Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Sejmik Wojewdztwa dzkiego za yciem

Sejmik Wojewdztwa dzkiego 31 marca br. przyj stanowisko oddajce hod pamici Jana Pawa II –wielkiego ordownika Cywilizacji ycia i potwierdzi wierno jego nauczaniu spoecznemu. W nawizaniu do rocznicy mierci Papiea oraz obchodzonego niedawno Narodowego Dnia ycia, dzki Sejmik wyrazi uznanie dla inicjatywy wprowadzenia przez ONZ moratorium chronicego kade ludzkie ycie. Radni wyrazili jednoczenie oczekiwanie, i polskie prawodawstwo w tym zakresie nie ulegnie obnieniu.

Autorom projektu stanowiska – radnym Prawicy Rzeczypospolitej – Pawowi Kwaniakowi i Wojciechowi Walczakowi nie udao si przeforsowa zapisu wyraajcego sprzeciw wobec naciskw Rady Europy w kwestii zliberalizowania prawa o ochronie ycia, jakich dopuszcza si wobec pastw chronicych ycie poczte, np. Malty, Irlandii czy Polski.Stanowisko Sejmiku Wojewdztwa dzkiego z dnia 31 marca RP 2008
1. Obchodzc ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Dzie ycia, Sejmik Wojewdztwa dzkiego skada hod pamici Papiea Jana Pawa II – wielkiego ordownika Cywilizacji ycia i potwierdza wierno Jego spoecznemu nauczaniu.
2. Sejmik Wojewdztwa dzkiego wyraa uznanie wobec inicjatywy przedstawicieli Stolicy Apostolskiej wprowadzenia przez Organizacj Narodw Zjednoczonych wiatowego moratorium w peni chronicego kade ycie ludzkie. Jestemy przekonani, i Polska na forum ONZ powinna udzieli poparcia tej cennej inicjatywie.
3. Sejmik Wojewdztwa dzkiego wyraa jednoczenie oczekiwanie, e zakres ochrony ycia ludzkiego w obecnym polskim prawodawstwie nie ulegnie obnieniu, gdy dobrze suy wypenieniu artykuu 2 (prawo do ycia) Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czowieka i Podstawowych Wolnoci.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]