Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-04-2017
Rzeczpospolita - Marian Pika: Emerytury albo armia

Podstawowym wymogiem zwikszajcym nasze bezpieczestwo jest przywrcenie armii charakteru narodowego – pisze wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.

W Szwecji przywrcono niedawno obowizkow sub wojskow zlikwidowan w 2010 roku. Podobn decyzj podjto na Litwie. Polityk obronn zmieniaj te Finowie, ktrzy po latach odchudzania armii chc j teraz powiksza. Dyskusje nad rozbudow potencjau obronnego odbywaj si te w Rumunii i Czechach. Take Stany Zjednoczone i Niemcy zapowiadaj wzrost nakadw na obronno. Ewidentnie na wiecie ronie wiadomo zagroenia istniejcego systemu midzynarodowego, take w wymiarze militarnym.
Gdy Stany Zjednoczone zwikszaj nakady na wojsko, kieruj si przede wszystkim potencjalnym zagroeniem ze strony Chin. Z kolei pastwa europejskie s coraz bardziej zaniepokojone rewizjonistyczn polityk Rosji. Ich zdaniem jej ambicje moe powstrzyma jedynie wzrost moliwoci obronnych pastw europejskich. Std rewizja dotychczasowej polityki obronnej, ktra generalnie polegaa na zmniejszaniu nakadw budetowych na obron, likwidacji obowizkowego poboru wojskowego i przeksztaceniu wasnych armii w korpusy ekspedycyjne uywane gwnie w celu dyscyplinowania pastw pozaeuropejskich.

Rosyjski rewizjonizm

Zmiana polityki rosyjskiej miaa miejsce tu po dojciu Putina do wadzy. To wtedy Moskwa zacza dynamicznie zwiksza wydatki na zbrojenia. Kolejnym krokiem bya przebudowa wasnych si zbrojnych i stopniowe dostosowywanie ich do realiw wspczesnej wojny. Ten proces zosta wyranie przyspieszony po wojnie z Gruzj w 2008 roku. Zadziwiajce jest, e proces przebudowy i unowoczeniania rosyjskiej armii praktycznie nie zosta zauwaony na Zachodzie, a w kadym razie nie wycignito z tego faktu adnych wnioskw. Ju po wojnie z Gruzj kilka krajw postanawia zrezygnowa z obowizkowej suby wojskowej, a wiele pastw NATO nadal tnie wydatki obronne. Wezwania do zwikszenia nakadw zbrojeniowych ze szczytu w Newport w 2014 r. zostay praktycznie zignorowane. Jedynie podczas szczytu NATO w Warszawie zdecydowano o rozmieszczeniu wojsk natowskich w pastwach batyckich i w Polsce. To s dziaania symboliczne, polityczne i propagandowe, ale bez wikszego znaczenia militarnego. Szczyt w Warszawie powinien uzmysowi zwaszcza pastwom Europy rodkowo-Wschodniej, e mog liczy tylko na siebie. I to powinien by dzwonek alarmowy dla wszystkich pastw naszej czci kontynentu, e jedynie radykalny wzrost wasnych moliwoci obronnych moe by najskuteczniejszym instrumentem powstrzymujcym rosyjski rewizjonizm.

Polska racja stanu

Polska formalnie naley do nielicznego grona pastw, ktre zgodnie z ustaleniami dwch ostatnich szczytw NATO wydaj 2 proc. PKB na obronno. Wypeniamy jednak ten wymg tylko formalnie, bo wliczamy do tego ok. 7,3 mld zotych przeznaczanych na emerytury wojskowe. Naleaoby te odj od tej kwoty koszty zakupu samolotw dla VIP-w. W zmienionej sytuacji midzynarodowej wzrost wydatkw obronnych naszego kraju do 3 proc. PKB jest wymogiem racji stanu. Bez radykalnego i szybkiego wzmocnienia naszego potencjau obronnego moemy znale si w bardzo trudnej sytuacji zagraajcej bezporednio naszemu bezpieczestwu narodowemu.
Ostatnio o wzrocie nakadw obronnych do 3 proc. PKB wspominali prezes PiS Jarosaw Kaczyski i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, ale s to deklaracje bez pokrycia, bo obnienie wieku emerytalnego praktycznie wyeliminowao moliwo zasadniczego zwikszenia wydatkw obronnych.
Program Morawieckiego zakada za zwikszenie nakadw do 2,5 proc. PKB dopiero w roku 2030. Deficyt budetu naszego kraju jest ju tak duy, e dalsze jego zwikszanie doprowadzi do radykalnego podwyszenia kosztw obsugi dugu publicznego i wpadnicia w ptl niebezpiecznego zaduenia. Tylko radykalne ograniczenie dotychczasowych wydatkw moe pozwoli na zwikszenie budetu obronnego. Jedyn racjonaln opcj jest wycofanie si z decyzji o obnieniu wieku emerytalnego, bo w sytuacji katastrofy demograficznej nie mona si wycofa z ekonomicznego wsparcia rodzin. A polski budet nie udwignie koncepcji 500+, wzrostu wydatkw obronnych i niszego wieku emerytalnego.

Narodowy charakter armii

Wzrost nakadw obronnych jest zasadniczym, ale niejedynym wymogiem reformy polskiej armii. Przede wszystkim trzeba odej od koncepcji armii jako korpusu ekspedycyjnego dziaajcego na zlecenie innych mocarstw poza Europ i przywrci polskiej armii jej podstawowy cel, jakim jest obrona wasnego terytorium.

Oznacza to odrzucenie realizowanej w ostatnich latach koncepcji pastwa, ktre nie jest naraone na zagroenia zewntrzne i wynikajcej z niej koncepcji armii ekspedycyjnej oraz skupienie uwagi na dostosowaniu armii do potrzeb obronnych.

Trzeba jasno powiedzie, e polska armia liczca okoo 100 tys. onierzy, w tym okoo 30 tys. operacyjnych, czyni Polsk praktycznie bezbronn. Polska musi mie okoo 150 tys. onierzy operacyjnych. Obecnie bowiem znaczna cz polskiej armii dziaa jako urzdnicy, a nie jako siy zbrojne. Dlatego oprcz przywrcenia jednolitego dowodzenia, zbudowania samodzielnego rozpoznania sytuacyjnego, wprowadzenia obrony terytorialnej, nowoczesnego wyposaenia, podstawowym wymogiem naszego bezpieczestwa narodowego jest przywrcenie armii charakteru narodowego. Oznacza to przede wszystkim przywrcenie obowizkowej suby wojskowej i co za tym idzie, radykaln przebudow armii. Polska armia ma bowiem obowizek broni kraju, a tylko w sytuacjach wyjtkowych jej oddziay mog suy poza granicami kraju. Do potrzeb obrony kraju powinna by dostosowana jej struktura i charakter.

Bez rezerw

Przywrcenie obowizkowej suby wojskowej nie oznacza rezygnacji z komponentu zawodowego. Wprost przeciwnie, oznacza przede wszystkim uzupenienie armii zawodowej sub zasadnicz i zbudowanie rezerwy na wypadek zagroenia. Trzeba pamita, e polska armia praktycznie nie ma rezerwy, bo w latach 2009–2012 zrezygnowano zupenie ze szkolenia rezerwistw. Przez lata systematycznie zmniejszano ich liczb. Za od 2013 roku szkolenia te miay charakter symboliczny. Dopiero w roku ubiegym przeszkolono 36 tys. osb. To zupenie nie wystarcza do stworzenia skutecznej armii na czas zagroenia. W Finlandii, gdzie systematycznie szkoli si rezerwistw, armia zawodowa w sytuacji zagroenia ma zdolno do 10-krotnego zwikszenia swojej liczebnoci.

Z wylicze Przemysawa urawskiego vel Grajewskiego wynika, e w przypadku zagroenia Finlandia moe zmobilizowa 7,16 proc. populacji, podczas gdy Polska zaledwie 0,28 proc. W sumie kraj, ktry liczy 5,5 miliona mieszkacw, jest w stanie wystawi trzy razy wicej onierzy ni Polska. Finowie co roku szkol 25 tys. rezerwistw suby zasadniczej i 17 tys. ochotnikw. I do podobnego modelu powinnimy dy take w naszym kraju.

Obowizkowa suba wojskowa powinna obejmowa wszystkich zdolnych do jej odbycia rekrutw, a zatem powinna mie charakter powszechny. Take obrona terytorialna powinna bazowa na onierzach po obowizkowej subie wojskowej. W przeciwnym razie bdzie ona miaa charakter zupenie amatorski.
Wprowadzenie obowizkowej suby wojskowej zwiksza moliwoci obronne jeszcze w jednym, czsto niedocenianym wymiarze – buduje bowiem potencja take w wymiarze patriotyczno-moralnym. Cho jest to pojcie niewymierne, ale w przypadku wojny, to w przypadku zajcia naszego terytorium przez wrogie wojska ma ogromne znaczenie motywacyjne dla skutecznego oporu. A zatem zwiksza potencjalnym najedcom koszty ewentualnej okupacji naszego kraju. W tym sensie odrodzenie patriotyzmu, czemu suy obowizkowa suba wojskowa, podnosi w sposb bezporedni potencja obronny naszego kraju i zwiksza skuteczno jego obrony.

Musimy by silni

Przywdztwo jest umiejtnoci zdefiniowania zasadniczych wyzwa, zwaszcza zagroe, i dania na nie skutecznej odpowiedzi w odpowiednim czasie, a nie tylko dziaaniem budujcym popularno partii rzdzcej. Dzi nasz kraj stoi przed wyzwaniem rewizji tego systemu midzynarodowego, dziki ktremu na przeomie lat 80. i 90. ubiegego stulecia odzyskalimy wolno. I dlatego, aby tej wolnoci nie utraci, potrzeba dzi budowa polski potencja obronny, aby zmiana obecnego systemu midzynarodowego nie odbya si naszym kosztem.
Bez penej mobilizacji moemy nie obroni naszej wolnoci, bo lojalno sojusznicza, gdy nie dysponuje si wasnym silnym potencjaem, jak pokaza przykad ostatniej wojny, bywa zawodna. Dlatego dzi musimy zbudowa armi narodow, opart o patriotyzm caego narodu, w ktrej kady Polak jest odpowiedzialny za obronno wasnego kraju. Przywrcenie obowizkowej suby wojskowej si rzeczy wymusi jej przebudow i dostosowanie do potrzeb obronnych kraju. Nie moemy dzi odkada kwestii obronnoci na pniejsze terminy, bo jest to wyzwanie na teraz i musimy dzi na nie odpowiedzie.

Marian Pika jest historykiem, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej

Tytu i rdtytuy pochodz od redakcji

rdo: RzeczpospolitaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]