Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-05-2017
Marian Pika w "Naszym Dzienniku": Demograficzne wyzwanie

Potrzebne s dalsze dziaania wspierajce dzietno w naszym Narodzie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej upublicznio wstpne dane GUS dotyczce urodze w pierwszym kwartale biecego roku. Urodzio si okoo 100 tysicy dzieci, to jest o 7 proc. wicej ni w pierwszym kwartale 2016 roku. O 0,8 punktu poprawi si wspczynnik urodze, ktry wynis 10,4 na 1000 urodze. Jednoczenie w pierwszym kwartale zmaro 117 tysicy osb i w rezultacie mamy spadek ludnoci w porwnaniu z kocem roku ubiegego.

Dane za pierwszy kwarta s znacznie mniej optymistyczne, ni wynikao to zarwno z rzdowych, jak i publicystycznych ocen poprzednich wskanikw statystycznych dotyczcych urodze. W roku ubiegym bowiem urodzio si okoo 15 tysicy wicej dzieci, wzrost mia miejsce przede wszystkim w kocowych miesicach, a zatem mg wskazywa, e rodzice podjli decyzj o posiadaniu dziecka pod wpywem zapowiedzi wprowadzenia programu „500+”.

Take dane za stycze wskazyway, e urodzio si o 5 tysicy wicej dzieci w porwnaniu ze styczniem roku ubiegego. Pierwszy kwarta tego roku jest istotny o tyle, e obecne urodzenia maj miejsce w sytuacji ju nie zapowiedzi, ale wprowadzenia programu „500+”. Oczywicie pena weryfikacja nadziei na popraw demografii bdzie moliwa w miar upywu czasu. Niemniej dane te s ju wan przesank do oceny tego programu, jego uwarunkowa, perspektyw demograficznych naszego kraju oraz dalszych dziaa w zakresie wsparcia rodziny posiadajcej dzieci.

Chcemy mie dzieci

Trzeba przypomnie, e kryzys, a waciwie katastrofa demograficzna, z jak mamy do czynienia, nie jest zjawiskiem ostatnich lat. Ju od pocztku lat 90. pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodzicw. Systematycznie spada wtedy poziom urodze, tak e najbardziej dokadny miernik jego poziomu – wspczynnik zastpowalnoci pokole zmniejszy si na pocztku tego wieku do poziomu 1,2-1,3 i utrzymuje si do tej pory. Dopiero poziom 2,1 gwarantuje prost zastpowalno pokole. W roku 2014 Polska na 224 pastwa znalaza si na 212. miejscu pod wzgldem wspczynnika dzietnoci. Te dane pokazuj dramatyzm polskiej sytuacji demograficznej, ktra prowadzi do systematycznego starzenia si polskiego spoeczestwa, wymierania naszego Narodu, a take kryzysu gospodarczego i zapaci systemu emerytalnego. Po prostu na zwikszajc si populacj emerytw nie bdzie komu pracowa.

Nie ulega wtpliwoci, e zasadnicz przyczyn spadku dzietnoci bya bariera ekonomiczna, cho z czasem coraz bardziej uwidaczniaj si bariery kulturowe. Badania postaw rodzicielskich niezmiennie wskazuj na to, e polskie rodziny chc mie wicej dzieci. Te przekonania potwierdzaj te dowiadczenia rodzin polskich emigrantw w Wielkiej Brytanii, wrd ktrych wspczynnik dzietnoci wynosi 2,3-2,4, czyli bardzo wyranie powyej prostej zastpowalnoci pokole.

Model 2+3

Wprowadzenie w roku ubiegym programu „500+” jest waciwie najwaniejsz form wsparcia rodzin w sytuacji katastrofy demograficznej. Niestety, jest to krok mocno spniony, nawet w porwnaniu z innymi krajami, ktre przeyway podobne zaamanie demograficzne jak Polska. W Rosji wprowadzono znaczc pomoc dla rodzin w roku 2007, podobny pakiet rozwiza maj take Biaoru i Wgry. I jest to wsparcie w wielu wymiarach bardziej znaczce ni w Polsce.

W naszym kraju pokolenie wyu zaczo ju wychodzi z wieku prokreacyjnego, w ten wiek wkraczaj roczniki niu lat 90. Po prostu bdzie coraz mniej rodzin, a w konsekwencji coraz mniej dzieci. Jedyn szans na poprawienie tej sytuacji jest wylansowanie modelu dzietnoci 2+3, czyli rodziny posiadajcej co najmniej troje dzieci. Ale to wymaga podjcia dalszych dziaa wspierajcych polskie rodziny ze wzgldu na posiadanie dzieci. Ministerstwo rodziny ma nadziej na przekroczenie poziomu 400 tysicy urodze w tym roku. Ot po wprowadzeniu duej ulgi podatkowej w latach 2008-2010 urodzenia zbliyy si do 420 tysicy, a wspczynnik zastpowalnoci pokole osign poziom 1,4. Jeeli zgodnie z tymi nadziejami poziom urodze nawet znaczco przekroczy 400 tys. urodze, to jednak nadal nie bdzie prostej zastpowalnoci pokole, a osignicie wanie tej zastpowalnoci powinno by podstawowym celem polityki pastwa polskiego.

Co dalej?

Dlatego obecnie s potrzebne dalsze dziaania wspierajce dzietno w naszym Narodzie. Przede wszystkim trzeba wyduy urlopy rodzicielskie, przynajmniej do dwch lat przy urodzeniu drugiego dziecka i trzech lat przy urodzeniu trzeciego i nastpnego, tak aby koniec urlopu przy trzecim dziecku umoliwi bezporedni opiek przedszkoln. Nastpnym dziaaniem powinno by dalsze uelastycznienie czasu pracy dla matek, tak aby praca nie kolidowaa z obowizkami macierzyskimi.

Wreszcie trzeba wprowadzi system dodatkw emerytalnych dla matek, ktre urodziy troje lub wicej dzieci, a od urodzenia i wychowania piciorga dzieci powinny matkom przysugiwa emerytury. Bowiem polski system emerytalny opiera si na solidarnoci pokole i pokolenie pracujcych dzieci pracuje na emerytury swoich rodzicw. Nie jest sprawiedliwe, aby dzieci z rodzin wielodzietnych pracoway przede wszystkim na emerytury tych, ktrzy nie maj dzieci czy maj ich mao, a nie pracoway na emerytury wasnych rodzicw. Wreszcie media, ktre znajduj si w rkach obozu rzdzcego, powinny propagowa model rodziny przynajmniej z trojgiem dzieci, bo zauwaamy wzrost wpywu znaczenia kultury masowej na model funkcjonowania rodziny. Niezwykle wane jest, aby wycofa z obrotu medycznego preparat ellaOne, ktrego dostpno jest sprzeczna z polskim prawem.

Marian Pika

Artyku pochodzi z nr 107 (5860) "Naszego Dziennika", ktry zosta opublikowany 11 maja 2017 roku.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]