Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-04-2008
Z Andrzejem Mak, liderem lubelskiej Prawicy Rzeczypospolitej, rozmawia Maria Cholewiska z "Naszego Dziennika"


Skd pomys z promowaniem inicjatywy moratorium na wykonywanie aborcji?

- Mielimy apel Ojca witego Benedykta XVI dotyczcy ogoszenia przez ONZ moratorium na wykonywanie aborcji. W zwizku z tym chcielibymy w t inicjatyw jako spoeczestwo si wczy - i to jest jakby jeden element. Drugim elementem jest to, e instytucje midzynarodowe - ostatnio Rada Europy - przy wsparciu radykalnych rodowisk lewicowych w Polsce prbuj wymusi na polskim Sejmie zmiany umoliwiajce aborcj na yczenie. W naszym przekonaniu, naley mobilizowa polskie spoeczestwo do przeciwstawienia si tym tendencjom zgubnym dla Polski i zgubnym dla Narodu. Myl, e nasza akcja bdzie miaa pozytywny wpyw: z jednej strony bdziemy mobilizowali spoeczestwo, a z drugiej - bdziemy wywierali pewien nacisk na rzdzce w Polsce rodowiska, eby o tym problemie nie zapominay i nie ulegay naciskom midzynarodowym. Chciabym jeszcze powiedzie, bo mi to jako umkno z pamici, e do tej akcji, ktr rozpoczlimy, zainspirowa nas te "Nasz Dziennik", ktry opublikowa ankiet przeprowadzon wrd posw, z ktrej wynikao, e posowie nie maj bladego pojcia o inicjatywie Ojca witego. Dlatego myl, e ta akcja bdzie rwnie takim przypomnieniem i promocj tej inicjatywy wrd elit politycznych naszego kraju. A to jest bardzo wane - i tutaj chciaem te "Naszemu Dziennikowi" podzikowa, e w jakim sensie zainspirowa nas do tego dziaania.

Dlaczego akurat kartki pocztowe z tekstem deklaracji wyraajcej poparcie dla inicjatywy moratorium maj by wysyane do marszaka Sejmu?
- Sam pomys zrodzi si w rodowisku Prawicy Rzeczypospolitej, eby w ten sposb zamanifestowa swoje pogldy i przywizanie do wartoci, jak jest ycie od poczcia. Wysyanie kart pocztowych, odpowiednio przygotowanych, z symbolik zwracajc uwag na potrzeb peniejszej ochrony dzieci nienarodzonych, z jednej strony bdzie miao wymiar spoeczny, a z drugiej strony - taki troch propagandowy, medialny, poniewa te karty bd kryy za porednictwem poczty, bd docieray do marszaka Sejmu, bd si na nich podpisywali obrocy ycia. Tak e wiele wtkw si czy w tej inicjatywie.

Jakie bd elementy tej kampanii spoecznej?
- Chcielibymy doprowadzi do tego, eby osoby, ktre bd rozprowadzay karty i na nich si podpisyway, robiy to w peni wiadomie. W zwizku z tym bdziemy organizowali spotkania na temat potrzeby ochrony ycia ludzkiego od momentu poczcia do naturalnej mierci. Oczywicie, pokazujc te bardzo ciekaw formu, ktr zaproponowa Ojciec wity, a wic tego ogoszenia przez ONZ moratorium na niewykonywanie aborcji - tak jak jest ogoszone moratorium na niewykonywanie kary mierci. To jest jzyk wspczesnego czowieka, a sprawa niezwykle istotna. Chcielibymy przy okazji tej inicjatywy w rnych miejscach wojewdztwa lubelskiego, ale i Polski, organizowa spotkania, na ktrych bdziemy rozmawiali o potrzebie prawnej ochrony ycia dzieci nienarodzonych, bdziemy rozmawia o inicjatywie Ojca witego Benedykta XVI i bdziemy prosili rne rodowiska spoeczne w Polsce o wsparcie tej akcji, a take wczenie si do niej.

Ile tych kartek zostao na razie przygotowanych?

- Wydrukowalimy dziesi tysicy tych kart.

Na razie zasig tej akcji obejmuje tylko wojewdztwo lubelskie?
- Tak, bo tutaj ten pomys si zrodzi i tutaj chcemy go promowa i wyprbowa. Jednak liczymy na to, e wsppracownikw znajdziemy w caym kraju.

W jaki sposb mona naby te kartki?
- Jedyny koszt, jaki trzeba bdzie ponie, to tylko taki, e osoba, ktra bdzie t kartk wysyaa, bdzie musiaa przyklei na niej znaczek. To jest cay koszt tej akcji. Natomiast same karty bdziemy rozprowadzali bezpatnie w rnych rodowiskach spoecznych na terenie naszego wojewdztwa, poniewa zapraszamy do wsppracy organizacje pozarzdowe, eby w t akcj si wczyy.

Przeprowadzajc ankiet o moratorium na aborcj, spotkaam si z wtpliwociami niektrych posw, e niemoliwe jest uchwalenie moratorium na wykonywanie aborcji, tak jak jest moratorium na wykonywanie kary mierci, poniewa jest to prawnie niespjne.
- Moim zdaniem, te argumenty s zupenie nietrafne. Wiemy przecie dokadnie, e w wielu pastwach legalnie mona zabija dzieci nienarodzone z powodw spoecznych i w zwizku z tym, jeli pastwo sankcjonuje tego typu dziaania ustawowo, to rwnie mona si dopomina ogoszenia moratorium - po prostu jakby zawieszenia wykonywania tych ustaw, ktre umoliwiaj zabijanie dzieci.

Pana zdaniem ta akcja bdzie skuteczna? Czy sprowokuje ona marszaka do podjcia odpowiednich krokw?
- Nie ukrywam, e to bdzie bardzo trudne. Pan marszaek Bronisaw Komorowski jest znany ze swoich pogldw. Ju w poprzedniej kadencji wypowiada si, e obecnie obowizujce ustawodawstwo jest dobre i nie trzeba dzieci dodatkowo chroni. Natomiast niewtpliwie jest istotny nacisk spoeczny, mobilizacja spoeczestwa do podnoszenia cay czas tego problemu, tej sprawy. Adresatem pocztwek jest wprawdzie marszaek Sejmu, ale ten apel jest skierowany rwnie do wszystkich wadz w naszym pastwie. Myl, e moe to je zmobilizuje do dziaania wanie w tym kierunku, eby podj wspprac i po prostu wesprze dziaania Stolicy Apostolskiej.

Dzikuj za rozmow.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]