn koncepcje pastwa i polityki, ale sta si podstaw ekspansji rnych odmian socjalizmu. Wszystkie odmiany socjalizmu, poprzez komunizm, socjaldemokracj, nazizm, faszyzm, postmodernizm, "kultur krytyczn', feminizm czy gender, maj swoje korzenie w liberalnej koncepcji czowieka i polityki. Karol Marks mwi o filozofii Tomasa Hobbes`a: "my wszyscy z niego".To dzieci liberalizmu. Przede wszystkim maj wsplna podstaw wiatopogldow w postaci materialistycznego wiatopogldu i wsplnej indywidualistycznej koncepcji czowieka. Take w marksizmie , jdrem tej ideologii jest indywidualistyczna koncepcja czowieka koncentrujca si jedynie na realizacji doczesnych pragnie. Tylko, e w sytuacji dominacji ustroju kapitalistycznego, realizujcego przede wszystkim cele warstwy posiadajcej, skuteczno realizacji interesw warstw pracowniczych widzi w kolektywizmie przeciwstawionym warstwie posiadajcej. Marksizm mg tylko powsta w liberalnym klimacie intelektualnym i moralnym.W klimacie w ktrym indywidualne i grupowe interesy s waniejsze od dobra wsplnego. To co ich rni, to odmienne interesy, a nie koncepcja polityki, oraz stopie odrzucenia rzeczywistoci , a nie sposb jej ujcia. Tu bowiem take pastwo nie jest celem polityki, tak jak w koncepcji klasycznej, a rodkiem do realizacji celw dyktowanych przez ideologi. Odrzucenie koncepcji dobra wsplnego wprowadza ideologi do polityki pastwa. W postmodernizmie jest wezwanie do wyzwolenia z opresji prawdy. Std relatywizm poznawczy i moralny doprowadzony do absurdu. Podobnie jest w innych wspczesnych nurtach, jak "kultura krytyczna", feminizm, homoseksualizm, czy gender, ktre trudno jest nazwa, "kulturowymi", bo w swej istocie niszcz wspczesn kultur, ale s nurtami intelektualnymi degradujcymi czowieka i spoeczne rodowisko w ktrym yje. Te ideologie rni si jedynie stopniem odrzucenia czy redukcji rzeczywistoci ,ich jednak wspln podstaw jest relatywizm moralny i poznawczy i koncepcja pastwa, jako umowy spoecznej sucej takiej czy innej ideologii. Pastwo nie realizujce ideologii, jest wrogiem, jest opresj z ktrej naley si wyzwoli, dlatego dy si do przejcia pastwa, albo do ograniczenia jego kompetencji.

Dlatego nazywanie przez Korwina-Mikke liberalizmu prawic jest zupenie nieuprawnione. Liberalizm jest przejawem lewicowej koncepcji pastwa i polityki i jest podstaw wszelkich lewicowych dewiacji wspczesnej polityki. Oczywicie mamy do czynienia z wieloma odmianami liberalizmu. Rni je stopie odrzucenia rzeczywistoci, ale czy wsplna podstawa filozoficzna i wiatopogldowa.Mamy tu take do czynienia z tym samym zjawiskiem, ktre wystpuje na Zachodzie, a mianowicie podszywanie si liberalizmu pod pojecie prawicy i tym samym spychanie prawicowej sceny politycznej w lewo. "Nowa Prawica" Korwina nie jest prawic, jest liberalizmem, czyli jest jedn z form wiatopogldowej i filozoficznej lewicy. I nie zmienia to faktu, e rne odmiany liberalizmu s czsto wzajemnie wrogie i skonfliktowane.W przypadku ideologii Korwina , jego liberalizm zosta wzmocniony darwinizmem politycznym. I nawet mona powiedzie, e reprezentuje skrajne antychrzecijask, wanie darwinowsk, wersje liberalizmu politycznego. Std min. jego drwiny na temat winiw obozw koncentracyjnych, pozytywne cytowanie Hitlera, czy pogarda dla niepenosprawnych. W tym si wyra koncepcja spoeczestwa waciwie przejta z darwinowskiej ewolucji, w ktrej, osoba ludzka jest zdegradowana jedynie do jego funkcji, std wrogo wobec niepenosprawnych, niezdolnych z racji swej niepenosprawnoci do wypeniania wszystkich funkcji spoecznych. Pomimo autodeklaracji prawicowych, ideologia rodowiska Korwina nie ma nic wsplnego z klasyczna koncepcja pastwa i polityki. Wyrazem tego jest indywidualistyczna i mechanistyczna koncepcja pastwa, wyraajca si w jego hale domagajcym si jak najniszych podatkw. Podatki tu zostay potraktowane jako instrument walki z pastwem. Im nisze podatki tym lepsze pastwo gosi Korwin.Oczywicie w normalnej sytuacji podatki powinny by tak niskie, jak to moliwe, ale ich wysoko nie powinna limitowa koniecznych dla rozwoju narodu funkcji pastwa. Ot jest zasadnicza rnica pomidzy pastwem minimum postulowanym przez liberaw, a pastwem, ktrego gwnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczestwa i rozwoju narodu. Pastwo minimum, ma tylko dba o indywidualistyczne interesy, za pastwo narodowe, dba przede wszystkim o dobro wsplne caego narodu. I w tej koncepcji oprcz potrzeby akumulacji kapitau koniecznego do rozwoju gospodarczego, pastwo musi dba take o inne spoeczne potrzeby ycia narodowego, nie tylko bezpieczestwo, ale take budowanie wasnego potencjau narodowego, budowanie wsplnoty i kultury narodowej itp. Wysoko podatkw jest wic kwesti praktyczn, zalena od potrzeb pastwa w wypenianiu jego narodowych funkcji. Natomiast nadanie hasu niskich podatkw funkcji ideologicznej, oznacza sprowadzenie roli pastwa tylko do funkcji realizacji "pastwa-stra nocnego", czyli ideologicznego konceptu. W rzeczywistoci jest to postulat wypychania pastwa z rzeczywistoci spoecznej. To postawa, w swej istocie anarchistyczna, limitowana tylko niezbdn koniecznoci liczenia si z rzeczywistoci.

My Polacy powinnimy by szczeglnie uwraliwieni na ideologie "niskich podatkw', bowiem niskie podatki w I Rzeczpospolitej nie tylko nie spowodoway dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale wprost przeciwnie doprowadziy to pastwo, bdce w wczesnej Europie ostoj wolnoci, do jego upadku. Kwestia podatkw powinna by wic kwesti praktycznej polityki wynikajcej z aktualnych potrzeb, a nie realizacj celw ideologicznych liberalizmu. Ten przykad pokazuje, e realizacja jednego ideologicznego hasa moe prowadzi nie tylko do upadku pastwa, ale take uderza w inne zideologizowane haso, jakim jest liberalnie rozumiana wolno. W koncepcji liberalnej wolno jest postrzegana w sposb zupenie aspoeczny, jako brak barier dla wasnych zachcianek, a nie jak w koncepcji klasycznej, jako moliwo realizacji wasnych celw we wsplnocie. Ot koncepcja braku barier jest koncepcj zupenie anarchistyczn. Czowiek zawsze yje we wsplnocie. Wbrew liberalnej ideologii, nie rodzi si wolny, tylko jest totalnie zaleny od swoich rodzicw, a jego kultura i charakter ksztatuje si te w szerszych wsplnotach, przede wszystkim we wsplnocie narodowej. Nie istnieje wiat bez adnych zewntrznych barier dla liberalnie rozumianej wolnoci. To ideologiczna fikcja. Czowiek yje zawsze we wsplnocie, odrzucenie wsplnoty prowadzi czowieka do zezwierzcenia i to zarwno w wymiarze dosownym, jak pokazuj przykady dzieci wychowanych przez dzikie zwierzta, jak te w wymiarze moralnym, jako odrzucenie moralnych powinnoci wobec wasnych wsplnot. Bowiem kady czowiek rozwijajc si w spoeczestwie, korzysta z niego i jednoczenie staje si jego dunikiem. Dlatego wolno mona realizowa tylko w spoecznoci. Std klasyczna koncepcja cnt, jako sprawnoci doskonalcych osob w jej relacjach wsplnotowych. Liberalizm nie rozrnia wolnoci od anarchii. I dlatego ta anarchistyczna koncepcja zawsze bdzie zagroeniem, jak pokaza take przykad I Rzeczpospolitej, dla wolnoci obywatelskiej. Koncepcja "niskich podatkw' doprowadzia I Rzeczpospolite do upadku.Dzi mona powiedzie , e liberalna kultura w pastwach Zachodu prowadzi do upadku wszelkich narodowych lojalnoci, ducha powicenia dla Ojczyzny i patriotyzmu , prowadzi do upadku cywilizacji europejskiej i w rezultacie do jej islamizacji, do upadku wolnoci zachodnich narodw. Tego samego ducha egoizmu w Polsce krzewi ideologia Korwina Mikke. Nic wic dziwnego, e po najczciej chwilowej, najduej kilkuletniej fascynacji Korwinem jego wyznawcy dojrzewaj w tym sensie, e przyjmuj za wasn ideologie egoizmu i jeeli angauj si w yciu publicznym, to najczciej trafiaj do PO , partii nihilizmu narodowego. Taki jest realny rezultat politycznej aktywnoci Janusza Korwina Mikke.

Ale jest jeszcze jeden aspekt jego dziaalno. Ot zasadniczym powodem popularnoci Korwina Mikke nie jest kwestia filozoficznych zaoe jego ideologii. Ona jest raczej przemycana pod paszczykiem ekscentrycznoci, ktra zdobywa mu popularno i uznanie. Ot w modym , wstpujcym w dorose ycie pokoleniu, zawsze jest pewien potencja buntu przeciwko pokoleniu rodzicw. Mode pokolenie szuka intelektualnego wyrazu tego buntu, szuka klucza do rozumienia rzeczywistoci, ktry da mu poczucie intelektualnej pewnoci i uczyni wiat na tyle zrozumiaym, e pozwoli na bunt przeciwko niemu. Tego wanie dostarcza ideologia Korwina , dostarcza prostych recept na rozumienie rzeczywistoci, bez koniecznoci czytania ksiek, bez koniecznoci wnikliwego wnikania w rzeczywisto ycia publicznego. Proste recepty, takie, e wszyscy oponenci to socjalici, albo, e niskie podatki rozwi wszystkie problemy spoeczne i ekonomiczne. Za kara mierci przywrci elementarn sprawiedliwo. Nawet jeeli w poszczeglnych przypadkach, mona si zgodzi na konkretne rozwizanie, to cao zachowania Korwina i jego ideologia tworz wiat groteskowy. Korwin z polityki robi widowisko, tym samym nie traktujc ycia publicznego, w sposb powany. Dla niego waniejsze jest szokowanie, ni uprawianie polityki. To nawet nie jest, jak niektrzy twierdz, mylenie funkcji publicysty i polityka, to w rzeczywistoci jest sprowadzanie ycia publicznego do absurdu i wymiewanie si z tego absurdu. To przejaw gobrowiczowskiej niedojrzaoci. Pokazywania dorosemu wiatu swojej niedojrzaej gby, pokazywania jzyka, a nie uprawianie jakiejkolwiek polityki. Zachowanie Korwina i jego zwolennikw przypomina opisywany przez Tyrmanda wiat bikiniarzy, ktrzy nie godzili si na rzeczywisto lat 50-tych w pewien specyficzny sposb, okazujc swj sprzeciw poprzez noszenie czerwonych skarpetek, czy wymiewajc si z wczesnej rzeczywistoci. To postawa demonstrowania swojej wyszoci i niezgody, ale tak naprawd swojej pozornej niezgody na wczesna rzeczywisto. Bo z tego pokazywania jzyka, czy demonstrowania swojej odmiennoci nic dokadnie nie wynikao. Takie zachowanie miao na celu tylko szokowanie publicznoci i to szokowanie wwczas waciwie zupenie bezpieczne, w porwnaniu z wczesn niezgod na istniejcy system. Miao wzbudzi zainteresowanie i podziw, a nie zmian wczesnej rzeczywistoci. Przykadem takiego zachowania jest obecnie start do parlamentu europejskiego. Korwin nie ukrywa e jego celem jest omieszanie Unii Europejskiej, a zatem tylko szukanie sceny dla swoich wyskokw, sceny o do szerokim rezonansie. Ale bez wzgldu czy jest si zwolennikiem, czy przeciwnikiem Unii, jest ona zjawiskiem powanym i polski interes narodowy wymaga przede wszystkim waciwego zdefiniowania naszych interesw, ich obrony i szukania sojusznikw do ich realizacji. Natomiast miejscem omieszania rzeczywistoci politycznej, nie jest parlament, a sala kabaretowa, gdzie najlepiej powinien si czu Janusz Korwin Mikke. Dlatego jego zwolennikami, oprcz modziey, ktra powanie traktuje jego wypowiedzi, jest istniejcy w Polsce elektorat nihilizmu narodowego, sprowadzajcy ycie publiczne do absurdu. Nic te dziwnego, e Korwin znajdowa zrozumienie nawet z Palikotem, ktrego komplementowa. Narzdziem jego ideologii jest opaczne rozumienie logiki. Bo prawd jest, e po za logik jest tylko absurd, ale do absurdu prowadzi take formalnie poprawne rozumowanie, ale wychodzce z faszywych, czy niepenych przesanek. I wanie sia i urok Korwina polega na tej pozornej logice, logice faszywych, czy niepenych przesanek. Ta faszywa logika znakomicie nadaje si do rozmieszania widowni, ale nie do uprawiania polityki traktowanej powanie. Dlatego sondaowa popularno Korwina wiadczy o do gbokim kryzysie ycia publicznego, nie tylko kryzysie patriotyzmu, ale take o nihilizmie czci opinii publicznej.

Waciwym miejscem dziaalnoci Janusza Korwina Mikke powinien by kabaret, bo w tym zakresie wykazuje do spory talent. Niestety, w przeciwiestwie do innych artystw tego gatunku nie ogranicza si do sceny kabaretowej, ale pragnie byszcze na forum publicznym. Zgodnie ze swoj ideologi, ktra traktuje pastwo jako zo, co prawda uznawane za konieczne, ale zawsze zo, postanowi systematycznie omiesza jakiekolwiek powany stosunek do wasnego pastwa. Za patriotyzm, czyli denie do rozwoju i wzmocnienia wasnego pastwa sterowa w kierunku cynizmu i nihilizmu. Dla znacznej czci opinii publicznej, Janusz Korwin Mikke jest traktowany z przymrueniem oka. Przychodz na jego spotkania, miej si z jego wypowiedzi i zachowuj si mniej lub bardziej racjonalnie. Natomiast dla czci modych ludzi, Korwin staje si wyroczni i jest t wyrocznia najczciej przez kilka lat, a dojrzej, e wiat jest bardziej skomplikowany i bardziej powany, ni w Korwinowej ideologii. Wtedy odchodz albo zupenie z ycia publicznego, albo przyjwszy egoistyczna antropologie indywidualizmu dryfuj w kierunku lewicujcej PO. Dlatego warto dostrzec to co jest rzeczywiste w jego kontrkulturowej propozycji, e poza egoistycznym i materialistycznym, wiatopogldem, mamy do czynienia z pozornym buntem, buntem czerwonych skarpetek i pokazywaniem jzyka, e jest to waciwie tylko wspczesna forma bikiniarstwa, rwnie jaowa, jak poprzednia i rwnie mao intelektualnie atrakcyjna.

W jednym natomiast naleaoby si zgodzi z Korwinem, a mianowicie w jego stosunku do jednej z kategorii niepenosprawnych, o ktrej on jednak nie wspomina, a ktrzy moim zdaniem nie powinni pokazywa si publicznie. Chodzi o niepenosprawnych moralnie. Bo to jest jedyny rodzaj niepenosprawnoci, ktry dyskwalifikuje. Niestety przykro stwierdzi, ale wypowiedzi Korwina pene pogardy, obraajce niepenosprawnych ,sytuuj go wanie wrd tej kategorii niepenosprawnych moralnie, jedynych dla ktrych nie powinno by miejsca na publicznej scenie.

Marian Pika
historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]