Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-11-2017
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Brutalna ingerencja

Rezolucja Parlamentu Europejskiego uderza w porzdek prawny RP.

Parlament Europejski przyj 15 listopada skandaliczn rezolucj dotyczc praworzdnoci w Polsce. Dokument, poparty m.in. przez szeciu posw Platformy Obywatelskiej, przedstawia w sposb skrajnie krzywdzcy sytuacj polityczn w Polsce, odnoszc si do dziewiciu obszarw ycia pastwowego. Rezolucja jest konstrukcj ideologiczn, ktra uderza w zasad suwerennoci narodowej i tradycyjne normy ksztatujce porzdek prawny Rzeczypospolitej.

1. Trybuna Konstytucyjny

Parlament Europejski wyrazi „gbokie ubolewanie i rosnce zaniepokojenie” brakiem kompromisowego rozwizania „zasadniczego problemu, jakim jest naleyte funkcjonowanie Trybunau Konstytucyjnego”. Zdaniem PE, podwaa to polsk Konstytucj oraz zasady demokracji i praworzdnoci w naszym kraju, a rzd polski „odmawia uwzgldnienia konstruktywnej krytyki ze strony polskiego spoeczestwa oraz instytucji krajowych, midzynarodowych i unijnych”.

Sformuowania Parlamentu Europejskiego maj na celu podtrzymanie konfliktu i polaryzacji stanowisk wok Trybunau Konstytucyjnego. Wpisuj si w demagogiczne hasa Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, ktre maj na celu rozbudzanie emocji, a nie odpowiedzialn, merytoryczn debat.

2. Sdownictwo

Parlament Europejski jest „gboko zaniepokojony zmianami w przepisach dotyczcych polskiego sdownictwa”, ktre mog zagrozi niezawisoci sdw i osabi praworzdno w Polsce”. Przejawem bezporedniej ingerencji w wewntrzne sprawy Polski jest wezwanie prezydenta RP, aby nie skada podpisu pod nowymi ustawami.

Apel PE wymierzony jest w suwerenne kompetencje wadzy ustawodawczej i wykonawczej pastwa polskiego oraz w dziaania prezydenta RP na rzecz przeamania kryzysu w zakresie reformy sdownictwa.

3. Puszcza Biaowieska

PE wzywa rzd RP do „natychmiastowego zawieszenia masowej wycinki w Puszczy Biaowieskiej”.

Minister rodowiska Jan Szyszko nieustannie podkrela, e w puszczy nie jest prowadzona wycinka drzew, a ochrona siedlisk. Tymczasem Trybuna Sprawiedliwoci 20 listopada stwierdzi, e Polska musi natychmiast zaprzesta wycinki w Puszczy Biaowieskiej. Za zamanie tego zakazu Polsce grozi co najmniej 100 tysicy euro kary dziennie.

4. Polityka azylowa

PE wzywa „rzd RP, by wstrzyma wydalanie na Biaoru w trybie przyspieszonym […], a take do zapewnienia kademu, kto wyrazi wol ubiegania si o azyl lub ochron midzynarodow u granic Polski, penego dostpu do polskiej procedury azylowej, stosownie do zobowiza midzynarodowych i zgodnie z prawem UE”.

Postulat wprowadzenia wsplnego, europejskiego prawa azylowego to jeden z elementw realizacji unijnej polityki imigracyjnej, ktra pozbawia pastwa narodowe przynalenych im w tym zakresie kompetencji.

5. Ustawa o zgromadzeniach

PE „wzywa rzd RP do przestrzegania prawa do wolnoci zgromadzania si przez usunicie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisw dotyczcych priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadze cieszcych si poparciem rzdu; apeluje do wadz o niestosowanie sankcji karnych wobec osb biorcych udzia w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutw karnych przeciwko pokojowym demonstrantom”.

Wprowadzenie rozwiza prawnych w zakresie organizacji zgromadze cyklicznych ogranicza moliwoci konfrontacji pomidzy uczestnikami rnych manifestacji.

6. Narodowy Instytut Wolnoci – Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego

PE „apeluje do rzdu RP o uchylenie ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Wolnoci – Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego, ktra utrudnia krytycznym grupom spoeczestwa obywatelskiego dostp do rodkw publicznych, a take o zapewnienie rozdziau rodkw publicznych wrd organizacji spoeczestwa obywatelskiego w sposb uczciwy, bezstronny, przejrzysty i gwarantujcy pluralistyczn reprezentacj”.

Sformuowania te wynikaj z obawy utraty monopolu na korzystanie przez organizacje skrajnie lewicowe, politycznego ruchu homoseksualnego i prowadzce dziaalno w oparciu o ideologi poprawnoci politycznej ze wsparcia finansowego.

7. Zaniechanie „nadzoru policyjnego” nad opozycj

PE „wyraa zaniepokojenie z powodu medialnych doniesie o objciu przywdcw opozycji i spoeczestwa obywatelskiego nadzorem policyjnym oraz wzywa wadze polskie do zbadania tych doniesie i penego poszanowania prywatnoci wszystkich obywateli”.

Znamienne, e europosowie powielaj nieprawdziwe „medialne doniesienia” orodkw, ktrych celem jest niszczenie wizerunku pastwa polskiego za granic i szkalowanie dobrego imienia Polski i Polakw.

8. Zapewnienie bezpatnej antykoncepcji i uchylenie ustawy „ograniczajcej antykoncepcj doran”

PE „apeluje do rzdu polskiego o zdecydowan obron praw kobiet i dziewczt poprzez zapewnienie – w sposb pozbawiony dyskryminacji – dostpu do bezpatnej antykoncepcji i udostpnienie antykoncepcji doranej bez recepty; w zwizku z tym apeluje o uchylenie ustawy ograniczajcej dostp kobiet i dziewczt do doustnej antykoncepcji doranej”.

Autorzy rezolucji nawouj do tego, aby takie preparaty jak ellaOne, ktre niszcz ycie pocztego dziecka w najwczeniejszej fazie i ami polskie prawo, byy dostpne bez adnych ogranicze. Niestety, Ministerstwo Zdrowia, zamiast przywrci porzdek prawny poprzez cakowite wycofanie preparatu ellaOne, wprowadzio jedynie wymg uzyskania recepty.

9. Zaniechanie wszelkich dziaa na rzecz ochrony ycia pocztego

PE „ostro krytykuje wszelkie wnioski ustawodawcze z myl o zakazie aborcji w przypadku powanych lub miertelnych wad podu; podkrela, e powszechny dostp do opieki zdrowotnej, w tym do opieki w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do zwizanych z ni praw, jest jednym z podstawowych praw czowieka; zdecydowanie i po raz kolejny podkrela swoje poparcie dla organizacji bronicych praw kobiet, gdy w ostatnim czasie stay si one celem rodkw prawnych”.

Unia Europejska traktuje tzw. aborcj, take ze wzgldw spoecznych, jako jedno z praw czowieka. Dlatego naley oczekiwa, e zrealizowanie obywatelskiego projektu ustawodawczego, ktry zakada wyeliminowanie przesanki eugenicznej (podejrzenie niepenosprawnoci bd choroby), spotka si z reakcj unijnych instytucji.

W przyjtej rezolucji posowie PE wyrazili poparcie dla zalece Komisji Europejskiej w sprawie praworzdnoci w naszym kraju i uznali jej prawo do „monitorowania sytuacji w Polsce”.

Parlament Europejski wezwa Sejm i rzd RP „do penego wdroenia wszystkich zalece Komisji oraz Komisji Weneckiej, a take do powstrzymania si od wszelkich reform, ktre mog zagraa praworzdnoci, a zwaszcza niezawisoci sdownictwa; w zwizku z tym wzywa do odroczenia przyjmowania jakichkolwiek przepisw do czasu przeprowadzenia naleytej oceny przez Komisj Europejsk i Komisj Weneck”. PE wzywa Komisj, by stale i szczegowo informowaa Parlament o podejmowanych dziaaniach.

W zakoczeniu rezolucji pojawi si „apel do rzdu polskiego o podjcie stosownych dziaa w zwizku z ksenofobicznym i faszystowskim marszem, jaki odby si w Warszawie w sobot, 11 listopada 2017 r., oraz o zdecydowane potpienie tego marszu”. Zaraz po Marszu Niepodlegoci Grzegorz Schetyna powiedzia, e w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski musi pojawi si wezwanie do rzdu RP z wyraonym oczekiwaniem odcicia si od „ekscesw rasistowskich i antysemickich”. Przewodniczcy PO ogosi, e „11 listopada Polska miaa twarz agresji, ksenofobii i nazizmu”. W debacie na forum PE narracj t kontynuowa przewodniczcy frakcji liberaw i demokratw Guy Verhofstadt: „Mielimy 60 tysicy faszystw na ulicach Warszawy”. W rezolucji zobowizano Komisj Wolnoci Obywatelskich, Sprawiedliwoci i Spraw Wewntrznych do opracowania specjalnego sprawozdania na temat procedury praworzdnoci w Polsce w celu przeprowadzenia gosowania na posiedzeniu plenarnym PE. Ma to na celu sformuowanie „uzasadnionego wniosku wzywajcego Rad do podjcia dziaa zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE”.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]