Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-11-2014
Mariana Pika - Rodzina si Polski

Rodzina si Polski

Najwikszym wyzwaniem przed ktrym stoi nasza Ojczyzna, to zbliajca si katastrofa demograficzna. Ju od pocztku lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodzicw i jest o ok. 40% mniejsze od pokolenia rodzicw. To powoduje, e nasz nard gwatownie si starzeje. Sytuacje pogarsza fakt masowej emigracji modego pokolenia. W Polsce yje ju tylko nieco wicej ni 36 mln mieszkacw, zwaszcza wyludnia si polska prowincja. W rezultacie tej sytuacji, za kilkanacie lat, zaamie si system emerytalny, bowiem na nasze emerytury nie bdzie komu pracowa. Starzenie si polskiego spoeczestwa i emigracja spowoduj take zaamanie si polskiej gospodarki. Zawsze upadek demograficzny poprzedza upadek ekonomiczny. Rynek si kurczy, a wszelkie aktywa trac na wartoci. Co wicej, jeeli przez trzy pokolenia utrzymaaby si tak niski poziom dzietnoci, to nasz nard moe stan u progu swego biologicznego unicestwienia. Wyludnianie si Polski i starzenie si polskiego spoeczestwa jest najwikszym narodowym zagroeniem. To wielkie wyzwanie nie spotyka si z odpowiedzi na miar swojego zagroenia.

Zapobiec temu czarnemu scenariuszowi moe tylko wzrost urodze. Dzi gwnym czynnikiem ograniczajcym dzietno jest bariera ekonomiczna, bowiem polskich rodzin czsto nie sta na dzieci. Dzi w Polsce najubosz grup spoeczn s mode rodziny. Urodzenie drugiego czy nastpnego dziecka, to czsto wyrane pogorszenie statusu materialnego rodziny. A rodziny z czworgiem dzieci, prawie wszystkie yj poniej granicy ubstwa. I cho agresywna propaganda forsuje antyrodzinne wzorce upowszechniajc rne zboczenia i patologie, to jednak nadal gwn barier dzietnoci jest bariera ekonomiczna. To musi si zmieni, bo inaczej czeka nas katastrofa narodowa. Dlatego Prawica Rzeczypospolitej od pocztku swego istnienie tak wielk wag przywizywaa do polityki wspierania rodzin ze wzgldu na posiadanie dzieci, bowiem dzieci i mode pokolenie jest najwikszym skarbem naszego narodu. Przecitna polska rodzina nie tylko yje w bardzo trudnych warunkach, ale jest atakowana przez rne antyrodzinne lobbies stajc si gwnym frontem walki o przyszo naszego narodu i cywilizacji chrzecijaskiej. To wanie rodzinie lewica wypowiedziaa totalna wojn. Propagowanie seksualizacji dzieci i modziey wedug zalece WHO prowadzi do zupenej demoralizacji modego pokolenia, a propagowanie dewiacji seksualnych w szkole staje si coraz czstszym zjawiskiem. Z przyzwoleniem rzdu do szkoy coraz szerzej wkracza propaganda zachowa homoseksualnych. Ideologia gender staa si dzi gwnym zagroeniem dla rodziny i jej niezbywalnych praw wychowawczych, za tzw. konwencja „przemocowa” wprowadza sprzeczn z natur koncepcj maestwa i rodziny. Dlatego obrona rodziny, zarwno w wymiarze ekonomicznym, jak i kulturowym, staje si dzi najwikszym wyzwaniem, przed ktrym stan nasz nard.

Od kondycji rodziny zaley przyszo naszego narodu w wymiarze midzynarodowym, ale take nasze bezpieczestwo, dobrobyt, gwarancje zabezpieczenia emerytalnego oraz nasza tosamo narodowa i religijna. Dlatego dzi najwaniejszym zadaniem pastwa jest likwidacja bariery ekonomicznej blokujcej dzietno polskich rodzin i ochrona praw rodziny, zwaszcza praw wychowawczych. Potrzebne s wielorakie dziaania, jak ulgi podatkowe , jeszcze dusze patne urlopy macierzyskie dla wszystkich matek, take dla tych niepracujcych i kobiet pracujcych we wasnych gospodarstwach rolnych, wsparcie rodzin w wysikach wychowawczych poprzez pomoc materialn uatwiajc dostp dzieci do instytucji wychowawczych, edukacyjnych, sportowych, czy kulturalnych, a take pomoc komunikacyjna uatwiajca dojazd do tych instytucji. Zadaniem polityki prorodzinnej jest taka pomoc materialna, aby urodzenie kolejnego dziecka nie obniao poziomu ycia caej rodziny. Co wicej, poniewa to pokolenie dzieci pracuje na utrzymanie pokolenia rodzicw emerytw, rodziny wielodzietne powinny otrzymywa specjalne dodatki do emerytur za urodzenie i wychowanie dzieci, a matki z piciorgiem dzieci powinny mie zagwarantowane emerytury nawet wtedy, gdy wczeniej nie pracoway zawodowo.

Dzi zapa demograficzna wyraajca si w spadku urodze i masowej emigracji modego pokolenia jest najwikszym zagroeniem naszego narodu. Okres rzdw PO-PSL, to okres wyludniania Polski, to niespotykany w historii naszego narodu okres bezwzgldnego spadku liczebnoci Polakw yjcych w naszym pastwie. W przeszoci takie zjawiska miay miejsce tylko w sytuacjach katastrof wojennych i epidemiologicznych, wic pod wzgldem demograficznym ostatnie lata mona porwna do takich katastrof. Jest to katastrofa, na ktr obecnie rzdzcy s kompletnie lepi. Dla nich kwestia polityki prorodzinnej, to tylko kwestia propagandowego hasa wyborczego, a nie realnej, konsekwentnej polityki odwracajcej niebezpieczne trendy. Najbardziej konsekwentnym ugrupowaniem, ktre stawia rodzin w centrum polityki polskiej jest Prawica Rzeczypospolitej. Jej czonkowie, jeszcze w ZChN, podejmowali aktywne dziaania nie tylko majce na celu ochron ycia, ale take wyduenie urlopw macierzyskich czy ochron modego pokolenia przed uzalenieniem narkotykowym (przywrcenie karalnoci za posiadanie narkotykw). W 2007 roku Prawica Rzeczypospolitej przeforsowaa du ulg podatkow na dzieci, bdcym najwikszym, bo odczuwalnym materialnie, wsparciem dla rodzin wychowujcym dzieci. Jednak te dziaania z koniecznoci czstkowe, s niewystarczajce i wymagaj kompleksowych uzupenie.

Dzi jest ostatni moment, kiedy Polska moe unikn katastrofy demograficznej, mimo e skutkw kryzysu demograficznego unikn si ju nie da. S potrzebne natychmiastowe dziaania, ktre w pierwszym rzdzie wespr materialnie rodziny. To jest przede wszystkim zadanie dla parlamentu i dla rzdu. Wprowadzenie ulg podatkowych na dzieci w celu likwidacji istniejcego w Polsce faktycznie, dziki VAT, podatku od dzieci czy wsparcie w postaci rnego rodzaju materialnej pomocy dla rodzin wychowujcych dzieci, jest moliwe tylko poprzez dziaania ustawodawcze, ale cz tej pomocy rodzinie jest moliwa poprzez dziaalno samorzdu. Przede wszystkim samorzd, ktremu podlegaj szkoy, moe skutecznie zablokowa antywychowawcze dziaania obecnego rzdu, w postaci propagowania gender i innych dewiacji seksualnych, na poziomie szkoy. Moliwa jest szkoa bez gender i promocji homoseksualizmu w szkole dokonywanego pod hasami "rwnociowymi" wtedy, gdy samorzd sprzeciwi si tym praktykom. Moliwe te jest wsparcie dla naprotechnologii skutecznie leczcej bezpodno poprzez samorzdy powiatowe i wojewdzkie. Samorzd moe skutecznie wesprze wysiki wychowawcze rodzicw, zarwno poprzez pomoc materialn dla rodzin wychowujcych dzieci, jak na przykad ulgi komunikacyjne czy darmowe korzystanie z instytucji sportowych i kulturalnych przez dzieci z rodzin wielodzietnych. Ale przede wszystkim samorzd moe skutecznie promowa wychowanie patriotyczne i chroni dzieci i modzie przed demoralizacj polityki Kluzik-Rostkowskiej. Dlatego w tych wyborach Prawica Rzeczypospolitej startuje pod hasem Rodzina si Polski. Dla nas to nie jest haso, bo w Prawicy Rzeczypospolitej s ludzie, ktrzy od lat aktywnie walcz o prawa rodziny i o ekonomiczne wsparcie wychowania dzieci. Dla Prawicy Rzeczypospolitej zdrowa rodzina jest fundamentem zdrowego spoeczestwa i zdrowego narodu, jest fundamentem siy naszego narodu. Bez przezwycienia kryzysu demograficznego, bez przezwycienia innych patologii rodziny, takich jak rozwody czy niech do posiadania dzieci, nasz nard nie przezwyciy zagroe, jakie coraz bardziej mu zagraaj. Odrodzenie rodziny jest warunkiem koniecznym do odrodzenia naszego narodu i naszego pastwa, dlatego te uczynienie rodziny centrum dziaa pastwa musi mie take swj aspekt samorzdowy. Samorzd nie powinien, a musi aktywnie wspiera dziaania na rzecz rodziny i jej praw.

Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
535 99 55 66Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]