Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-09-2017
Nasz Dziennik - Kawcki: Dugi cie UPA

Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamici Narodowej i dyrektor Biura Poszukiwa i Identyfikacji IPN, zapowiada, e w 2017 r. rozpoczn si prace poszukiwawcze szcztkw naszych rodakw na terenie Ukrainy, Biaorusi i Litwy. Na Ukrainie w pierwszej kolejnoci planowano przeprowadzenie ekshumacji szcztkw w miejscowoci Ostrwki – ofiar zbrodni Ukraiskiej Powstaczej Armii, w Tynnem – onierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, ktrzy zginli w walkach z Sowietami po 17 wrzenia 1939 roku, i w Hoosko – dzielnicy Lwowa, gdzie zginli onierze Wojska Polskiego, ktrzy podjli walk w obronie miasta.

Pod koniec kwietnia ukraiski IPN ogosi zakaz prowadzenia prac poszukiwawczych, ekshumacyjnych i porzdkowych przez stron polsk. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej zalecono organom wadz lokalnych wstrzymanie rozpatrywania jakichkolwiek polskich wnioskw w sprawie wydania pozwole na ustanowienie nowych pomnikw czy miejsc pamici, jak rwnie odrestaurowania ju istniejcych. Pretekstem do podjcia tej decyzji by demonta pomnika UPA w Hruszowicach w powiecie przemyskim. Pomnik ku czci UPA zosta nielegalnie wybudowany w 1994 roku z inicjatywy byych czonkw tej organizacji. Czterometrowy monument uwieczniony tryzubem zawiera napis: „Chwaa bohaterom UPA/ bojownikom o wolno Ukrainy”. Wymieniono te nazwy czterech kureni UPA.

Zdaniem prof. Szwagrzyka, Ukraicy stawiaj dania, ktrych pastwo polskie nie moe speni. Chc zalegalizowania wszystkich wzniesionych bezprawnie upamitnie UPA na terenie Polski, a w pierwszej kolejnoci odtworzenia pomnika w Hruszowicach i ukaranie winnych jego zdemontowania.Negowanie ludobjstwa

Rzeczywistym powodem wydania zakazu prowadzenia prac upamitniajcych pami polskich ofiar jest obawa wadz ukraiskich przed ujawnieniem materialnych dowodw ludobjstwa dokonanego przez Organizacj Ukraiskich Nacjonalistw – Ukraiskiej Powstaczej Armii. We wsiach Ostrwki i Wola Ostrowiecka, gdzie polscy specjalici zamierzali przeprowadzi prace badawcze, UPA zamordowaa w okrutny sposb tysic osb. Kilkuset polskim mczyznom siekierami i motami rozupiono gowy, 250 osb, gwnie kobiety i dzieci, zostao spalonych w stodole w Ostrwkach bd zastrzelonych w trakcie ucieczki. Pozostaych spalono w jednej ze stod lub zastrzelono na ce w pobliu lasu.

Pastwo ukraiskie buduje swoj tosamo narodow w duym stopniu na antypolskich resentymentach i gloryfikacji ludobjczych dziaa UPA. We wspczesnym ukraiskim przekazie historycznym wystpuj dwie bliskie sobie narracje. Pierwsza – wyraana przez liczne grono modych historykw – powtarza i rozwija tezy ounowskich emigrantw z Kanady. Pojawia si nie tylko usprawiedliwienie, ale i aprobata dla zbrodni dokonanych przez UPA na ludnoci polskiej. Zdaniem tych historykw, „win za konflikt polsko-ukraiski” ponosz polskie wadze w Londynie oraz podziemie akowskie na Woyniu i w Galicji Wschodniej.

Zblione stanowisko prezentuje drugi nurt, nazywany „umiarkowanie liberalnym”. Przedstawiciele tego kierunku (np. Leonid Zaszkilniak) pisz, e w czasie II wojny wiatowej rozgorzaa bezkompromisowa wojna midzyetniczna pomidzy Ukraicami i Polakami o prawo do wadania Woyniem i Galicj. Podkrelaj, e „ukraiski ruch narodowy mia moralne podstawy – dziki szerokiemu poparciu ze strony ludnoci ukraiskiej – przeciwstawi si planom polskiego panowania na terenach zachodnioukraiskich”.

W opracowaniach historykw ukraiskich nigdy nie pojawiaj si sowa „ludobjstwo”, „rze”, „masowe mordy”. Wystpuje natomiast jedynie pojcie „konfliktu ukraisko-polskiego”, ktrego podoem s trzy przyczyny: „wojna midzykulturowa na terenach Woynia i Galicji”, fakt, e wikszo „zachodnioukraiskich Polakw” chciaa y w pastwie polskim, nie zmieniajc miejsca zamieszkania, oraz „dominacja Polakw w administracji niemieckiej na Woyniu”. Ta ostatnia kwestia usprawiedliwia dziaania Ukraicw, ktrzy „nie chcieli czeka na to, a zaczn by wypdzeni za Zbrucz i w lipcu 1943 roku pierwsi rozpoczli masowe ataki”.

Autor tego artykuu sceptycznie podchodzi do liczby ofiar Polakw pomordowanych przez OUN-UPA.Pastwowe kamstwo

Na czele akcji gloryfikujcej dziaalno OUN-UPA stoi ukraiski IPN i jego szef Woodymyr Wiatrowycz, ktry deklaruje, e Ukraina nie wyrzeknie si tradycji UPA, pomimo „da i szantau” ze strony polskich politykw, ktrzy tym samym nie chc, aby Ukraina bya silnym i wolnym pastwem. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Wiatrowycz uzna, e dziaania UPA i AK byy „symetryczne”. Jego zdaniem, na Woyniu i w Maopolsce Wschodniej nie byo ludobjstwa, ale bya to wojna polsko-ukraiska, wojna partyzancka midzy UPA i AK. Wiatrowycz jest autorem dwch ksiek. W pierwszej, pod znamiennym tytuem: „Druga wojna polsko-ukraiska 1942-1947”, zaprzecza faktowi ludobjstwa. Sformuowa absurdaln tez, e po przeprowadzeniu „antypolskich akcji” na Woyniu pozostao tam wielu Polakw, ktrym wadze UPA gwarantoway bezpieczestwo. „Walka – pisa – toczya si przeciwko tym, ktrzy walcz z ukraiskimi formacjami zbrojnymi, a nie przeciwko Polakom jako takim”. Druga ksika Wiatrowycza nosi tytu „Za kulisami Woynia 43. Nieznana wojna polsko-ukraiska”. Szef ukraiskiego IPN po raz kolejny pisze, e na Woyniu nie byo ludobjstwa, ale by to „klasyczny konflikt wojenny, zmaganie dwch si, z ktrej adna nie miaa zdecydowanej przewagi”. Wiatrowycz podkrela, e sprawa uznania OUN i UPA za organizacje narodowowyzwolecze jest niezwykle wana dla wzmocnienia ukraiskiego projektu narodowego. Ideow legitymizacj pastwa ukraiskiego i tosamoci narodowej stanowi maj dwa wydarzenia: Wielki Gd z lat trzydziestych uznany za ludobjstwo i tradycja narodowowyzwolecza OUN-UPA.

Zdaniem tego wysokiego funkcjonariusza pastwa ukraiskiego, w naszym kraju ma miejsce „narastajca ukraiska histeria i niech do zmierzenia si z trudn histori Polski”. Wiatrowycz uwaa, e zaproponowana przez Ukrain formua „wybaczamy i prosimy o wybaczenie” to jedyna moliwo zakoczenia konfliktu z przeszoci. W wietle prezentowanej interpretacji historii polsko-ukraiskiej propozycja ta odnoszca si do relacji kata i ofiary to wyraz pogardy i zakamania.

Jednym z gwnych propagatorw UPA jest Iwan Petrylak, ktry upowszechnia kamstwa o tym, jak to, e „Polacy cierpieli na Woyniu i Polesiu waciwie zarwno z powodu nieustpliwej polityki swego rzdu oraz podziemia, jak i z powodu zbytniej, zdaniem Ukraicw, wsppracy z niemieckimi organami wadzy oraz partyzantami sowieckimi”. Ukraiski historyk zwraca uwag, e UPA powstaa do walki ze wszystkimi siami stojcymi na przeszkodzie utworzenia pastwa ukraiskiego – zarwno przeciw Niemcom, jak i Polakom.

W recenzji kontrowersyjnej ksiki Grzegorza Motyki „Ukraiska partyzantka 1942-1960” Petrylak umieci szereg kamliwych tez charakterystycznych dla ukraiskiej historiografii. Twierdzi on, e konflikty ukraisko-polskie sigaj „czasw podboju przez pastwo polskie ziem dawnych ksistw ruskich zamieszkaych przez przodkw wspczesnych Ukraicw”. Jego zdaniem, Polacy „zalepieni sukcesem posiadania niepodlegego pastwa z now zawzitoci kontynuowali polityk utwierdzania obecnoci na ziemiach etnicznie ukraiskich, pogbiajc w wiadomoci Ukraicw […] negatywne stereotypy o Polakach”. „Nard polski nie otrzewia” nawet w obliczu utraty niepodlegoci w 1939 roku, a „spoeczestwo polskie owadnite mocarstwowym szowinizmem nie potrafio dostrzec realiw”.Pamitamy!

W podobnym duchu formuje swoje pogldy Bohdan Hud, ktry zasiada w Polsko-Ukraiskim Forum Historykw. W imi wypracowania „kompromisu historycznego” apeluje on, aby skoczy wreszcie z „bezsensownymi wyjanieniami” w rodzaju: kto pierwszy zacz, kto bardziej zawini, kto przela wicej krwi. Dla Huda ludobjstwo dokonane przez UPA na Woyniu to „brutalna wojna chopska”, a w Galicji Wschodniej mia miejsce „element akcji antypolskiej”.

Prezentowane wypowiedzi – formuowane przez czoowych historykw ukraiskich – s reprezentatywne dla caej wspczesnej historiografii Ukrainy. W tym kontekcie decyzja tamtejszego Instytutu Pamici Narodowej o zakazie prowadzenia przez pastwo polskie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych obywateli II Rzeczpospolitej wpisuje si w probanderowsk polityk historyczn Ukrainy.

Ostatnio profesor Krzysztof Szwagrzyk podczas uroczystoci w Ostrwkach ku czci Polakw wymordowanych przez UPA i okoliczn ludno ukraisk zadeklarowa, e mimo ukraiskiej blokady polski IPN bdzie kontynuowa podjte dziaania.

Obowizkiem pastwa polskiego jest odnalezienie miejsc szcztkw ludobjstwa, ich identyfikacja, upamitnienie waciwymi tablicami i przeprowadzenie godnych, chrzecijaskich pochwkw.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]