Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-05-2017
Dr Krzysztof Kawcki w "Naszym Dzienniku": Genderyzm przenika do szk?

Na pocztku lutego 2015 roku Sejm gosami posw Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i czciowo Polskiego Stronnictwa Ludowego ratyfikowa Konwencj Rady Europy „O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Przeciw przyjciu konwencji byli posowie Prawa i Sprawiedliwoci oraz Solidarnej Polski. Tak zwana konwencja antyprzemocowa zostaa wprowadzona przy aktywnym udziale rzdu premier Ewy Kopacz i wsparciu prezydenta Bronisawa Komorowskiego.

Konwencja Rady Europy obowizuje w Polsce od 1 sierpnia 2015 roku. Jej zapisy bezporednio uderzaj w porzdek prawnomoralny Rzeczypospolitej, rodzin i system edukacji. Artyku 12 zobowizuje pastwa sygnatariuszy do „podejmowania dziaa niezbdnych do promowania zmiany spoecznych i kulturowych wzorcw zachowa kobiet i mczyzn w celu wykorzenienia uprzedze, zwyczajw, tradycji oraz innych praktyk opartych na stereotypowych rolach kobiet i mczyzn”.

W wyniku ratyfikacji Konwencji kade pastwo zobowizane jest wprowadzi do programw nauczania w szkoach, na wszystkich etapach edukacji, treci dotyczce „niestereotypowych” rl zgodnie z ideologi gender. Prowadzenie edukacji „antydyskryminacyjnej” w tym zakresie ma mie charakter systemowy i obligatoryjny.

Rzd w okowach gender

W kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwo zapowiadao uchylenie Konwencji Rady Europy. W kocu 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwoci przygotowao stosowny wniosek, ktry jednak nie by rozpatrywany przez rzd. W styczniu 2017 roku minister Adam Lipiski, penomocnik rzdu do spraw spoeczestwa obywatelskiego, penomocnik rzdu ds. rwnego traktowania, owiadczy, e rzd nie zamierza wypowiedzie tzw. konwencji antyprzemocowej.

Zawarto strony internetowej penomocnika rzdu ds. spoeczestwa obywatelskiego i rwnego traktowania potwierdza, e rzd kierowany przez Prawo i Sprawiedliwo kontynuuje w tym zakresie dziaania poprzednikw. Wrd obszarw dyskryminacji wymienione zostay „dyskryminacja ze wzgldu na pe” oraz „dyskryminacja ze wzgldu na orientacj seksualn”. Ta ostatnia wyraa si ma w nastpujcych formach: uzalenienie zatrudnienia od wczeniejszego ujawnienia swojej orientacji seksualnej, domaganie si od kandydata na pracownika zawiadczenia lekarskiego stwierdzajcego, e kandydat nie jest nosicielem HIV i nie choruje na AIDS, dokuczanie pracownikowi z powodu jego orientacji seksualnej, odmowa zatrudnienia osoby orientacji homoseksualnej na okrelonym stanowisku pracy, zwolnienie z pracy pod nieuzasadnionym pretekstem po ujawnieniu si homoseksualnej orientacji pracownika.

Ze strony internetowej organu administracji rzdowej dowiadujemy si, e rozrnione s trzy „orientacje psychoseksualne”: heteroseksualna, biseksualna i homoseksualna. „W tym kontekcie grup, ktra zdecydowanie czciej pada ofiar dyskryminacji, s osoby homo- i biseksualne”. Penomocnik do spraw rwnego traktowania przypomina, e dyskryminacji zakazuje zarwno prawo polskie, jak i prawo UE. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem polskie prawo powinno sta na stray uprzywilejowania tzw. mniejszoci seksualnych. W tym kontekcie np. odmowa zatrudnienia nauczyciela homoseksualisty byaby zamaniem polskiego prawa. Przedstawione na stronie penomocnika rzdu obszary i formy dyskryminacji wpisuj si w promowanie politycznego ruchu homoseksualnego.

Tak zwana edukacja antydyskryminacyjna bya jednym z priorytetw Ministerstwa Edukacji Narodowej w okresie rzdw koalicji PO – PSL. 10 grudnia 2014 roku minister Joanna Kluzik-Rostkowska wystosowaa list do kuratorw i spoecznoci szkolnych, w ktrym zaapelowaa o „wzmocnienie edukacji antydyskryminacyjnej w szkoach”. W ujciu Kluzik-Rostkowskiej: „Ksztacenie i wychowanie modego pokolenia w przekonaniu o rwnoci wszystkich ludzi bez wzgldu na pe, pochodzenie rasowe lub etniczne, religi, przekonania, niepenosprawno, wiek lub orientacj seksualn to jedyna droga w rozwoju wiadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego spoeczestwa obywatelskiego”.

W czerwcu 2015 roku Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w kolejnym raporcie powiconym Polsce wezwaa rzd, aby w programach wszystkich rodzajw szk, a nawet uniwersytetw znalazy si treci powicone genderyzmowi i zwalczaniu dyskryminacji wobec tego zjawiska.

6 sierpnia 2015 roku Joanna Kluzik-Rostkowska wydaa rozporzdzenie w sprawie wymaga wobec szk i placwek. Zapisano w nim, e w przedszkolu, szkole lub placwce s realizowane dziaania antydyskryminacyjne obejmujce ca spoeczno tych instytucji. Zapisy o edukacji antydyskryminacyjnej podane w Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej umoliwiaj promowanie ideologii gender i homoseksualizmu przez organizacje reprezentujce interesy LGBTQ. Na ten stan rzeczy w wystpieniach do ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej zwracay kilkakrotnie uwag m.in. Obywatelska Inicjatywa Rodzin, Stop Seksualizacji Naszych Dzieci, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Bez rezultatu.

Dlaczego minister milczy?

W latach 2011-2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej organizowao we wsppracy z podlegym mu Orodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) szkolenia dla rzeczoznawcw podrcznikw do ksztacenia oglnego „w celu uwraliwienia ich na treci o charakterze antydyskryminacyjnym”. W trakcie tych szkole poruszana bya tematyka stereotypw pci w podrcznikach szkolnych, sposobw zapobiegania stereotypowaniu oraz roli rzeczoznawcy w tym zakresie.

Obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej – jak si wydaje – akceptuje ten stan rzeczy i zadania, ktre w procesie edukacji antydyskryminacyjnej maj realizowa przeszkoleni rzeczoznawcy. Potwierdzeniem moe by pismo wiceministra Macieja Kopcia z 4 marca 2016 roku do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – organizacji wspieranych finansowo przez Fundacj im. Stefana Batorego: „Rzeczoznawcy podrcznikw do ksztacenia oglnego s uwraliwieni na konieczno analizy treci znajdujcych si w podrcznikach pod ktem rwnego traktowania oraz przeciwdziaania dyskryminacji ze wzgldu na pe, ras, pochodzenie etniczne, narodowo, religi lub wyznanie, pogldy polityczne, wiek, orientacj seksualn, stan cywilny i rodzinny”.

Organizacje pozarzdowe bronice praw rodzicw do pierwszestwa w wychowaniu swych dzieci alarmuj, e przedstawiciele rnych rodowisk podejmuj intensywne dziaania na rzecz realizacji edukacji antydyskryminacyjnej. Zwracaj uwag, e pod t nazw kryje si plan promowania w szkole zachowa i zwyczajw odrzucajcych wszelkie normy spoeczne w sferze seksualnoci. Przykadem s tworzone w szkoach z inspiracji Fundacji na rzecz Rnorodnoci Spoecznej Kodeksy Rwnego Traktowania. Program dotyczcy szkolnych kodeksw rwnego traktowania zosta objty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Penomocnika Rzdu ds. Rwnego Traktowania i Orodka Rozwoju Edukacji.

ORE wsplnie z Fundacj na rzecz Rnorodnoci Spoecznej prowadzi szkolenia w zakresie Kodeksu Rwnego Traktowania. Wedug Orodka, taki Kodeks to narzdzie wspierajce kadr pedagogiczn w pracy ze spoecznoci szkoln zrnicowan m.in. ze wzgldu na narodowo, pochodzenie etniczne, kolor skry, wyznanie, stopie znajomoci jzyka polskiego, a take inne cechy. Pojcie „inne cechy” pozwala na dowoln interpretacj zrnicowania realizacji tematyki. Projekt ten jest realizowany i finansowany ze rodkw UE oraz budetu pastwa.

20 sierpnia 2016 roku Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza w pimie skierowanym do dyrekcji szk, nauczycieli, pedagogw szkolnych i rad rodzicw przestrzegao: „Kodeksy Rwnego Traktowania tworzone s w szkoach z inspiracji Fundacji na rzecz Rnorodnoci Spoecznej (FRS) na podstawie gotowych wytycznych w taki sposb, aby stwarzao to pozory, e jest to wasne osignicie szkolnego rodowiska. W rzeczywistoci otwiera si w ten sposb szko dla dziaaczy LGBTQ i realizacji gronych dla modziey ich celw ideologicznych. Szlachetne hasa troski o niepenosprawnych, ubogich, cudzoziemcw s jedynie fasad ukrywajc gwny cel – promocj homoseksualizmu i innych zaburzonych zachowa seksualnych”.

Zagroenia wynikajce z zapisw Rozporzdzenia z 6 sierpnia 2015 roku, w wyniku ktrych wprowadzana jest edukacja antydyskryminacyjna i zwizany z ni kodeks rwnego traktowania, wymagaj ich odrzucenia, a w przypadku ich realizacji, ostronoci w wyborze podrcznikw i programw nauczania – przez dyrekcj, nauczycieli i rodzicw. Przede wszystkim jednak minister edukacji narodowej Anna Zalewska powinna wycofa szkodliwe rozporzdzenie.

Kontrowersyjne fundusze

W okresie rzdw PO – PSL jednym z najwaniejszych instrumentw prowadzcych do destrukcji adu prawnego i moralnego w naszym kraju, take na terenie placwek owiatowych, byy Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przekazywane przez Norwegi, Islandi i Liechtenstein. Pienidze te stanowi rekompensat za dostp Norwegii do wsplnego obszaru gospodarczego Unii Europejskiej.

Decyzj rzdu Donalda Tuska operatorem funduszy dla organizacji pozarzdowych w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” zostaa Fundacja im. Stefana Batorego. Projekty w celu uzyskania wsparcia finansowego musz wpisywa si m.in. w nastpujce obszary: prawa czowieka z uwzgldnieniem praw mniejszoci etnicznych, religijnych, jzykowych i seksualnych; zwalczanie dyskryminacji; rwnouprawnienie pci. Zaoyciel Fundacji Batorego George Soros przeznacza ogromne pienidze dla midzynarodowych organizacji propagujcych aborcjonizm i dziaania wymierzone w rodzin. Fundacja Batorego przekazaa miliony zotych organizacjom politycznego ruchu homoseksualnego i organizacjom propagujcym rwnie na terenie szk genderyzm. Fundusze Norweskie byy gwnym sponsorem tzw. parady rwnoci w Warszawie, w ktrej tradycyjnie uczestniczy norweski ambasador i przedstawiciele rzdu tego kraju.

Polska nadal pozostaje najwikszym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021. Do naszego kraju ma trafi 809,3 mln euro. Rzd premier Beaty Szydo podj, jak si wydaje, decyzj o odebraniu Fundacji Batorego zarzdzania Funduszami Norweskimi w obszarze organizacji pozarzdowych, co uchroni przed dziaalnoci wywrotow rnych lewackich organizacji na terenie polskich szk. Funkcj operatora ma przej rzdowe Narodowe Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego. Jak jednak trafnie zauway pose PE Marek Jurek, waciwym rozwizaniem byoby, aby ich operatorem zostay niezalene instytucje spoeczne o wyprbowanym autorytecie – jak (przykadowo) Caritas, Fundacja Lux Veritatis, Fundacja Mamy i Taty czy Instytut Jagielloski.

Takie rozwizanie daje gwarancj dziaa zgodnych z porzdkiem prawnym Rzeczypospolitej zapisanym w art. 72 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochron praw dziecka. Kady ma prawo da od organw wadzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc, okruciestwem, wyzyskiem i demoralizacj”.


Dr Krzysztof Kawcki

Artyku pochodzi z nr 115 (5868) "Naszego Dziennika", ktry zosta opublikowany 20 maja 2017 roku.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]