Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-04-2008
"Obudzi sumienia" - artyku Mariana Piki w "Naszym Dzienniku"

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przegosowao 16 kwietnia br. "Raport o dostpie do bezpiecznej i legalnej aborcji w Europie". Cho nie ma on mocy prawnej, to jest kolejnym politycznym i propagandowym aktem zmierzajcym do wywarcia nacisku na te pastwa, w ktrych mordowanie dzieci nienarodzonych nie jest akceptowane. Wci zatem aktualna pozostaje kwestia: jak skutecznie przeciwstawi si ofensywie cywilizacji mierci? Tylko jednoznaczne opowiedzenie si po stronie cywilizacji ycia moe obudzi sumienia w naszym spoeczestwie, ale take we wsplnocie midzynarodowej. Potrzebne s w tej sprawie dziaania - zarwno polskiego rzdu, parlamentu, jak i prezydenta - polegajce na ich zaangaowaniu si na arenie midzynarodowej na rzecz wprowadzenia proponowanego przez Stolic Apostolsk moratorium na wykonywanie aborcji.

Dokument ten potwierdza, e w dobie integracji europejskiej jakiekolwiek dziaanie, czy to poszczeglnych pastw, organizacji, czy ruchw spoecznych ma od razu znaczenie globalne. Tworzenie midzynarodowej atmosfery wok okrelonych standardw "prawnych", czy raczej naleaoby tu powiedzie bezprawnych, ju samo w sobie przybiera posta presji na poszczeglne kraje, aby rozwayy zmian ustawodawstwa w kierunku przyjcia tych standardw. Ta forma zewntrznego nacisku stanowi rwnie propagandowy or dla organizacji popierajcych mordowanie dzieci nienarodzonych. Ju zreszt daj si sysze gosy polskich aborcjonistw, domagajcych si liberalizacji naszego prawa w tej dziedzinie. Ubolewa naley nad tym, e poza senatorem Ryszardem Benderem, luno zwizanym z PiS, aden z posw tego ugrupowania, zasiadajcych w Radzie Europy, nie wczy si aktywnie w przeciwdziaanie tej rezolucji. Omiela to jeszcze bardziej zwolennikw cywilizacji mierci do kolejnych atakw, dopki ich postulaty nie zostan spenione. W zwizku z tym pojawia si zasadnicza kwestia: jak skutecznie przeciwstawi si ofensywie cywilizacji mierci?

W kleszczach europejskich trybunaw
Trzeba jasno powiedzie, e ta rezolucja, a take jej skutki spoeczne obalaj pewien popularny w naszym kraju sposb mylenia o Unii Europejskiej i szerzej o naszej obecnoci we wsplnotach midzynarodowych. A mianowicie doktryna ta mwi, e ze wzgldu na nasz niewielki potencja powinnimy ograniczy si tylko do zabezpieczenia naszego kraju przed konsekwencjami ustawodawstwa unijnego oraz innych midzynarodowych konwencji.

Doktryna ta objawia si bardzo wyranie w czasie debaty nad sposobem ratyfikacji traktatu lizboskiego. Wedug jej autorw, wystarcz pewne wyczenia w ustawodawstwie unijnym dotyczcym Polski. W czasie tej debaty mwiono, e deregoracje odnonie do Karty Praw Podstawowych uchroni nas przed konsekwencjami wprowadzenia w Polsce przywilejw dla rodowisk homoseksualnych. Pomijajc fakt, i ci autorzy okamali opini publiczn, poniewa koncepcja "orientacji seksualnych" znajduje si w samym traktacie, a nie tylko w Karcie, doktryna ta zakada, i Polska po tych wyczeniach zachowa swoj tosamo moraln i obyczajow. Ot to mylenie oparte jest cakowicie na faszywych przesankach. Zarwno orzeczenia Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci, jak i Europejskiego Trybunau Praw Czowieka rozszerzajco traktuj zarwno zapisy traktatu, jak i inne midzynarodowe ustawodawstwo. Przypomn, e zabijanie dzieci nienarodzonych uznano za "usug medyczn", ktrej nie mona odmwi ze wzgldu na doktryn wolnoci gospodarczej. Podobnie byo z Alicj Tysic. Polsce nakazano wypaci jej odszkodowanie za to, e nie moga zamordowa wasnego dziecka. Uznano take za niezgodne z prawem pozbawienie praw adopcyjnych par homoseksualnych.

W wietle skrajnie ideologicznych interpretacji dokonywanych przez oba te trybunay wida, i tylko zabezpieczenia konstytucyjne s dostateczn gwarancj ochrony naszej suwerennoci moralnej i obyczajowej. Bowiem tylko prawo konstytucyjne, a nie zwyke ustawodawstwo, jest bardziej prawomocne w interpretacji stosowania prawa.

Ochrona ycia spraw midzynarodow
Co wicej, ta midzynarodowa ofensywa na ustanowienie antyludzkich standardw prawnych dobitnie pokazuje, e Polska, jak to niegdy napisa Julian Klaczko, nie przetrwa w Europie wrogiej jej wartociom. A zatem skuteczne przeciwstawienie si tej ofensywie cywilizacji mierci musi mie charakter nie "nacjonalistyczny", nawet jeeli jest to traktowane w dobrej wierze, ale globalny. Polska, tak jak inne pastwa, jest wspodpowiedzialna za oblicze moralne zarwno wspczesnej Europy, jak i caej ludzkoci. Nie moemy si od tej odpowiedzialnoci dyspensowa, tym bardziej e Polska skutecznie zapocztkowaa szeroki ruch na rzecz obrony ycia w Europie. To nasz wielki wkad w cywilizacj XX wieku i dzi dzieo to musi by kontynuowane. Naley jednak zaznaczy, e zaangaowanie wsplne nabiera dodatkowej skutecznoci.

Cywilizacja mierci jest globalnym zagroeniem. Sdz, e zrozumienie tej prawdy przyczynio si do powstania inicjatywy Stolicy Apostolskiej wprowadzenia moratorium na wykonywanie aborcji. U podstaw tej koncepcji ley przekonanie, i dziaania lokalne w dzisiejszym wiecie maj take wymiar globalny, ale ich sia ulega zwielokrotnieniu, gdy czy je wsplny cel i s podejmowane w rnych krajach jednoczenie.

Inicjatywa przedstawicieli Stolicy Apostolskiej wynika z gbokiego przekonania, i mordowanie dzieci nienarodzonych, tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych i sabych, jest nie tylko najwiksz hab XX i XXI wieku, ale przede wszystkim jest to najwiksze zagroenie dla samego czowieczestwa. Nie tylko czowieczestwa mordowanych dzieci, ktrym si tego czowieczestwa odmawia, ale take czowieczestwa matek i ojcw popeniajcych zbrodnie dzieciobjstwa, okaleczajcych siebie w swej kobiecoci i mskoci, oraz czowieczestwa tych, ktrzy obojtnie patrz na t najwiksz klsk wspczesnego czowieka. To fundamentalne zagroenie skania Stolic Apostolsk nie tylko do goszenia prawdy o czowieku i ostrzegania przed skutkami tej zbrodni, ale take do wezwania rzdw, partii i wszystkich ludzi dobrej woli do zaangaowania si na rzecz powstrzymania tego rozlewu niewinnej krwi, do wprowadzenia prawnych mechanizmw ochrony ludzkiego ycia.

Wspczesna kultura, dotknita wirusem nihilizmu, prbuje nie tylko usprawiedliwi t nieludzk zbrodni, ale take przedstawi j w kategoriach "pozytywnych" jako zdobyczy "wolnoci i postpu". "Kultura" ta, prbujc stygmatyzowa obrocw ycia jako obrocw zacofania, fanatyzmu czy obskurantyzmu, prowadzi do rnego rodzaju cenzurowania wolnoci sowa i penalizowania samej obrony nienarodzonych. Nie wolno mwi prawdy o aborcji, organizatorzy wystaw powiconych tej tematyce s sdownie karani, lekarzom odmawia si prawa do klauzuli sumienia itp.

Efektem tego jest erozja postaw moralnych w spoeczestwach. Nawet wrd czci osb deklarujcych si jako wierzce, postulat prawnej ochrony ycia spotyka si z oporami. Skrajnie liberalnie traktowana "wolno" czy te prawo do "wasnego ciaa" czsto przewaa nad fundamentalnym prawem do ycia. Szalenie uatwia to ekspansj cywilizacji mierci.

Wysiki Stolicy Apostolskiej pozostan woaniem na puszczy, jeeli nie znajd odzewu w sumieniach i dziaaniach ludzi dobrej woli. Powstrzymanie tej zbrodni bdzie moliwe tylko wtedy, gdy ludzkie sumienia zostan przebudzone, gdy ohyda tej zbrodni stanie si czym oczywistym dla naszego pokolenia.

Zaangaowanie Polski na rzecz moratorium
Gos Polski w tej sprawie moe w istotny sposb wpywa na przebudzanie sumie take w wymiarze midzynarodowym, dlatego tak wane jest, aby Polska wczya si w ten proces, gdy to, co si u nas dzieje, ma rwnie wymiar globalny. Jednoznaczne opowiedzenie si po stronie cywilizacji ycia moe przyczyni si do przeamania obojtnoci, obudzi sumienia, inspirowa do aktywnoci, ju przez samo zaangaowanie tworzy nowe standardy moralne w naszym spoeczestwie oraz we wsplnocie midzynarodowej. Moe sta si rwnie ostrzeeniem dla propagatorw tej zbrodni. Dlatego potrzebne s w tej sprawie dziaania zarwno polskiego rzdu, parlamentu, jak i prezydenta. Chodzioby o dziaania polegajce na ich zaangaowaniu si na arenie midzynarodowej na rzecz wprowadzenia proponowanego przez Stolic Apostolsk moratorium na mordowanie dzieci nienarodzonych. Polskie wadze nie mog w tej kwestii milcze, nie mog chowa gowy w piasek, gdy tego rodzaju postawa dezawuuje je, ukazujc ich moralny relatywizm.

Tylko efektywny i masowy ruch spoeczny jest w stanie wymusi na polskich wadzach zmian stanowiska i zaangaowanie si na rzecz moratorium. Potrzebne jest obudzenie sumie i wrd politykw. Na rnych midzynarodowych forach i konferencjach polscy politycy powinni wprowadza kwesti obrony ycia jako podstawow agend obrony praw czowieka. Bez obrony ycia nienarodzonych postulat obrony praw czowieka jest koncepcj pust i faszyw, a obrona tych praw powinna sta si podstawow doktryn polskiej polityki zagranicznej. Bowiem w niej ley sens naszego wkadu w rozwj oglnoludzkiego dziedzictwa i uchronienie Europy przed skutkami wirusa samobjczej degradacji.

W odpowiedzi na raport Rady Europy polscy delegaci do tego Zgromadzenia powinni choby zgosi projekt rezolucji, zaproponowany przez Marka Jurka, uznajcy wkad pastw chronicych ycie nienarodzonych w realizacj praw czowieka zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Czowieka. Kademu zamachowi na ycie trzeba przeciwstawi pozytywne dziaanie. Kada debata na ten temat, kade pokazywanie prawdy budzi sumienia, take na paszczynie midzynarodowej. Tylko poruszenie sumie w rezultacie przyniesie dobre owoce. Bo tylko tak apel Stolicy Apostolskiej bdzie skutkowa obron czowieczestwa.
Marian Pika

rdo: "Nasz Dziennik" z dnia 23 kwietnia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]