Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-06-2017
Nasz Dziennik - dr Krzysztof Kawcki: Dzieci w okowach pastwa

W poowie kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej przedstawio zaoenia programu „Maluch+”. Przewiduje on, e liczba miejsc w obkach ma wzrosn ze 100 tys. (obecnie) do 300 tys. W tym celu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej proponuje m.in. zniesienie obowizku posiadania w obkach lub klubach dziecicych dwch sal (dotychczas jedna sala jest przeznaczona dla dzieci, ktre nie ukoczyy 1. roku ycia). W konsultacjach spoecznych oprotestowany zosta pomys zwikszenia limitu dzieci do 10 przypadajcych na jednego opiekuna (dzi 8 dzieci na jednego opiekuna).

Rwnie w tym roku w ramach programu „Maluch+” w obkach i klubach dofinansowanych zostanie ponad 53 tys. miejsc dla dzieci do 3. roku ycia. Rzd przeznaczy na realizacj tego przedsiwzicia 500 mln z. – Chcemy, aby kada polska rodzina moga umieci dziecko w obku, jeeli chce to zrobi, a ponoszona przez ni opata nie pochaniaa wikszoci domowego budetu – powiedziaa minister Elbieta Rafalska.

Mama w domu

Take w tym roku w obkach ma powsta ponad 12 tys. nowych miejsc. Placwki te bd mogy zakada nie tylko gminy, osoby fizyczne i osoby prawne, ale take pozostae jednostki samorzdu terytorialnego – powiaty i wojewdztwa oraz instytucje pastwowe.

Minister Elbieta Rafalska wskazuje, e obecnie opiek obkow objtych jest zaledwie 11 proc. dzieci do 3. roku ycia. W jej ocenie to stanowczo za mao, a wiksza liczba miejsc opieki moe by czynnikiem sprzyjajcym podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci. Stanowisko takie jest sprzeczne z wynikami bada w ramach „Generations and Gender Programme” przeprowadzonych w naszym kraju w 2011 roku. Badania potwierdziy, e kobiety, ktre przebywaj na urlopie macierzyskim lub wychowawczym, znacznie czciej deklaruj ch posiadania kolejnych dzieci. Podobna prawidowo wystpuje w innych pastwach. Zdaniem minister Elbiety Rafalskiej, rodzice oczekuj wikszej liczby miejsc opieki. Potwierdzeniem tego s sytuacje zapisywania dziecka do obka ju w okresie ciy matki.

Zupenie inny obraz wyania si z raportu przygotowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Znaczna cz kobiet osobicie pragnie sprawowa opiek nad dzieckiem po jego urodzeniu. Bezporednia opieka nad maluchem oraz stabilna sytuacja rodzinna s czynnikami pozytywnie wpywajcymi na ch posiadania potomstwa (Raport Instytutu Ordo Iuris, „Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?”, Warszawa 2015).

Ideologiczne cele barceloskie

Zaoenia rzdowego programu „Maluch+”, ktre zmierzaj w kierunku rozszerzenia instytucjonalnej opieki nad dziemi do lat trzech i aktywizacji kobiet, s realizacj wytycznych Unii Europejskiej.

W 2002 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie ustalono, e opiek instytucjonaln powinno zosta objtych 90 proc. dzieci w wieku od 3 lat do wieku rozpoczcia obowizkowej edukacji w szkole podstawowej oraz 33 proc. dzieci poniej 3 lat. Tak zwane cele barceloskie zalecaj, aby pastwa czonkowskie usuny czynniki zniechcajce kobiety do uczestniczenia w rynku pracy. W 2009 roku w dokumencie „Edukacja i Szkolenia 2020” przyjto zaoenie, e do 2020 roku 95 proc. dzieci w wieku od 4 lat do wieku szkolnego ma by objtych edukacj przedszkoln.

Komisja Europejska w 2011 roku w sprawozdaniu sformuowaa pod adresem krajw czonkowskich Unii Europejskiej oczekiwanie przyspieszenia realizacji prac dotyczcych placwek opieki nad dziemi, tak aby osign poziom 75-procentowego zatrudnienia kobiet w krajach UE do roku 2020. W tym celu Komisja Europejska skierowaa zalecenia do 11 pastw czonkowskich, w tym Polski, dotyczce zatrudnienia kobiet, dostpnoci i jakoci usug opieki nad dziemi. KE podkrelia: „Strategie uatwiajce zachowanie rwnowagi midzy yciem prywatnym a prac – zwaszcza dotyczce usug opieki nad dziemi – s kluczem do wspierania zatrudnienia kobiet”. Unia Europejska traktuje kwesti dostpnoci placwek opieki nad dziemi jako jeden z elementw zmian na rzecz „rwnoci pci”, przede wszystkim poprzez zwikszenie wskanika zatrudnienia kobiet.

W 2013 roku Komisja Europejska przyja obszerne sprawozdanie na temat realizacji przyjtych w Barcelonie celw. W komunikacie z 14 kwietnia 2014 roku znalaza si uwaga, e dziki unijnemu finansowaniu placwek opieki nad dziemi i wspieraniu uczestnictwa kobiet na rynku pracy zatrudnienie kobiet wzroso w UE z 58 proc. w 2002 roku do 63 proc. w 2013 roku. W latach 2007-2011 UE przeznaczya z funduszy strukturalnych 3,2 mld euro dla placwek opieki instytucjonalnej w celu wzrostu odsetka dzieci korzystajcych z placwek opieki. Dotacje z funduszy europejskich udzielane s na inwestycje, wyposaenie techniczne i edukacyjne, kursy i szkolenia doskonalce dla wychowawcw.

Odgrny przymus

W Warszawie do 2015 roku realizowany by w niektrych przedszkolach projekt „Mama i tata wracaj do pracy, a ja id do obka”. Projekt by wspfinansowany a w 85 proc. ze rodkw UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych maj zwikszy liczb miejsc w przedszkolach, punktach przedszkolnych, obkach i klubach dziecicych. Przykadowo w wojewdztwie podlaskim z funduszy unijnych przeznaczone jest 27 mln z na tworzenie obkw i klubw malucha na lata 2014-2020. W pierwszym rzdzie celem dotacji ma by skonienie mam nowo narodzonych dzieci do powrotu na rynek pracy. Z danych GUS wynika, e na Mazowszu w 2015 wydano 160 mln z na obki, a w caej Polsce 740 mln z.

Rekomendacje Unii Europejskiej w zakresie opieki nad dziemi do lat trzech, przyjte przez polski rzd, sprowadzaj si do nastpujcych zalece:

– jak najszybszego wprowadzenia w ycie ustawy o obkach;

– zliberalizowania wymogw lokalowo-sanitarnych dla obkw;

– zwikszenia dostpnoci placwek opiekuczych dla maych dzieci.

Rzd Prawa i Sprawiedliwoci kontynuuje program Platformy Obywatelskiej, ktra w 2011 roku przyja ustaw „Maluch”. Zgodnie z zaoeniami programu w latach 2011-2013 miao powsta 30 tys. nowych miejsc w obkach, przy poziomie finansowania wynoszcym rocznie 90 mln z.

Wicepremier Mateusz Morawiecki w lad za dokumentami UE powtarza, e opieka nad dzieckiem jest jednym z waniejszych czynnikw biernoci zawodowej w Polsce. Dlatego, aby przeciwdziaa niskiej aktywnoci zawodowej kobiet, naley rozwin system instytucjonalnej opieki nad dziemi. W 2030 roku system instytucjonalnej opieki ma obj 33 proc. dzieci do lat 3. Wielkoci te pokrywaj si z zaleceniami UE.

Projekt „Maluch+” nie uwzgldnia wysokich kosztw prowadzenia obkw i klubw malucha. W Warszawie miesiczne dofinansowanie przez samorzd jednego dziecka w obku (w 2016 roku) wynosio 1292 z. Stanowi to prawie 87 proc. kosztw zwizanych z prowadzeniem tych placwek.

Dyskryminacja nia

Zupenie niezrozumiae s plany rzdu, ktre maj na celu zmniejszenie dopat do pracy nia. Obecnie legalnie zatrudniona przez rodzicw niania ma opacane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych skadki od minimalnej pensji. Od kwoty powyej 2 tys. z skadki opacaj ju rodzice. Zgodnie z proponowanym rozwizaniem ZUS opaci skadki od kwoty nie wyszej ni 50 proc. wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac. Wedug ministerstwa, niania jest najdrosz form opieki nad dziemi do lat 3. Dlaczego praca opiekuczo-wychowawcza moe w Polsce liczy na dofinansowanie ze strony wadz tylko wwczas, gdy jest wykonywana przez opiekunk w obku?

Wyniki bada sondaowych z 2011 roku przedstawione w Raporcie Instytutu Ordo Iuris mwi, e a 85 proc. polskich matek dzieci w wieku 4-36 miesicy najchtniej powierzyoby sta opiek nad dzieckiem opiekunce spord najbliszej rodziny i przyjaci. Jednoczenie ponad poowa badanych (52 proc.) w ogle nie chciaaby posya dziecka do obka. Instytut Ordo Iuris zwraca uwag, e „koszty opieki instytucjonalnej (obkowej i przedszkolnej) stanowi najistotniejszy wydatek pastwa w zakresie polityki rodzinnej. W ostatnich latach najszybciej rosn wydatki na opiek obkow. Niestety, pienidze na ten cel wydawane s jednostronnie. Podczas gdy praca opiekunki w przedszkolu i obku finansowana jest przez pastwo, praca mamy w domu nie moe liczy na adne wsparcie”. Autorzy raportu zwracaj uwag, e w polityce rodzinnej powinna obowizywa zasada „pienidze id za dzieckiem, a nie za instytucj” i postuluj wprowadzenie bonu wychowawczego, ktry pozwoli rodzicom na realny wybr formy, w jakiej sprawowana jest opieka nad ich dziemi.

System polityki rodzinnej w zakresie opieki nad dziemi w naszym kraju powinien ulec radykalnej przebudowie polegajcej na odejciu od rozbudowanego, etatystycznego systemu opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia matek.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]