Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-06-2017
Nasz Dziennik - Dr Krzysztof Kawcki: W sieci nowego porzdku

Europejska Sie na rzecz Zrwnowaonego Rozwoju, nieformalna struktura zrzeszajca urzdnikw administracji publicznej i ekspertw, ogosia od 30 maja do 5 czerwca 2017 roku Europejski Tydzie Zrwnowaonego Rozwoju. W krajach Unii Europejskiej miay zosta w tym czasie przeprowadzone rne dziaania, projekty, wydarzenia promujce ide zrwnowaonego rozwoju. Europejska sie chce wspiera inicjatywy propagujce Cele Zrwnowaonego Rozwoju Organizacji Narodw Zjednoczonych.

5 czerwca Ministerstwo Rozwoju zorganizowao konferencj pt. „Agenda 2030 na rzecz zrwnowaonego rozwoju – cele dla wiata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialno dla wszystkich”. Podczas konferencji Ministerstwo Rozwoju oraz 51 podmiotw wiata biznesu zadeklarowao wspprac na rzecz wdraania w Polsce celw zrwnowaonego rozwoju przyjtych w Rezolucji ONZ w 2015 roku. Sygnatariuszami „Partnerstwa na rzecz realizacji celw zrwnowaonego rozwoju” zostay m.in. PKN Orlen S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Grupa Lotos S.A., Bank Ochrony rodowiska S.A., Polskie Koleje Pastwowe S.A., Grupa Azoty S.A., Miejskie Zakady Autobusowe Sp. z o.o.

Okrelenie „zrwnowaony rozwj” jest pojciem do szerokim, dajcym rne moliwoci interpretacyjne. Najczciej przedstawiany jest w trzech ujciach: jako idea spoeczno-filozoficzna zakadajca potrzeb zmian w systemie wartoci czowieka; nowoczesny kierunek rozwoju gospodarczego, a nawet dyscyplina naukowa. W tym ostatnim przypadku chodzi o podniesienie rangi tej ideologii jako rzekomej nauki i oddziaywanie na opiniotwrcze krgi spoeczne.

Cel: przeksztaci wiat

Kwestie gospodarcze, odnoszce si np. do rolnictwa, ochrony rodowiska naturalnego, walki z ubstwem, wykluczeniem spoecznym – to s jedynie hasa, ktre suy maj zasadniczemu celowi, jakim jest globalna kontrola nad gospodark, kultur i przede wszystkim przeobraenie wiadomoci ludzi zgodnie z lewicowo-liberalnymi teoriami kreowanymi przez wpywowe krgi midzynarodowej finansjery i polityki. Pojcie „zrwnowaony rozwj ziemi” pojawio si po raz pierwszy w raporcie – manifecie Klubu Rzymskiego w 1972 roku „Granice wzrostu”. W nastpnych latach idea „zrwnowaonego rozwoju” staa si przedmiotem przernych konferencji midzynarodowych, najczciej organizowanych pod auspicjami ONZ.

25 wrzenia 2015 roku podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku przyjty zosta dokument „Przeksztacamy nasz wiat: Agenda na rzecz zrwnowaonego rozwoju 2030”. W posiedzeniu na forum ONZ wzio udzia ponad 100 gw pastw i szefw rzdw. Polsk reprezentowa prezydent Andrzej Duda.

Przyjty przez ONZ dokument zawiera 17 celw gwnych i 169 powizanych z nimi zada, ktre maj znale swoje przeoenie w dziaaniach krajowych i na poziomie regionalnym (samorzdowym). W preambule wyraona zostaa deklaracja, e „Agenda 2030” „jest planem dziaa na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu”, wzmocnienia powszechnego pokoju i eliminacji ubstwa. Podkrelono, e cele zrwnowaonego rozwoju s wspzalene i niepodzielne, tak aby zapewniy rwnowag pomidzy trzema aspektami rozwoju: gospodarczym, spoecznym i rodowiskowym. Podstawowe zadanie to przestrzeganie praw czowieka, ktre zostay sformuowane w rozumieniu ideologii liberalno-lewicowych, co znalazo odzwierciedlenie w preambule: „Zaoeniem Celw Zrwnowaonego Rozwoju i powizanych z nimi zada jest przestrzeganie praw czowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi oraz osignicie »rwnoci pci« (»achive gender equality«) i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewczt”. Termin „rwno pci” wskazuje na zasad rwnoci genderowej („pci kulturowej”), a co najmniej daje szerokie moliwoci interpretacyjne wykraczajce poza tzw. wyrwnywanie szans midzy kobietami i mczyznami. Znaczenie tego aspektu zostao podkrelone poprzez zadanie 5 celu „Agendy 2030”: „Osign rwno pci oraz wzmocni pozycj kobiet i dziewczt”. Szczegowe zalecenia precyzuj, e do roku 2030 powinien zosta zapewniony powszechny dostp do wiadcze z „zakresu zdrowia seksualnego i prokreacyjnego” zgodnie z programem Midzynarodowej Konferencji na rzecz Ludnoci i Rozwoju w Kairze i deklaracji pekiskiej. Konferencja kairska zwoana przez ONZ odbya si we wrzeniu 1994 r., w ogoszonym przez Ojca witego Jana Pawa II Roku Rodziny. Uczestniczyy w niej delegacje 182 krajw. Najwiksze pastwa pod pojciami „zdrowie seksualne”, „prawa seksualne”, „zdrowie i prawa reprodukcyjne” usioway – bezskutecznie – przeforsowa w dokumencie kocowym „prawo do aborcji”. Deklaracja pekiska to manifest feministyczny z IV wiatowej Konferencji w sprawach kobiet z wrzenia 1995 roku, zorganizowanej przez ONZ w roku obchodw 50. rocznicy powstania tej organizacji.

W opracowaniu ONZ: „Przeksztacamy nasz wiat: Agenda na rzecz zrwnowaonego rozwoju 2030”, pojawiy si zalecenia, aby kwestie „zdrowia prokreacyjnego”, w tym „planowanie rodziny” znalazy si w programach edukacyjnych i krajowych strategiach zrwnowaonego rozwoju, a zasada „rwnoci pci” zostaa uwzgldniona w ustawodawstwie.

GMO, gender i relatywizm

Architekci nowego globalnego adu spoeczno-gospodarczego uznaj, e do zbudowania zrwnowaonego rozwoju mog przyczyni si wszystkie kultury i cywilizacje zgodnie z przyjt zasad „rnorodnoci przyrodniczej i kulturowej wiata”. W duchu klasycznych programw wielokulturowoci w „Agendzie 2030” znalaza si deklaracja: „Zobowizujemy si promowa midzykulturowe zrozumienie, tolerancj, wzajemny szacunek i etyk globalnego obywatelstwa oraz wspodpowiedzialno”. Dostrzeony zosta „pozytywny wkad migrantw” w realizacj tego globalistycznego modelu spoecznego.

Cel nr 2: „wyeliminowa gd, osign bezpieczestwo ywnociowe i lepsze odywianie oraz promowa zrwnowaone rolnictwo” – brzmi, jak i pozostae cele – oglnikowo. Uszczegowione zapisy pokazuj, e „eliminacja godu” ma nastpi poprzez produkcj ywnoci zmodyfikowanej genetycznie. „Do 2020 roku zapewni rnorodno genetyczn nasion, rolin uprawnych, zwierzt hodowlanych, udomowionych oraz powizanych z nimi dzikich gatunkw, w tym poprzez skuteczne zarzdzanie i rnorodne banki nasion i rolin na poziomie krajowym, regionalnym i midzynarodowym, jak rwnie promowa uczciwy i sprawiedliwy podzia oraz dostp do korzyci pyncych z wykorzystania zasobw genetycznych oraz zwizanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu midzynarodowym”.

Integraln czci realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju „Partnerstwa na rzecz realizacji celw zrwnowaonego rozwoju” jest przyjcie programu „Biznes i prawa czowieka”, ktry ma na celu wprowadzenie Wytycznych ONZ do spraw biznesu i praw czowieka w Polsce. Maj one mie praktyczne zastosowanie w programach etycznych, firmach i instytucjach. Wedug dokumentu ONZ, w kodeksach etycznych przedsibiorstw dotyczcych poszanowania praw czowieka powinny zosta wskazane skuteczne sposoby podejmowania takich kwestii jak gender „z zachowaniem szczeglnej wraliwoci”, a take odnoszcych si do „przedstawicieli rdzennej ludnoci, kobiet, czonkw mniejszoci narodowych lub etnicznych, mniejszoci religijnych lub jzykowych, dzieci, osb z niepenosprawnoci, pracownikw migracyjnych i ich rodzin”.

rda w New Age

Wrd pierwszych podmiotw, ktre przyjy kodeksy etyczne oparte na zasadach ONZ, s m.in.: Konfederacja Lewiatan, Skanska, PKP Energetyka, Business Centre Club. Ten ostatni podmiot realizuje program „Rwnouprawnienie pci jako element postrzegania zasad etycznych”. Patronat honorowy nad programem „Biznes i prawa czowieka” objy: Komisja Europejska, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, Narodowy Bank Polski.

Pod hasem „zrwnowaonego rozwoju” kryje si denie wpywowych krgw midzynarodowych do ograniczenia kompetencji pastw narodowych. Jest to forma rewolucji globalistycznej, ktra zmierza do stworzenia nowego czowieka, wolnego od „przesdw”, wizw religijnych i narodowych. Rewolucja ta ma swoje rda w ideologii New Age, ktra posuguje si hasami zjednoczenia, pokoju, braterstwa, ekumeni kultur, zwan inkulturacj, ekumeni religii, „ekumeni pci” i „ekumeni caego stworzenia, czyli ekumeni zbratania ludzkoci z przyrod”. Cele wspczesnego ruchu synarchicznego, zwanego globalizmem, to jedno polityczna (rzd wiatowy), jedno ustrojowa (demokracja liberalna), centralne sterowanie pienidzem (Bank wiatowy), jedno cywilizacyjna (pluralizm, tolerancjonizm, relatywizm), jedno religijna (brak tolerancji dla katolicyzmu wyznajcego Boga osobowego), panteizm (bosko widziana w naturze i w czowieku), wreszcie monopole w dziedzinie wychowania, edukacji, zarzadzania gospodark.

Proces nadzorowania i monitorowania przez organy ONZ programu „Przeksztacamy nasz wiat: Agenda na rzecz zrwnowaonego rozwoju 2030” zosta bardzo szczegowo opisany w tym dokumencie. Co roku ma by sporzdzany raport z postpw w jego realizacji.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]