Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-06-2017
Nasz Dziennik - Marian Pika: Retoryczny patriotyzm

Odbudowa patriotycznego ycia publicznego musi mie charakter caociowy

Gdy mwimy o patriotyzmie, najczciej odwoujemy si do historii jako skarbnicy tradycji i wartoci. I to jest suszna postawa, bo to przeszo ksztatuje nasz tosamo. Ale polski patriotyzm poprzez specyfik naszej historii jest naznaczony przede wszystkim pitnem walki militarnej i powicenia ycia. W Polsce w przeciwiestwie do innych narodw znacznie sabiej funkcjonuje patriotyczny paradygmat w sytuacji pokoju, w sytuacji, gdy nie ma potrzeby ekstremalnej mobilizacji moralnej. Co nie znaczy, e nie mamy historycznych wzorw takich zachowa. Obrona naszego stanu posiadania w czasie zaborw, obrona naszej religii w sytuacji przeladowa, a nade wszystko budowanie polskiej wasnoci w okresie niewoli dostarczaj takich wzorcw.

Niestety te wzorce dzi sabo funkcjonuj w naszej narodowej wyobrani. Zwizane jest to take z faktem, e po upadku komunizmu i odzyskaniu wolnoci polskie pastwo nie postawio kwestii budowy wsplnoty narodowej jako priorytetu we wasnej polityce. Z komunizmu bowiem wyszlimy nie tylko jako bankruci w wymiarze ekonomicznym, ale take jako Nard zdezintegrowany i w wielu wymiarach okaleczony poprzez komunistyczn indoktrynacj i demoralizacj. Komunizm cofn procesy narodowotwrcze, nie w tym sensie, e Polacy przestali si czu Polakami, ale w tym sensie, e z faktu polskoci nic nie wynika. Nie ma, jak to niegdy pisa Roman Dmowski, „obowizkw polskich”. Ta sytuacja wymagaa podjcia narodowej terapii, przede wszystkim w wymiarze edukacyjno-wychowawczym, a take w wymiarze politycznym.

Nard podzielony

Niestety zamiast odbudowania wsplnoty, zamiast budowania narodowej polityki, nasze ycie publiczne zostao naznaczone dominacj ideologii „wchodzenia do Europy” i pedagogik narodowego wstydu. Tego typu dominacja ideologii budowaa tylko narodowe kompleksy, utrudniaa odbudowanie wsplnoty, uatwiajc prowadzenie polityki ekonomicznej neokolonizacji naszego kraju oraz godzc si na wyzbywanie atrybutw suwerennoci w procesie integracji europejskiej. III Rzeczpospolita w przeciwiestwie do II Rzeczypospolitej nie postawia na budow patriotyzmu i budow narodowych wizi i tym samym na odbudow narodowych elit. To wanie ta dezintegracja miaa suy realizacji innych ni narodowe cele w yciu naszego Narodu.

Nic zatem dziwnego, e nie tylko polska polityka, ale take polska ekonomia, ycie spoeczne, a przede wszystkim edukacja, kultura i wychowanie realizoway cele, ktre pogbiay wykorzenienie narodowe i moralne. To ten proces jest wanie zasadnicz przyczyn, e kilkadziesit lat po upadku komunizmu nadal nie moemy upora si z jego mentalnymi, spoecznymi i politycznymi skutkami.

W ostatnich latach obserwujemy odrodzenie, zwaszcza wrd modego pokolenia, postaw i wartoci patriotycznych. Jest to pokolenie w znacznie mniejszym stopniu dotknite kompleksami i dezintegracj wizi narodowej ni pokolenia wychowane w okresie komunistycznym. Ale jest to odrodzenie patriotyzmu, ktre ma przede wszystkim charakter emocjonalny i tosamociowy. Temu procesowi brakuje jeszcze wymiaru kulturowego i politycznego, by w sposb peny ksztatowa ycie narodowe.

Obecnie polityka pastwa bardziej si koncentruje na blokowaniu najbardziej jaskrawych antypolskich inicjatyw, zwaszcza w wymiarze kulturowym, ni na ksztatowaniu pozytywnych wzorcw i norm patriotycznych w narodowej kulturze czy edukacji. Te wszystkie dziaania nie odpowiadaj na charakter i zakres wyzwa i zagroe, jakim jest kryzys patriotyzmu i jego konsekwencje dla narodowej wsplnoty.

Bez uczynienia patriotyzmu fundamentem dziaalnoci publicznej bdziemy mieli do czynienia jedynie z pozorowaniem patriotycznej polityki i sprowadzeniem patriotyzmu do retoryki. Retoryka jednak nie zmienia rzeczywistoci i ogranicza si tylko do sw. Potrzebna jest caociowa wizja ycia narodowego opartego na paradygmacie patriotyzmu, eby proces jego odrodzenia by skutecznym instrumentem naprawy naszego ycia wsplnotowego.

Wana racja stanu

Potrzebna jest take prawdziwa polityka narodowa w wymiarze ekonomicznym czy midzynarodowym. Jeeli mamy do czynienia z dziaaniami niekonsekwentnymi, a nawet szkodliwymi, takimi jak poparcie dla traktatw niszczcych polsk suwerenno i szkodzcych polskiej gospodarce, jak ukad CETA czy dalsze wspomaganie balcerowiczowskiej koncepcji wsparcia przede wszystkim kapitau zagranicznego, to nawet polityka w tych wymiarach, w ktrych autentycznie wspiera budow polskiego interesu narodowego, traci na wiarygodnoci.

Takich dziaa jest wicej. Brak solidarnoci z najmniejszymi, bo jeszcze nienarodzonymi, Polakami zagroonymi aborcj jest tu dobitnym przykadem braku solidarnoci narodowej. Postulat, eby pyta w referendum konstytucyjnym o kwestie utrzymania waluty narodowej, to podanie w wtpliwo kwestii suwerennoci narodowej w wymiarze polityki gospodarczej. Postulat stworzenia armii europejskiej to postulat rezygnacji z kolejnego atrybutu suwerennoci, jakim jest wasna armia. Popieranie na arenie midzynarodowej da politycznego ruchu homoseksualnego to stwarzanie midzynarodowej presji na nasz kraj w zakresie wychowania modego pokolenia.

Dlatego tak wane jest, aby odbudowa patriotycznego ycia publicznego miaa charakter caociowy i eby dziaania, zwaszcza w sferze politycznej i midzynarodowej, jasno broniy polskiej racji stanu, a nie kwestionoway j. W przeciwnym razie odradzajcy si polski patriotyzm dozna zasadniczego osabienia.


rdo: Nasz DziennikCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]