Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-03-2016
Atomowa tolerancja - felieton Marka Jurka w tygodniku "Go Niedzielny"

Polska zostaa objta przez Komisj Europejsk mechanizmem nadzoru. Wadze Unii chc broni w Polsce prawa i demokracji, powoujc si na osawiony Artyku Sidmy Traktatu UE.


Przepis ten, wprowadzony w tworzcym Uni Traktacie z Maastricht, sam w sobie stanowi zasadnicze narzdzie demontau pastw narodowych. W stosunku do pastwa oskaronego o naruszanie „wartoci Unii Europejskiej” Artyku Sidmy przewiduje „zawieszenie niektrych praw (…) cznie z prawem do gosowania” w ramach mechanizmu midzyrzdowego. Kraj poddany tym szykanom staje si pastwem zalenym, ktrego „obowizki” wobec Unii „pozostaj w kadym przypadku wice”. Musi wic nadal oddawa pienidze do unijnego budetu, cho nie ma ju wpywu na ich przeznaczenie; musi wprowadza do swego prawa zmiany, w ktrych ustalaniu nie bra udziau; reprezentowany jest przez wadze Unii, cho przestaje uczestniczy w ich wyborze. Artyku Sidmy nazywany jest czsto opcj nuklearn, ma bowiem spenia podobne funkcje odstraszajce jak bro atomowa w czasach zimnej wojny. Groba jej uycia gwarantowaa pokj za cen strachu. Artyku Sidmy ma w Unii Europejskiej zagwarantowa „WOLNO” OPART NA STRACHU, w miejsce tej, ktra opieraa si na prawie: niepodlegych pastw do wykonywania swych suwerennych kompetencji i wsplnie uzgodnionych traktatach.

Osobliwo sytuacji polega bowiem na tym, e Artykuem Sidmym wymachuje organ, ktry nie ma podstaw do podejmowania dziaa na jego podstawie. Jeszcze 10 lat temu Komisja Europejska nie miaa adnych uprawnie w tym zakresie, Traktat Lizboski przyzna jej jedynie prawo do wnioskowania w sprawie uruchamiania tych procedur i nic wicej. Wszelkie dziaania zwizane z egzekucj przestrzegania „unijnych wartoci” Unia Europejska zastrzega dla realizowanego w ramach Rady Europejskiej mechanizmu midzyrzdowego. To rzdy wykluczaj dane pastwo ze swoich decyzji. To one (jeli popr to 23 pastwa) uruchamiaj mechanizm „nadzoru”. To rzdy „wysuchuj” wyjanie postawionego pod prgierzem pastwa i rzdy (pracujce w ramach Rady Europejskiej) „mog skierowa do niego zalecenia” i „bada”, czy zarzuty postawione danemu pastwu „pozostaj aktualne”. adna z tych kompetencji nie naley do Komisji Europejskiej, ona moe w tych sprawach jedynie zoy wniosek i na tym jej rola si koczy. Oczywicie mechanizm przewidziany w traktacie jest zy sam w sobie. Od pocztku debaty na temat integracji europejskiej pokazywaem niebezpieczestwa konfiskaty uprawnie pastw narodowych, ktre uruchomi Traktat z Maastricht, i wystpowaem przeciw zgodzie na takie uzalenienie. Tym niemniej to, co dzieje si obecnie, idzie jeszcze dalej. Unia realizuje swe cele, nie ogldajc si ani na prawa narodw, ani na traktaty, do ktrych si odwouje.

Dlaczego idzie na skrty? Bo anonimowa (w sensie nieangaowania stanowiska konkretnych pastw) wadza Unii pozwala uchyli si od odpowiedzialnoci pastwom, ktre si t wadz posuguj. eby uruchomi wikszo 23 pastw – musz znale si te, ktre pierwsze rzuc kamie. Niemcom wygodniej jest kamuflowa swj wpyw decyzjami Unii ni bra bezporedni odpowiedzialno za t polityk. Tym bardziej, e o ile mona atwo nka Polsk, o tyle bardzo trudno byoby skutecznie zbudowa szeroki europejski front na rzecz rzeczywistego uruchomienia Artykuu Sidmego. W razie potrzeby poprze nas znacznie wicej pastw ni 5, potrzebnych do zablokowania tego skandalicznego mechanizmu. Po pierwsze – Wgry, ktre to ju owiadczyy. Po drugie – Wielka Brytania, ktra sama zabiega o nasze poparcie dla wprowadzenia koniecznych zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Po trzecie – Dania, ktra jest dzi trzecia w kolejce pod prgierz z powodu swej odwanej polityki oporu wobec nielegalnej imigracji. Po czwarte, pite i szste – Czechy, Sowacja i Rumunia, ktre sprzeciwiaj si narzucaniu polityki imigracyjnej przez Uni. Po sidme, sme i dziewite – trzy pastwa batyckie, ktrym Polska jest niezbdna do wspierania ich interesw bezpieczestwa wobec Rosji. To na pocztek. Nawet jeli solidarno ktrego z tych pastw zostaaby zamana – pozostaje ich znacznie wicej ni 5, ktrych wsparcie wystarczy Polsce. Poza tym jest jeszcze wiele innych, choby Chorwacja i Sowenia, odwanie bronice swych granic, a take (co za chwil rwnie moe stan na eurowokandzie) naturalnego ustroju rodziny.

Komisja Europejska uzurpuje sobie kompetencje, ktrych pastwa jej nie przyznay, bo tym dominujcym wygodnie jest si Komisj wyrcza. Konflikt midzy Polsk dc do moralnej zmiany a wadzami Unii Europejskiej by nieuchronny od pocztku, o czym wiadcz powracajce od lat ataki na Wgry. Szkoda tylko, e do tej konfrontacji nie dochodzi na bardziej klarownej paszczynie, na ktrej atwiej by nam byo budowa nie tylko obron, ale take szerokie poparcie dla naszego kraju w Europie. Wadze unijne powouj si u nas na KOD. Jeli chcemy reagowa skutecznie – my te musimy si odwoa do ludzi i instytucji popierajcych Polsk w innych krajach. W dwch przede wszystkim kierunkach: do opinii chrzecijaskiej w Europie i poczucia wsplnoty losu Europy rodkowej. I pod tym ktem powinnimy ksztatowa nasz polityk i nasze postulaty zmian w instytucjach europejskich.rdo: Go Niedzielny GN 7/2016Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]