Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-06-2017
Rzeczpospolita - Marian Pika: Demokracja bez alternatywy

Zagroeniem dla Polski jest nie tylko nieprzemylana polityka PiS w sprawie Trybunau Konstytucyjnego czy wtpliwe pomysy legislacyjne rzdu, ale przede wszystkim brak rzeczywistej opozycji politycznej – pisze wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.

Stawiane na midzynarodowym forum zarzuty, e z demokracj w Polsce nie jest najlepiej, znajduj niespodziewane potwierdzenie. Ot warunkiem waciwego funkcjonowania demokracji s nie tylko rzdy wikszoci wyonione w demokratycznych wyborach, ale take istnienie opozycji. Konkurencja polityczna utrzymuje obz rzdowy w czujnoci i mobilizuje go do pracy koncepcyjnej i politycznej. Ale opozycja to nie to samo, co zasiadajcy w parlamencie posowie niepopierajcy czy nawet zwalczajcy rzd. Opozycja to przede wszystkim propozycja alternatywnego przywdztwa narodowego. To zorganizowane rodowisko polityczne prezentujce alternatywn wizj polityki narodowej i metod jej prowadzenia.

Refleks komunizmu

Opozycja musi stale rozpoznawa zasadnicze wyzwania, zarwno szanse, jak i zagroenia, i wypracowywa odpowiedzi na nie, nie tylko w perspektywie najbliszych wyborw, ale w perspektywie, ktr jestemy w stanie racjonalnie przewidzie. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z koncepcj partii politycznej rozumianej zgodnie z ludow politologi, mwic, e opozycja to organizacja dca do zdobycia wadzy, a nie alternatywne przywdztwo. To refleks komunistycznego przekonania, e walka, a nie dobro wsplne, jest istot ycia publicznego. Dlatego najczciej programy wyborcze traktowane s nie jako zobowizania publiczne, ale jedynie jako element walki wyborczej. Std dominujca rola spin doktorw, marketingu politycznego i monopolizowania mediw przez poszczeglne opcje polityczne. Nawet zasadnicze elementy programowe, jak np. koncepcja 500+ w programie wyborczym PIS w 2005 r., zostaj porzucone bez adnego tumaczenia. Maj one szanse realizacji, dopiero gdy ujawni si ich potencja wyborczy. Podobnie jest z zasadniczymi postulatami wyborczymi poprzedniego obozu rzdzcego.

Taka praktyka polityczna skutkuje najczciej degeneracj pastwa. Mentalno traktowania pastwa jako upu wyborczego jest waciwie wsplna prawie caej obecnej klasie politycznej. Std te tendencja do wycinania z pastwowych urzdw, mediw i przedsibiorstw wszystkich, ktrzy nie graj w druynie zwycizcw. Nie ulega wtpliwoci, e parti oligarchiczn jest PiS, ktre podobnie do poprzednikw treci swojej polityki w znacznym zakresie uczynio przejcie aparatu pastwowego i profitw z tym zwizanych. Ale w przeciwiestwie do byego obozu politycznego uznao, e zwizanie interesu partyjnego z realizacj dobra wsplnego bdzie skuteczniej gwarantowao utrzymanie si u wadzy. Dlatego program tej partii trzyma si przede wszystkim tych elementw interesu narodowego, ktre skutkuj take poparciem spoecznym. Dlatego realizacja koncepcji 500+ jest suszna z punktu widzenia interesu partyjnego, ale take jest dziaaniem na rzecz przezwycienia katastrofy demograficznej. Natomiast postulaty narodowe, ktre maj charakter zasadniczy w perspektywie strategicznej, ale nie nios wyborczego zysku, maj mae szanse realizacji lub nie maj adnych. Przykadem jest choby kwestia zwikszenia rzeczywistych nakadw na obron narodow w sytuacji narastajcego zagroenia dla stabilnoci midzynarodowego adu, szczeglnie gdy koliduje to z innymi priorytetami, jak na przykad obnienie wieku emerytalnego. Zamiast realnej polityki mamy zatem rozbudowan retoryk, ale jak wiadomo, od samego mieszania herbata nie staje si sodsza.


Rzd, opozycja i gang

Z tej realnej saboci obozu rzdzcego wynika wanie konieczno istnienia alternatywy politycznej, potencjalnego przywdztwa, ktre nie tylko bdzie zdolne lepiej poprowadzi nasze pastwo, ale ktre moe te oddziaywa swoimi koncepcjami i swoj krytyk na polityk obecnego rzdu. A tymczasem zasadnicz wad polityki polskiej jest nie tylko sabo PiS, ale i faktyczny brak opozycji. Ot Platforma Obywatelska nie definiuje zasadniczych wyzwa stojcych przed naszym krajem ani te nie formuje strategicznej alternatywy. Odrzuca rol naprawy Rzeczypospolitej, a swoj aktywno ogranicza jedynie do walki o wadz i wszystko podporzdkowuje osigniciu tego celu. Co jest charakterystyczne dla modelu partii oligarchicznej, PO traktuje pastwo jako up wyborczy i tylko do tego ogranicza swoj polityk. W ten sposb nie pojmuje swojej roli jako bycia opozycj polityczn, tylko gangiem, ktry chce wykona skuteczny skok na pastwo.

Bo co waciwie zaprezentowa Grzegorz Schetyna i towarzysze? Ot postanowi przebi PiS w koncepcji 500+, oferujc wsparcie dla rodzin take na pierwsze dziecko. Oznacza to praktyczne podwojenie kosztw programu bez stymulowania wzrostu demograficznego, bo przynajmniej jedno dziecko ma praktycznie kada rodzina. Gdyby Schetyna zaproponowa wzrost wsparcia na trzecie i nastpne dziecko, oznaczaoby to, e dy do przezwycienia katastrofy demograficznej, najwaniejszego wyzwania narodowego naszych czasw. Oferta skierowana do rodzin z pierwszym dzieckiem oznacza tylko przekupywanie wyborcw bez gwarancji jakiegokolwiek wzrostu urodze. Take postulat 13. emerytury w sytuacji gbokiego deficytu ZUS jest przykadem polityki ksiycowej. To postulat kompletnie nieodpowiedzialny, niepowany i rujnujcy budet pastwa. To niszczenie pastwa tylko dla zaspokojenia ambicji rzdzenia, a waciwie jego upienia. Zarzut grabienia pastwa nie jest tu bowiem bezzasadny.

Kolejny postulat to likwidacja CBA. Rzeczywicie, jak dotd rzdy PiS s wyjtkowo nieudolne w rozliczaniu afer poprzedniego obozu rzdzcego. Raczej ograniczaj si do dziaa medialnych, a nie karnych. Ale to nie zmienia faktu, e istnienie CBA jest pewnym hamulcem dla korupcji i tym hamulcem urzd ten powinien pozosta, gdyby rzdy przeja PO. Postulat likwidacji CBA to woanie o bezkarno w rozkradaniu pastwa. Platforma chce take zlikwidowa IPN, ktry poprzez swoj dziaalno przywraca yciu publicznemu kategorie patriotyzmu czy interesu narodowego. Instytucja ta rwnie walczy z patologiami ycia publicznego.

Ostatni pomys PO odnosi si do kwestii muzumaskiej imigracji. Z jednej strony naley si cieszy, e Schetyna rezygnuje z absurdalnego pomysu otwarcia furtki dla islamizacji naszego kraju, ale ta rezygnacja nie jest kwesti przemylenia interesu narodowego, ale obawy, e utrzymanie dotychczasowej polityki moe uniemoliwi przejcie wadzy. Ta zmiana oznacza tylko to, e mamy do czynienia z zupenie zdegenerowan form partii oligarchicznej, ktra dla zdobycia wadzy zaprze si nawet samej siebie. I znowu: to mentalno gangu.

Wyzwanie dla obywateli


Zagroeniem dla polskiej demokracji jest nie tylko nieprzemylana polityka PiS w sprawie Trybunau Konstytucyjnego czy wtpliwe pomysy legislacyjne rzdu, ale przede wszystkim brak rzeczywistej opozycji politycznej. PO bowiem, ktra jest tak skuteczna w zwalczaniu konkurencji wrd rodowisk niechtnych obozowi rzdowemu, nie reprezentuje koncepcji alternatywnego przywdztwa narodowego, ale mentalno „skoku na wadz". Taka partia po prostu nie jest potrzebna na polskiej scenie politycznej. Jest ona szkodliwa. Nie jest to kwestia rnic pogldw, tylko ocena jej antyspoecznej roli prezentowanej w wystpieniach Grzegorza Schetyny i jego towarzyszy. To dzi jedyne realne zagroenie dla polskiej demokracji, bo uniemoliwia spoeczestwu wybr alternatywnego przywdztwa. Potrzebujemy dzi przede wszystkim merytorycznej opozycji wobec obecnych rzdw. Na pewno nie nadaje si do tej roli ani PO, ani jej gorsza kopia – Nowoczesna. Bez merytorycznej opozycji trudno oddziaywa na obz rzdowy i mobilizowa go do realizacji bardziej ambitnej polityki narodowej. Pastwo bowiem to dobro wsplne, ktre powinno by wyzwaniem dla wszystkich obywateli, take tych, ktrzy gosowali na parti Grzegorza Schetyny.

rdo: Rzeczpospolita.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]