Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-09-2016
Wywiad z krzysztofem Kawckiw w Tygodniku Niedziela: Cena za wierno cywilizacji chrzecijaskiej

Dlaczego 17 wrzenia jest do dzi wan dat dla Polski?

Agresja Armii Czerwonej na Polsk17 wrzenia 1939 roku stanowia konsekwencj wsppracy niemiecko-sowieckiej w okresie midzywojennym. Oznaczaa ostateczne zniszczenie adu wersalskiego. Bya ona kolejnym przykadem tego, e w historii wsppraca Berlina i Moskwy suya uderzaniu w pastwo polskie.

Prawica Rzeczypospolitej w owiadczeniu przygotowanym na ten dzie zwraca uwag, e „17 wrzenia to rocznica przypominajca cen, jak Polska zapacia za wierno zasadom cywilizacji chrzecijaskiej, za opr zarwno wobec nazistowskich Niemiec, jak i Zwizku Sowieckiego”.

Czy sytuacja geopolityczna Polski w jaki sposb przypomina t z roku 1939?

Dzisiaj sytuacja geopolityczna jest zupenie inna. W ostatnich latach dostrzec mona moliwo rekonfiguracji adu midzynarodowego. Zwizane jest to ze wzrostem potgi Chin, ale i Indii czy Turcji. To moe doprowadzi do wycofania Stanw Zjednoczonych z Europy. Strategiczna reorientacja Waszyngtonu na Pacyfik i zgroenie ze strony Chin dla mocarstwowej pozycji USA moe doprowdzi dowsppracy Rosji i Stanw Zjednoczonych. Moliwy jest nowy ukad midzynarodowy – nowa epoka postnatowska i postunijna. Analogie z sytuacj sprzed 1939 roku mog si pojawi w relacjach rosyjsko-niemieckich. Ewentualna rekonfiguracja adu midzynarodowego mogaby doprowadzi do wznowienia sojuszu rosyjsko-niemieckiego, do wsppracy tych pastw. Po stu latach moliwe jest Rapallo – bis (w 1922 roku Niemcy i sowiecka Rosja zawary sojusz gospodarczy i wojskowy wymierzony w ad wersalski).
Celem polskiej polityki zagranicznej powinno by przeciwdziaanie takiemu scenariuszowi.

Czy Polska potrzebuje zbudowa lokalny sojusz polityczny tzw. Midzymorze?

Midzymorze jest obszarem geopolitycznym i historycznym. Po 1939 roku wszystkie polskie ugrupowania niekomunistyczne wyraay przekonanie, e Polska pooona midzy Rosj a Niemcami bdzie w stanie przeciwstawi si potdze tych pastw tylko w sytuacji scisej wsppracy politycznej, gospodarczej i militarnej krajw lecych na obszarze midzy Batykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Dlatego wszystkie partie – od niepodlegociowych socjalistw po narodowcw – proponoway utworzenie konfederacji pastw Europy rodkowej.

Dzisiaj jednak - w lad za Feliksem Konecznym - powinnimy pamita, e jest to obszar do zrnicowany kulturowo, gdzie cieraj si wpywy cywilizacji aciskiej (pastwa o przewadze ludnoci katolickiej ) i bizantyskiej (pastwa o przewadze ludnoci prawosawnej). Realizm nakazuje zatem aby w pierwszej kolejnoci doprowadzi do konfederacji narodw bliskich sobie cywilizacyjnie: Polski, Wgier, Chorwacji, Sowacji, ewentualnie Czech i Sowenii a nastpnie Rumunii. Pocztkiem przyszej unii gospodarczej i militarnej powinna by Grupa Wyszehradzka. W tym kontekcie bardzo znaczca jest niedawna wypowied prawicowego kandydata na prezydenta Austrii o gotowoci przystpienia Austrii do Grupy Wyszehradzkiej.

Jak sobie radzi z trudnociami historycznymi wobec krajw, z ktrymi mamy wsplne interesy geopolityczne, np. z Ukrain?

Odrodzenie narodowe ukraiskie czy litewskie w XIX wieku przebiegao w opozycji do tradycji I Rzeczpospolitej, opartej na wsplnym dziedzictwie i wzajemnym szacunku wobec siebie. W litewskiej doktrynie politycznej okresu midzywojennego odrzucona zostaa koncepcja „Litwy historycznej” Wielkiego Ksistwa Litewskiego na rzecz „Litwy etnograficznej”. Wedug tej doktryny unia polsko-litewska sprowadzia na Litw same nieszczcia. Dlatego w latach 30. XX wieku Litwa kowieska doprowadzia do brutalnej depolonizacji tego kraju. W Kownie, gdzie ludno polska stanowia prawie 30 proc., doprowadzono dosytuacji, w ktrej Polacy nie mieli ani jednego kocioa, ani jednego naboestwa. Niestety doktryn „Litwy etnograficznej’ kontynuje obecne pastwo litewskie.

Z kolei gwnym problemem w relacjach z Ukraina jest to, e tosamo pastwowa i narodowa tego kraju ksztatowana jest w oparciu o zbrodnicz ideologi szowinizmu ukraiskiego i tradycj Ukraiskiej Powstaczej Armii. W sytuacji, gdy gloryfikowane s takie osoby jak Bandera i Szuchewycz, porozumienie nie jest moliwe. Ten stan rzeczy pogbiaj ostatnie reakcje strony ukraiskiej na uchwa polskiego parlamentu dotyczcego ludobjstwa na ludnoci polskiej na Woyniu i w Maopolsce Wschodniej. Wypowiedzi przedstawicieli pastwa ukraiskiego zmierzaj do tego, e„politycy nie powinni zajmowa si spraw woysk” .To jednak droga do nikd. Nie da si zbudowa dobrych relacji na kamstwie i narelatywizacji ludobjstwa dokonanego przez OUN –UPA w latach 1943-1947.

Jakie znaczenie ma brak potpienia komunizmu przez kraje Europy Zachodniej?

Pami o zbrodniczej agresji sowieckiej na narody Europy rodkowej powinna sta si istotnym elementem europejskiej wiadomoci historycznej. Brak potpienia komunizmu przez kraje Europy Zachodniej uniemoliwia zbudowanie rzeczywistej solidarnoci pastw naszego kontynentu.

Czy komunizm wytworzy przestrze osobnego dowiadczenia historycznego w naszej czci Europy, ktre daje lepsz perspektyw dla rozumienia problemw politycznych naszego kontynentu?

Narody Europy rodkowej i Wschodniej (nie zapominajmy take o Finlandii, ktra skutecznie przeciwstawia si sowieckiej inwazji) dowiadczyy przez dziesitki powojennych lat czym by komunizm. Wsplnota losw, lata walki o niepodlego doprowadziy do tego, e spoeczestwa tych krajw, jak si wydaje, s bardziej odporne ni zachodnia opinia publiczna na wszelkie przejawy dekadencji Europy i bardziej potrafi doceni znaczenie wasnej historii, tradycji, chrzecijaskiego adu spoecznego.

Dzikuj za rozmow.

rdo: Tygodnik NiedzielaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]