Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-04-2017
Nasz Dziennik - Krzysztof Kawcki: Bratnia pomoc dla RA

W Katowicach zakoczy si w sobot trzydniowy zjazd Wolnego Sojuszu Europejskiego (EFA), zrzeszajcego blisko 50 organizacji i partii etnonacjonalistycznych, regionalnych, autonomicznych i separatystycznych. W zgromadzeniu uczestniczyo ponad 200 przedstawicieli tych ruchw, m.in. Szkockiej Partii Narodowej, Nowego Sojuszu Flamandzkiego, separatyci baskijscy, kataloscy, korsykascy.

Na stronie internetowej Wolnego Sojuszu Europejskiego pojawio si haso „Serce europejskiego samostanowienia zabije na lsku”. Wedug EFA, zjazd w Katowicach mia by powicony „walce lzakw” o przyznanie autonomii w pastwie polskim oraz uzyskanie „statusu mniejszoci narodowej”. Prawo do samostanowienia jest fundamentalnym zaoeniem programowym EFA. Idea „samostanowienia”, ktra odnosi si do prawa narodw do niepodlegoci, w tym przypadku oznacza rozbicie historycznych pastw narodowych w Europie.

Mirae ”Europy stu flag”

W lad za lansowanym przez RA sloganem „autonomia to normalno” EFA podkrela, e w przeciwiestwie do Polski autonomia jest powszechn praktyk wikszoci pastw czonkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiciele tego ugrupowania zapowiadaj interwencj na forum instytucji unijnych w obronie „praw lzakw” przed rzekomym centralizmem pastwa polskiego.

EFA deklaruje si jako ugrupowanie proeuropejskie, ktre popiera wartoci Unii Europejskiej. Ju w 1981 roku na zjedzie w Brukseli w przyjtej deklaracji programowej na pierwszym miejscu umieszczono konieczno promowania idei federalizmu i regionalizmu. Federalizm i regionalizm miayby zastpi scentralizowan Europ Ojczyzn. Projekt ten zakada ustanowienie dwuizbowego Parlamentu Europejskiego – izby niszej zoonej z posw wybieranych w wyborach bezporednich i z izby wyszej, w ktrej znaleliby si przedstawiciele poszczeglnych regionw i wsplnot autonomicznych.

Jednym z fundamentalnych zaoe programowych jest tzw. federalistyczny nacjonalizm. Koncepcje EFA wpisuj si w wizj „Europy stu flag”, ktrej wyznacznikiem s zasady etnicznych nacjonalizmw. „Europa stu flag” to Europa regionw pozbawiona granic pastwowych i suwerennoci zewntrznej pastwa narodowego.

Wedug zasad regionalizmu, integracja federalistyczna Europy ma prowadzi do tworzenia na obszarach pastw narodowych jednostek, ktre uzyskayby kompetencje szersze od pastwa.

Liberaowie za podziaem Polski

W Polsce model Europy regionw by lansowany od pocztku lat 90. XX wieku przez orodki liberalne. W rodowisku Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ktrego czoowym dziaaczem by m.in. Donald Tusk, pojawiay si koncepcje gloryfikujce regionalizm i kwestionujce rol pastw narodowych. W marcu 1992 roku wywodzcy si z Kongresu Liberalno-Demokratycznego premier Jan Krzysztof Bielecki opowiedzia si w Brukseli za Europ opart na zasadach regionalizmu i federalizmu. Jego zdaniem, „Polska jutra moe podzieli si na Mazowsze, Wielkopolsk, Grny lsk i Dolny lsk. Europa regionw zwolni kontynent od wielkich konfliktw typowych dla pastw narodowych”.

Na pocztku 1993 roku pose z ramienia KL-D Wadysaw Reichelt przedstawi wizj Europy regionw: „Polityczna mapa Europy, czy tego chcemy, czy nie, nie jest jeszcze tworem skoczonym. Przysze jej wydanie bdzie zawiera w miejscu Hiszpanii Baskoni, Nawar, Kataloni, w miejscu Polski Mazowsze, Kujawy, Warmi, Mazury, Wielkopolsk i obydwa lski”.

W 1994 roku zawizaa si Liga Regionw, ktr wsptworzy m.in. Donald Tusk. Jeden z punktw programu okrela, e Polska powinna by jednolitym pastwem regionw skadajcym si z kilkumilionowych spoecznoci skupionych wok historycznych orodkw.

W Parlamencie Europejskim Wolny Sojusz Europejski wsptworzy wspln frakcj wraz ze skrajnie lewicow niemieck parti Zielonych. W 2011 roku w PE frakcja ta ogosia konkurs pt. „Walka ze zmianami klimatu a rwno pci”. Zieloni i EFA wystpuj na rzecz radykalnego ograniczenia emisji CO2 i przeprowadzenia dekarbonaryzacji Europy. Zrealizowanie tego programu doprowadzioby do likwidacji kopal wgla kamiennego na lsku. Kwestie „suwerennoci energetycznej” byy omawiane podczas katowickiego zjazdu.

Szanta mniejszociami

Przewodniczcy Ruchu Autonomii lska Jerzy Gorzelik opowiada si za rozszerzeniem kompetencji UE kosztem suwerennoci pastw narodowych w takich obszarach jak ochrona mniejszoci narodowych i etnicznych. Kwestie te powinny by regulowane na poziomie instytucji unijnych, a nie na poziomie pastw narodowych. Jego zdaniem, dla obywateli UE forum unijne jest naturalnym miejscem do dyskusji o problemach wewntrznych danego pastwa.

Tego typu metody byy ju podejmowane w przeszoci wobec pastwa polskiego. Po zakoczeniu I wojny wiatowej zachodnie pastwa narzuciy Polsce na Konferencji Paryskiej system ochrony mniejszoci narodowych, ktry realizowany by pod auspicjami Ligi Narodw. Przygotowane wwczas tzw. traktaty mniejszociowe bez udziau strony polskiej godziy w suwerenno Rzeczypospolitej i wprowadzay sankcje midzynarodowe za naruszenie tych zasad.

Przewodniczcy RA podkrela, e zjazd odbywa si w sytuacji kryzysu politycznego w Polsce, ograniczania samorzdnoci i systemu ochrony mniejszoci narodowych i etnicznych. Kilka dni przed zjazdem napisa: „Polska – chory czowiek Europy”. Czy to kolejne wiadome odniesienie do historycznych sformuowa dyplomacji niemieckiej i rosyjskiej o II Rzeczypospolitej jako „pastwie sezonowym” i „bkarcie Traktatu Wersalskiego”? Gorzelik zapowiada w 2015 roku „europeizacj kwestii lskiej”. Zjazd ruchw separatystycznych w Katowicach to wyraz realizacji tego planu.

Cel: demonta pastwa

W zjedzie separatystw europejskich udzia wzili przedstawiciele stworzonego przez Wolny Sojusz Europejski think tanku Centre Mauritis Coppierters. Na pocztku tego roku organizacja ta wspara kwot 18 tys. euro Stowarzyszenie Osb Narodowoci Kaszubskiej Kaszbsk Jednota, na realizacj projektu pod tytuem „Polityczna reprezentacja: studium porwnawcze Kaszubi i Grnolzacy na tle wybranych europejskich narodw bezpastwowych”. Kaszbsk Jednota niedawno wysuna postulat zwoania Sejmu Kaszubskiego. W 2016 roku ta marginalna, separatystyczna organizacja zostaa przyjta do Wolnego Sojuszu Europejskiego. Mimo to Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji przyznao w grudniu 2016 roku dotacj dla Kaszbsk Jednota na dziaalno statutow.

Z delegatami zjazdu EFA spotka si czonek zarzdu Sejmiku Wojewdztwa lskiego, a zarazem wiceprzewodniczcy RA Henryk Mercik. W swoim wystpieniu wyrazi nadziej, e „nasze samorzdzenie moe w kocu przerodzi si w autonomi”.

Na zakoczenie zjazdu delegaci Wolnego Sojuszu Europejskiego zwrcili si do polskiego rzdu o poszanowanie podstawowego prawa do samostanowienia, o uznanie lskiej mniejszoci etnicznej, a take o podjcie krokw zmierzajcych do przywrcenia autonomii. Tym samym Ruch Autonomii lska poszed drog realizowan przez Platform Obywatelsk, z ktr od kilku lat wsprzdzi w Sejmiku Wojewdztwa lskiego. To droga „partii zagranicy”, ktra odwouje si do rzdw obcych pastw i instytucji midzynarodowych. Ruch Autonomii lska uzyska „bratni pomoc” ze strony europejskich separatystw dla realizacji wasnej wizji autonomii, ktra zgodnie z prezentowanymi zaoeniami doprowadziaby do demontau pastwa polskiego.

rdo: Nasz DziennikCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]