Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-10-2017
Nasz Dziennik - Kawcki: W okowach poprawnoci

W lutym 2017 roku minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisaa rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej ksztacenia oglnego. W wykazie podrcznikw do historii dopuszczonych do uytku szkolnego znalazo si kilka ksiek dla klasy IV i VII szkoy podstawowej.

Zgodnie z treciami okrelonymi w podstawie programowej, nauka historii w klasie IV ujta zostaa w czterech obszarach tematycznych:

– elementy historii rodzinnej i regionalnej,

– najwaniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego,

– refleksje nad histori jako nauk,

– postacie i wydarzenia o doniosym znaczeniu dla ksztatowania polskiej tosamoci kulturowej.

Zaoenia realizacji nauczania historii przewiduj, e uczniowie bd poznawa histori Polski przez pryzmat dokona wybitnych postaci historycznych lub zbiorowoci. Wedug autorw tej koncepcji, nieuwzgldnienie w podstawie programowej postaci lub wydarzenia nie oznacza, e dany fakt lub posta nie zostan omwione na lekcji, poniewa to nauczyciel wybiera program nauczania, podrcznik, treci i metody nauczania. Jednak fakt, e wybr postaci determinuje przekaz historyczny, potwierdza, e kluczowe znaczenie ma waciwy dobr postaci. W tym kontekcie przypomnijmy, e na etapie konsultacji podstaw programowych Gdaski Oddzia Instytutu Pamici Narodowej proponowa rozszerzenie kanonu postaci i wydarze, ktre powinny by omawiane w klasie IV, m.in. o sylwetki: Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Juliusza Kossaka i Orlta Lwowskie. Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej nie uwzgldnio adnej z tych propozycji.

Biae plamy

Zdecydowanie najsabsz stron podstawy programowej dla klasy IV szkoy podstawowej jest pominicie wielu wydarze i postaci z okresu najnowszej historii Polski (przede wszystkim okresu II wojny wiatowej), ktre dziesicioletni ucze – niezalenie od pniejszego, chronologicznie ujtego planu nauczania w klasach V-VIII – powinien zna.

W podrcznikach dla klasy IV wydanych przez popularne wrd nauczycieli wydawnictwa Nowa Era (autorzy: Bogumia Olszewska, Wiesawa Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, „Wczoraj i dzi”), Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe (Tomasz Makowski, „Historia 4”) i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (Wojciech Kalwat, Magorzata Lis, „Historia 4”) przedstawione zostay wszystkie wymienione w podstawie programowej wydarzenia i postacie historyczne: Mieszko I, Dobrawa, Bolesaw Chrobry, Kazimierz Wielki, krlowa Jadwiga, Wadysaw Jagieo, Zawisza Czarny, Mikoaj Kopernik, Jan Zamoyski, Jan III Sobieski, o. Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Stanisaw August Poniatowski, Tadeusz Kociuszko, Jzef Wybicki, Jan Henryk Dbrowski, Romuald Traugutt, Maria Skodowska-Curie, Jzef Pisudski, Eugeniusz Kwiatkowski, bohaterscy harcerze – „Zoka”, „Alek” i „Rudy”, rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikwna „Inka”, Jan Pawe II. Podstawa programowa obliguje do przedstawienia „bohaterw ’Solidarnoci’”.

W podrczniku „Wczoraj i dzi” jako „bohaterowie ’Solidarnoci’” wymienieni zostali: Lech Wasa, Andrzej Gwiazda i Anna Walentynowicz. Poza tym uwzgldnione zostay sylwetki Prymasa Stefana Wyszyskiego, ksidza Jerzego Popieuszki i informacyjnie – jako autora stanu wojennego – Wojciecha Jaruzelskiego. Natomiast w „Historii 4”: Lech Wasa i Anna Walentynowicz oraz Wojciech Jaruzelski w kontekcie wprowadzenia stanu wojennego. Jedynymi dodatkowymi postaciami (poza podstaw programow) s: Bolesaw Krzywousty i Prymas Wyszyski. W podrczniku wydanym przez WSiP znaleli si (poza postaciami zalecanymi w podstawie programowej): Roman Dmowski, Bolesaw Bierut („odpowiedzialny za zbrodnicz polityk prowadzon przez komunistw”), „bohaterowie ’Solidarnoci’” – Lech Wasa, Anna Walentynowicz; ksidz Jerzy Popieuszko, Prymas Stefan Wyszyski.

Zabrako historii wojny

W podstawie programowej znalazy si rwnie „treci dodatkowe, nieobowizkowe, do wyboru przez nauczyciela lub ucznia”. Zawieraj one jedenacie wybranych wydarze z historii Polski. Czy rzeczywicie wrd najwaniejszych tematw z tysicletnich dziejw pastwa polskiego powinny znale si: „Obiady czwartkowe krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego. Rozkwit kultury za ostatniego krla”? Zaskakuje natomiast pominicie w tym wyborze (podobnie jak w caej podstawie programowej) najwaniejszych wydarze okresu II wojny wiatowej, tj. agresji niemieckiej na Polsk 1 wrzenia i sowieckiej 17 wrzenia, wzmianki o Polskim Pastwie Podziemnym (Armii Krajowej) czy te o rzdach komunistycznych po wojnie. W tym przypadku ograniczono si jedynie do czasw od powstania „Solidarnoci”.

„Z treci dodatkowych” wybranych w podrczniku „Historia 4” Gdaskiego Wydawnictwa Owiatowego znalazy si: „Gdask – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwj handlu zboem”. Autor susznie rozszerzy treci programowe o wydarzenia, ktre powinny znale si w podstawie programowej, tj. wojn z zakonem krzyackim (bitwa pod Grunwaldem) i wojn trzynastoletni, ktrej konsekwencj byo odzyskanie Pomorza Gdaskiego przez Polsk. Pozostae wybrane „treci dodatkowe” to: „Zoty wiek kultury polskiej. Osignicia architektury i sztuki – Wawel”, „Obiady czwartkowe krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego. Rozkwit kultury za ostatniego krla” i „Bitwa Warszawska. Ocalenie Polski przed najazdem bolszewickim”. W ksice znalaza si rwnie wzmianka o II wojnie wiatowej i ataku niemiecko-sowieckim na Polsk, ziemiach polskich pod niemieck okupacj (brak natomiast informacji o okupacji sowieckiej).

W podrczniku „Wczoraj i dzi” z treci dodatkowych zostay zaprezentowane: „Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje”, „Obiady czwartkowe krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego. Rozkwit kultury za ostatniego krla”. Dobrze, e w ksice znalazy si rwnie kwestie nieobecne w podstawie programowej – Powstania lskie, Powstanie Wielkopolskie, walki o Lww, najazd niemiecko-sowiecki, AK, Powstanie Warszawskie. Jest te informacja o Polsce pod rzdami komunistw, w tym o oddziale partyzanckim Zygmunta Szendzielarza „upaszki”.

W „Historii 4” WSiP wybrane zostay nastpujce obszary tematyczne: „Koronacja” (trafne ujcie idei koronacji, ktra miaa charakter nie tylko pastwowy, lecz take religijny), „Wrd redniowiecznych zakonnikw, rycerze i turnieje” oraz „Epoka stanisawowska”.

Ciszej o chrzecijastwie

W ksikach Gdaskiego Wydawnictwa Owiatowego znaczenie chrzecijastwa i Kocioa katolickiego dla dziejw Polski przedstawione zostao w sposb ograniczony i miejscami do banalny, np. w wiadomoci ucznia klasy IV jako jeden z istotniejszych obrazw przyjcia chrztu przez Polsk moe pozosta to, e Bolesaw Chrobry „kaza wybija zby za nieprzestrzeganie kocielnych postw” (GWO). Pojawia si kwestia przeladowa Kocioa w PRL, ale przedstawienie przyczyn jest bardzo uproszczone i mona odnie wraenie, e to upr duchowiestwa i jego przywizanie do religii byy przyczyn walki z Kocioem, a nie zasady programowego ateizmu tkwice w ideologii komunistycznej: „Duchowni nie kryli niechci do komunizmu, ktry odrzuca wiar w Boga. Z tego powodu wadze szybko zaczy ich przeladowa”.

Komunizm okrelony zosta jako „teoria goszca, e trzeba zlikwidowa prywatn wasno fabryk, pl, bankw, kolei… Powinny one nalee do wszystkich, eby nie byo podziau na bogatych wacicieli oraz biednych robotnikw i chopw”, a „miliony ludzi w Rosji uwierzyy komunistom, e zbuduj oni sprawiedliw Rosj Radzieck”. Po takim wprowadzeniu ucze klasy IV – mimo nastpnych stwierdze, e komunizm prowadzi do wojen, niesprawiedliwoci, unicestwienia milionw ludzi – nie w peni zrozumie, w czym tkwi istota ideologii komunistycznej. Autor w opisie wojny polsko-radzieckiej przesdzi, e wwczas Wilno byo miastem litewskim: „Z pocztku Polacy mieli przewag. Zajli nawet Wilno (Litwa) i Kijw (Ukraina)”.

Podobnie autorzy „Wczoraj i dzi” (Nowa Era) chyba uznali, e II Rzeczpospolita okupowaa ziemie litewskie wraz z Wilnem: „Jeszcze do 1939 roku cz Litwy wraz z najwikszym miastem Wilnem wchodziy w skad Polski”.

Na wysok ocen zasuguje natomiast podrcznik „Historia 4” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych zarwno pod wzgldem metodycznym, merytorycznym, jak i graficznym. Zalet jest zilustrowanie dziejw Polski przejrzystym doborem map od czasw Mieszka I do wspczesnoci. W opisie ziem polskich pod okupacj znalaza si m.in. informacja o Polskim Pastwie Podziemnym. Polacy po zakoczeniu wojny „nie uzyskali penej niepodlegoci”, a rzdy komunistw, „cakowicie podporzdkowane Zwizkowi Sowieckiemu”, przedstawione zostay w sposb do wyczerpujcy. Pojawia si te informacja o „utracie ziem wschodnich, a wraz z nimi silnych orodkw polskoci i polskiej kultury w Wilnie i we Lwowie”.

Wybr podrcznikw i zeszytw wicze przez nauczyciela historii to oprcz podstawy programowej, programw nauczania i przede wszystkim sposobu nauczania na lekcji istotny element procesu dydaktycznego.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]