Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-10-2017
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Podstawa programowa dla klasy VII do poprawki

Podstawa programowa dla klasy VII szkoy podstawowej obejmuje czasy od kongresu wiedeskiego do wybuchu II wojny wiatowej. Zarwno w obszarze historii powszechnej, jak i Polski XIX wieku podstawa programowa nadaje nadmierne znaczenie rnym epizodom rewolucyjnym kosztem innych, bardziej istotnych dla dziejw Europy wydarze i dla ksztatowania wiadomoci narodowej Polakw. Wrd szeciu punktw odnoszcych si do sytuacji ziem polskich pod zaborami pocztku XX wieku znalazo si miejsce dla „spoecznych i narodowych aspektw rewolucji w latach 1905-1907”.

Afirmacja rewolucji jako zjawiska postpu spoecznego – ktrej przyczynami s „ndza i niesprawiedliwo” – jest staym motywem narracji podrcznikw popularnych wydawnictw, zatwierdzonych przez MEN – „Historia 7” Gdaskiego Wydawnictwa Owiatowego, „Historia 7” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i „Wczoraj i dzi” Nowej Ery. Nie znajdujemy tam przedstawienia celu, jakim jest destrukcja tradycyjnego adu spoecznego, walka z religi, zbrodnie i przemoc.

W ksice „Wczoraj i dzi” w rozdziale „Czasy owiecenia” wymienia si Woltera i Rousseau jako mylicieli i twrcw „wybitnych dzie”, ktrzy „krytykowali religi ze wzgldu na to, e opiera si wycznie na wierze, a nie na rozumie. […] Gosili, e wszystkim ludziom bez wzgldu na pochodzenie powinno przysugiwa prawo do wolnoci oraz rwno wobec prawa”. Pozostawienie takiego opisu bez ukazania antychrzecijaskiego charakteru tej filozofii jest niepenym przedstawieniem tej epoki.

Ucze VII klasy nie dowie si, e u podoa rewolucji francuskiej byo denie do zniszczenia cywilizacji chrzecijaskiej sformuowane w ideologii i filozofii owiecenia. Nie dowie si rwnie o roli masonerii. Prezentowany jest pogld, e rewolucja wybucha z powodu buntu „stanu trzeciego”. Wedug tej tezy szlachta – „stan pierwszy” i duchowiestwo – „stan drugi” posiadali liczne przywileje, w tym podatkowe, i wielkie majtki ziemskie, podczas gdy „stan trzeci” pozbawiony by podstawowych praw i paci bardzo wysokie podatki. Powtarzane s nieprawdziwe informacje, jakoby 14 lipca 1797 roku „lud paryski” zdoby i zburzy Bastyli, „symbol ucisku” – „twierdz suc jako wizienie”.

Wymienione zostay zaoenia Deklaracji praw czowieka i obywatela, ktra gwarantowaa „kademu czowiekowi prawo do wolnoci i wasnoci oraz do oporu przeciwko zym rzdom” bez wyjanienia rzeczywistych celw deklaracji. Podkrela si, e deklaracja „zniosa przywileje szlachty i duchowiestwa”, ale pominito fakt okrutnych przeladowa, ktrym zostali oni poddani. Brak informacji o tym, e rewolucja francuska to jedna z najbardziej zbrodniczych kart historii powszechnej, o „konstytucji cywilnej kleru”, o Golgocie duchowiestwa, o dekretach antyreligijnych, o „nowym czowieku” zaprojektowanym przez wyznawcw owieceniowej wersji wolnoci, rwnoci i braterstwa. Zagwarantowanie prawa oporu przeciwko zym rzdom pozostao tylko na papierze. Powstanie chopw i szlachty w Wandei w obronie wiary i krla i okrutne zbrodnie jakobinw nadal maj by zapomniane.

W sposb jednostronny przedstawione zostay dwa antagonistyczne wobec siebie nurty ideowe pocztku XIX wieku: konserwatyzm i liberalizm. Zgodnie z tym opisem konserwatyzm to zjawisko, ktre bronio „starego adu”, korzystnego dla szlachty i duchowiestwa, a krzywdzcego dla mieszczan i chopw. Duchowiestwo i szlachta „zazdronie broniy swych przywilejw przed mieszczanami i chopami” (GWO).

W sposb jednostronny przedstawiony zosta program konserwatystw. Na tle liberalizmu konserwatyzm jawi si jako nurt, ktrego istot jest denie do ograniczenia wolnoci jednostki i spoeczestwa. Zgodnie z tym przekazem konserwatyci przeciwstawiali si ideom rewolucji francuskiej, gdy „pragnli zachowa m.in. uprzywilejowan pozycj duchowiestwa i szlachty, a take byli niechtni wszelkim zmianom w sferze obyczajowoci” (WSiP). Konserwatyci to wrogowie wolnoci, gdy mieli gosi, e dla utrzymania dotychczasowego porzdku naley „rozwija organy bezpieczestwa, np. policj polityczn”, „sprzeciwiali si take demokratyzacji i rozszerzeniu praw wyborczych”. W przeciwiestwie do konserwatystw liberaowie „za najwaniejsze wartoci uznawali wolno i swobodny rozwj jednostki”, a „granice wolnoci miaaby wyznacza jedynie moralno” (NE).

Obraz Komuny Paryskiej sprowadzony zosta do wprowadzenia przez ni powszechnej i bezpatnej owiaty, ustalenia minimalnej pensji dla robotnikw. W opisie rewolucji bolszewickiej znajduj si kwestie „kolektywizacji rolnictwa”, „kult jednostki”, „terror”, brak natomiast odniesienia do przeladowania chrzecijastwa i programowego, pastwowego ateizmu.

We wszystkich podrcznikach wrd nowych ruchw politycznych 2. poowy XIX wieku najwicej uwagi powicono marksizmowi, socjalizmowi i ruchowi emancypacji kobiet. Socjalizm zosta ukazany jako nurt spoeczno-polityczny, ktry „da powszechnej rwnoci i sprawiedliwoci” oraz zniesienia prywatnej wasnoci produkcji, ktr chcieli „odebra garstce najbogatszych i przekaza spoeczestwu, by zlikwidowa nierwnoci midzy ludmi”. Socjaldemokraci „pragnli zbudowa sprawiedliwe spoeczestwo metodami demokratycznymi” (GWO). Take marksici dyli do „ustanowienia socjalizmu, czyli ustroju bez wyzysku i wasnoci prywatnej”(WSiP). Karol Marks, ktrego zdjcia i krtkie biografie zamieszczaj wszystkie te ksiki dla klasy VII, przedstawiony zosta jako wybitny myliciel. Dowiadujemy si, e Karol Marks to „niemiecki filozof, ekonomista, amator (chyba powinno by animator) oraz teoretyk rewolucji”, studiowa prawo i filozofi, pracowa jako dziennikarz. Musia opuci kraj, osiad w Londynie i „tam wraz z rodzin y w biedzie, wspierany finansowo przez swojego przyjaciela i wsptwrc marksizmu – Fryderyka Engelsa” (GWO). Pod zdjciem Marksa podpisanym: „Karol Marks z crk Jenny” znalazy si sowa: „Wraz z rodzin popiera denia niepodlegociowe Polakw. Crka Marksa nosia polski krzy powstaczy z 1863 roku” (WSiP).

Niestety taki encyklopedyczny przekaz postaci Karola Marksa (i w tle Fryderyka Engelsa) bez przedstawienia elementarnych zaoe marksizmu (materializm, eliminacja Boga, zniszczenie spoecznego porzdku chrzecijaskiego) stwarza faszywy obraz marksizmu jako kierunku politycznego kierowanego szlachetnymi intencjami. Tymczasem wypowiedzi Marksa i Engelsa nie pozostawiaj wtpliwoci, e u podstaw tej ideologii bya nienawi.

Przychylne opinie Marksa o Polsce wynikay z tego, e ceni on Polsk jako „kosmopolitycznego onierza rewolucji”. Polska bya narzdziem rewolucyjnym, „niezbdn przesank rewolucji europejskiej”. Odzyskanie przez Polsk niepodlegoci byo w jego rozumieniu jednym z elementw rewolucji.

Poza marksizmem, komunizmem („zwolennicy rewolucji proletariackiej”) i socjalizmem wymienione zostay: anarchizm, nacjonalizm i „jego odam szowinizm” oraz chrzecijaska demokracja. Duo wicej miejsca zajmuje przedstawienie ruchu emancypacji kobiet. Wszystkie podrczniki opisuj to zjawisko jako szczeglnie istotne dla przemian spoecznych. „Zwolenniczki rwnouprawnienia i wyzwolenia si spod zalenoci mczyzn nazywano emancypantkami”. Sufraystki walczyy o uzyskanie praw wyborczych „mimo oporu konserwatywnej czci spoeczestwa” (NE).

Nie zapomniano oczywicie o manifestacji robotnikw 1 maja 1886 roku (NE i WSiP) zilustrowanej obrazkami, np. „Plakat wita Pracy z 1909 r. przedstawia pochd manifestujcych robotnikw prowadzonych przez kobiet symbolizujc wyzwolenie”. Od tego czasu 1 maja „obchodzi si jako Midzynarodowe wito Pracy”.

W podstawie programowej dla klasy VII szkoy podstawowej znalazo si zalecenie, aby ucze potrafi wymieni „nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym pocztki kultury masowej i przemiany obyczajowe”. Nie ma jednak zapisu, e ukazanie tych zjawisk powinno zosta zdominowane przez rozwj ruchu robotniczego i proces emancypacji kobiet.

Druga poowa XIX wieku to czas powstania i rozwoju na ziemiach polskich nowoczesnych ruchw politycznych. W podstawie programowej zostay wymienione trzy najwaniejsze: socjalistyczny, ludowy i narodowy. W podrcznikach dla klasy VII w opisie ruchu socjalistycznego przedstawione s dwie partie: Socjaldemokracja Krlestwa Polskiego i Litwy (mimo zupenie marginalnego znaczenia) i Polska Partia Socjalistyczna. SDKPiL walk o niepodlego uwaaa za „nierealistyczn, niepotrzebn i niezgodn z ideologi marksistowsk”, chocia – jak po raz kolejny przypominaj autorzy – „sam Karol Marks w kilku wypowiedziach przychylnie odnis si do polskich powsta i de narodowowyzwoleczych” (WSiP).

Charakterystyka Narodowej Demokracji sprowadzona zostaa do „egoizmu narodowego”, ktrym naley kierowa si w polityce. Wbrew faktom, programowi Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i pimiennictwu Romana Dmowskiego wyraona zostaa opinia, e odbudowana Polska miaa sta si „Polsk dla Polakw, to znaczy pastwem jednonarodowym”, a „Ukraicy, Litwini oraz czonkowie innych narodw mieli zosta w odrodzonej Polsce spolonizowani” (GWO). „Narodowi demokraci rocili sobie pretensje do bycia przywdcami caego narodu polskiego, odmawiajc innym rodowiskom politycznym prawa do bycia patriotami” (WSiP). Szkoda, e nie dodano, e odnosio si to do dziaaczy marksistowskich, ktrzy czynnie wystpowali przeciwko idei niepodlegoci Polski.

Narodowa Demokracja okresu II Rzeczypospolitej to wycznie antysemityzm, ktry „wynika z nacjonalizmu jej czonkw, a nie z patriotyzmu”. „Modzi endecy organizowali rozruchy antysemickie (zdarzay si ofiary miertelne) i wybijali okna w ydowskich sklepach” (GWO). Niewiele natomiast mona dowiedzie si o antypolskiej dziaalnoci komunistw jako agentury moskiewskiej.

W sposb skrajnie uproszczony ukazana zostaa sytuacja mniejszoci ukraiskiej w pastwie polskim. Zdumienie budzi stwierdzenie, e „Ukraina zostaa podzielona na cz polsk i radzieck”. W Polsce niepodlegej Ukraicy „pragnli niepodlegego pastwa, a Polakw uwaali za okupantw”. Polskie wadze prboway spolonizowa Ukraicw”. Reakcj wadz polskich na terrorystyczn dziaalno Organizacji Ukraiskich Nacjonalistw bya „przymusowa polonizacja Ukraicw i pacyfikacja wsi ukraiskich. Przykadem polonizacji bya likwidacja szk z jzykiem ukraiskim oraz brak zgody na powstanie ukraiskiego uniwersytetu we Lwowie” (GWO).

Identyczny przekaz pojawia si w pozostaych podrcznikach. Polscy politycy, zwizani przede wszystkim z endecj, starali si ogranicza prawa polityczne, gospodarcze, spoeczne i narodowociowe Ukraicw i Biaorusinw (WSiP).

Mimo rnych brakw nowa podstawa programowa susznie wrd celw wychowawczych i rozwojowych w szkole podstawowej wymienia ksztatowanie wizi z krajem ojczystym, wiadomoci obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialnoci za wasne pastwo, utrwalanie poczucia godnoci i dumy narodowej.

To zadanie, ktremu musz sprosta polscy nauczyciele historii.

Dr Krzysztof Kawcki

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]