Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
rodki na promocj rodziny w dzkiem

Jesieni zeszego roku Sejmik Wojewdztwa dzkiego przyj uchwa o wsppracy Samorzdu Wojewdztwa z organizacjami pozarzdowymi na rok 2008. Na skutek poprawki wniesionej przez radnych Prawicy Rzeczypospolitej Pawa Kwaniaka i Wojciecha Walczaka umieszczono w uchwale rozdzia 4.2 zatytuowany „Rozwj Rodziny”. Zasadniczym celem tej poprawki jest promocja rodziny, dzietnoci oraz zwikszenie wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych.

Zadania na jakie samorzd wojewdztwa zobowiza si wyasygnowa pienidze radni okrelili w nastpujcy sposb:
1. Kampanie promujce rodzin i silne wizi midzypokoleniowe
2. Kampanie zachcajce do posiadania potomstwa
3. Dziaania uatwiajce rodzinom opiek nad dziemi
4. Dziaania zachcajce do adopcji i zakadania rodzinnych domw dziecka

Wrd oczekiwanych efektw wykonania przez organizacje pozarzdowe wyej wymienionych zada wymieniono:
1. Przywrcenie zastpowalnoci pokole w Wojewdztwie dzkim
2. Wzrost wiadomoci spoecznej z zakresu ycia rodzinnego
3. Zwikszenie przyrostu naturalnego na obszarze Wojewdztwa dzkiego
4. Poprawa jakoci ycia rodzin, przede wszystkim wielodzietnych
5. Zwikszenie akceptacji spoecznej dla duych rodzin
6. Przyrost liczby adopcji i rodzinnych domw dziecka

Na podstawie poprawki przyjtej w Uchwale Sejmiku, Zarzd Wojewdztwa dzkiego ogosi konkurs dla organizacji pozarzdowych, gdzie skonkretyzowa zadania i przeznaczy rodki finansowe:
-100 tys. z na promocj rodziny i wizi midzypokoleniowych,
-50 tys. na turnusy integracyjne dla wychowankw rodzinnych domw dziecka i ich rodzin.

Organizacje pozarzdowe z Wojewdztwa dzkiego mog skada wnioski o udzielenie wsparcia w tym zakresie do Regionalnego Centrum Polityki Spoecznej w odzi w terminie do 17 kwietnia br. Ogoszenie o konkursie oraz odpowiednie formularze zamieszczone s na stronie internetowej www.rcpslodz.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]