Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-11-2017
Marek Jurek wystosowa oficjalny list do wiceprzewodniczcego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa

Szanowny Panie Przewodniczcy,
na dwch kolejnych posiedzeniach komisji LIBE (31 VIII 2017 oraz 6 XI 2017) pytaem Pana o podstawy prawne instrukcji, ktrych Komisja Europejska chce udziela rzdom, w tym wypadku rzdowi polskiemu. Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie przestrzegania przez pastwa wartoci okrelonych w art. 2 Traktatu o Unii sprowadzaj si – w wypadku przekonania o naruszaniu tych wartoci – do ewentualnego zoenia wniosku do Rady Europejskiej o stwierdzenie naruszania tych norm przez okrelone pastwo. Komisja ma prawo zoy taki wniosek, ale nie moe utrzymywa, e taki stan zachodzi dopki nie zostanie to formalnie stwierdzone przez Rad. Tym bardziej nie moe udziela pastwom instrukcji, czy oglnie biorc – podejmowa dziaa zastrzeonych dla Rady.

Jedynie Rada Europejska – o ile formalnie podejmie wniosek Komisji – moe „wysuchiwa”, „kierowa zalecenia” i „regularnie bada” czy powody podjtych przez ni dziaa pozostaj aktualne. To nie s kompetencje ani Komisji, ani dwch pozostaych podmiotw uprawnionych do wystpienia do Rady z podobnym wnioskiem. To s jedynie kompetencje Rady, czyli pastw dziaajcych poprzez swoje rzdy na forum Rady Europejskiej. Tak decyduje Traktat.

Odpowiadajc na moje pytanie o podstawy prawne Pastwa dziaa stwierdzi Pan, e skoro w artykule 7 jest wymieniona Komisja, to Komisja moe podejmowa takie dziaania. Artyku 7 jednak mwi, Panie Przewodniczcy, o rnych podmiotach wadzy Unii Europejskiej i zgodnie z zasadami podziau wadz definiuje i rozgranicza ich kompetencje. Antycypowanie dziaa Rady Europejskiej i przejmowanie jej uprawnie to naduycie, uzurpacja wadzy. Zasada, „co nie jest zakazane – jest dozwolone”, a wic domniemanie kompetencji, w wolnym spoeczestwie dotyczy obywateli. Do wadz publicznych odnosi si zasada odwrotna, „co nie jest dozwolone (co nie jest delegowane przez prawo) – jest zakazane (tego wadzy robi nie wolno).

Rozumiem Pana przejcie wasn wizj interesw Unii, ale Komisja jest tylko jednym, (cho bardzo istotnym) organem Unii i jako taka musi w swych dziaaniach ogranicza si do swych kompetencji. Ich granic nie moe Pan traktowa, jako (jak Pan powiedzia) „luk w systemie”, bo aden podany przez Pana „system” nie moe zastpowa traktatw i prawa. Pan nie moe „poprawia” traktatw tam, gdzie Pan uwaa, e traktaty s w bdzie. Umiar traktatw nie jest ich saboci. Jest wiadomie uzgodnion form godzenia uprawnie wsplnotowych z suwerennymi kompetencjami pastw.

W odpowiedzi na moje pytania uywa Pan za kadym razem jeszcze jednego argumentu, ktrego charakter ogromnie mnie zaskoczy. Na dowd legalnoci swoich dziaa przywoa Pan „poparcie zdecydowanej wikszoci rzdw i Parlamentu”. Nie rozumiem jak mona przypomina poszczeglnym rzdom, e wikszo nie do wszystkiego ma prawo, i jednoczenie uznawa za podstaw prawn Paskich dziaa poparcie nieokrelonej i nieformalnej „wikszoci”. Tak radykalnie populistycznego argumentu naprawd nie powinien Pan formuowa.

Tym bardziej, e – zgodnie z Traktatem o Unii – to nawet nie zwyka wikszo, ale jedynie kwalifikowana wikszo 4/5 pastw moe stwierdzi, e w jakim pastwie zachodzi „wyrane ryzyko” naruszania wartoci unijnych. A jedynie wikszo 27/28 pastw (wszystkich z pominiciem omawianego) moe stwierdzi, e taki stan rzeczywicie ma miejsce. I nawet taka wikszo moe wykonywa swe kompetencja jedynie w ramach Rady, jako Rada, a nie na przykad przez milczc aprobat dla pozatraktatowych dziaa innego organu Unii.

Jeeli uwaa Pan istniejce dzi zapisy traktatowe za niezadowalajce - jako polityk ma Pan prawo dy do ich zmiany. Jednak nie na stanowisku, ktre Pan obj. Komisja ma „sta na stray traktatw”, a nie je podwaa. A to Pana, Panie Przewodniczcy, z racji Pan pozycji, obowizuje nawet bardziej ni wikszo komisarzy.

Oczywicie chtnie zapoznam si z Pana stanowiskiem, tym bardziej, e Paskie dotychczasowe wypowiedzi jedynie potwierdzaj brak podstaw prawnych dla Paskich dziaa.

Z wyrazami szacunku –
(-) Marek Jurek

Strasbourg, 13 XI 2017Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]