Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-07-2017
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Droga donikd

W lipcu 2012 roku rzd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przyj dokument zatytuowany „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaania”. Gwnym przesaniem tego dokumentu bya zapowied otwarcia si Polski na migracje zarobkowe cudzoziemcw w kontekcie starzenia si spoeczestwa i zmniejszania si zasobu osb aktywnych zawodowo. W dokumencie zapowiadano usprawnienie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcw w Polsce i uatwienie im dostpu do rynku pracy.

By to pierwszy kompleksowy program, ktrego konsekwencj byoby przeksztacenie Polski w kraj imigracyjny. Dopenieniem tych dziaa byo wyraenie zgody przez rzd Ewy Kopacz na przyjcie w ramach relokacji okoo 7 tysicy uchodcw.

Liderzy Platformy Obywatelskiej uzasadniali przyjcie kierunku proimigracyjnego perspektyw znaczcego spadku liczby ludnoci Polski, procesem starzenia si spoeczestwa i zmniejszaniem si liczby osb aktywnych zawodowo na rynku pracy. Ich zdaniem, w najbliszych latach potrzebni bd nam cudzoziemcy, a ich obecno bdzie miaa pozytywny wpyw na rozwj gospodarczy i spoeczny naszego kraju, a przez to i na demografi. Plan ratowania zapaci demograficznej imigrantami ekonomicznymi to pierwszy krok do zrealizowania modelu spoeczestwa wielokulturowego.

Otwieranie drzwi

Po zwyciskich wyborach parlamentarnych rzd Prawa i Sprawiedliwoci i Zjednoczonej Prawicy przyj program „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, zwany planem Morawieckiego. Zapowiada on opracowanie kompleksowego dokumentu przedstawiajcego zaoenia „polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej”. W programie rzdowym Prawa i Sprawiedliwoci kontynuowane s zaoenia polityki migracyjnej Platformy Obywatelskiej. Nowa polityka migracyjna ma doprowadzi do usprawnienia procesw emigracyjnych i imigracyjnych, integracji cudzoziemcw oraz stworzy „zachty do ich osiedlania si w Polsce z uwzgldnieniem bezpieczestwa pastwa”. Aktywna polityka migracyjna stanowi ma odpowied na potrzeby polityki gospodarczej „w zakresie pozyskiwania pracownikw cudzoziemskich o odpowiednich kompetencjach dla uzupeniania zasobw ludzkich na rynku pracy, wynikajce z wystpujcych trendw demograficznych”.

W marcu 2017 roku Rada Ministrw uniewania program PO – PSL „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dziaania”. Wnioskodawca uniewanienia tego dokumentu, minister spraw wewntrznych Mariusz Baszczak, podkrela, e nie uwzgldnia on kryzysu migracyjnego, jaki dotkn Europ.

4 kwietnia zarzdzeniem premiera powoany zosta Midzyresortowy Zesp do spraw spoeczno-gospodarczych polityki migracyjnej. Wiodc rol wyznaczono Ministerstwu Rozwoju. Osob odpowiedzialn za przygotowanie projektu zosta Jerzy Kwieciski, sekretarz stanu w resorcie rozwoju. Zesp zosta organem pomocniczym Rady Ministrw. Jego celem jest przygotowanie projektu dokumentu pt. „Priorytety spoeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”. Dokument ma okreli rozwizania sprzyjajce przyciganiu i asymilowaniu wykwalifikowanych kadr pracowniczych do Polski i uzupenianiu brakw kadrowych na polskim rynku pracy. Zwikszenie poday siy roboczej ma nastpi poprzez zatrudnienie z zewntrz, tj. imigracj zarobkow.

Agencje lobbuj

Z chwil przyjcia programu polityki migracyjnej przez rzd PO – PSL pojawiy si rne raporty, analizy, artykuy, ktrych autorzy wskazywali, e niezbdne jest otwarcie polskiego rynku pracy na cudzoziemcw. Bank wiatowy w tzw. rekomendacjach dla Polski sugerowa zwikszenie udziau imigrantw w polsk gospodark. W kolejnym raporcie „Lekcje z Polski. Wnioski dla Polski” opublikowanym w marcu 2017 roku Bank wiatowy podkreli, e Polska odniosa wyjtkowy sukces gospodarczy. Warunkiem dalszego rozwoju, ktry pozwoli Polsce osign status o wysokim dochodzie, ma by sprowadzenie imigrantw.

W tym samym nurcie pozostaj analizy globalistycznych firm konsultingowych, takich jak Boston Consulting Group, ktra w raporcie podaa, e w 2030 roku Polska bdzie potrzebowa 20 milionw pracownikw, tymczasem aktywnych zawodowo bdzie wwczas tylko 16 mln osb. Zdaniem autorw raportu, brakowa bdzie zarwno wysoko wykwalifikowanych osb, jak i tych o podstawowych kwalifikacjach.

Niezalenie od tego, na ile liczby te s trafne, to najwaniejsza jest konkluzja. Brakujc luk 4 mln osb powinni zapeni imigranci. Zdaniem B.C. Group, aby w 2050 roku utrzymany zosta obecny poziom zatrudnienia, to liczba obcokrajowcw na polskim rynku pracy powinna ksztatowa si na poziomie 8 procent, czyli takiej wielkoci, jaka jest teraz w Niemczech. Z kolei jeden z czonkw zarzdu Deloitte Consulting prognozowa, e warunkiem wyrwania si Polski z puapki redniego dochodu jest przyjcie na rynek pracy co najmniej 4,3 mln imigrantw w wieku produkcyjnym, od 25 do 40 lat. Braki te mog wypeni pracownicy pochodzcy z Ukrainy, ktrych liczba w cigu kilkunastu lat moe wzrosn do tego poziomu. W perspektywie 2050 roku liczba imigrantw na polskim rynku pracy ma wynosi nawet 10 mln osb.

Znamienne, e prognozy formuowane przez firmy konsultingowe w zakresie rozwoju polskiego rynku pracy i koniecznoci uzupenienia brakw ilociowych przez imigrantw s powtarzane przez przedstawicieli instytucji pastwowych.

We wstpnych zaoeniach midzyresortowego zespou do spraw polityki migracyjnej z 4 kwietnia 2017 roku czytamy: „Ze wzgldu na przewidywania dotyczce rozwoju sytuacji demograficznej mona spodziewa si, e w gospodarce pojawi si zwikszone zapotrzebowanie na si robocz w wikszoci dziaw gospodarki i bran. Zwikszenie poday siy roboczej bdzie warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania gospodarki oraz zapewnienia stabilnoci systemu zabezpieczenia spoecznego. Zadania w tym obszarze musz obejmowa aktywizacj zawodow populacji miejscowej oraz uwzgldnia potrzeb zwikszenia oglnego zatrudnienia poprzez napyw z zewntrz (imigracj zarobkow). Gospodarka polska ju dzi potrzebuje pracownikw spoza Polski, a w przyszoci bdzie ich potrzebowa coraz wicej. Specjalici zajmujcy si sytuacj na polskim rynku pracy wskazuj, e w roku 2030 pracodawcy bd mieli problemy z obsadzeniem co pitego stanowiska pracy – z 20 mln potrzebnych pracownikw pracowa bdzie ok. 16 mln osb; brakowa bdzie nie tylko pracownikw wysoko wykwalifikowanych, lecz rwnie tych o kwalifikacjach podstawowych. Zdaniem specjalistw, najprostszym sposobem zapobieenia temu zjawisku byoby przyjcie imigrantw. Do roku 2050, aby utrzyma obecny poziom zatrudnienia w polskiej gospodarce, musiaoby w niej pracowa ok. 8% obcokrajowcw (taki odsetek pracuje obecnie w Niemczech)”.

Takie same zapisy znalazy si w dokumencie „Polska jako kraj migracji”, przedstawionym w lutym 2016 roku przez Biuro Analiz i Dokumentacji, Zesp Analiz i Opracowa Kancelarii Senatu.

Na pocztku czerwca 2017 roku odby si w Sopocie VII Europejski Kongres Finansowy. W rekomendacjach dla polskich instytucji pastwowych zwrcono uwag, e sytuacja ekonomiczna na rynku pracy wymaga wprowadzenia odpowiednich przepisw imigracyjnych, zwaszcza w zakresie imigracji wysoko wykwalifikowanych pracownikw. Szczegowe rekomendacje odnosiy si m.in. do skrcenia i uproszczenia procedur otrzymywania pozwolenia na pobyt i podejmowanie pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli krajw spoza Unii Europejskiej oraz liberalizacji wydawania wiz. Pojawiy si sugestie, e samo zgoszenie potrzeby zatrudnienia pracownika z zagranicy powinno by rwnoznaczne z rozpoczciem procedury pozyskania pozwolenia na prac oraz uzyskanie wizy.

Gorzka lekcja Zachodu

Imigracja zarobkowa w krajach Europy Zachodniej miaa rozwiza kwesti braku siy roboczej. Tak te byo w Niemczech. Zapocztkowana na pocztku lat 60. XX wieku polityka otwarcia na imigracj zarobkow spowodowaa, e w cigu dziesiciu lat liczba pracownikw cudzoziemskich wyniosa ponad 2,5 mln. W kocu lat 90. liczba migrantw zarobkowych ustabilizowaa si na poziomie 4,5 mln osb. Teraz szef Unii Chrzecijasko-Spoecznej (CSU) mwi, e trzeba na nowo przemyle i sformuowa polityk imigracyjn.

Dowiadczenia spoeczestw zachodnich potwierdzaj, e zdecydowana wikszo imigrantw nie podejmuje pracy, ale korzysta z socjalnych przywilejw. W cigu pwiecza pastwa zachodnie stay si krajami imigracyjnymi, zagroonymi inwazj islamizmu. Pocztki tego procesu tkwi w przyjtej formule imigracji zarobkowej.

Jak dotychczas realizacja „nowej polityki migracyjnej” Prawa i Sprawiedliwoci prowadzi do ukrainizacji polskiej gospodarki. Entuzjast tego kierunku jest wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Take fakt bezporedniej recepcji proimigracyjnych rekomendacji firm globalistycznych moe budzi niepokj o kierunek przygotowywanej polityki migracyjnej pastwa polskiego. Powrt pod znakiem zapytania

Rzd polski w pierwszej kolejnoci powinien sformuowa ofert dla Polonii i emigracji zarobkowej ostatnich lat. Wedug danych ZUS, przebywa na niej niespena 2,5 mln osb. Mimo sownych deklaracji mamy do czynienia z zupenym brakiem zaktywizowania polityki migracyjnej wobec Polonii.

Na przedwyborczej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwoci w Katowicach w lipcu 2015 roku przyjty zosta dokument „Mylc Polska”. Znalazy si w nim kwestie dotyczce polityki agodzenia emigracji zarobkowej. Profesor Jan Wojtya susznie zauway: „Masowa i stale narastajca emigracja zarobkowa jest wyznacznikiem efektywnoci polityki gospodarczej i – oceniajc jej skutki – wielkim wyrzutem sumienia dla rzdw PO i PSL. Miliony modych ludzi nie widzi przyszoci w Polsce i emigruje za godn prac. Jest to narodowy dramat majcy daleko idce konsekwencje ekonomiczne, spoeczne i demograficzne […]. Zjawisko emigracji zarobkowej jest wypadkow wielu czynnikw. Jest to swoisty ukad naczy poczonych wymagajcych wyksztacenia systemu promocji szans. Pokazanie innych perspektyw zatrudnienia w Polsce jest szans na rozwizanie tego problemu”.

W nieoficjalnych wypowiedziach rzdowych pojawiay si wprawdzie propozycje specjalnych zacht, np. ulg na zaoenie firmy dla powracajcych Polakw, ale nie powsta realny program, ktry realizowaby to zaoenie.

Mimo sownych deklaracji rzdowych mamy nadal do czynienia z zupenym brakiem zaktywizowania polityki migracyjnej wobec emigracji zarobkowej ostatnich lat (przebywa na niej ok. 2,5 mln osb) i Polonii, ktra stanowi ogromny potencja narodowy. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju we wrzeniu 2016 roku wicepremier Mateusz Morawiecki powiedzia, e zastosowanie szczeglnych preferencji wobec Polakw, ktrzy wyjechali z kraju, zostaoby nie najlepiej odebrane przez miliony firm dziaajcych w kraju. W tej sytuacji apele do Polakw, aby powracali do kraju, wygaszane choby przez wicepremiera Morawieckiego podczas wizyty w Wielkiej Brytanii w lutym 2017 roku czy przez premier Beat Szydo w czerwcu tego roku podczas spotkania z Poloni w Danii, s tylko pustymi sowami.

Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego, 2016 rok by pierwszym od dziesitkw lat, gdy do kraju wrcio wicej Polakw (1,5 tys.), ni z niego wyjechao. Ministerstwo Rozwoju szacuje, e w zwizku z Brexitem moe powrci okoo 100-200 tys. Polakw mieszkajcych w Wielkiej Brytanii. Zagroenie bezpieczestwa w krajach zachodnich ze strony islamskiego terroryzmu i nielegalnej imigracji stwarza korzystny klimat do powrotw. Minister rodziny, pracy i polityki spoecznej Elbieta Rafalska zapowiedziaa, e trwaj prace nad propozycjami, ktre zachciyby Polakw do powrotu. Programy te maj by finansowane z Funduszu Pracy. Jak wynika z wypowiedzi polskich emigrantw, czsto modych i wykwalifikowanych pracownikw, oczekuj oni nie socjalnych dziaa osonowych pastwa, ale zniesienia barier biurokratycznych, zmniejszenia poziomu opodatkowania pracy i stabilnoci prawa.

Rzd powinien natychmiast odej od polityki preferencji na rynku pracy dla obywateli Ukrainy, ktra bdzie generowaa kolejne fale emigracji Polakw.

Wci te aktualne jest pytanie, co z programem pomocy dla repatriantw.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]