Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-04-2008
"Traktatowa manipulacja" - artyku Mariana Piki w "Naszym Dzienniku"

Historycy twierdz, e w czasie reformacji w Anglii, Prusach Wschodnich, krajach skandynawskich ludziom zmieniono religi zupenie bez ich wiadomoci, poniewa przy udziale tamtejszych biskupw krok po kroku "reformowano" liturgi, dogmaty, struktury organizacyjne, przy zachowaniu najczciej tej samej personalnej obsady urzdw kocielnych. U progu XVI w. wszyscy chcieli naprawy Kocioa katolickiego, ale po tej "reformie" okazao si, e z katolicyzmu nic nie pozostao w poowie Europy.

Podobnie dzi jest z Uni Europejsk. Globalizacja wspczesnego wiata niejako wymusza take regionaln integracj. I nie ulega wtpliwoci, e wsppraca europejska moe i jest korzystna dla europejskich narodw. Ale z integracj, niestety, jest podobnie jak z reform Kocioa w XVI wieku. Nie wszystkie pomysy, dziaania i traktaty prowadz do umocnienia naszych narodw. Cz z nich ma bowiem "reformacyjny" charakter i prowadzi w kierunku, ktrego nie yczyyby sobie europejskie spoeczestwa.


Dlatego po dowiadczeniach referendalnych we Francji i Holandii uznano, e lepiej nie fatygowa spoeczestw wypowiadaniem si na zbyt wane dla nich tematy. Tak te jest z traktatem lizboskim, zwanym traktatem reformujcym, ktry bez nieomal adnej debaty publicznej poddany zosta ratyfikacji. Przyjcie tego traktatu, wbrew powszechnym przekonaniom, nie jest potwierdzeniem przynalenoci Polski do Unii Europejskiej. Przekonywanie przez eurokapitulantw, zwanych w mediach euroentuzjastami, i kwestia ratyfikacji tego traktatu to kwestia przynalenoci do Unii, jest chyba najwiksz manipulacj na wiadomoci spoecznej ostatnich lat. Nic dziwnego, e badania opinii publicznej wykazyway znaczn przewag zwolennikw ratyfikacji nad jego przeciwnikami. Uywano bardzo prymitywnych argumentw, jakoby przeciwnicy tego traktatu byli przeciwnikami Unii, a nawet twierdzono, e s zwolennikami biaorutenizacji polskiej polityki. Natomiast wyciszono sam debat nad skutkami jego przyjcia. Konsekwentnie pomijano, e traktat zagraa wielu poytkom, jakie przynioso nam czonkostwo w tej organizacji. Dotychczasowa Unia jest wyrazem solidarnoci narodw, w ktrej mniej wicej wszystkie pastwa ciesz si rwnym statusem. Natomiast traktat lizboski zastpuje formu solidarystyczn formu hegemonistyczn najwikszych pastw.

Wedug traktatu z Nicei, obecnie obowizujcego, warto polskiego gosu jest rwna 93 proc. wartoci gosu niemieckiego, gdy w traktacie lizboskim spada do 48 procent. I bez zgody Polski ten ostatni traktat nie wszedby w ycie, poniewa obnienie naszej pozycji wymagao naszej zgody, wymagao jednomylnoci wszystkich pastw ratyfikujcych ten traktat. Co wicej, wedug dotychczasowej formuy unijnej przewidujcej jednomylno w kluczowych sprawach, nie mona przeforsowa adnej decyzji bez naszej zgody. Wedug traktatu lizboskiego, radykalnie wzrasta liczba decyzji wikszociowych, do ktrych podjcia mona pomin stanowisko nawet 12 pastw czonkowskich. Wida to najbardziej w zakresie polityki zagranicznej, ktra wedug nowego traktatu prowadzi w znacznej mierze do ubezwasnowolnienia naszej inicjatywy midzynarodowej. Gdyby ten traktat obowizywa w okresie pomaraczowej rewolucji, nie mielibymy moliwoci jej silnego wsparcia bez zgody niechtnych Ukrainie najwikszych pastw Unii. Dzi, po ratyfikacji, wobec zdecydowanego sprzeciwu Francji i Niemiec, pastw, ktrym dziki ratyfikacji przyznalimy dominujc pozycj w Unii, przyjcie tego pastwa jest praktycznie niemoliwe.

"Wsplna" polityka zagraniczna, bez wczeniejszego ustalenia jej priorytetw, to radykalne ograniczenie nie tylko naszej suwerennoci, ale przede wszystkim moliwoci jej wzmacniania na arenie midzynarodowej. Wida to dobitnie w sprawie polityki najwikszych pastw w sprawie rurocigu batyckiego. Wysoki komisarz ds. polityki zagranicznej, obdarzony szerokimi kompetencjami decyzyjnymi, bdzie wybierany metod wikszociow.

Traktat ten wprowadza zakaz "dyskryminacji" orientacji seksualnych, co w praktyce oznacza, e nauczycielami naszych dzieci mog by zdeklarowani homoseksualici uczcy swoich zachowa na lekcjach wychowania seksualnego.
I tak jak w czasie reformacji, take i w tym wypadku integracja i wsppraca europejska zostaj wykolejone z jej naturalnego charakteru i przemienione w instrument ograniczania naszej wolnoci i korzyci, jakie moemy czerpa z solidarnej formuy integracji europejskiej.

I tak jak w czasie reformacji, take i teraz zmiany dokonuj si w znacznej mierze poza wiadomoci spoeczestwa. Dlatego zrezygnowano z debaty publicznej i z referendum, bo nu okazaoby si, e spoeczestwo moe mie wasne zdanie. W roli za angielskich czy pruskich biskupw, ktrzy legitymizowali reformacj, wystpio Prawo i Sprawiedliwo. Ta bowiem partia, formuujc swj europejski program, najsilniej akcentowaa znaczenie naszej podmiotowoci w Unii Europejskiej i chrzecijaskiej tosamoci europejskiej kultury. To ona najsilniej w swym programie kada nacisk na konieczno oglnonarodowego referendum. I ostrzegaa przed hegemonistycznymi aspiracjami Niemiec, ktre pod ktem wasnych interesw przygotowuj zmiany w UE. Wystpienie prezydenta Lecha Kaczyskiego w Sejmie, ktry odwoa wszystkie swoje twierdzenia z pamitnego ordzia, byo enujce. Jego podzikowania dla Angeli Merkel, ktra z ca determinacj zrealizowaa swe denia do wzmocnienia pozycji wasnego kraju i zredukowania pozycji Polski, byo wyrazem kapitulacji polityki polskiej. Zamykanie oczu na skutki budowy rurocigu batyckiego, na budow centrum wypdzonych i jego wpywu na wiadomo historyczn, moraln i polityczn wspczesnych pokole Europejczykw, wpyw niemieckiej kanclerz na dyskryminujce Polsk unijn polityk energetyczn, wreszcie jej sprzeciw wobec fundamentalnego dla nas znaczenia statusu Ukrainy w strukturach euroatlantyckich - wiadcz o tym, i polski prezydent nie tylko nie broni naszych interesw, ale jego wystpienie byo wrcz wyrazem manipulacji polsk racj stanu.

PiS, ze wzgldu na liczb gosw potrzebnych do ratyfikacji tego typu traktatu, byo w stanie go zablokowa, a przynajmniej wstrzyma, choby do czasu rozstrzygni w krajach, gdzie ta ratyfikacja jest wtpliwa. Zamiast swej "narodowej", "twardej", "suwerennej" polityki - PiS dokonao manipulacji na opinii publicznej. Pozwolio czci swych posw gosowa zgodnie ze swym deklarowanym programem, to jest przeciw ratyfikacji, ale w istocie jego polityka zmierzaa tylko do utrzymania eurorealistycznego elektoratu przy tej partii, ktra sprzeniewierzya si swojemu programowi i swoim wyborcom. Ten podzia ma zapewni utrzymanie poparcia wyborczego zarwno zwolennikw, jak i przeciwnikw traktatu. Ale powstaje pytanie o sens dziaa Jarosawa Kaczyskiego. Batalia o zachowanie podmiotowoci, pozycji i skutecznoci naszego kraju, jaka miaa miejsce w czasie procesu ratyfikacyjnego, pokazaa bowiem, e spod maski PiS, partii, ktra gosia si obroc narodowych interesw, wyjrzao jego prawdziwe oblicze, ktremu na imi kamstwo, tchrzostwo i manipulacja. PiS, ratyfikujc traktat reformujcy, zachowao si jak angielscy, pruscy czy szwedzcy biskupi, ktrzy "reformujc" Koci, zdradzili go i zniszczyli katolicyzm w poowie Europy.

Marian Pika

rdo: "Nasz Dziennik" z dnia 4 kwietnia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]