Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-08-2016
Zawsze jest wyjcie - felieton Marka Jurka w tygodniku "Go Niedzielny"

Czas dopuci do gosu odwag i realizm.

Pod koniec 2014 roku wiceprzewodniczca Komisji Europejskiej Federica Mogherini zapowiedziaa zaangaowanie Rady Unii Europejskiej w wypracowanie „wsplnego stanowiska caej Unii” w kwestii „praw zdrowotnych, reprodukcyjnych i seksualnych”. Gdy zapytaem j formalnie (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-010503+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl) o podstaw traktatow takich dziaa, odpowiedziaa, e skoro Rada UE jest traktatowo powoana do „okrelania polityki”, to bdzie to robi rwnie w kwestii „praw seksualnych”, tym bardziej e ju „wielokrotnie” to robia. Pytanie o podstaw traktatow (mwic prociej: gdzie pastwa Europy upowaniy Rad UE, by si tym zajmowaa?) pozostao wic bez odpowiedzi, ale jasne si stao, jak funkcj spenia uparte wprowadzanie tej problematyki na fora unijne. Samowola ponawiana „wielokrotnie” zaczyna uchodzi za prawo, podobnie jak kamstwo powtarzane „wielokrotnie” zaczyna uchodzi za prawd.

Warto o tym wszystkim wiedzie, bo pierwszym nakazem realizmu jest po prostu orientacja w tym, co si dzieje. Klasa rzdzca Unii Europejskiej zaangaowana jest w destrukcj etyki monogamicznej rodziny, wedug ktrej maestwem i norm spoeczn jest zwizek mczyzny i kobiety zorientowany na posiadanie dzieci. Tymczasem w ideologii zaawansowanego liberalizmu wyrnianie i wspieranie rodziny – to wanie dyskryminacja „innych form ycia rodzinnego”. Czym za jest „walka z dyskryminacj mniejszoci seksualnych”, zobaczya caa Europa ju 12 lat temu, kiedy to Komisja Swobd (!) Obywatelskich Parlamentu Europejskiego uniemoliwia prof. Rocco Buttiglionemu objcie miejsca w Komisji Europejskiej, gdy najdosowniej zmuszony do ujawnienia osobistych przekona etycznych „przyzna si”, e homoseksualizm uwaa za grzech. Dla porzdku – to nie bya kwestia wyborw, w ktrych dokonuje si selekcji rnych kandydatw. Prof. Buttiglione mia prawo zaj miejsce w Komisji Europejskiej, bo zosta na nie wybrany przez Wochy, ktre w Komisji mia reprezentowa. Okazao si, e pastwom nie wolno wybiera przekonanych chrzecijan, odmawiajcych podpisania si pod ideologi homoseksualn.

Polska – najwikszy kraj Europy rodkowej i najbardziej (wedug kryteriw socjologii religii) katolicki kraj Europy – powinna w sposb oczywisty tej rewolucji si przeciwstawia. Wadze Rzeczypospolitej powinny by na forum europejskim rzecznikiem adu moralnego i praw rodziny. 
To o naszym kraju w. Jan Pawe II mwi, e tu „zo zagraajce rodzinie nadal nazywane jest zem, grzech nadal nazywany jest grzechem, wynaturzenie – wynaturzeniem; e nie zwyko si tutaj, jak to czasem bywa w wiecie wspczesnym, konstruowa teorii dla usprawiedliwienia za i nazywania za dobrem”. Niestety, dzi wadze wczaj Polsk w konstruowanie tych teorii i promocj rewolucji spoecznej przeprowadzanej w Europie.

Rzd zasania si deklaracjami, e jego europejskie deklaracje to tylko deklaracje, ktre nie pocigaj konkretnych skutkw prawnych w kwestii „praw LGBTI”. Ale przecie pierwszym skutkiem jest uznanie, e takie prawa istniej (mimo e sam koncept LGBTI jest pozatraktatow inwencj). A skutki praktyczne s ju w szkoach i w polityce spoecznej, wspierajcej „antydyskryminacyjne” dziaania politycznego ruchu homoseksualnego. I bd skutki polityczne, bo pastwa zaangaowane w dechrystianizacyjn rewolucj bd Polsce przypomina, e zgadzamy si co do istnienia takich „praw”.

To wszystko mona jednak naprawi, jeli dopucimy do gosu odwag i realizm, jeli uwiadomimy sobie, w jak sytuacj zabrnlimy. Na pocztek sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej powinna przyj Opini negatywnie oceniajc czerwcowe Konkluzje Rady Europejskiej. Potem rzd bdzie mg powiedzie, e stanowisko, jakie w Brukseli zaj minister Kaczmarczyk, nie znalazo aprobaty w polskim parlamencie. Projekt Opinii w Komisji ju jest. Mwi midzy innymi, e „Komisja do spraw Unii Europejskiej Sejmu RP zdecydowanie krytycznie ocenia Konkluzje Rady Unii Europejskiej »w sprawie rwnouprawnienia osb LGBTI«, przyjte 16 czerwca 2016” oraz e „Komisja wyraa gbokie przekonanie, e Polska na forum midzynarodowym powinna broni praw rodziny i wartoci, na ktrych opiera si ycie i status spoeczny monogamicznej rodziny”. Przyjcie tej Opinii wzmocni polsk polityk w Europie, rzdowi pozwoli wyj z pochopnie zajtego stanowiska, pokae realno wadzy parlamentu. Wystarczy j tylko uchwali i zrobi z niej dobry uytek na forum europejskim.•


rdo: Go Niedzielny GN 33/2016Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]